2
Jesus Tamo Bouwa Ilolaisin Anĩ El Fiyen
(Matyu 9:1-8; Luk 5:17-26)
Naa tunĩ bure fele di, Jesus baban Kapenaum taun ile di, tamo kayau idi, ĩ fõ taka bun ibodok yeya anĩ karĩ den. Anĩ nigin, tamo kayau musei guru difen, fõ aaben ado fofomala dino dale di, modoũ san. Age dife di, Jesus od irokenẽdin. Jesus od irokeneĩd mog, tamo tunĩ tamo ilolaisin anĩ tamo aiwa ifenẽyam faali de, dirou disin. Idi ĩ Jesus garan irou ileya kisi feleya sã, ere nigin, tamo kayau musei, anĩ nigin, idi Jesus ibodok nẽ fõ soko anĩ korõ difel fen, tamo gabgab bun yen mog, folo folõ dife di, isilen. Jesus idi neid momoiya ile fen, ĩ tamo ilolaisin irokenen, “Kesu, ogon mosor alelkonok.”
Age fe di, lo ifelnẽdiya tamo tunĩ an dibodon, idi dogo namedin kisi difen, “Ere nigin ĩ age irok? Ĩ kono fef! Taka nem mosor yaleleya to yenek, Negur yogo dogol.”
Kaisã bagai, Jesus yogon kisi bun, idi waudim kisi difen anĩ kelein. Agef fen, ĩ idi irokenẽdin, “Ã ere nigin agog kisi gef? Tamo ilolaisin anĩ irokenẽya nigin nanĩ anĩ karika, ‘Ogon mosor alelkonok’ de, ‘Fã wo, ogon gabgab wale fen, uyok ule’? 10 Anĩ ere, Tamo Naal ĩ tenebur ein mosor yaleleya nigin yana ado anĩ, ã keleĩ youf nigin…” Age ye fen, ĩ tamo ilolaisin anĩ irokenen, 11 “Aya õ arokonok, fã wo, ogon gabgab wale fen, fõ bun ule.” 12 Ĩ fã yale, ganan meleid bun in gabgab yale iyok ilen. Age fe di, tamo kayau ganan terẽ de fen, Negur yana dales diron, “Ada kulu ereb eig fiya taka to tailen!”
Jesus Lewi Iweignen
(Matyu 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Jesus ĩ baban daliyou sirin ilen. Tamo kayau musei ĩ wagen disile di, ĩ od gariya ino ifelnẽdin. 14 Ĩ iyok ile, Lewi, Alfeus naal, takis yaleya fõ bun ibod mog, ile fen, irokenen, “Aya dõ wiya.” Age ye di, ĩ fã yale, dõ fiyen.
15 Jesus Lewi nẽ fõ bun saaf yõ mog, takis yaleya tamo musei, mosor adodo tamo kayau musei, ĩ, in dõ fiya tar geid, weim saaf don, ere nigin, idi musei Jesus dõ difiyen. 16 Sain lo ifelnẽdiya tamo, Farisia tamo idi, Jesus ĩ takis yaleya tamo, mosor adodo tamo kayau geid, weim saaf doko dibod mog, dileid fen, idi in dõ fiya tar anĩ to difiyẽdin, “Ere nigin ĩ takis yaleya tamo, mosor adodo tamo kayau geid weim doko?”
17 Anĩ karĩ ye fen, Jesus idi irokenẽdin, “Dagi sã anidim dokta bun ileya nigin waud to yenek, dagi adodom dogol. Aya madur tamo anidi iweignẽdiya nigin to asin, mosor adodo tamo anidi iweignẽdiya nigin asin.”
Kuri Nigin Jesus To Difiyen
(Matyu 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Jon nẽ dõ fiya tar, Farisia tamo geid, idi kuri den. Tamo tunĩ disi, Jesus to difiyen, “Naig fe di, Jon nẽ dõ fiya tar, Farisia tamo nẽ dõ fiya tar geid, idi kuri dedig, anĩ ere, ogon idi sã?”
19 Jesus aitedin yale iron, “Naig fe di, mois tamo ibod mog, in tamo tar idi kuri douf? Idi to age difouf, ere nigin, ĩ idi geid fau dibodok. 20 Anĩ ere, naa fau isi di, anĩ bun mois tamo idi bun tamal yalelnẽ di, naa anĩ bun gama idi kuri douf.
21 “Tamo taka, gabar tubu, gabar masak mata ado baguf fen, to iwauf. Taka ĩ age fouf are, masak mata anim tubu arirĩ fe di, tubu kudef irailauf. 22 Takag age fiya, taka nem wain mata meme gabar* tubu bun to itinẽf. Ĩ age fouf are, wain anim age fe di, meme gabar gẽ ye fen, serek fouf. Age fe di, wain meme gabar ado sane lauf. Age fiya nigin, ĩ wain mata meme gabar mata bun itinẽf.”
Jesus Ĩ Sabat Nẽ Odug
(Matyu 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Sabat naa taka bun, Jesus in dõ fiya tar geid, wit kabĩ atu diyok dile fen, idi wit biya tunĩ fito difen. 24 Age dife di, Farisia tamo idi Jesus dirokenen, “Ulef, ere nigin idi Sabat naa nẽ lo difodul ken, Sabat naa bun oug difef?”
25 Jesus irokenẽdin, “Sain Dawid, ne tã tar geid naũ fedi di, saaf lau de fen, Dawid age fen anĩ, ã to uwesegen de? 26 Abiata, pris mudur ado ibodon sain anĩ bun, Dawid ĩ Negur nẽ fõ namen ile fen, bret fateul prisem dogol dõdig an ibodon anĩ yokon, ĩ bret tunĩ, ne tã tareg ifenẽdin.”
27 Age ye fen, ĩ idi irokenẽdin, “Tamo isennẽya nigin Sabat naa inon, tamom Sabat naa anĩ isennẽf nigin to inon. 28 Anĩ nigin, Tamo Naal ĩ Odug, Sabat nẽg ĩ Odug.”
* 2:22 Juda neid tobonunã, idi meme gabar nem darum diwadig. 2:23 Sabat naa anĩ, Juda neid uub nẽ naa. 2:26 Lo bun, bret fateul anĩ, prisem dogol dõdig.