20
Matmat Gorõ Ibodon
(Matyu 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)
Uub nẽ naa matu Sande bun, bonimei bagai gugum ado, Maria Magdala tamal matmat bun ile fen, mala irã, bobog bun meein yaleleya ilen. Anĩ kayau, Simon Pita, dõ fiya taka Jesus ĩ nigin wau laa fedig anidi gedin gudu ref ile, irokenẽdin, “Idi Odug matmat bun tamal dale diroulen, ĩ nain be dinon, ada keleĩ sã!”
Anĩ nigin, Pita, dõ fiya tamo taka ado, matmat bun dilen. Urom gududu den, anĩ ere, dõ fiya tamo takam Pita wal fe, ĩ ket matmat bun wõ yen. Ĩ iti ken, fai yen, gabar lalau filu difen anĩ an yen mog, ilen, anĩ ere, ĩ kuren to ilen. Age fe di, Simon Pita dum dõ fiyen, wõ ye fen, tokõ fel, matmat kuren ile, gabar lalau filu difen an yen mog, ilen, mũ difen gabar Jesus mudur sile difen anĩg ilen. Mudur sile difen gabar are, yogo fire kori fel, gabar lalau filu difen anĩ firen ibodon. Age fe di, dõ fiya tamo taka, ĩ ket matmat bun wõ yen ĩg, kuren ilen. Ĩ ile fen, momoi yen. (Jesus laa bun tamal kel fã youf ya, Negur nẽ Itotoya bun yenek anĩ, idi fau wedereid fokõya sã.)
Jesus Maria Magdala Tamal Bun Wõ Yen
(Matyu 28:9, 10; Mak 16:9-11)
10 Age de fen, dõ fiya tar, nedi fõ bun ke de dilen. 11 Anĩ ere, Maria matmat serẽ inã yalef ifaren. Ĩ inã ado inã ado iti ken, matmat namen fai yen. 12 Agef fen, ĩ, engel uru kolos lalau adodo, Jesus yenen modoũ bun dibod mog, iledin, taka muduren, taka yen.
13 Idi ĩ to difiyen, “Kayau, õ ere nigin inã walef?”
Maria iron, “Idi neu Odug dale diroulen, ĩ nain be dinon anĩ, aya keleĩ sã.” 14 Age ye fen, ĩ falei yel, Jesus an ifar mog ilen, anĩ ere, are Jesusem ya anĩ to kelein.
15 Jesus iron, “Kayau, õ ere nigin inã walef? Õ ai anĩ umirnek?”
Maria kisi fen, ĩ kabĩ lo fedig anim ye fen, irokenen, “Tamo biya, onom ĩ wale uroulen ouf are, nain be unon anĩ, aya urokana di, aya ĩ alouf.”
16 Jesus ĩ irokenen, “Maria.”
Maria ĩ falei yel, Jesus wage ifen ken, Hibru od nem irokenen, “Raboni!” (anĩ nẽ gariya, Tise).
17 Jesus iron, “Aya to urouna, ere nigin, aya Dei gein fau kel iseleya sã. Anĩ ere, neu turau tar gedin ule urokeneĩd, ‘Aya neu Dei, ãgenei Temeĩ, neu Negur, ãgenei Negur bun kelau eselauf.’ ”
18 Anĩ nigin, Maria Magdala tamal, in dõ fiya tar gedin ile irokenẽdin, “Aya Odug ailel!” Age ye fen, Maria Jesus od enei irokenen anĩ, idi wogõ fiyẽdin.
Jesus In Dõ Fiya Tar Meleid Bun Wõ Yen
(Matyu 28:16-20; Mak 16:14‑18; Luk 24:36-49)
19 Uub nẽ naa matu Sande aragau anĩ bun, Jesus nẽ dõ fiya tar, Juda tamo nigin kumĩ de fen, sukar kotũ difel, aaben guru de dibod mog, Jesus isi, idi atun ifar fen, iron, “Wau inosiya ã ado ibodõf!” 20 Od enĩ irokel fen, ĩ ima siri ado idi ifelnẽdin. In dõ fiya tar idi, Odug dile fen, fatuk bagai kulĩ den.
21 Jesus baban iron, “Wau inosiya ã ado ibodõf! Dei aya sur fiyan gen, ayag ã sur ayeik.” 22 Age ye fen, idi bun fuu fiyeĩd fen, iron, “Awa Uur Fateul waleg. 23 Ã, tamo neid mosor nigin, wedereĩ tu kalauf are, idi neid mosor nigin weder tu kelef, ã idi neid mosor nigin, wedereĩ to tu kalauf are, idi neid mosor nigin weder to tu kelef.”
Jesus Tomas Mala Bun Wõ Yen
24 Anĩ ere, Jesus in dõ fiya tar meleid bun wõ yen sain, tuwelf idi neid taka Tomas (yana taka Didimus), idi geid to ibodon. 25 Anĩ nigin, dõ fiya tar tunim ĩ dirokenen, “Amã Odug mailen!”
Anĩ ere, ĩ idi irokenẽdin, “Aya yogon ima bun tuti ba to ailauf, aya imau gege tuti ba bun to ano fen, aya imau siri bun to anouf, aya to momoi auf.”
26 Uub tekelei ilele di, in dõ fiya tar baban fõ bun dibodon, are Tomas geid. Sukar kotũ difedin, anĩ ere, Jesus isi, idi atun ifar fen, iron, “Wau inosiya ã ado ibodõf!” 27 Agef fen, Jesus Tomas irokenen, “Ogon imã gege ein uno, neu imau uleid. Imã urã siru bun uno. Waũ to ilef isif fouf, momoi dogol wo.”
28 Tomas Jesus irokenen, “Neu Odug, neu Negur!”
29 Age ye di, Jesus Tomas irokenen, “Õ malam aya uleyaf nigin, momoi wof. Idi meledim to dile fen, momoi def, are el fedif.”
30 Jesus, in dõ fiya tar meleid bun, memelik musei inodin, are buk enei bun itotoya san. 31 Anĩ ere, Jesus ĩ Kristus, Negur Naal anĩ ã momoi ge fen, ĩ yana nigin momoiya bunem, ã mata walogouf nigin enei itoton.