4
Chaꞌ nu laca juani, cua nguxtyanu Ni sca chaꞌ loꞌo na, chaꞌ taca tyalaa na ca slo Ni, chaꞌ tyiꞌi̱ tsoꞌo ti na ca biꞌ. Tsoꞌo si cube tiꞌ na jiꞌi̱ lcaa nguꞌ tyaꞌa na, chaꞌ ná tyuꞌutsuꞌ ni tsaca nguꞌ jiꞌi̱ tyucui̱i̱ liñi nu tsaa ca su tyiꞌi̱ na loꞌo ycuiꞌ Ndyosi. Ñiꞌya̱ loꞌo ndyuna jyoꞌo cusuꞌ biꞌ chaꞌ tsoꞌo nu nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo nguꞌ chaꞌ clyaá nguꞌ, la cuiꞌ juaꞌa̱ cua ndyuna na chaꞌ tsoꞌo nu nchcuiꞌ Jesús. Pana nu jyoꞌo biꞌ ni, ná ngua tsoꞌo cresiya jiꞌi̱ nguꞌ, masi cua ndyuna nguꞌ chaꞌ biꞌ, xquiꞌya chaꞌ ná jlya tiꞌ nguꞌ chaꞌ biꞌ, ná ngusñi tsoꞌo nguꞌ chaꞌ biꞌ. Nu loꞌo ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Ni, liꞌ taca tyalaa na slo ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ tyiꞌi̱ tsoꞌo ti na ca biꞌ. Pana ñiꞌya̱ nu nscua lo quityi re, juaꞌa̱ ngua chaꞌ jiꞌi̱ jyoꞌo biꞌ, chaꞌ nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi ndiꞌya̱:
Ngua ñasi̱ꞌ naꞌ liꞌ, nacui̱ Ni. Lye nchcuiꞌ naꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ,
chaꞌ ná tyalaa nguꞌ biꞌ ca slo naꞌ, chaꞌ ná tyiꞌi̱ tsoꞌo ti nguꞌ ca nde.
Nacui̱ ycuiꞌ Ndyosi juaꞌa̱, masi cua ndye lcaa cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni tya loꞌo ndyaꞌ chalyuu. Cua nscua sca chaꞌ lo quityi cusuꞌ nu nchcuiꞌ chaꞌ jiꞌi̱ tsa̱ nchca cati, tsa̱ ndiꞌi̱ cñaꞌ ti na. Ndiꞌya̱ nacui̱ quityi:
Ngutiꞌi̱ cñaꞌ ycuiꞌ Ni tsa̱ nu nchca cati liꞌ, chaꞌ ná nguaꞌni Ni cña tsa̱ biꞌ liꞌ.
Pana ndiꞌya̱ nchcuiꞌ lo quityi nu nscua jyoꞌo biꞌ:
Ngaꞌaa tyalaa nguꞌ biꞌ ca slo naꞌ chaꞌ tyiꞌi̱ tsoꞌo ti nguꞌ ca nde.
Biꞌ ñati̱ laca nu clyo ndyuna chaꞌ tsoꞌo nu cua nchcuiꞌ Ni loꞌo nguꞌ, chaꞌ clyaá nguꞌ jiꞌi̱ nu cuxi, loꞌo liꞌ ná ngua tyalaa nguꞌ biꞌ ca slo ycuiꞌ Ndyosi, ná ngua tyiꞌi̱ tsoꞌo ti nguꞌ ca su nacui̱ Ni chaꞌ tyiꞌi̱ nguꞌ, xquiꞌya chaꞌ ná ntajaꞌa̱ nguꞌ biꞌ taquiyaꞌ nguꞌ chaꞌ biꞌ. Pana tya lyiji xi chaꞌ tyuꞌu tiꞌi̱ lcaa ñati̱ nu nscua chaꞌ tyiꞌi̱ tsoꞌo ti ca slo ycuiꞌ Ndyosi; tya nda la Ni xi tyempo jiꞌna, chaꞌ juani ti tya taca cuna na chaꞌ biꞌ. Cua ngua tyu̱u̱ yija̱ tya loꞌo ngujuii jyoꞌo Moisés biꞌ, nu loꞌo nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo David. Ndiꞌya̱ nacui̱ Ni:
Juani ti cuaꞌa̱ jyaca̱ ma̱ jiꞌi̱ chaꞌ nu nda naꞌ loꞌo ma̱,
ná tyuꞌu chaꞌ cuxi tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jnaꞌ.
Nu ngua cua saꞌni biꞌ, ná ngua jiꞌi̱ jyoꞌo Josué tyaloꞌo yu jiꞌi̱ ñati̱ biꞌ sca ti quiyaꞌ ca su ndiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi; biꞌ chaꞌ tiyaꞌ la tya nda la Ni xi tyempo chaꞌ cuna na chaꞌ biꞌ. Loꞌo juani ni, si ñaꞌa̱ ti tya xñi tsoꞌo na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, tya taca tyiꞌi̱ tsoꞌo ti na loꞌo Ni liꞌ, ñiꞌya̱ loꞌo nguaꞌa̱ cñaꞌ ycuiꞌ Ni tsa̱ nchca cati biꞌ. 10 Masi tye cña jiꞌna nde chalyuu, tsaa na ca slo ycuiꞌ Ndyosi, liꞌ taca tyiꞌi̱ tsoꞌo ti na loꞌo Ni ca biꞌ, ñiꞌya̱ nu ngutiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo nguaꞌni tye Ni cña jiꞌi̱ Ni loꞌo ngua tsa̱ nchca cati biꞌ. 11 Lcaa tsa̱ cuaꞌni cña tiꞌ na lacua, chaꞌ ñaꞌa̱ ti tyuꞌu chaꞌ jiꞌna loꞌo ycuiꞌ Ni, chaꞌ taca tyiꞌi̱ tsoꞌo ti na. Ná cuaꞌni na ñiꞌya̱ nu nguaꞌni jyoꞌo cusuꞌ biꞌ, nu ná ndaquiyaꞌ tsiyaꞌ ti jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ liꞌ ná ngua tyalaa nguꞌ biꞌ ca su nacui̱ Ni chaꞌ tsaa nguꞌ.
12 Lcaa chaꞌ nu nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo ñati̱ ni, ñiꞌya̱ ntiꞌ sca na luꞌú, juaꞌa̱ laca chaꞌ biꞌ. Lcaa tyempo nduꞌni biꞌ cña neꞌ cresiya jiꞌi̱ ñati̱ nu cuna chaꞌ biꞌ. Laca chaꞌ biꞌ ñiꞌya̱ si laca sca xlyu nu cha tsa tuꞌba tyucuaa chu̱ꞌ; nduꞌni biꞌ chaꞌ saala cuañaꞌ na ñaꞌa̱ cuayáꞌ nu tyalaa ca su ntsuꞌu tyijya̱ na, ñaꞌa̱ cuayáꞌ tyaca̱ꞌ ycua nu ntsuꞌu neꞌ tyijya̱ na. La cuiꞌ juaꞌa̱ laca loꞌo cuna na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi biꞌ, na nchcuiꞌ caꞌa̱ ti chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ tyucui ñaꞌa̱ na, juaꞌa̱ loꞌo cresiya jiꞌna. Loꞌo nduna na sca chaꞌ nu nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo ñati̱, liñi tsa quijeloo chaꞌ jiꞌi̱ Ni, lcaa chaꞌ nu ntsuꞌu tyiquee na chaꞌ caja jiꞌna, lcaa chaꞌ nu nclyacua tiꞌ scaa na. 13 Ná taca tyuꞌu cuaana ti chaꞌ tyiquee na, ni tsaca chaꞌ nu ntsuꞌu jiꞌna, chaꞌ ná ca cuayáꞌ tiꞌ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ chaꞌ biꞌ. Ná taca. Ñaꞌa̱ Ni jiꞌi̱ lcaa ñati̱ nu cua ngüiñá Ni, nu cua ngusta Ni chalyuu; nchca tii Ni lcaa chaꞌ nu ntsuꞌu jiꞌna. Ná taca cuaꞌni na ni sca cña ca slo ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ tyuꞌu cuatsiꞌ ti sca chaꞌ, chaꞌ ngaꞌa̱ chaꞌ xacui̱ na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni cuentya jiꞌi̱ lcaa cña nu nguaꞌni scaa na nde chalyuu, nu loꞌo tye chalyuu jiꞌna.
Sti joꞌó cuentya jiꞌna ca slo ycuiꞌ Ndyosi laca Jesús
14 Loꞌo cua ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús, liꞌ ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni na chaꞌ tsoꞌo ti tyanu chaꞌ biꞌ neꞌ cresiya jiꞌna. Cua laca ntsuꞌu sca sti joꞌó nu laca loo la nu ndu̱ cuentya jiꞌna; Jesús laca biꞌ, nu sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi laca yu. Cua ndyaa Jesús ca su ndiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi Sti yu; juani ndu̱ Jesús slo Ni, nchcuiꞌ chaꞌ jiꞌna loꞌo Ni. 15 Laca Jesús sti joꞌó nu laca loo la cuentya jiꞌna, loꞌo juaꞌa̱ tyaꞌna tsa tiꞌ Jesús ñaꞌa̱ yu jiꞌna. Cua jlo tiꞌ yu chaꞌ ntsuꞌu tsa quiyaꞌ loꞌo cua cuaꞌni ti nu cuxi ngana jiꞌna, chaꞌ nu loꞌo tya ndiꞌi̱ Jesús lo yuu chalyuu, la cuiꞌ juaꞌa̱ lye tsa nguaꞌni cuayáꞌ nu xñaꞌa̱ jiꞌi̱ yu, si cuaꞌni yu chaꞌ cuxi. Pana nu Jesús biꞌ ni, ni sca chaꞌ cuxi ná nguaꞌni yu, biꞌ chaꞌ taca caca yu sti joꞌó nu laca loo la cuentya jiꞌna, chaꞌ jlo tiꞌ Jesús ñiꞌya̱ nñiloꞌo tsa nu xñaꞌa̱ jiꞌna. 16 Ná cutsi̱i̱ na tsiyaꞌ ti lacua, tyucui tyiquee na jña na sca chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi ca su tlyu ca su laca Ni loo; chcuiꞌ na loꞌo ycuiꞌ Ndyosi nu xcuiꞌ tsoꞌo tsa nduꞌni loꞌo ñati̱, chaꞌ cuiꞌya Ni chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌna, chaꞌ xtyucua Ni jiꞌna, masi la cuiꞌ ca hora nu lyiji tsa chaꞌ jiꞌna.