TIMOTHY
Laithak Ni Na
Second Timothy
1
Paupuina
Christ Jesus sung ah nuntakna kamciam bang in, Pathian deina tungtawn in Jesus Christ i sawltak keima Paul in,
+Ka it ka tapa Timothy: na tung ah Pa Pathian le i Topa Jesus Christ tung pan thuthiamna, hesuakna le thinnopna hong om tahen.
Lungdamko na le Thapiakna
Pu le pa te hun pan kipan in a thiangtho khentel theina taw a na ka sep Pathian ka pok hi, sun le zan in ka thunget na theampo sung ah nangma sia tatsat ngawl in hong phawk tawntung khi hi;
Na thitui te ka phawk ciang in, ka lungdamna a dim thei natu in nangma kong mu nuam mama hi;
+Na sung a om upna tatak sia ka phawk ciang in, na pi Lois sung ah a masabel in om a, na nu Eunice sung ah zong om hi; taciang nangma sung ah zong om hi, ci ka um hi.
Tua ahikom na tung ah khut ka ngakna tungtawn in na sung a om Pathian letsong sia mei bang in kuangsak tawntung tu, na phaw tawntung tu in kong son hi.
Banghangziam cile Pathian in launa thaa hong pia ngawl hi; ahihang vangletna, itna le ngaisutna pha hong pia hi.
Tua ahikom i Topa tettipanna le Ama hang in thongtak keima atu in maizum heak in: ahihang Pathian vangletna bang in lungdamna thupha hang in haksatna a thuakpui hi zaw in;
Ama in eite hong ngum a, a thiangtho sapna taw hong sam hi, hi thu sia eite sepna bang hi ngawl in, Ama ngeal na le thuthiamna bang in hi a, tua thu sia leitung ki pat ma in Christ Jesus sung ah hong pia zo hi,
10 Ahihang tu in eite hong ngum Jesus Christ hong kilaak na tungtawn in eite tung ah hong kilang hi, Ama in thina bosak a, lungdamna thupha tungtawn in nuntakna le thi thei ngawl na hong kilangsak zo hi:
11  +Tua sung ah keima sia thuhil tu, sawltak le Gentile te hil tu in nasep hongpia hi.
12 Tua atu in hite ka thuak hi: ahihang ka mai a zum bua hi: banghangziam cile kua um khi ziam, ci ka he hi, taciang Ama tung ah ka ap te sia tua ni ciang dong Ama in keamcing thei hi, ci ka um hi.
13 Christ Jesus sung ah upna le itna thu ka tung pan na zaksa ette tak thupha te khotak in len in.
14 Eite sung a om Tha Thiangtho tungtawn in na tung ah hong ap na pha sia keamcing in.
15 Asia sung a om te in hong nungngat uh hi, ci na he hi; tua te sung ah Phygelus le Hermogenes zong kihel hi.
16 Topa in Onesiphorus te innkuan tung ah a hesuakna pia tahen; banghangziam cile ama in tu le tu thathak hong dimsak a, ka thikkol zong hong maizum pui ngawl hi:
17 Ahihang ama sia Rome ah a om lai in, hanciamtak in hong zong a, hong mu hi.
18 Tua ni ciang in Topa hesuakna a mu thei natu in Topa in pia tahen: ama in Ephesus ah bangza in hong khoi ziam, ci sia nangma in phatak in na he hi.
+ 1:2 Sawl 16:1 + 1:5 Sawl 16:1 + 1:11 1Tim 2:7