2
Com mi la' ña'tyan bajche' mic cha'len tsʌts bʌ toñel cha'añetla che' mic tyajetla ti oración yic'ot jini año' bʌ ti Laodicea yic'ot ti pejtyelelob mach'ʌ ba'an ti' q'uelboñob c ñi' c wut.
Com mi ñuc isʌntyel la' pusic'al. Com junlajal mi la' wajñel ti p'untyaya yic'ot mi la' más cʌn Cristo che' mi la' más ch'ʌm'en isujm jini yom bʌ i pʌs'eñonla. Jini mu' bʌ i pʌs'eñonla Dios wale iliyi mach'ʌ ba'an tsictiyem ti yambʌ ora, jiñʌch Cristo.
Ti Cristo jach mi lac tyaje' pejtyelel ñuc bʌ lac ña'tyʌbal yic'ot pejtyelel chʌ bʌ tyac mi laj cʌñe' cha'an mi la cajñel ti wen.
Chʌ'ʌch mic subeñetla cha'an ma'an majch ch'ujbi i lotiñetla ti c'otyajax bʌ t'an ti alol yubil.
Aunque mach yoque ya' añon quic'otyetla pero ya' añon yubil tic pusic'al. C'ajacña coj mi cubin cha'an chʌncol la' wajñel ti jump'ej la' pusic'al yic'ot cha'an xuc'ul chʌncol la' ch'ujbin Cristo.
Che' bajche' ti la' ch'ujbi lac Yum Jesucristo cha'an la' cotyʌntyel, chʌ'ʌch yom mi la' bej ajñel ti Cristo. Ch'ujbinla Cristo cha'an mi' cotyañetla cha'an chʌ bʌ yes mi yujtyel ti jujump'ej q'uin.
Yom xuc'uletla che' bajche' an la' wi' ti Cristo yubil. Yom mi la' bej colel majlel ti Cristo. Yom xuc'uletla ti jini tsa' bʌ la' ch'ujbi che' bajche' ti cʌntisʌntiyetla. Chʌc subenla Dios wocox i yʌlʌ.
Tsiji' bʌ laj cuxtyʌlel ti Cristo
Q'uele la' bʌ cha'an mach'an majch mi yʌc' ti sojquel la' pusic'al cha'an jach ti' t'an quixtyañu che' lot jach i t'an. Como mach tyʌlem ti Cristo jini lot. Pero tyʌlem jach ti quixtyañu bajche' i tyʌlel ti xijq'uiyob i yumob ti ñoj oniyix, che' bajche' mi' pensaliñob i cha'an bʌ mulawil.
Como ti pejtyelel i p'ʌtyʌlel i ñuclel yic'ot i cuxtyʌlel Dios mi yajñel ti' bʌc'tyal Cristo.
10 Che' jini che' mi la' wajñel ti Cristo an i p'ʌtyʌlel, i ñuclel yic'ot i cuxtyʌlel Dios ti jatyetla je'el. Más ñuc Cristo bajche' pejtyelel ajtroñelob i cha'an bʌ Dios am bʌ ti panchan yic'ot. Más ñuc Cristo bajche' xibajob.
11 Cha'an mi la' wajñel ti Cristo tsa'ix la' ch'ʌmʌ che' bajche' tsep pʌchʌlel aunque mach jinic tsep pʌchʌlel tyʌlem ti quixtyañujob bajche' mi' ch'ʌmob ti' bʌc'tyal. Pero ti la' ch'ʌmʌ che' bajche' tsep pʌchʌlel tyʌlem ti Cristo jiñʌch i loc'sʌbentyel i tsuculel la' pusic'al.
12 Che' ñac ti la' ch'ʌmʌ ja', che' bajche' ti motin ch'ujñʌntiyetla yic'ot Cristo. Yic'ot tsa'ix tyejchiyetla loq'uel ba'an sajtyemo' bʌ yic'ot Cristo yubil, como tsa'ix la' ch'ujbi an i p'ʌtyʌlel Dios tsa' bʌ tyejche loq'uel Cristo ba'an sajtyemo' bʌ.
13 Ti yambʌ ora che' bajche' sajtyemetixla cha'an ti la' mul yic'ot cha'an mach'an ti aq'uentiyetla tsep pʌchʌlel. Pero wale Dios ti' ñusʌbetla pejtyelel la' mul. Ti yʌq'uetla la' motin ajñel yic'ot Cristo.
14 Dios ti yʌpʌ lac mul tsa' bʌ lac cha'le ti' contra. Ti tsictiyi an lac mul cha'an ti ts'ijbubil bʌ i mandar. Ti' loc'sʌ lac mul ti lac tyojlel. Che' bajche' ti' bajle ti cruz lac mul.
15 Che' ñac ti sajti ti cruz Cristo ti' jotbe i p'ʌtyʌlel xiba yic'ot ajtroñelob i cha'an bʌ xiba. Ti quisnisʌntiyob ti' cantyʌlel i wut ti pejtyelelob. Ti ganari Cristo.
Chʌc pensalin jini wen tyac bʌ tyʌlem bʌ ti panchan
16 Jin cha'an mach yom mi an majch mi lolon al mi an la' mul cha'an ti caj chʌ bʌ mi la' c'uxe', chʌ bʌ mi la jape', mi cha'anic ti caj q'uiñejel tyac, mi i q'uiñejelic ti jujump'ej uw, mi cha'anic yorojlel c'aj oj.
17 Como pejtyelel jini q'uiñejel tyac i señʌjlel jach yubil jini mu' tyo bʌ quej i tyʌlel. Pero Cristo i tsictisʌntyelʌch pejtyelel jini.
18 Mach yom mi la' lolon aq'uen i chilbeñetla jini ñoj c'otyajax bʌ mu' bʌ la' wʌq'uentyel ti Dios cha'an ti caj mi la' lolon ch'ujbin i bajñel i cʌntisa. Como an jini mu' bʌ i lolon xiq'uetla la' pʌs la' bʌ che' bajche' mi peq'uetla, mu' bʌ i lolon xiq'uetla la' ch'ujutisañob jini ajtroñelob i cha'an bʌ Dios ch'oyol bʌ ti panchan. Como jiñob mi' lolon cha'leñob che' bajche' más an i ña'tyʌbal cha'an jini tsa' bʌ i q'ueleyob che' bajche' ti ñajal mi' lolon yʌlob. Mi' lolon chan isañob i bʌ ti jini mu' bʌ i bajñel pensalin quixtyañujob.
19 Pero jiñob mach'an mi yajñelob ti Cristo. Como Cristo i jolʌch ochemo' bʌ ti' t'an Dios yubil ba' mi' tyajob pejtyel i p'ʌtyʌlel i cuxtyʌlel chʌ bʌ jach yom cha'an colic i bʌc'tyal. Pejtyel i bʌc'tyal ts'uyulʌch ti' p'ac tyac yic'ot ti i chijil tyac. Mi colel majlel che' bajche' yom Dios.
20 Cha'an ti sajtiyetla yic'ot Cristo tsa'ix la' cʌyʌ pejtyelel jini cʌntisʌ mach bʌ'an tyʌlem ti Cristo. ¿Chucoch chʌncol tyo la' chʌc ajñel che' bajche' mi i cha'añet tyo la mulawil? ¿Chucoch chʌncol la' chʌc ch'ujbin jini oniyix bʌ t'an tyʌlem jach bʌ ti mulawil?
21 Como jini oniyix bʌ t'an mi yʌle': Mach la' tyʌle' jini, mach la' c'uxe' jini, mach la' chuque' jini. Che' mi yʌle' oniyix bʌ t'an.
22 Como jini mu' bʌ la' tyʌl, mu' bʌ la' c'ux, mu' bʌ la' chuc mi jilel tyac che' mi c'ʌjñel. Che jini, tsiquil tyʌlem jach ti' ña'tyʌbal quixtyañu ili xic'ojel. I bajñel i pensal ili tic'ojel tyac.
23 Melel, che' bajche' añʌch i c'ʌjnibal jini tic'ojel tyac lolon yubil. Como jini mu' bʌ i lolon ch'ujbiñob mi' cha'leñob che' bajche' mu' ti ch'ujutisa. Mi' lolon peq'uisan i bʌ. Mi' lolon aq'uen i yilan wocol i bʌc'tyal. Pero mach'an sajlic i c'ʌjnibal jini tic'ojel tyac cha'an mi' tsijibtisan tsucul bʌ i pusic'al quixtyañujob.