11
Jesus Tamo Yana Ado Gen Jerusalem Namen Ilen
(Matyu 21:1-11; Luk 19:28‑40; Jon 12:12-19)
Idi Jerusalem kelẽ difiye ken, Moul Arei* bun Betfage Betani ado wõ den, Jesus in dõ fiya tar uru sur feid fen, ĩ idi irokenẽdin, “Fonõ wageik anĩ bun uleg, an wõg fen, donki naal difon anĩ ulogouf, are aibem taka anĩ bun to iyon. Anĩ biru weleg fen, ein urou usig. Taka nem to yeĩf, ‘Ere nigin ã enĩ ago gef?’ youf are, urokenẽgouf, ‘Odug orof nigin, fau mogo kaisã ein kel sur fouf.’ ”
Idi dile, donki naal naabur bobog ileyan difokelen ifar mog, fotou difen. Idi biru de mog, tamo tunĩ an difaren anidim to difedin, “Ã ere naig gouf nigin, donki naal anĩ biru gef?” Idi Jesus irokenẽdin kilei, solo de dirokenẽdin. Age de di, tamo ditornẽdi di, dilen. Idi donki naal anĩ Jesus wagen dirousi fen, idi neid gabar teten dirarã di, ĩ anĩ teten ibodon. Tamo kayau musei, idi neid gabar naabur du difedin, age de mog, tunĩ idi kabier aa were aarau ado kokour difedin anĩ du difedin. Tamo kayau uyu dilen ado dume dõ difen, kakaĩ de diron,
 
“Hosiana!
“Odug yana bunem isif, are ĩ el fiyek!”
10 “Neda tamada Dawid nẽ tano isif, are el fiyek!”
“Hosiana, ilun bagai!”
11 Jesus Jerusalem wõ ye fen, tempel ilen. Ĩ ereb ereb ganan kii fedin, anĩ ere, sain bure felen nigin, ĩ in dõ fiya tar tuwelf geid Betani dilen.
Jesus Aa Fig Isisnen
(Matyu 21:18, 19)
12 We fele di, idi Betani ditor dile fen, Jesus naũ fen. 13 Ĩ mala ira kel, aa fig aarau ile fen, ĩ faat ado be ye mã, ilouf nigin ilen. Ĩ non ilen, faat taka to ilen, aarau dogol, ere nigin, imaya sain sã. 14 Age fiya ile fen, ĩ aa irokenen, “Taka nem õ bun faat baban to yãf.” Agef irõ mog, in dõ fiya tar karĩ den.
Jesus Tempel Waĩ Fen
(Matyu 21:12-17; Luk 19:45‑48; Jon 2:13-16)
15 Jerusalem wõ de fen, Jesus tempel modoũ namen ile, na dale dile disi dife mog, an irudidin. Ĩ moni solo fediya§ neid tebol ado, kuburir na nigin sur fediya neid bens eleg feledin. 16 Tamo ganan, tempel modoũ bun safina na nẽ iroulediya nigin katũ fiyẽdin. 17 Agef fen, Jesus ifelneĩd iron,
“ ‘Neu fõ, teneub ganan nẽ kosẽya fõ douf,’*
are Negur nẽ Itotoya bun to yenek de?
 
Anĩ ere, ã ‘bẽ tamo neid iminẽya fõ’ unogen.”
18 Age ye di, pris odudug, lo ifelnẽdiya tamo geid, od enĩ karĩ de fen, Jesus dukesiyouf nigin naab dimiren. Idi Jesus kumĩ difiyen, ere nigin, tamo kayau ganan in ifelnẽdin anĩ nigin terẽ den.
19 Aragau di, idi taun anĩ ditor dilen.
Aa Fig Gariri Kelen
(Matyu 21:20-22)
20 Bonimei idi naab diyok dile fen, idi aa fig warei bunem gariri kelen anĩ dilen. 21 Pita weder fokõ yel fen, Jesus irokenen, “Rabi, ulef! Õ aa fig usisin, are gariri kelen!”
22 Age ye di, Jesus solof irokenẽdin, “Negur bun momoi wogei. 23 Aya ã momoi arokeneik, aibem taka arei enĩ irokenẽf, ‘Õ kusu urã, maaĩwõ usil,’ age ye fen, ĩ wau to uru fen, momoi aya orok anĩ agef wõ youf, youf are, agef dõ fenẽf. 24 Anĩ nigin, aya ã arokeneik, ereb taka nigin ã kosẽ bun tog fen, mogo malel ge, momoi gouf, are ãgenei youf. 25 Sain ã ufareg kosẽg fen, ã takan nẽ sane nigin wauĩ bun yenẽf are, wedereĩ tu kalauf. Ago ge di, ãgenei Temeĩ saa tanon ibodok, ãgenei mosor nigin weder tu kalauf.”
Jesus Aim Igirnen Anĩ To Difiyen
(Matyu 21:23-27; Luk 20:1-8)
27 Idi baban Jerusalem wõ den, Jesus tempel fofomalan iyok ile mog, pris odudug, lo ifelnẽdiya tamo, mudur adodo geid, ĩ wagen disin. 28 Idi Jesus to difiyen, “Ere igirĩya bunem, õ ereb ereb enĩ ago wof? Aim õ enĩ agouf nigin igirnon?”
29 Jesus aitedin yale iron, “Aya to fiya tekelei afeneĩf. Solog urokanage di, ereb igirĩya bunem ereb ereb enĩ age afef anĩ, aya ã arokeneĩf. 30 Jon naan igunẽdin, are saa ilun tamal de, tamo bunem? Urokanag!”
31 Idi dogo dogol katõ de fen, diron, “Ada, ‘Saa ilun tamal,’ tauf, ĩ to fouf, ‘Age fe di, ere nigin, ã ĩ nigin to momoi gen?’ 32 Anĩ ere, ada, ‘Tamo bunem,’ tauf…” (Idi tamo kayau kumĩ difedin, ere nigin, tamo ganan, Jon ĩ momoi bagai profet den.)
33 Anĩ nigin, idi Jesus ait solo de diron, “Amã keleĩ sã.”
Age de di, Jesus iron, “Ayag ã to arokeneĩf, ereb igirĩya bunem aya ereb ereb enĩ age afedif.”
* 11:1 ‘Oliv Arei’ dedig. 11:9 Anĩ nẽ gariya, ‘Usennamã!’ Od anĩ tamo kayau Negur yana yaleseya nigin wogõ dedig. 11:9 Sam 118:25, 26 § 11:15 Tempel takis inoya nigin, moni serẽ tamal ado tempel moni solo difedig. * 11:17 Asaia 56:7 11:17 Jeremaia 7:11 11:25 Itotoya tunĩ eig de ditoton: kalauf. 26 Ã wedereĩ to tu kalauf are, ãgenei Temeĩ saa tanon ibodok ĩg, ãgenei mosor nigin weder to tu kalauf.