12
Yesu po gama irde hitek
Niŋgeb Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurd nurd mata dikala dirtiŋ mar gwahade gobe budam wor po nurd yuneŋ hite geb, Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurd nurd beleŋ pet dirtek detbe yade siŋa yirtek. Irde mata buluŋ, neŋ gayen buluŋ dirke kateŋ hityen goyen yubul po titek. Irde gab al kura kup yeŋ yeŋ karire heŋ kup yeŋ kuŋ pasi irde haŋyen yara, neŋ wor megen gar heŋya Al Kuruŋyen dufay gama ird ird beleŋ kerd duntiŋ goyen kuŋ kuŋ niŋ bada ma heŋ kurut wor po yeŋ hitek. Yesube Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurd nurd mata gote miŋ al, irde go mata goyen igiŋ wor po irtek al. Niŋgeb neŋbe Yesu yeŋ uŋkureŋ niŋ po dufay heŋ hitek. Hoyaŋ hoyaŋ niŋ ma nurtek. Yeŋbe kame Al Kuruŋ beleŋ turuŋ iryeŋ goyen nurde hinhin geb, kuruse hende kamde kamde niŋ memya ma heŋbe uliŋ misiŋ kateŋ kamyiŋ. Irdeb kamyiŋde mat huwardeb Al Kuruŋ hitte hurkuriŋ. Hurkuŋbe Doyaŋ Al Kuruŋ heŋ Al Kuruŋyen haniŋ yase beleŋ kipiryiŋ. Irde mata buluŋ mar beleŋ buluŋ buluŋ irde hike goke mukku ma teŋ goya goya saŋiŋ po hinhin goke dufay henaŋ ko. Gogab deŋ wor Al Kuruŋ gama ird ird goyen yul ma yeŋ bada ma henayiŋ.
Al Kuruŋbe huwak dire yeŋbe kurareb kanduk yubul tike forok yeŋ haŋyen
Deŋbe mata buluŋ ma teŋ hitek yeŋ kurut wor po yeŋ haŋ. Goyenbe mata buluŋ asogo irde haŋ goke kura ma kamde haŋ. Irde Al Kuruŋ beleŋ diriŋne yago dineŋbe tareŋ heŋ heŋ ge faraŋ durtiŋ goyen bitiŋ sir yeŋ hi. Tareŋ dirtek meremiŋbe gahade:
“Diriŋne, Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ saba girde hiyen goyen kari kari ma irayiŋ.
Irde mata buluŋge goke gineŋ tikeb buluŋeŋ ma nurde hayiŋ.
Doyaŋ Al Kuruŋbe alya bereya bubulkuŋne wor po yeŋ nurde yuneŋ hi goyen saba yirde kukalde hiyen.
Irde Al Kuruŋ beleŋ al kura nere yeŋ nurde uneŋ hi al gobe mata buluŋ tike bebak tiyyi yeŋbe gote muruŋgem buluŋ uneŋ hiyen,” yitiŋ hi. Mata Igiŋ 3:11-12
Niŋgeb Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ saba dirde kukalde dunke goya busahard hard niŋ ma nurde hinayiŋ. Yeŋbe al beleŋ dirŋeŋ weŋ saba yirde haŋyen gwahade goyen po, neŋ gayen saba dirde hiyen. Al kura urmiŋ saba ma irde hiyen kenem diriŋ gobe urmiŋ yende wor po moŋ. Diriŋbe tumŋaŋ naniŋ yago beleŋ saba yirde huwa yirde haŋyen. Goyenbe adotiŋ beleŋ deŋ goyen saba dirde huwa ma dirde hinayiŋbe deŋbe yende dirŋeŋ weŋ fudinde moŋ. Neŋbe nanniniŋ yago megen niŋ beleŋ saba dirde huwa dirde haŋyen goyen goke palap yirde hityen. Niŋgeb det kawan haŋya banare haŋya gote miŋ al Al Kuruŋ gore neŋ gayen yeŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ ge teŋ saba dirde huwa dirde hike dahade geb palap ma irtek? Epte moŋ, palap po irtek. 10 Nanniniŋ yagobe dufaymiŋde igiŋ yeŋ nurde hinhan beleŋ goyen gama irde neŋ gayen belŋeŋ po saba dirde kukalde duneŋ hinhan. Munaŋ Al Kuruŋbe neŋ gayen yiŋgeŋ yara diliŋde wukkeŋ wor po hewoŋ yeŋ saba dirde huwa dirde hiyen. 11 Goyenbe saba dirde huwa dirde hikeb bininiŋde misiŋ nurde hityen geb, saba dird dird niŋbe amaŋeŋ ma nurde hityen. Gega bininiŋde misiŋ gwahade nurde gab keŋkela bebak teŋbe Al Kuruŋ diliŋde igiŋ mata huwak teŋ hitek. Irdeb bininiŋ kamke igiŋ po hitek.
Keŋkela heŋ hinaŋ ko
12 Niŋgeb Al Kuruŋyen mere tanartek tareŋ miŋmoŋ irde meremiŋ gama irde kutek saŋiŋ manaŋ hubu kenem gor po bada ma henayiŋ. Sopte tareŋ po heŋ gama irde kuŋ hinayiŋ. 13 Irde mata huwak teŋ teŋ beleŋtiŋ goyen sope yirde huwa yirde hinayiŋ. Gogab mata huwak teŋ teŋ tareŋ dirŋeŋ muŋ po hi goyen sopte kuruŋ heke igiŋ gama irde kuŋ hinayiŋ.
14 Niŋgeb gwahade hitek yeŋbe bitiŋ kamke al buda kuruŋ goya awalikde heŋ heŋ ge kurut wor po yeŋ hinayiŋ. Irde Al Kuruŋ diliŋde wukkek heŋ heŋ ge kurut wor po yeŋ hinayiŋ. Al Kuruŋ diliŋde wukkek ma hinayiŋbe epte ma Al Kuruŋ kennayiŋ geb, gago dineŋ hime. 15 Irde kuratiŋ kura soŋ heŋbe Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde hi bana goyen ma hinak geb, keŋkela heŋ ga hinaŋ ko. Irde he buluŋ kura* beleŋ he hoyaŋ igiŋ goyen salaw yurde tukuŋ haŋyen gwahade yara, moŋgo deŋ haŋ bana al kura beleŋ dufay buluŋ kerde waŋbe dende dufay tumŋaŋ buluŋ yirnak geb, goke keŋkela heŋ ga hinaŋ ko. 16 Aisakyen urmiŋ mataliŋ Iso gobe Al Kuruŋ beleŋ guram irde saŋiŋ wor po irwoŋ. Goyenbe biŋge kamyiŋ goke teŋ Al Kuruŋyen tareŋde naniŋ beleŋ guram irde tareŋ ird ird goyen goke ma nurdeb pel iryiŋ. Niŋgeb deŋbe Iso beleŋ mata tiyyiŋ gwahade ma teŋ hinayiŋ. Irde leplep mata ma teŋ hinayiŋ. 17 Isobe kame biŋ bak yeke Al Kuruŋyen saŋiŋde guram nirde tareŋ niryeŋ yeŋ naniŋ gusuŋaŋ iryiŋ gega, naniŋ beleŋ meremiŋ ma nuryiŋ goyen deŋbe nurde haŋyen gogo. Yeŋbe eseŋya eseŋya naniŋ gusuŋaŋ iryiŋ gega, Al Kuruŋ niŋ biŋ mulgaŋ heŋ mata buluŋ tubul titek nalube bikkeŋ hubu hiriŋ geb, gogo soŋ hiriŋ.
Neŋbe Al Kuruŋyen Yerusalem bana hite
18 Be, asetiŋ yagobe kuŋ Sainai dugu kahaŋ miŋde forok yamiŋ. Gor forok yeŋbe kak melak kuruŋ forok yeke kenamiŋ. Irde kidoma tareŋ wor po kukuwamŋeŋ beleŋ dugu go aw urde meŋe kuruŋ forok yeke kenamiŋ. Goyenbe deŋ wayaŋ dugu gabe bikkeŋ asetiŋ yago beleŋ Sainai dugu keneŋ ufuramiŋ gwahade moŋ. 19 Asetiŋ yagobe Sainai dugure gor bigul fuk irke nuramiŋ, irde al melak kura saŋiŋ miŋyaŋ wor po naŋkiŋde mat forok yeke nuramiŋ. Irdeb kafura wor po heŋbe, “Neŋ gahade gare mere gwahade nurtek moŋ. Niŋgeb sopte goya mere ma dirwoŋ yeŋ nurde hite,” yamiŋ. 20 Mel gobe Al Kuruŋ beleŋ, “Al kura dugu gayen ufurnayiŋbe hora beleŋ gasa yirke kamnayiŋ. Dapŋa wor gwahade po yirnayiŋ,” yinyiŋ goyen nurdeb kafura heŋbe sopte nurtek ma yiryiŋ. 21 Mel gore mata kenamiŋ gobe kafuram wor po geb Mose wor, “Kafura heŋ ulne barbar yeŋ hi,” yiriŋ.
22 Goyenpoga dugu deŋ wayaŋde gab Sainai dugu gwahade moŋ. Deŋbe Saion dugure wayaŋ. Dugu gobe megen niŋ moŋ, Al Kuruŋ gwahader hitiŋ gote taun. Taun gobe Al Kuruŋyen gasuŋde niŋ Yerusalem. Deŋbe Al Kuruŋyen miyoŋ budam wor po epte ma kapyaŋ hetek goyen gabu irtiŋde wayaŋ. 23 Gorbe Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ tumŋaŋ gabu irtiŋ haŋ. Yende deŋembe Al Kuruŋyen gasuŋde gor haŋ. Irde dende wor gor haŋ. Irde al beleŋ diriŋmiŋ mataliŋ guram yirde tareŋ yirde haŋyen gwahade yara, Al Kuruŋ beleŋ deŋ goyen guram dirde tareŋ dirde hi. Yeŋbe alya bereya tumŋaŋ al igiŋya buluŋya pota yirde gote muruŋgem yuneŋ yuneŋ al. Deŋbe Al Kuruŋ gwaha teŋ hiyen al goya al huwak Al Kuruŋ beleŋ buluŋmiŋ kuram moŋ igiŋ wor po yirtiŋ gote toneŋya gor gabu irtiŋ haŋ. 24 Irdeb deŋ wor Yesu hitte wayaŋ. Yeŋbe alya bereya niŋ teŋ Al Kuruŋ hitte kuŋ Al Kuruŋ beleŋ biŋa gergeŋ tiyyiŋ goyen saŋiŋ irde gote igineŋ forok irdeb alya bereyat mata buluŋ halde halde niŋ teŋbe darim wok irde kamyiŋ. Yesuyen dari gobe Abel mayke darim wok yiriŋ go goya tuŋande moŋ. Abelyen daribe al go mayke kamke dari go keneŋbe Al Kuruŋ beleŋ mayyiŋ al goyen wol hiriŋ geb, dari gobe wol heŋ heŋde niŋ dari. Niŋgeb Yesuyen dari gobe Abelyen dari gote folek.
25 Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ mere dirke pel irnak geb, keŋkela heŋ hinaŋ ko. Bikkeŋbe megen niŋ al nindikeŋ yara Mose beleŋ asetiŋ yago Israel mar saba yirde hayhay yirke meremiŋ pel iramiŋ gote muruŋgem buluŋ wor po tamiŋ. Munaŋ gayenterbe Al Kuruŋ, Mose gote folek gore saba dirde hayhay dirke ga pel irnayiŋbe gote muruŋgembe dahade tetek yeŋ nurde haŋ? Asetiŋ yago beleŋ tamiŋ gote folek wor po tenayiŋ geb. 26 Al Kuruŋ beleŋ Sainai dugure kateŋ mere tiyyiŋ goya goyenbe megeŋya dugu kuruŋ goya aŋgor yiryiŋ. Goyenbe gayenter niŋ yeŋ Al Kuruŋ beleŋ biŋa teŋbe, “Kamebe sopte megeŋ ga aŋgor ireŋ. Naŋkiŋ manaŋ gwaha ireŋ,” yiriŋ. 27 Mere bilmiŋ “Kame sopte aŋgor yireŋ,” yiriŋ gote miŋbe kame waŋbe det aŋgor yirke korgoŋ henayiŋ goyen tumŋaŋ gwamuŋ yuryeŋ goke yiriŋ. Korgoŋ henayiŋ det gobe megeŋya naŋkiŋya irde det kuruŋ yiŋgeŋ yiryiŋ goyen goke yiriŋ. Korgoŋ ma henayiŋ detbe hugiŋeŋ hinayiŋ.
28-29 Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ irde hire gobe ugala muŋ kura ma tiyyeŋ geb, hugiŋeŋ kiŋkiŋeŋ hiyeŋ goke Al Kuruŋ igiŋ nurd untek. Irde Al Kuruŋbe kak yara geb, alyen mata buluŋ niŋ igiŋ ma nurdeb kumga yirde hiyen geb, palap irde kafura irdeya doloŋ irde hitek.
* 12:15 He gayenbe nendebe buwi he go gwahade.