18
Babylon Siatsuana
Hi teng zawkciang in a vanglian mama vantungmi khat van pan hong tuaksuk ka mu hi; a minthanna taw leitung bup tangsak zo hi.
Ama sia a nging tatak in au a, a lian Babylon puk zo hi, puk zo hi, taciang doai ngilo te omna suak zo hi, tha niin te kua suak zo a, a thiangtho ngawl le a etsat huai vacim inn suak zo hi.
Banghangziam cile minam theampo in ama i paktatna le thin-ukna sapittui kham siat zo uh a, taciang leitung kumpi te in zong ama taw paktat na vawtzo uh hi, leitung i sumleang te zong ama hauna pan in mihau suak siat zo uh hi, ci hi.
Van pan in aw dang khat ka za hi, ka mihing te hi nupi nu mawna sung ah kihel ngawl tu in ahizong, ama vawtsiatna na thuak ngawl natu in a sung pan pusuak vun.
Banghangziam cile a mawna te in van ban zo a, a mawna te Pathian in ciamte hi, ci hi.
Ama in note hong thukkik bang in thukik vun, ama sep te a za ni in thukkik vun a; hai sung ah a dipsa zong a za ni in dipsak kik vun.
Ama le ama ki minthangsak tawm in a ukbang in a nuntak bangma in, nasiatak in vawtsia in thinngimsak kik vun: keima sia kumpinu ka hihi, meingong ka hi ngei a, he na ka thuak batu hi, ci in ngaisun tawm lai hi,
Tua ahikom ama vawtsiatna tu in thina, ka na le kialpi te sia nikhat sung hong theng tu a; mei taw kangtum siat in ki hal tu hi: banghangziam cile ama thu a khen Topa Pathian sia a Thahat Pathian a hihi.
Ama taw paktat na a vawt te le a uk uh bang in a nungta khawm leitung kumpi te in, ama ki hal na meikhu a mu uh ciang in, khuangai in kaatap tu uh hi.
10 Ama vawtsiatna a mu te in lau in a khuala mama na pan ding tu uh a, Ala! Ala! khuapi lian Babylon, a thahat khuapi, nangma thukhenna sia nai khat sung in hong theng ziau thong hi, ci tek uh hi.
11 Sumleang te in zong khuangai in ama ka tu uh hi; banghangziam cile amate van zuak te a lei tu om nawn ngawl hi:
12 A van zuak uh te sia, kham, ngun, suang manpha, pale, puan neam no, puan sandup, nai puan, puan sannum, thyine thing, sai ha taw a ki vawt van tatuam, thing maphabel, tau ngo, thik le marble suang taw a ki vawt van tatuam te,
13 Tuabek domngawl in cinnamon sathau namtui, ngim namtui tatuam, zatui ki zut thei tatuam, frankincense, sapittui, sathau, zungtang vui, zungtang, ngamsa tatuam, tuu le siphu te, siphu leang te, sila te le mihing nuntakna te a hihi.
14 Na neak nop thingnga te zong om nawn ngawl hi, a dawnmoi no te le a mu nop huai mamate zong na kung pan in tai siat zo a, bangma hun in na mu kik nawn batu hi.
15 Hi van te taw sumleang te in a thuak vawtsiatna te lau in a khuala mama pan ding tu uh a, kap in tau kik tu uh hi,
16 Taciang Ala! Ala! hizata a lian khuapi, puan neam no, puan sandup le puan sannum taw a ki tun, kham le suang manpha te le pale te taw a ki zeam!
17 Nai khat sung a hau na teng beam suak siat hi, ci uh hi. Taciang tembaw ulianbel te le a naseppui teng theampo, tembaw taw sumleang te theampo zong, a khuala na ah ding in,
18 Hi nupi nu ki hal na meikhu a mu uh ciang in, hi khuapi taw a kibang khuapi dang om ngawl hi! ci in au uh hi.
19 Amate i lutung ah leivui te the uh hi, kap kawm le tau kawm in au uh a, Ala! Ala! tua khuapi sung pan in tuipi sung a tembaw nei te mihau suaksak siat ngei napi, tu in nai khat sung in bangma ngawl in ngamkhing cip hi, ci uh hi.
20 Vantung pan kipan in a thiangtho sawltak te le kamsang te; hi nupi nu tung ah lungdam vun, banghangziam cile Pathian in note atu in thukkik zo hi.
21 A thahat vantungmi khat in tang ngoaina suangtumpui taw a kibang khat la a, tuipi sung ah a khiaksuk zawkciang in, khuapi Babylon sia nasiatak in ki khiasuk tu a, bangmahun in kuama in mu kik nawn ngawl tu hi, ci hi.
22 Tengtong, tamngai, lemle le tumnging tumthiam te aw zong na sung pan ki za nawn ngawl tu hi; tang ngoaina suangtum nging zong kuama in za nawn ngawl tu hi.
23 Na sung ah khuaimei zong ki vak nawn ngawl tu a; mopa le monu aw zong ki za nawn ngawl tu hi: banghangziam cile na sumleang te sia leitung i ulian te a hi uh hi; minam theampo bum le ai taw na theam siat zo hi, ci in vantungmi in ci hi.
24 Hi khuapi sung ah kamsang le mithiangtho te thisan, leitung buppi ah a ki that theampo i thisan zong mu hi.