Yon
Yon beleŋ mere igiŋ Yesu niŋ yitiŋ gayen kayyiŋ
1
Mere beleŋ po al hiriŋ
Be, haŋkapya wor po megeŋya naŋkiŋya ma forok yekeyabe Mere goyen hinhin. Mere gobe Al Kuruŋya hinaryum. Irde Mere gobe Al Kuruŋ. Yeŋbe megeŋya naŋkiŋya ma forok yekeya Al Kuruŋya hinaryum. Det kuruŋ gabe yeŋ hitte mat gab Al Kuruŋ beleŋ forok yiryiŋ. Det kuruŋ forok yiryiŋ gayen Mere go miŋmoŋ manhan forok ma yewoŋ. Irde yeŋbe Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ gote miŋ al, irdeb alya bereya Al Kuruŋ yikala yird yird hulsi. Irdeb hulsi goreb kidoma bana melak heŋ hiyen. Irkeb kidomayen saŋiŋ beleŋ epte ma wor po isikamde hiyen.*
Be, Al Kuruŋ beleŋ al kura teŋ kerke wayyiŋ. Deŋembe Yon. Yeŋbe hulsi goyen goke al momoŋ yire yeŋ wayyiŋ. Gogab al tumŋaŋ meremiŋ nurde hulsi goke dufaymiŋ tareŋ irnayiŋ yeŋ nurde wayyiŋ. Goyenbe Yon yiŋgeŋbe hulsi moŋ. Yeŋbe hulsi goyen goke po tagale yeŋ wayyiŋ. Hulsi fudinde alya bereya Al Kuruŋ yikala yirde hiyen gobe Yon kamere gab megen wayyiŋ.
10 Yeŋ hitte mat gab Al Kuruŋ beleŋbe megeŋ gago iryiŋ. Irkeb waŋ megen gar hinhin. Goyenbe al megen hinhan mar gare keneŋ bebak ma tiyamiŋ. 11 Yeŋbe yiŋgeŋde alya bereya wor po hitte waŋ yeŋya hinhin gega, go ma nurd uneŋbe igiŋ igiŋ ma iramiŋ. 12 Goyenpoga al kura pel ma irde dufaymiŋ yeŋ ge tareŋ iramiŋ marbe Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ heŋ heŋ saŋiŋ yunyiŋ. 13 Dirŋeŋ weŋ hamiŋ gobe megen niŋ mata ma gama irde Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ hamiŋ. Irde alyen dufayde ire uŋyat matare ma Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ hamiŋ. Yeŋbe Al Kuruŋyen dufayde po dirŋeŋ weŋ hamiŋ.
14 Be, Mere gore po al heŋbe neŋya hinhet. Irdeb tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ wor po goyen dilniniŋde wor po keneŋ hinhet. Tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ Urmiŋ uŋkureŋ muŋ goyen unyiŋ. Yeŋbe al buniŋeŋ yirde faraŋ yurd yurd matamiŋ kuruŋ wor po. Irde mere fudinde manaŋ makiŋ wor po hinhin.
15 Be, Yon Baptais beleŋ yeŋ ge kuware tagalde gaha yeŋ hinhin: “Al gabe ne beleŋ dineŋ himyen al go goyen. Yeŋ ge yeŋbe gaha dineŋ himyen: ‘Al harhokner wayyeŋ al gobe ne kawaŋ ma himiriŋya bikkeŋ bikkeŋ wor po hinhin. Niŋgeb deŋemya tareŋmiŋyabe nere folek wor po,’ dineŋ himyen gobe gogo,” yiriŋ.
16-17 Be, saba saŋiŋbe Al Kuruŋ beleŋ Mose haniŋde kerke yeŋ beleŋ tagalyiŋ gega, buniŋeŋ dirde faraŋ durd durdya mere fudindeya gobe Yesu Kristu haniŋde kerke yeŋ beleŋ dunyiŋ. Niŋgeb yeŋ beleŋ buniŋeŋ dirde faraŋ durd durd mata gobe kuruŋ wor po geb, neŋ tumŋaŋ guram dirde tareŋ dirde go hende hugiŋeŋ duneŋ tebaŋ dirde hiyen. 18 Al Kuruŋbe al kura kintiŋ miŋmoŋ gega, Al Kuruŋ Urmiŋ uŋkureŋ muŋ goreb Al Kuruŋbe gwahade yeŋ kawan dikala dirde hiyen. Yeŋbe Al Kuruŋya tuŋande, irde yeŋya tumŋaŋ haryen.
Yon Baptais beleŋ saba tagalyiŋ
(Matiyu 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-17)
19 Be, Yerusalem taunde niŋ Yuda marte doyaŋ mar beleŋ Yon Baptais goyen, “ ‘Gebe al ganuŋ?’ ineŋ gusuŋaŋ irnayiŋ,” yineŋ Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ marya Liwai marya kura hulyaŋ yiramiŋ. 20 Be, mel go waŋ gusuŋaŋ irkeb Yon gobe helwaŋ ma hiriŋ. Irdeb kawan keŋkelak po, “Nebe Mesaia moŋ,” yinyiŋ. 21 Irkeb sopte gusuŋaŋ irdeb, “Niŋgeb gebe ganuŋ? Ge gayenbe Elaia?” inamiŋ. Inkeb wol heŋbe, “Moŋ, nebe yeŋ moŋ,” yinyiŋ. Irkeb mel gore sopte po, “Niŋgeb Mose beleŋ Al Kuruŋyen mere basaŋ al kura wayyeŋ yiriŋ go goyenbe ge gago?” inamiŋ. Irkeb Yon beleŋ wol heŋbe, “Moŋ po,” yinyiŋ. 22 Irkeb mel gore, “Niŋgeb gebe ganuŋ? Mere bebakkeŋ kura dirkeb mulgaŋ heŋ kuŋbe hulyaŋ dirhaŋ mar goyen bebak yirtek,” inamiŋ. 23 Irkeb Yon beleŋbe Al Kuruŋyen mere basaŋ al Aisaia beleŋ mere tiyyiŋ goyen goke yeŋbe,
“Nebe al kura sawsawa po kuruŋ naŋa bana goŋ heŋbe,
‘Doyaŋ Al Kuruŋyen beleŋ sope irde huwa irnaŋ!’ yeŋ hiyeŋ yeŋ katiŋ al go goyen,” yinyiŋ. Aisaia 40:3
24 Gwaha yinkeb Yuda marte tikula saŋiŋ po gama irde haŋyen Farisi mar kura Yuda mar beleŋ hulyaŋ yirke wayamiŋ gore, 25 “Gebe Mesaia moŋ, Elaia moŋ, irde Al Kuruŋyen mere basaŋ al yitiŋ goyen moŋ yaha gega, daniŋ geb alya bereya baptais yirde ha?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. 26 Irkeb wol heŋbe, “Nebe fe uliŋ po baptais yirde hime. Goyenbe deŋ haŋ bana goŋbe al kura deŋ beleŋ al gwahade yeŋ ma nurd uneŋ haŋ al kura hi. 27 Yeŋbe harhokner ga wayyeŋ. Ne al gahade gare epte ma yeŋ ge teŋ meteŋ kuruŋ titek hime. Kahaŋ basaŋmiŋde niŋ kaŋ urguŋ kaŋ yugu teŋ teŋ gobe meteŋ kuruŋ moŋ gega, go wor epte moŋ yeŋ nurde hime,” yinyiŋ.
28 Be, mata teŋ hinhan kuruŋ gabe Betani taunde, Yodan fe siŋa kurhan Yon Baptais beleŋ alya bereya baptais yirde hinhin beleŋ goŋ forok yiriŋ.
Yesube Al Kuruŋ Urmiŋ
29 Be, ferd faymiŋdebe Yesu go Yon hitte waŋ hike keneŋbe alya bereya gor gabu irde hinhan mar goyen, “Al Kuruŋyen sipsip al diriŋ foŋeŋ neŋ ge teŋ gitik irtiŋ go iro waŋ hi iro kennaŋ. Yeŋ kamyeŋ gore gab megen niŋ marte mata buluŋ kuruŋ gayen pasi iryeŋ. 30 Nebe al gayen gake yeŋbe, ‘Al kura harhokner wayyeŋ al gobe ne kawaŋ ma himiriŋya bikkeŋ bikkeŋ wor po hinhin. Niŋgeb tareŋmiŋbe nere folek wor po,’ yimiŋ gogo. 31 Ne beleŋ waŋ alya bereya baptais yirde himyen gabe al gayen Israel mar yikala yirmeke keneŋ bebak tinayiŋ yeŋ baptais yirde himyen. Goyenpoga ne wor bikkeŋbe Mesaiabe al goyen yeŋ bebak ma teŋ hinhem,” yinyiŋ.
32 Irdeb Yesu baptais irkeya mata forok yiriŋ goyen goke Yon Baptais beleŋ gahade momoŋ yiryiŋ: “Be, naŋkiŋde mat Holi Spirit kalyiŋgi kattiŋ yara teŋ uliŋ hende hike kinmiŋ. 33 Ne wor go ma nurde unmewoŋ gega, fe beleŋ po alya bereya baptais yirayiŋ yeŋ hulyaŋ niryiŋ Al gore, ‘Al kura Holi Spirit kateŋ yeŋ hende hike kenayiŋ al goreb Holi Spirit beleŋ po alya bereya baptais yiryeŋ,’ ninyiŋ. 34 Niŋgeb mata gwahade goyen yeŋ hitte forok yeke kinmiŋ geb, gago al gabe Al Kuruŋyen Urmiŋ dineŋ hime,” yinyiŋ.
Al karwo Yesuyen komatmiŋ hamiŋ
35 Be, sopte fay urkeb Yon gobe komatmiŋ irawa goya gor huwarde hinhan. 36 Irkeb Yesu waŋ kuŋ hike keneŋbe, “Al Kuruŋyen sipsip al diriŋ dirŋeŋ iro kinyi,” yinyiŋ.
37 Be, komatmiŋ irawa gobe Yon beleŋ gwaha yeke nurdeb Yesu gama irde kwaryum. 38 Gama irde hike Yesu beleŋ fulgaŋ kaŋ yeneŋbe, “Derbe da niŋ nurde waŋ har?” yinyiŋ. Irkeb irem gore wol heŋbe, “Rabai, gebe dare heŋ kuŋ ha?” ineŋ gusuŋaŋ iraryum. (“Rabai” gobe Grik mere matbe “tisa” yeŋ haŋyen.) 39 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Wayyi, waŋ gabe kiniryeŋ,” yinyiŋ. Irkeb irem gore gama irde kuŋbe hinhin gasuŋ goyen kenaryum. Irdeb naŋa diliŋbe 4 kilok wawuŋbana hiriŋ geb, goyen nalube Yesuya gor po hinhan.
40 Be, Yonyen mere nurde Yesu gama iraryum al kurabe Andru. Yeŋbe Saimon Pita kuliŋ. 41 Yeŋbe Yesuya heŋ gabe gor mat po itiŋ Saimon niŋ kuŋ naŋkinyiŋ. Irdeb keneŋbe, “Deyyabe Mesaia kenhar,” inyiŋ. (Mesaia gobe Grik mere matbe Kristu.) 42 Gwaha ineŋbe Saimon goyen Yesu hitte tawayyiŋ. Tawake Saimon goyen Yesu beleŋ keneŋbe, “Gebe Yon urmiŋ Saimon. Gebe Sifas gineŋ hinayiŋ,” inyiŋ. (Sifas gobe Grik mere mat Pita.)
Yesu beleŋ Filipya Natanielya komatmiŋ yiryiŋ
43 Be, go feramiŋ kuŋ fay urkeb Yesu go Galili naŋare kwe yeŋ kuŋ hinhin. Kuŋ heŋya Filip keneŋbe, “Waŋ gama nira,” inyiŋ. 44 Filipbe Betsaida taunde niŋ al. Andruya Pitaya wor gor niŋ po.
45 Be, Filip go kadom Nataniel niŋ naŋkeneŋ kuriŋ. Kuŋ keneŋbe, “Neŋbe Mose beleŋ saba saŋiŋmiŋde yeŋ ge kayyiŋ, irde Al Kuruŋyen mere basaŋ mar manaŋ yeŋ ge asaŋde kayamiŋ al go goyen kenhet. Yeŋbe Nasaret niŋ al Yesu, Yosep urmiŋ,” inyiŋ. 46 Irkeb Nataniel beleŋ wol heŋbe, “Nasaret taunde matbe da igiŋ forok yiyyeŋ? Epte moŋ geb,” inyiŋ. Irkeb Filip beleŋ, “Wake kure, irde ga kena,” inyiŋ.
47 Be, Yesu beleŋ Nataniel waŋ forok yeke keneŋbe, “Be, Israel mar al fudinde wor po yeŋ kentek albe gago. Yeŋbe usi ma teŋ hiyen. Hubu wor po,” yiriŋ. 48 Irkeb Nataniel beleŋ, “Gebe daha mat nurd nunha?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. Irke wol heŋbe, “Gebe Filip beleŋ kuŋ ne niŋ ma ginkeya fik he yokŋare hike genhem,” inyiŋ. 49 Gwaha inkeb Nataniel beleŋ, “Rabai, gebe fudinde Al Kuruŋ Urmiŋ. Gebe Israel marte Doyaŋ Al Kuruŋ,” inyiŋ. 50 Irkeb wol heŋbe, “Fik he yokŋare hike genhem ginmeke goke teŋbe gago dufayge ne niŋ tareŋ irha? Mata gog muŋ po moŋ geb. Gote folek mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ kurayen kurayen wor hako yeneŋ heŋ taha geb,” inyiŋ. 51 Irdeb sopte gaha inyiŋ. “Fudinde wor po dineŋ hime, deŋbe naŋkiŋ hol yeke Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ megen mat hiryoŋ hende Al Kuruŋ hitte hurkuŋ megen kateŋ teŋ hike yennayiŋ. Irde hiryoŋ gobe ne Al Urmiŋ gayen yeŋ bebak tinayiŋ,” inyiŋ.
* 1:5 Miŋ kurabe: Goyenbe kidomare niŋ alya bereya beleŋ keneŋ bebak ma teŋ haŋyen. 1:42 Sifas gobe Yuda marte mere, irde Pita gobe Grik marte mere. Deŋe irawa gote miŋbe ‘hora kuruŋ’.