15
Kristus Nẽ Mata Kel Fãya
Turau tar, aya biya od wogõ ayeĩ di, waleg fen, anĩ teten ufaregef anĩ, baban ã kisi turĩ ayeĩf nigin orouf. Ã od aya wogõ ayein anĩ, uroug kafĩ waleg fen, ege to momoi gen ouf are, biya od enei bunem ã kel gei yeĩf.
Ere nigin, ereb aya alen, are odug bagai nigin, uyulil anĩ aya ã afenein, are Kristus ĩ, Negur nẽ Itotoya bun yenek kilei, neda mosor nigin laa fe di, ĩ mũ difen, are Negur nẽ Itotoya bun yenek kilei, naa towo bun ĩ mata kel fã yen, are ĩ Pita bun wõ ye fen, anĩ dumen in dõ fiya tar tuwelf bun wõ yen. Anĩ bure fele di, ĩ sain tekelei bun tura tar faif handred wal fiya meleid bun wõ yen, anidi ganan musei fau dibodok, tunĩ gare den. Agef fen, ĩ Jems mala bun wõ yen, anĩ dumen aposel ganan meleid bun wõ yen. Anĩ ganan bure fel fen, idikeleya bun, ĩ, aya kesu gõ fiya sain sã bun gõ difiyan gen anĩ, malau buneg wõ yen.
Ere nigin, aya aposel idi atun naal bagai, aya to biya nigin aposel yeya nigineg kisi feleya sã, ere nigin, aya Negur nẽ sios darau afenen. 10 Anĩ ere, Negur nẽ wau ifenẽya bunem, aya gama afaref gen age wõ aun. Aya bun yogon wau ifenẽya anĩ ege to ilen. Sã, aya kabĩ totol idi ganan wal fediya alen, are ayam sã, anĩ ere, Negur aya ado ibodon in wau ifenẽya anim. 11 Age fiya nigin, ayam be, idim, amã enei wogõ mauf, are ã enei momoi gen.
Gare Den Tamo Neid Mata Kel Fãya
12 Amã Kristus gare den anidi bun tamal mata kel fã yen anĩ wogõ maudig, anĩ ere, naig fe di, ã tunĩ, gare den anidi mata to ke de fã douf gedig? 13 Gare den anidi, mata to ke de fã douf are, Kristus ĩg mata to kel fã yem. 14 Kristus ĩ mata to kel fã yem are, nemã wogõya anĩ kaũ sã di, ãgenei momoiya areg kaũ sam. 15 Age fiyam are, amã Negur nigin idegẽya od wogõ maudig anĩ dilemam, ere nigin, amã Negur ĩ Kristus gare den anidi bun tamal turĩ fiyen anĩ kurõ mafesidig. Anĩ ere, Negur ĩ gare den anidi to turĩ fediyouf anĩ momoi ouf are, ĩ Kristus to turĩ fiyem. 16 Ere nigin, Negur ĩ gare den anidi to turĩ fediyouf are, ĩ Kristuseg to turĩ fiyem. 17 Negur ĩ Kristus to turĩ fiyem are, ãgenei momoiya are ege, ã ãgenei mosor bun fau ubodõgef. 18 Age fiyam are, idi Kristus nigin momoi de fen, gare den anidig fõ delem. 19 Ada ein mata ibodõya enei nigin dogol, Kristus bun wauda iseya adouf are, ada tamo ganan wal fediya maladalon ado.
20 Anĩ ere, Kristus momoi bagai gare den anidi bun tamal kel turĩ fiyen, are idi gare den anidi bun tamal faat uyulil yun gen. 21 Are, laa are tamo tekelei bunem isin nigin, gare den neid kel fãya areg tamo tekelei bunem isif. 22 Are, Adam bun ganan gare dedig, age fiya gen, Kristus bun ganan mata ifenẽdiyouf. 23 Anĩ ere, idi mugu mugu dogo neid sain bun age difouf: Kristus ĩ uyulil faat yũya, anĩ dumen, ĩ isiyouf sain bun, idi yogon dibodok anidi, mata ke de fã douf. 24 Anĩ bure fele di, idikeleya sain isiyouf, sain anĩ bun, Kristus ĩ gawaman ganan, yeneid ado ganan, megeir ganan daũ fel fen, tano anĩ yale, Dei Negur ima bun inouf. 25 Ere nigin, ĩ king ibodok ile, yogon kiwai tar ganan yogo ye farumen inenẽdiyouf sain anĩ bun. 26 Kiwai idikeleya bun daũ fiya nẽ, are laa. 27 Are Negur nẽ Itotoya bun eig ye irok kilei, “Negur ĩ ereb ereb ganan yogo ye farumen inenẽdin.”* Sain ĩ irok, are ereb ereb ganan ĩ farumen inenẽdin, are Negur ĩ ereb ereb ganan Kristus farumen inenẽdin, Negur ĩ yogo enei farumen to ibodok ya anĩ yaor. 28 Sain Negur ĩ enei age fel fen, Naal yogo, Negur ĩ ereb ereb ganan Kristus farumen inenẽdin anĩ, farumen inenẽf, anĩ bunem, Negur ĩ ereb ereb ganan nẽ mudur ibodõf.
29 Mata kel fãya anĩ sãf are, idi tamo gare den anidi nigin naan dalef idi naig difouf? Tamo gare den anidi to bagai kel turĩ fediyouf are, ere nigin tamo kayau idi nigin naan daledig? 30 Takag, amã nigin, ere nigin amã mug sain ganan bouwamã waila bun manenẽdig? 31 Turau tar, aya ã neda Odug Kristus Jesus bun ubodõgef nigin, yanau alesedig anĩ bunem, momoi bagai enei totol bagai arok, are aya naa ganan laa bun eledig. 32 Aya tamo nẽ kisi bunem dogol, Efesus oun gaar kuĩ geid kusĩ aun ouf are, ere mala biya anĩ aya alen? Tamo gare den anidi to kel turĩ fediyouf are, Negur nẽ Itotoya bun yenek kilei,
“Saaf ado naan tãf,
ere nigin, nil gare tauf.”
33 Ã taka nem to idegneĩf. “Sane geid nigal yũya bun, tobonunã biya daũ fedig.” 34 Kisi biya bun kel usig ufareg fen, mosor inoya utorõg, ere nigin, ã atun tunĩ Negur nigin keleĩ sã difaref. Aya ã mama yeĩf nigin enei wogõ auf.
Kel Fãya Nẽ Bouwa
35 Anĩ ere, taka nem to fouf, “Tamo gare den anidi, naig fe kel turĩ fediyouf? Bouweid naig fiya bagai ado disiyouf?” 36 Ã neneya bagai! Ereb õ tu wouf anĩ, to laa fouf are, anĩ mata to wõ youf. 37 Sain õ tu wof, õ fau ibodõf nẽ bouwa anĩ to utenek, anĩ ere, wit be, ereb taka nẽ faat dogol. 38 Anĩ ere, Negur ĩ oron kilei, bouwa ifenẽdig, agef fen, ĩ faat fire fire dogo neid bouweid fire fire ifenẽdidig. 39 Bouwa ganan tekelei sã. Tamo nẽ bouwa are fire, gaar bouwa fire, ninã bouwa fire, gau bouwa fire. 40 Saa ilun nẽ bouweid ado di, tenebur nẽ bouweideg ado. Anĩ ere, saa ilun nẽ bouweid fula fiya medeĩya fire di, tenebur nẽ bouweid fula fiya medeĩya areg fire. 41 Gaa are futu reya fire di, ogõ are futu reya fire, age fe di, barisa are futu reya fire. Barisa idi atuneg futu reya fire fire ado.
42 Age fiya gen, tamo gare den anidi neid mata kel fãya areg age fouf. Bouwa tu fiyaf nẽ are bura le di, bouwa kel fã yef nẽ are to bura ledig. 43 Sane bun tu fiya di, fula fiya medeĩya bun kel fã yef. Totol sã tu fiya di, totol ado kel fã yef. 44 Bouwa buru maug are tu fiya di, uur nẽ bouwa are kel fã yef.
Bouwa buru maug ibodok are, uur nẽ bouwag ibodok. 45 Anĩ nigin, Negur nẽ Itotoya bun eig ye irok, “Uyulil inon tamo Adam ĩ mata ibodõya wõ yen.” Idikeleya Adam ĩ mata ifenẽya nẽ uur wõ yen. 46 Uur nẽ bouwa ketem to isin, anĩ ere, bouwa buru maug ketem isin. Age fe di, anĩ dumen, uur nẽ bouwa. 47 Uyulil inon tamo are tenebur aas nẽ, anĩ dõ fiya tamo are saa ilun nẽ. 48 Tenebur nẽ tamo idi, tamo teneub nem inon gen. Saa ilun nẽ tamo idig, tamo saa ilun tamal gen. 49 Ada tenebur tamo inon age fiya tabodok gen, adag tamo saa ilun tamal age fiya tabodõf.
50 Turau tar, aya ã arokeneik, are tenebur nẽ bouwam Negur nẽ tano to akorou youf. Ereb bura ledig anĩg to bura lauf anĩ to akorou youf. 51 Karĩ wog, aya waa taka arokeneĩf: Ada ganan to gare tauf, anĩ ere, ada ganan bouwada falei fouf, 52 are ereb fili yeleya be, mala kamisãya gen idikeleya nẽ taur aitouf bun, bouwada agef falei fouf. Taur aite di, tamo gare den anidi kel turĩ fedi di, to buraya nẽ ado fã douf, age fe di, ada bouwada falei fouf. 53 Are, buraya nẽ anĩ to burauf nẽ anĩ ifonũf. Laa fiya nẽ anĩ to laa fouf nẽ anĩ ifonũf. 54 Buraya nẽ anĩ to burauf nẽ anĩ ifonũf, laa fiya nẽ anĩ to laa fouf nẽ anĩ ifonũf sain anĩ bun, Negur nẽ Itotoya bun ibodok enei agef kisi fel wõ youf, “Negurem kusĩ bun laa wal fe fen, anĩ adok itob len.”§
55 “O laa, ogon kusĩ wal fiya nẽ megeir nain?
O laa, ogon waila nain?”*
56 Laa nẽ waila are mosor, mosor nẽ megeir are lo. 57 Anĩ ere, Negur de tafiyẽf! Ĩ neda Odug Jesus Kristus bunem kusĩ wal fiya ifanadadig.
58 Anĩ nigin, neu turau tar oboiyou, totol ufareg. Ereb takam to yokũ yeĩf. Faimud Odug nẽ kabĩ fatuk bagai walogouf, ere nigin, ã keleĩ, are ã Odug bun kabĩ walegef anĩ, ege to ilauf.
* 15:27 Sam 8:6 15:32 Asaia 22:13 15:45 Jenesis 2:7 § 15:54 Asaia 25:8 * 15:55 Hosia 13:14