2
Al Kuruŋyen saba pel ird ird mata forok yiyyeŋ
Be, kadne yago, Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu Kristu waŋ dawarke yeŋya hitek goyen goke momoŋ dirniŋ tihit. Al kura beleŋ, “Doyaŋ Al Kuruŋ waŋ waŋ nalube bikkeŋ forok yiyuŋ,” dineŋbe, “Mere gabe Al Kuruŋ beleŋ Polya diŋuŋya yinke basaŋ heŋ tagalde haŋ,” dinnayiŋ. Irde kura beleŋbe, “Mere goke Polya diŋuŋ yagoya beleŋ asaŋde gago kaŋ dunaŋ,” dinnayiŋ. Goyenpoga mere gobe usi mere geb, mere go nurde hurkuŋkat teŋ kafura ma henayiŋ. Nalu gobe hako geb. Megen niŋ al beleŋ Al Kuruŋ harhok uneŋ tubul tinayiŋ. Irke gab al kura Mata Buluŋ Al wor po kak alare kutek al gore forok yeke gab Doyaŋ Al Kuruŋ wayyeŋ. Niŋgeb al kurat mere mali mali po gama ma irde hinayiŋ. Moŋgo usi dirnayiŋ geb. Munaŋ Mata Buluŋ Al wor po gobe megen niŋ al beleŋ Al Kuruŋniniŋ yeŋ det kuruŋ gayen doloŋ yirde haŋyen goyen fole yirhem yeŋ nurdeb yiŋgeŋ turuŋ irde hiyeŋ. Irde Al Kuruŋyen ya balem bana goŋ hurkuŋ gasuŋ himam wor po bana goŋ heŋbe al diliŋde, “Nebe Al Kuruŋ,” yiyyeŋ. Al gobe gwaha matbe Al Kuruŋ asogo iryeŋ.
Be, mata gwahade gokeb deŋya tumŋaŋ heŋ hugiŋeŋ momoŋ dirde hinhem. Niŋgeb mere gobe nurde haŋ yeŋ nurde hime. Mata Buluŋ Al gobe Al Kuruŋ beleŋ nalu goyenter forok yiyyeŋ yitiŋde wor po gab forok yiyyeŋ. Niŋgeb haŋka gab Al Kuruŋyen saŋiŋde beleŋ pet irtiŋde hike kawan ma forok yeŋ hi gobe nurde haŋ gogo. Goyenbe Mata Buluŋ Al gote tareŋbe bikkeŋ banare balmiŋ meteŋ tiyyiŋ geb, gayenter wor meteŋ teŋ hi. Al Kuruŋyen tareŋbe Mata Buluŋ Al gote meteŋ kawan forok yetek goyen pet titiŋde gwahade po hiyeŋ. Irde kuŋ kuŋ Al Kuruŋ beleŋ nalu kiryiŋde gor gab tubul tike Mata Buluŋ Al goyen kawan forok yeŋ meteŋ tiyyeŋ. 8-10 Irkeb Mata Buluŋ Al go kawan heŋ Satanyen saŋiŋde mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ wor po kurayen kurayen al beleŋ epte ma titek goyen forok yirde hiyeŋ. Mata kuruŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ forok yirde hi yeŋ yentek gega, Al Kuruŋ beleŋ moŋ. Irde Mata Buluŋ Al gobe al kura meremiŋ gama irde kakde kutek mar goyen mata hoyaŋ mat hoyaŋ mat lomlom yirde usi yirde hiyeŋ. Be, Mata Buluŋ Al gore kawan forok yeŋ mata gwahade tikeb Doyaŋ Al Kuruŋ Yesube tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ manaŋ wayyeŋ. Irdeb Mata Buluŋ Al gote tareŋmiŋ goyen isikamde mohoŋ uka beleŋ po teke goyare po hugiŋeŋ kamyeŋ. Be, Mata Buluŋ Al gama irde hinayiŋ mar gobe Al Kuruŋyen mere fudinde goke amaŋeŋ ma nurkeb Al Kuruŋ beleŋ gwamuŋ yuryeŋ. Gwahade moŋ manhan Al Kuruŋ beleŋ yawarwoŋ. 11 Go mar gobe gwahade po Al Kuruŋyen mere nurtek ma wor po haŋ geb, Al Kuruŋ beleŋ mel gote dufaymiŋ wabuŋ yurke usi mere goyen fudinde yeŋ nurnayiŋ. 12 Irdeb Al Kuruŋyen mere fudinde goke dufaymiŋ saŋiŋ ma irde mata buluŋ niŋ po amaŋeŋ nurde haŋ mar gobe Al Kuruŋ beleŋ merem yaŋ yirde gasa yirke kamnayiŋ.
Al Kuruŋ beleŋ dawareŋ yeŋ bikkeŋ basiŋa diryiŋ
13 Goyenpoga, kadne yago, deŋbe gwahade moŋ. Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ deŋ goyen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde duneŋ hi. Deŋbe Al Kuruŋyen mere fudinde goke dufaytiŋ tareŋ irde haŋ, irde Holi Spirit beleŋ bitiŋ bana heŋ meteŋ teŋ hikeb Al Kuruŋ diliŋde wukkek wor po heŋ haŋ. Al Kuruŋ beleŋbe deŋ gwahade dirde gab dade yende dirŋeŋ weŋ direŋ yeŋbe bikkeŋ naŋkiŋya megeŋya forok ma yiryiŋya po basiŋa diryiŋ. Niŋgeb goke teŋbe deŋ ge Al Kuruŋ hugiŋeŋ igiŋ nurd untek wor po yeŋ nurde hite. 14 Deŋ goyen Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu Kristuyen tareŋ turŋuŋ yaŋ bana goŋ heŋ amaŋ heŋ hinayiŋ yeŋbe gogo Al Kuruŋ beleŋ deŋ hoy diryiŋ. Niŋgeb Al Kuruŋyen mere saba dirteke nuramiŋ gogo. 15 Niŋgeb, kadne yago, bikkeŋ mohoŋniniŋdeya asaŋdeya saba dirde hinhet gobe keŋkela yanarde saŋiŋ po huwarde hinayiŋ.
16 Be, Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu Kristu yiŋgeŋya Nanniniŋ Al Kuruŋyabe neŋ kuruŋ gayen bubulkuŋdere wor po yeŋ nurde duneŋ haryen. Irde buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirdeb tareŋ heŋ heŋ ge hugiŋeŋ faraŋ durde detmiŋ igiŋ goke doyaŋ heŋ heŋ dufay duneŋ haryen. 17 Niŋgeb gwaha dirde haryen Yesuya Al Kuruŋya gore deŋ wor mataya mereya igiŋ kuruŋ goyen hugiŋeŋ teŋ hitek dufay duneŋbe tareŋ heŋ heŋ ge faraŋ durwoŋ yeŋ gusuŋaŋ yirde hite.