18
Yesu asogo haniŋde kiryiŋ
(Matiyu 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)
Be, Yesu go Al Kuruŋ mere iryiŋ goyen pasi heŋbe komatmiŋ yagoya Pasoba biŋge nene hinhan gasuŋ go tubul teŋ kwamiŋ. Kuŋ naŋa dukuŋ kura Kidron ineŋ haŋyen goyen fole irde kurhan kwamiŋ. Siŋa kurhan goŋbe olip he dugu kura hiyen geb, Yesuya komatmiŋya go gor kwamiŋ.
Be, Yesu asogo haniŋde kiryeŋ al Yudas gobe Yesuya komatmiŋ yagoya haŋkayeŋ haŋkayeŋ gor gabu irde haŋyen goyen nurde hiyen geb, Yesube gor hi yeŋ nuryiŋ. Niŋgeb Yudas go Roma niŋ fuleŋa marya Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ mar pris buda gote karkuwaŋmiŋya Farisi marya beleŋ hulyaŋ yiramiŋ mar goyen yade Yesu hinhinde gor wayyiŋ. Mel gobe hulsiya fuleŋare niŋ detya yade wayamiŋ.
Be, Yesu go uliŋde mata gwahade forok yeweŋ tiya yeŋ nurde hinhin geb kuŋbe, “Ganuŋ niŋ wor po nurde wayhaŋ?” yineŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. Irkeb mel gore, “Nasaret niŋ al Yesu,” inamiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Al gobe ne gago,” yinyiŋ. Yesu asogo haniŋde kiryiŋ al Yudas gobe go mar goya hinhan. Be, Yesu beleŋ, “Al gobe ne gago,” yinkeb mel gobe tulfut yeŋbe harhok mat mulgaŋ heŋ megen katamiŋ. Irkeb sopte gusuŋaŋ yirdeb, “Ganuŋ niŋ wor po nurde wayhaŋ?” yinyiŋ. Gwaha yinkeb mel goreb, “Nasaret niŋ al Yesu,” inamiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Al goyenbe ne gago dinhem. Ne niŋ naŋkeneŋ haŋ kenem al neya haŋ gabe yubul tike kunaŋ,” yinyiŋ. Mere tiyyiŋ gobe haŋkapya Galili hinhinyabe, “Nebe al kura ge beleŋ nuntiŋ goyen kura ma pel irmiŋ,” yiriŋ goyen gogo forok yiriŋ.
10 Be, goya goyenbe Pitabe fuleŋare niŋ bidila dirŋeŋ miŋyaŋ geb, bidilamiŋ go marde teŋbe pris buda gote kuruŋmiŋde meteŋ al kura gote kirmiŋ yase sapa iryiŋ. Meteŋ al gote deŋembe Malkus. 11 Be, Pita go gwaha tikeb Yesu beleŋ, “Bidilage go fokmiŋ bana hawa! Gebe ne gayen Adone beleŋ kanduk tawayiŋ ninyiŋ goyen go ma tiyyeŋ yeŋ nurde ha? Moŋ, teweŋ geb,” inyiŋ.
Yesube pris buda gote kuruŋmiŋ Anas hitte tukamiŋ
12 Be, Roma niŋ fuleŋa marya gote doyaŋ alyabe* Yuda marte doyaŋ mar beleŋ hulyaŋ yirke wayamiŋ mar beleŋ Yesu tamiŋ. Irdeb haniŋ fere teŋbe 13 Anas hitte wa tukamiŋ. Anasbe Kaiafas teŋak. Irde Kaiafasbe goyen damare gobe yeŋ beleŋ pris buda gote kuruŋmiŋ heŋ meteŋ teŋ hinhin. 14 Kaiafas goreb haŋkapya, “Naŋaniniŋya neŋ almemya tumŋaŋ buluŋ hetek gobe igiŋ moŋ. Niŋgeb al uŋkureŋ gare po kamyeŋ gab kanduk kuruŋ goyen ma kentek,” yinyiŋ al go goyen.
Pita beleŋ haŋkapya Yesu niŋ helwaŋ hiriŋ
(Matiyu 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)
15 Be, Saimon Pitaya Yesuyen komatmiŋ hoyaŋya kura goyen Yesu fere teŋbe teŋ kwamiŋ goyen gama iraryum. Komatmiŋ kura gobe pris buda gote kuruŋmiŋ beleŋ nurd uneŋ hiyen geb, al gobe pris buda gote kuruŋmiŋde ya kuruŋ koya milgu irtiŋ bana goŋ sawsawa al gabu irde haŋyende gor Yesu teŋ hurkukeb yeŋ wor kame gama yirde hurkuriŋ. 16 Be, Pitabe ya go milgu irtiŋ koya gote yamere gor huwarde hinhin. Irkeb kadom, pris buda gote kuruŋmiŋ beleŋ nurd uneŋ hiyen al goreb mulgaŋ heŋ kateŋbe yamere gor meteŋ teŋ hinhin bere goyen mere irdeb Pita go teŋ koya biŋde hurkuriŋ. 17 Be, Pita go hurkuŋ hikeb yamere hinhin bere gore, “Yesu ineŋ haŋyen al gote komatmiŋ kurabe ge gago?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. Irkeb Pita beleŋ wol heŋbe, “Moŋ, ne moŋ,” inyiŋ.
18 Be, naŋa meŋek wor po hiriŋ geb, ya goyenter niŋ meteŋ marya Al Kuruŋyen ya balem doyaŋ marya go uliŋ uka yirniŋ yeŋ kak kawaldebe goyen kalyaŋ kerde huwarde hinhan. Irkeb Pita manaŋ yeŋya gor huwarde kak kateŋ hinhin.
Pris buda gote kuruŋmiŋ beleŋ Yesu gusuŋaŋ iryiŋ
(Matiyu 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)
19 Be, mel go gwaha teŋ hikeyabe pris buda gote kuruŋmiŋ beleŋ Yesu go komatmiŋya sabamiŋya niŋ gususuŋaŋ iryiŋ. 20 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Nebe megen niŋ alya bereyabe kawan po mere yirde hinhem. Nebe Yuda marte gabu yayaŋ, irde kurabe Al Kuruŋyen ya balem bana gor saba yirde hinhem. Yuda mar dare gabu irde haŋyende goyaŋ hugiŋeŋ kuŋ kawan po saba yirde hinhem. 21 Gega daniŋ gusuŋaŋ nirde ha? Merene nurde hinhan mar hitte kuŋ gusuŋaŋ yirayiŋ. Yeŋ gab mere teŋ hinhem goyen nurde haŋ geb,” yinyiŋ.
22 Be, Yesu go gwaha yinkeb Al Kuruŋyen ya balem doyaŋ al kura yeŋ binde hinhin goreb kimiŋde seŋ uryiŋ. Irdeb, “Pris buda gote kuruŋmiŋ gayen gwaha mat ma mere irde haŋyen gega, daha inhabe gago?” inyiŋ. 23 Irkeb wol heŋbe, “Mere buluŋ kura tihim kenem mere damiŋbe buluŋ goyen momoŋ nira. Gega mere tihim gayen fudinde tihim kenem daniŋ mununha?” inyiŋ.
24 Be, Anas beleŋ Yesu go haniŋ fere titiŋde gwahade po pris buda gote kuruŋmiŋ hoyaŋ kura Kaiafas hitte wor teŋ kunaŋ yinke teŋ kwamiŋ.
Pita go sopte Yesu niŋ helwaŋ hiriŋ
(Matiyu 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)
25 Be, Saimon Pita go huwarde kak kateŋ hikeyab al kura beleŋ, “Al gote komatmiŋ kurabe ge gago?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. Irkeb Pita go wol heŋbe, “Moŋ, ne moŋ geb,” ineŋ helwaŋ hiriŋ. 26 Irkeb pris buda gote kuruŋmiŋ gote meteŋ al kura, Pita beleŋ kirmiŋ sapa iryiŋ al gote kadom goreb, “Gebe Olip dugure gor yeŋya hike genhem,” inyiŋ. 27 Gwaha inkeb Pita go tebaŋ helwaŋ hiriŋ. Irkeb goya goyen po tatirok mere tiyyiŋ.
Yesube Pailat diliŋ mar huwaryiŋ
(Matiyu 27:1-2,11-31; Mak 15:1-20; Luk 23:1-5,13-25)
28 Be, Yuda marte doyaŋ mar beleŋ Yesu teŋ Kaiafasyen yare mat Roma gabman al Yuda mar doyaŋ yirde hiyen al gote ya kuruŋde tukamiŋ. Goya goyabe naŋa fay urde wuk yiriŋ. Irkeb Yuda mar go, “Moŋgo al miŋ hoyaŋde yare kuŋbe Al Kuruŋ diliŋde tikiŋ miŋyaŋ hetek,” yeŋ yiŋgeŋde saba gama irniŋ yeŋbe Roma gabman al gote ya biŋde ma hurkamiŋ. Gobe Pasoba biŋge nen nen nalu kuruŋ goyen netek yeŋ nurde tiyamiŋ. 29 Niŋgeb Pailat yiŋgeŋ siŋare kateŋbe, “Da misiŋde al ga merem yaŋ irniŋ yeŋ tawayhaŋ?” yineŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. 30 Irkeb al buda gore wol heŋbe, “Al gayenbe mata buluŋ kura ma tiyuŋ manhan ge hitte gaha ma tawatewoŋ,” inamiŋ. 31 Irkeb wol heŋbe, “Dindikeŋ tukuŋ matatiŋde ga merere kernaŋ,” yinyiŋ. Irkeb mel gore, “Goyenbe neŋbe al maymay saŋiŋniniŋ miŋmoŋ,” yamiŋ. 32 Mata gobe Yesu beleŋ gwaha mat kameŋ yeŋ bikkeŋ mere tiyyiŋ goyen go fudinde heŋ heŋ niŋ gogo tiyamiŋ.
33 Be, Pailat go mulgaŋ heŋ yamiŋ kuruŋde hurkuŋbe Yesu hoy iryiŋ. Irke hurkukeb gusuŋaŋ iryiŋ. “Ge gayen Yuda marte doyaŋ al kuruŋ?” inyiŋ. 34 Irkeb Yesu beleŋ, “Mere taha gobe dufayger po forok yihi ma al hoyaŋ beleŋ momoŋ giraŋ?” inyiŋ. 35 Irkeb Pailat beleŋ wol heŋbe, “Nebe Yuda mar al moŋ. Niŋgeb daha mat nureŋ? Merere girniŋ yeŋ gawayhaŋ marbe gigen al goya pris buda gote karkuwaŋmiŋya gore po gawayhaŋ. Niŋgeb gebe daha wor po tiyaŋ?” inyiŋ. 36 Gwaha inkeb, “Ne beleŋ alya bereya doyaŋ yirtek gobe megen gar niŋ moŋ. Megen gar niŋ manhan Yuda marte doyaŋ mar beleŋ nad fere tiniŋ yeŋ wakeb meteŋ marne beleŋ ne basiŋa fuleŋa tiwoŋ. Goyenpoga gwahade moŋ geb, gogo gwaha ma tahaŋ,” inyiŋ. 37 Irkeb Pailat beleŋ, “Be, gwahade geb, gebe doyaŋ al kuruŋ!” inyiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Doyaŋ al kuruŋ ninha gobe fudinde ninha. Fudinde, nebe miŋ goyen goke wor po megen gar wamiriŋ. Irde mere fudinde goyen tagaleŋ yeŋ wamiriŋ. Niŋgeb al kura mere fudinde niŋ amaŋeŋ nurde haŋ marbe tumŋaŋ merene nurde haŋ,” inyiŋ. 38 Irkeb Pailat beleŋ, “Mere fudinde gobe da?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. Gwaha ineŋbe Yuda mar hitte siŋare sopte kateŋbe, “Nebe al ga gwaha mat kura mere uliŋde irtek yeŋ ma kenhem. 39 Goyenbe dende matarebe Pasoba gabu nalu kuruŋdeb ne beleŋ mata buluŋ mar koyare haŋyen goyen uŋkureŋ kura teŋ siŋa irde duneŋ himyen. Niŋgeb, ‘Yuda marte doyaŋ al kuruŋ’ ineŋ haŋyen al gayen tubul timeke siŋare kuyeŋ yeŋ nurde haŋ?” yinyiŋ. 40 Irkeb al buda kuruŋ go tareŋ po, “Moŋ, yeŋ moŋ! Neŋbe Barabas dunayiŋ,” inamiŋ. Barabasbe Roma gabman asogo irde hiyen goke teŋ koyare keramiŋ hinhin.
* 18:12 Roma niŋ fuleŋa marte doyaŋ al gayenbe fuleŋa mar 1,000 gote doyaŋ al.