2
I peq'uisʌntyel yic'ot i ñuclel Cristo
¿Am ba la' ch'ejlisʌntyel ti Cristo? ¿Am ba i ñuc isʌntyel la' pusic'al cha'an ti caj mi' p'untyañetla Cristo? ¿Am ba Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel ti la' pusic'al? ¿Mu' ba la' p'untyan, mu' ba la' cotyan la' pi'ʌlob?
Mi che'ʌch añetla, ts'ʌctisʌbeñon i tijicñʌyel c pusic'al cha'an chʌncox la' wajñel ti ñʌch'ʌl, cha'an chʌncox la' p'untyan la' bʌ ti jump'ej jach la' pusic'al yic'ot an junlajal bʌ la' pensal, junlajal la' t'an.
Mach yom chʌ bʌ mi la' saj cha'len chʌ bʌ jach bajñel yom bʌ la' pusic'al, mi cha'an jach la' wom la' chan isan la' bʌ. Pero peq'uisan la' bʌ. Yom más ñuc mi la' q'uel la' pi'ʌlob che' bajche' mi la' bajñel q'uel la' bʌ.
Mach jinic jach yom mi la' bajñel pensalin la' bajñel la' wenlel, pero yom mi la' pensalin i wenlel la' pi'ʌlob je'el.
Yom junlajal la' pensal che' bajche' mi' pensalin Cristo Jesús.
Aunque junlajal Jesús yic'ot Dios pero ma'an ti' poj wersa ajni ti junlajal yic'ot Dios.
Pero ti' poj cʌyʌ lajal bʌ i ñuclel yic'ot Dios. Ti wen peq'uisʌ i bʌ. Ti ajni che' bajche' ajtoñel jach. Ti ch'ocʌ wʌ' ti mulawil che' bajche' quixtyañu jach.
Che' chʌncol i yajñel che' bajche' mi quixtyañu jach ti' wen peq'uisʌ i bʌ. Ti yʌc'ʌ i bʌ ti sajtyel ti cruz, aunque jiñʌch jini más quisintic bʌ bajche' mi tsʌnsʌntyelob.
Jin cha'an Dios ti yʌq'ue ñoj cabʌl i ñuclel yic'ot ñoj ñuc bʌ i c'aba'. Mach'an más ñuc bʌ c'abʌjlel bajche' i c'aba' Jesús.
10 Jin cha'an, che' mi yubiñob i c'aba' Jesús mi quej i ñocchocoñob i bʌ pejtyelelob ya' ti panchan, yic'ot wʌ' ti mulawil yic'ot xiba yic'ot yajtoñelob xiba yic'ot pejtyelelob año' bʌ ti xot'mulil.
11 Ti pejtyelelob mi quej i yʌlob cha'an i yumobʌch Jesucristo cha'an q'uejlic ti ñuc Dios lac Tyat.
Mi tsictiyel i sʌclel ochemo' bʌ ti' t'an Dios
12 Jin cha'an, p'untyʌbilet bʌ quermañujob, che' bajche' ti la' bele' ch'ujbibeyon c t'an che' ñac ya' tyo añon la' wic'ot, yom tyo mi la' más ch'ujbibeñon c t'an che' ñajt añon. Ti la' pec'lel che' chʌncol la' q'uel ti ñuc Dios, bej cha'lenla wersa cha'an mi tsictiyel la' cotyʌntyel cha'an ti la' cha'libal. Mach yom mi la' saj cha'len jini mach'ʌ ba'an mi' mulan i q'uele' Dios.
13 Como jiñʌch Dios mu' bʌ ti toñel ti la' pusic'al i yʌq'ueñetla la' mulan la' cha'len chʌ bʌ wen. Jini mi yʌq'ueñet la' cha'len che' bajche' yoque yom i pusic'al Dios.
14 Ti chʌ bʌ tyac jach mi la' cha'len mach yom mi la' cha'len ti mich'icniyel, mi ti periyalic bʌ t'an,
15 cha'an ma'an majch ch'ujbi i tyajetla ti t'an, cha'an ma'ix la' mul. Chʌ'ʌch yom la' pʌs la' bʌ che' bajche' jini como i yalobiletla Dios mach'ʌ ba'an la' mul. Yom mi la' pʌs la' bʌ che' bajche' mi ts'ʌjyel ec' cha'an tsiquil i cha'añetla Cristo aunque mi la' wajñel ba'an simaroño' bʌ quixtyañujob mach'ʌ wen mi' cha'leñob.
16 Ti la' melbal mi la' pʌs'eñob cha'an ti tsijibtisʌyetla jini t'an mu' bʌ la' sub. Che' jini, che' mi cha' tyʌlel Cristo c'ajacña coj mi quej cubin cha'añetla. Che' mic ña'tyan mach lolomic jach tic subetla i t'an Dios, mach lolomic jach tic cha'le wersa cha'an la' ch'ujbin.
17 Cha'an ti la' wen ch'ujbi, cha'an ti la' wen ac'ʌ la' bʌ ti Dios, che' bajche' ti la' wʌq'ue i majtyan Dios. Aunque mi ti tsʌnsʌntiyon cha'an tsʌnsʌbil bʌ i majtyan Dios yubil, cha'an i ts'ʌctisʌntyel i majtyan Dios mu' bʌ la' wʌq'uen, c'ajacña coj mi quej cubin. Yom c'ajacña la' woj quic'otyetla.
18 Tijicnisan la' bʌ je'el. Yom tyem tijicñayetla quic'ot.
Timoteo yic'ot Epafrodito
19 Mi chʌ'ʌch yom lac Yum Jesús, mach jalic com choque' majlel Timoteo ya' ba' añetla cha'an i jula' añetla cha'an i ñuc isʌbeñon c pusic'al je'el che' mi cubin bajche' añetla.
20 Como ma'an wʌ'an yambʌ quic'ot lajal bʌ i pensal che' bajche'on, mu' bʌ i pensalin la' wenlel ti jump'ej i pusic'al che' bajche' Timoteo.
21 Pejtyelel yaño' bʌ mi' pensalin i bajñel i wenlel. Ma'an mi' pensaliñob i cha'an bʌ Cristo Jesús.
22 Pero jatyetla la' wujil isujm bajche' xuc'ul mi yajñel Timoteo. Che' bajche' mi' pi'len ti toñel i tyat alob, chʌ'ʌch ti' cha'le toñel Timoteo quic'ot ti' pucol ili t'an cha'an laj cotyʌntyel.
23 Seb jach com c choque' majlel Timoteo i jula' añetla che' mi cubin bajche' mi quej cujtyel.
24 Mi cʌl mux i cotyañon lac Yum. Mi cʌl ma'ix jal mi quej c tyʌlel c jula' añetla je'el.
25 Pero mic pensalin je'el c'ʌjnibal mic choque' majlel lac hermano Epafrodito ya' ba' añetla. Jini ti' wen cha'le toñel quic'ot ti' pucol i t'an Dios. Lajal ti lojon cubi lojon c ts'a'lentyel cha'an ti caj jini wen t'an. Jatyetla ti la' choco tyʌlel Epafrodito cha'an mi' cotyañon ti chʌ bʌ i c'ʌjnibal c cha'an.
26 Epafrodito wersa yom i cha' q'ueletla ti la' pejtyelel. Wen mu' ti pensal je'el cha'an ti la' wubi ti' c'am'ʌ.
27 Melel ti' wen c'am'ʌ. Colel i sajtyel. Pero Dios ti' cotyʌ. Mach jinic jach ti' cotyʌ Epafrodito pero Dios ti' cotyʌyon je'el cha'an mach'an mi más oc'an i ch'ʌjyemlel c pusic'al cha'an ti caj i c'am'an.
28 Jin cha'an más com tyo c choque' tyʌlel ya' ba' añetla cha'an i ñuc isʌntyel la' pusic'al che' mi la' cha' q'uele' i ñi' i wut. Yic'ot cha'an mi lajmel c ch'ʌjyemlel je'el.
29 Ti tijicñʌyel la' pusic'al pʌyʌla ochel Epafrodito ba' añetla como jini mi' cha'liben i toñel lac Yum je'el. Yom mi la' q'uel ti ñuc jini mu' bʌ i yajñel che' bajche' jini Epafrodito.
30 Como colel i sajtyel cha'an ti' cha'libe i toñel Cristo. Ma'an ti' pensali i bajñel i cuxtyʌlel. Ti yʌc'ʌ i bʌ ba' bʌbʌq'uen mi sajtyel cha'an mi' wen cotyañon ti pejtyelel jini ba' mach ch'ujbi la' cotyañon cha'an ñajt añetla.