3
Ni Tawpkhak Ni
Ni tawpkhak sang ciang haksatna hun tampi hong theng tu hi, ci zong phawk in.
Banghangziam cile mihing te sia amate le amate a ki it te, duhop te, a ki phasak te, a ki hisak te, ngual sonsia te, nu le pa thu ni ngawl te, a lungdam thei ngawl te, a thiangtho ngawl te,
Ngeina omsa bang in thangaina nei ngawl te, kilemna a susia te, a man ngawl ngual mawsiat te, ki tekna nei ngawl te, a ngilo te, mipha thusimngawl te,
Thukham paltan te, lungtang khauh te, ama le ama a ki thupisak te, Pathian sang in ama lungkimna a dei zaw te;
Pathianmi hi na nei bang in om napi, a vangletna te nial tu uh hi: tabang te pial in.
Banghangziam cile tabang mihing te sia innsung ah tum in mawna vanngit a pua numei mawmaw te man a, cilesa deina a tatuam taw zol siat hi,
Sin napi, thuman heakna ah theng zo ngawl hi.
+Jannes le Jambres te in Moses a khak uh bang in, hi te in zong thuman khak uh hi: hi te sia thinsung pha ngawl le upna taw kisai ngina ngawl uh hi.
Ahihang Jannes le Jambres te mawmawtna a kilang bang in, hi te i mawmawtna zong mi theampo mai ah kilang tu ahikom, a khuala mama dong paipui thei ngawl tu hi.
Pathian Mi le Pathian Thu
10 Ahihang nang nahile kong hilna, nuntak zia, tupna sawm na, upna, thinsau na, itna le thuakzawkna,
11  +Antioch, Iconium le Lystra ah ka kung hong theng vawtsiatna te, haksatna te, ka thuakna te a kicing in na he siat zo hi: ahihang tua te theampo sung pan Topa in hong suaktasak hi.
12 Hi hi, taciang, Christ Jesus sung ah Pathianmi hi na bang in a nungta theampo in vawtsiatna thuak tu hi.
13 Ahihang mipha ngawl le ngual theam te kisia seseam tu hi, taciang amate in ngual theam tu a, amate zong ngual in theam tu hi.
14 Ahihang nang na hile na sinsa le a khotak in na upna thu te sia kua kung pan sin khi ziam, ci na heak ahikom, tua thu sung ah om paisuak in;
15 Laithiangtho sia na nolai pan in na heaksa hi zo a, tua laithiangtho sia Christ Jesus na upna tungtawn in ngupna ah theng tu in hong pilsak thei tu hi.
16 Laithiangtho theampo sia Pathian i humop nataw a kipia hi a, ki hil na, ki tek na, a maw te puaphat na le thutang suana ah hilna tu in manpha hi.
17 Tabang in Pathian i mihing sia picing tu a, nasep pha theampo atu in ki cialcingsak tu hi.
+ 3:8 Ex 7:11 + 3:11 Sawl 13:14-52; Sawl 14:1-7; Sawl 14:8-20.