13
Cña nu ndiya tiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ cuaꞌni na nde chalyuu
Ñaꞌa̱ ti tyuꞌu tsoꞌo tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Cristo, cuaꞌni ma̱ chaꞌ tsoꞌo loꞌo nguꞌ biꞌ. Tyiꞌu tiꞌ ma̱ chaꞌ chcuiꞌ tsoꞌo ma̱ loꞌo cua ñaꞌa̱ ca nguꞌ xta, nguꞌ xaꞌ quichi̱, si tyalaa nguꞌ toniꞌi̱ jiꞌi̱ ma̱; ta ma̱ su tyiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, chaꞌ juaꞌa̱ nguaꞌni xi jyoꞌo cusuꞌ jiꞌi̱ ma̱ nu ngua saꞌni la, loꞌo tiyaꞌ la liꞌ nquijeloo jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ xca̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu ntsuꞌu nde cua̱ laca ñati̱ nu ngulaa toniꞌi̱ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ.
Culacua tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ caca xtyucua ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, nu loꞌo cua ngusuꞌba nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa na biꞌ neꞌ chcua̱. Loꞌo juaꞌa̱ xtyucua ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa na nu quicha tiꞌ, xquiꞌya chaꞌ lyaꞌ tiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ. Tyiꞌu tiꞌ ma̱ chaꞌ xtyucua ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, ñiꞌya̱ si ycuiꞌ ca ma̱ nchcubeꞌ ma̱ loꞌo nguꞌ.
Lcaa ma̱ loꞌo tyaꞌa ma̱ ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni tyacaꞌa ma̱ jiꞌi̱ clyoꞌo ma̱; ná cuaꞌni cuxi ma̱ loꞌo clyoꞌo ma̱, ñiꞌya̱ ntiꞌ si tyuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ ma̱ loꞌo xaꞌ ñati̱ laja ti. Xcubeꞌ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ cua ñaꞌa̱ ca ñati̱ nu cuaꞌni chaꞌ subaꞌ juaꞌa̱, juaꞌa̱ xcubeꞌ Ni jiꞌi̱ ñati̱ nu tyatí̱ yuꞌu loꞌo clyoꞌo xaꞌ ñati̱.
Ná tyuꞌu tyiquee ma̱ xcuiꞌ chaꞌ jiꞌi̱ cñi, pana tsoꞌo si tyaalaꞌ jiꞌi̱ ma̱ loꞌo tsa ñaꞌa̱ nu ndyiji ti xi jiꞌi̱ ma̱. Na cua nchcuiꞌ Ni loꞌo na ndiꞌya̱: “Ná culatiꞌi̱ naꞌ jiꞌi̱ ma̱”, nacui̱ Ni, “ná xtyanu naꞌ jiꞌi̱ ma̱ juaꞌa̱ ti”. Biꞌ chaꞌ ndiꞌya̱ culacua tiꞌ na chaꞌ nguula tiꞌ tyiquee na:
Ycuiꞌ nu Xuꞌna na laca nu nxtyucua ꞌna.
Ná ntsuꞌu chaꞌ cutsi̱i̱ naꞌ lacua, chaꞌ ná caca cuaꞌni cuxi ñati̱ loꞌo naꞌ.
Tyiꞌu tiꞌ ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ jyoꞌo tyaꞌa ma̱ nu ngua loo jiꞌi̱ ma̱ chacuayáꞌ jiꞌi̱ Jesucristo; nguꞌ biꞌ laca nu cua nchcuiꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo ma̱ tya clyo, biꞌ chaꞌ culacua tsoꞌo tiꞌ ma̱ jiꞌi̱ cña tsoꞌo nu nguaꞌni nguꞌ biꞌ nde chalyuu. Cuaꞌni ma̱ ñiꞌya̱ nu nguaꞌni nguꞌ biꞌ loꞌo ngusñi nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi.
Ná nchaꞌa̱ Jesucristo: ñiꞌya̱ ngua Ni tyempo saꞌni, la cuiꞌ juaꞌa̱ laca Ni juani, loꞌo la cuiꞌ juaꞌa̱ caca Ni tyempo nde loo la. Ná ta ma̱ chacuayáꞌ culuꞌu ñati̱ xi xaꞌ la chaꞌ jiꞌi̱ ma̱, sca chaꞌ nu ná stuꞌba nchcuiꞌ loꞌo chaꞌ biꞌ, chaꞌ ná xtyanu ma̱ juaꞌa̱ jiꞌi̱ tyucui̱i̱ liñi. Tsoꞌo la si tyanu tsoꞌo lcaa chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi neꞌ cresiya jiꞌna, si cube tiꞌ na jiꞌi̱ lcaa chaꞌ tsoꞌo nu nduꞌni Ni loꞌo na lcaa hora; pana ná taca tyanu tsoꞌo chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi neꞌ cresiya jiꞌna loꞌo taquiyaꞌ na jiꞌi̱ cua ñaꞌa̱ ca cña nu tatsaa nguꞌ jiꞌna, ñiꞌya̱ ntiꞌ si nacui̱ nguꞌ chaꞌ ná tsoꞌo cacu na sca lo na nu ndacu nguꞌ. Masi cua ndaquiyaꞌ tsa na jiꞌi̱ cña biꞌ tya tsubiꞌ la, siꞌi na tsoꞌo la ngua tiꞌ na loꞌo nguaꞌni na juaꞌa̱.
10 Xaꞌ ñaꞌa̱ cña nguaꞌni Cristo loꞌo ndyaa yu lo crusi, chaꞌ ngua yu msta̱ chaꞌ cati̱ quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌna loꞌo ycuiꞌ Ndyosi. Pana lcaa ñati̱ nu tya ndyiꞌu tsa tiꞌ jiꞌi̱ msta̱ nu nsta sti joꞌó cuentya jiꞌi̱ nguꞌ, ná caca tyiꞌi̱ tsoꞌo tyiquee nguꞌ biꞌ loꞌo Cristo. 11 Masi xuꞌna sti joꞌó nu cuentya jiꞌi̱ nguꞌ judío ni, xcuiꞌ loꞌo tañi naꞌni ti ñaloꞌo sti joꞌó biꞌ nde cuarto su tacati tsa neꞌ laa biꞌ, chaꞌ cati̱ quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ loꞌo biꞌ. Nu loꞌo ndye ngua cña biꞌ, liꞌ ndyaloꞌo nguꞌ jiꞌi̱ ñaꞌa̱ tsaca cuañaꞌ naꞌni nu laca msta̱ biꞌ ca toꞌ quichi̱; ca biꞌ ndaqui̱ nguꞌ cuañaꞌ biꞌ. 12 La cuiꞌ ti ca toꞌ quichi̱ nchcubeꞌ Jesús, chaꞌ caja ñiꞌya̱ nu cati̱ chaꞌ cuxi nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ñati̱, nu loꞌo ndyalú tañi ycuiꞌ ca yu loꞌo ngujuii yu lo crusi ca biꞌ. 13 Loꞌo juaꞌa̱ na, tsoꞌo si ná cutsi̱i̱ na, masi tsaloꞌo nguꞌ jiꞌna chaꞌ xcubeꞌ nguꞌ jiꞌna cuentya jiꞌi̱ Jesús; stuꞌba ti caca jiꞌna nde chalyuu, ñiꞌya̱ nu ngua jiꞌi̱ Jesús loꞌo lyaꞌ tsa tiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ yu. 14 Nde lo yuu chalyuu ná ntsuꞌu seꞌi̱ tsoꞌo su tyanu na; xcuiꞌ na ndu̱ tiꞌ na chaꞌ tyalaa na chaca seꞌi̱ su tsoꞌo la tsiyaꞌ ti, su tsaa na loꞌo cua ndye chalyuu re. 15 Biꞌ chaꞌ lcaa tsa̱ cuaꞌni chi̱ na loo ycuiꞌ Ndyosi xquiꞌya Jesús, chaꞌ ñiꞌya̱ laca si ta na msta̱ jiꞌi̱ Ni, juaꞌa̱ laca nu loꞌo tyucui tyiquee na cuaꞌni tlyu na jiꞌi̱ Ni. Loꞌo juaꞌa̱ tsoꞌo tsa si lcaa tsa̱ chcuiꞌ na chaꞌ tlyu tsa chaꞌ nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni. 16 La cuiꞌ juaꞌa̱ ná ca taja tiꞌ ma̱ cuaꞌni ma̱ lcaa chaꞌ tsoꞌo, juaꞌa̱ xtyucua ma̱ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ ma̱; biꞌ laca cña nu ndiya tiꞌ Ni chaꞌ cuaꞌni na cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni.
17 Taquiyaꞌ ma̱ jiꞌi̱ ñati̱ nu laca cña cuentya jiꞌi̱ ñaꞌa̱ taju nguꞌ tyaꞌa ma̱; cuaꞌni ma̱ lcaa cña nu ndijña nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ ma̱ chaꞌ cuaꞌni ma̱. Tlyu tsa cña nu ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, chaꞌ xcuiꞌ ndube tiꞌ nguꞌ ñiꞌya̱ nu ndyuꞌni sa scaa ma̱; ngaꞌa̱ chaꞌ xacui̱ nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi si chañi chaꞌ ñaꞌa̱ ti tya tsoꞌo ndyuꞌni ma̱, xquiꞌya chaꞌ ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Ni. Pana tsoꞌo la ntiꞌ nguꞌ biꞌ, si ñaꞌa̱ ti tsoꞌo ntsuꞌu tyiquee ma̱ cuaꞌni ma̱ ñiꞌya̱ nu nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ ma̱ chaꞌ cuaꞌni ma̱. Si ná cuaꞌni ma̱ juaꞌa̱, caca xñiꞌi̱ tiꞌ nguꞌ biꞌ liꞌ, chaꞌ ngaꞌaa caca xtyucua nguꞌ jiꞌi̱ ma̱ liꞌ.
18 Ñaꞌa̱ ti chcuiꞌ ma̱ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi cuentya jiꞌi̱ cuare. Tyucui tyiquee ya jlo tiꞌ ya chaꞌ ni sca chaꞌ cuxi ná ntsuꞌu jiꞌi̱ ya nu caca tyujuꞌu tiꞌ ya jiꞌi̱. Lcaa tyempo ntiꞌ ya cuaꞌni ya cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ nu tsoꞌo la cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. 19 Biꞌ chaꞌ xaꞌ ndijña tsa naꞌ jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ luꞌba ti chcuiꞌ ma̱ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi cuentya jnaꞌ. Ná tyiqueeꞌ cuaꞌni Ni chaꞌ xtyu̱u̱ naꞌ ca̱a̱ naꞌ yala la ca su ndiꞌi̱ ma̱.
Ngusalyaꞌ yu loꞌo nguꞌ
20 Ycuiꞌ Ndyosi laca nu nguaꞌni cña chaꞌ ndyuꞌú Jesucristo nu Xuꞌna na chaca quiyaꞌ loꞌo ngujuii. Loꞌo juani laca Jesús loo, chaꞌ ñaꞌa̱si̱i̱ Ni jiꞌna nu laca na ñati̱ jiꞌi̱ Ni, xquiꞌya chaꞌ ngujuii Ni cuentya jiꞌna. Nu loꞌo ngujuii Jesús, liꞌ ngüiñi chaꞌ jiꞌi̱ Ni loꞌo lcaa ñati̱ jiꞌi̱ Ni, sca chaꞌ cucui nu ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye tsiyaꞌ ti. 21 Ycuiꞌ Ndyosi nduꞌni chaꞌ ti̱ ti tyiꞌi̱ tyiquee na, loꞌo juani ntiꞌ naꞌ chaꞌ xtyucua Ni jiꞌi̱ ma̱ loꞌo cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ nu lyiji jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ taca cuaꞌni ma̱ lcaa cña, ñiꞌya̱ nu ntiꞌ Ni chaꞌ cuaꞌni ma̱; ntiꞌ naꞌ chaꞌ cuentya jiꞌi̱ ma̱ cuaꞌni Ni na laca nu tsoꞌo la ntiꞌ Ni, chacuayáꞌ jiꞌi̱ Jesucristo. Loꞌo juaꞌa̱ ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye chaꞌ cuaꞌni tlyu Ni jiꞌi̱ Cristo. ¡Juaꞌa̱ caca chaꞌ lacua!
22 Cuꞌma̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Cristo, cuaꞌni clyu tiꞌ ma̱ ꞌna, talo tyiquee ma̱ xi ꞌna chaꞌ cuna ma̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ naꞌ re. Ná quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ nscua naꞌ lo quityi re, pana cua ntiꞌ naꞌ chaꞌ tyanu tachaa la chaꞌ biꞌ neꞌ cresiya jiꞌi̱ ma̱. 23 Chaca chaꞌ ntiꞌ naꞌ chcui̱ꞌ loꞌo ma̱: Cua ngulaá nguꞌ jiꞌi̱ Timoteo, tyaꞌa ndyaꞌa̱ na cña, ca su ngutuꞌú yu neꞌ chcua̱; nu loꞌo ca̱a̱ naꞌ, ca̱loꞌo naꞌ jiꞌi̱ yu liꞌ, si yala ti tyalaa yu slo naꞌ.
24 Chcuichaꞌ naꞌ jiꞌi̱ lcaa nguꞌ nu laca loo cuentya jiꞌi̱ ma̱, juaꞌa̱ chcuichaꞌ naꞌ jiꞌi̱ lcua ti tyaꞌa ma̱ nu ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Ca taꞌa nguꞌ nu ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, nu ndiꞌi̱ nde Italia re, loꞌo lcaa nguꞌ biꞌ ntiꞌ nguꞌ chcuichaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ ma̱.
25 Cua ntiꞌ naꞌ chaꞌ tyiꞌu tiꞌ ma̱ lcaa tyempo chaꞌ xcuiꞌ tsoꞌo ti nduꞌni ycuiꞌ Ndyosi loꞌo lcaa na.