8
Goyenbe Yesube Olip doŋdoŋde hurkuriŋ.
Bere mata buluŋ miŋyaŋ kura Yesu hitte tawayamiŋ
Be, fay urkeb sopte Al Kuruŋyen ya balemde kuriŋ. Irkeb al budam waŋ kalyaŋ keramiŋ. Irkeb keperde saba yiryiŋ. Be, Moseyen saba marya Farisi marya beleŋ bere uŋ yaŋ kura goyen al hoyaŋya duwan teŋ hike keneŋbe teŋ wayamiŋ. Tawakeb bere gob gabu iramiŋ goyen diliŋ mar huwaryiŋ. Irkeb mel goreb, “Tisa, bere gabe uŋ miŋyaŋ gega, al hoyaŋya duwan teŋ hike kenhet. Moseyen sabarebe bere gahade gab horare gasa yirke kamnayiŋ yitiŋ hi. Munaŋ gebe gokeb daha yawayiŋ?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. Gusuŋaŋ gwahade iramiŋ gobe Yesu beleŋ daha wet kura yekeb meremiŋ gore po bul irde merem yaŋ irniŋ yeŋbe gusuŋaŋ gwahade iramiŋ gogo. Goyenbe Yesu gob urguŋ kaŋ haniŋ po megen mere kura kaŋ hinhin. Irkeb mel gore wol heŋ heŋ ge pakku irke huwardeb yinyiŋ. “Deŋ bana gayen al kura mata buluŋ miŋmoŋ wor po hi keneŋ gab yeŋ wa meheŋ heŋ horare mayyeŋ,” yinyiŋ. Irdeb sopte urguŋ kaŋ megen mere kaŋ hinhin.
Be, mere go nuramiŋ marbe yuŋkureŋ yuŋkureŋ siksuk irde kuŋ hinhan. Parguwak wa meheŋ hamiŋ. Kuŋ kuŋbe Yesuya bere goya po gor hinaryum. 10 Irkeb Yesu beleŋ huwardeb, “Bere, al buda gar gobe damde haŋ? Al kura merem yaŋ ma gira?” inyiŋ. 11 Irkeb bere goreb, “Gwaha, doyaŋ al, hubu po,” inyiŋ. Irkeb Yesu beleŋ, “Be, ne wor merem yaŋ ma gireŋ geb, kwa ko. Irdeb mata buluŋ sopte ma tiyayiŋ,” inyiŋ.]*
Yesube hulsi
12 Be, kame Yesu gob al saba yirdeb, “Nebe alya bereya Al Kuruŋ yikala yird yird hulsi. Niŋgeb al kura ne gama niryeŋbe mata buluŋyen kidoma bana ma kuŋ hiyeŋ. Irde Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ gote hulsi goyen tiyyeŋ,” yinyiŋ. 13 Irkeb Farisi mar beleŋ ineŋ teŋbe, “Mere teŋ ha gobe gigeŋ ge po teŋ yeŋ ha. Niŋgeb merege kuruŋ gobe miŋ miŋmoŋ geb, al kura beleŋ fudinde yeŋ ma nuryeŋ,” inamiŋ. 14 Irkeb wol heŋbe, “Nebe gor mat wamiriŋ, irde gor kweŋ yeŋ nurde hime. Niŋgeb nigeŋ ge mere teŋ hime gayenbe miŋ manaŋ mere teŋ hime. Goyenbe deŋbe ne gayen gor mat wamiriŋ, irde gor kweŋ yeŋ hime gobe muŋ kura ma nurde haŋ. 15 Deŋbe megen niŋ alyen dufayde po merem yaŋ nirde haŋ. Gega nebe dende matare al muŋ kura merem yaŋ ma irde himyen. 16 Munaŋ ne beleŋ al kura merem yaŋ yireŋ mar gobe ne nuŋkureŋ ma yireŋ. Nanne hulyaŋ nirke wamiriŋ al goya har geb, mel goyen merem yaŋ yireŋ mata gobe mata huwak wor po. 17 Dende saba tareŋdebe mere kura fudinde heŋ heŋ niŋbe al irawa beleŋ mere goyen saŋiŋ irkeb mere gobe fudinde yeŋ nurnayiŋ yeŋ katiŋ hi. 18 Niŋgeb nebe nigeŋ ge mere teŋ himyen, irde Adone nad nerke wamiriŋ al gore wor ne yeŋ hime gwahade po yeŋ hi,” yinyiŋ. 19 Irkeb mel gore, “Adogebe dare hi?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. Irkeb, “Deŋbe neya Adoneyab go ma nurde duneŋ haŋ. Ne nurd nuneŋ haŋ manhan Adone wor nurde unwoŋ,” yinyiŋ. 20 Saba gabe Al Kuruŋyen ya balem bana Al Kuruŋ galak ird ird gasuŋ bindere gor heŋ al saba yiryiŋ. Goyenbe yeŋ mayke kamtek nalube hako geb, al kura waŋ teŋ miŋmoŋ.
21 Be, sopte po Yesu beleŋ, “Nebe kweŋ. Irke ne niŋ naŋkennayiŋ. Irdeb mata buluŋ bana po heŋ kamnayiŋ. Goyenbe ne kweŋde gorbe deŋ epte ma kunayiŋ,” yinyiŋ. 22 Be, Yesu mere tiyyiŋ goyen Yuda mar beleŋ nurdeb, “Al gab yiŋgeŋ temeyeŋ tiya? Gwahade niŋgeb gogo, ‘Ne kweŋde gorbe deŋ epte ma kunayiŋ,’ yeŋ hi?” yeŋ yiŋgeŋ uliŋ kadom gusuŋaŋ gird tiyamiŋ. 23 Goyenbe Yesu beleŋ tebaŋ yinyiŋ. “Deŋbe megen gar niŋ mar gega, nebe gwahade moŋ. Deŋbe megen gar niŋ mata gama irde haŋ gega, nebe Al Kuruŋ hire gor niŋ mata gama irde hime. 24 Deŋbe mata buluŋtiŋ bana goŋ po heŋ kamnayiŋ dinhem gobe fudinde wor po dinhem. Niŋgeb nebe al gwahade yeŋ dineŋ himyen go goyen fudinde yeŋ ma nurnayiŋbe mata buluŋtiŋ bana goŋ po heŋ kamnayiŋ,” yinyiŋ. 25 Irkeb mel goreb, “Gebe ganuŋ al wor po?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Nebe al gwahade yeŋ meheŋde mat wor po dineŋ himyen al go goyen. 26 Nebe mere misiŋ budam goke deŋ gayen merem yaŋ dirtek hime. Goyenbe nad nerke wamiriŋ al gobe matamiŋbe fudinde geb, nebe al gore nineŋ hiyen go po megen niŋ mar kuruŋ gayen momoŋ yirde hime,” yinyiŋ.
27 Be, mel gobe Yesu beleŋ Naniŋ ge mere dirde hi yeŋ ma bebak tiyamiŋ. 28 Gwahade niŋgeb Yesu beleŋ, “Ne Al Urmiŋ gayen deŋ beleŋ kuruse hende nisaŋ heŋ mununke kammeke gab nebe al gwahade dineŋ himyen goyen goke bitiŋ bak yiyyeŋ. Irdeb nebe dufayner ma mere teŋbe Nanne beleŋ saba nirde hi goyen po tagalde himyen goyen goke bebak tinayiŋ. 29 Nad nerke wamiriŋ al gobe neya har. Nebe yeŋ amaŋeŋ nuryeŋ mat po mata teŋ himyen geb, nubul ma teŋ hiyen,” yinyiŋ. 30 Be, al budam meremiŋ nuramiŋ mar gobe Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ iramiŋ.
Yesuya Abrahamya
31 Be, Yuda mar kura yeŋ ge dufaymiŋ tareŋ irhet yamiŋ mar goyen Yesu beleŋ, “Sabane gayen keŋkela tanarnayiŋbe komatne wor po henayiŋ. 32 Irde gab mere fudinde goyen nurnayiŋ. Irke mere fudinde nurnayiŋ gore gab mata buluŋ bana mat dad siŋa diryeŋ,” yinyiŋ. 33 Irkeb mel gore wol heŋbe, “Neŋbe Abrahamyen asem yago. Irde al kurat yufuk bana heŋ meteŋ muruŋgem moŋ ma teŋ hitiŋ. Niŋgeb daha yihim yeŋbe megen niŋ kanduk bana ma hinayiŋ dineŋ ha?” inamiŋ. 34 Irkeb wol heŋbe, “Fudinde wor po dineŋ hime, al kura mata buluŋ tiyyeŋ gobe mata buluŋ yufukde gor po heŋ gote kanduk po teŋ hiyeŋ. 35 Be, al kura al kurate yufukde heŋ muruŋgem moŋ meteŋ teŋ uneŋ hiyen al gobe hugiŋeŋ hitek gasuŋ miŋmoŋ hiyyeŋ. Goyenbe doyaŋ almiŋ gote urmiŋbe hugiŋeŋ naniŋya hiriryeŋ. 36 Niŋgeb ne Al Urmiŋ gare mata buluŋtiŋ yad siŋa yirde dawarmekeb fudinde wor po deŋbe mata buluŋ bana ma wor po hinayiŋ. 37 Deŋbe Abrahamyen asem yago yeŋ nurde duneŋ hime. Goyenbe bitiŋ bana gobe mata buluŋ beleŋ po makiŋ hitiŋ geb, merene nurtek ma haŋ. Niŋgeb mununniŋ teŋ haŋ gogo. 38 Nebe Nanne beleŋ mata nikala nirke yeneŋ himyen goyen po momoŋ dirde hime. Munaŋ deŋbe nantiŋ beleŋ mere dirke nurdeb goyen po teŋ haŋ,” yinyiŋ. 39 Irkeb mel goreb, “Abrahambe adoniniŋ,” inamiŋ. Irkeb, “Deŋbe Abraham dirŋeŋ weŋ manhan yeŋ mata teŋ hinhin goyen po teŋ hiwoŋ. 40 Nebe mere fudinde Al Kuruŋ hitte mat nurmiŋ goyen po momoŋ dirde himyen. Goyenpoga deŋbe goke mununniŋ teŋ haŋ. Abrahambe mata gwahade kura ma teŋ hinhin. 41 Niŋgeb deŋbe adotiŋ beleŋ mata teŋ hiyen goyen po teŋ haŋ,” yinyiŋ. Irkeb mel gore igiŋ ma nurdeb, “Neŋbe totpa diriŋ moŋ. Adoniniŋbe Al Kuruŋ uŋkureŋ gogo po,” inamiŋ. 42 Irkeb Yesu beleŋ, “Nebe Al Kuruŋ hitte mat wamiriŋ hime geb, nantiŋbe fudinde Al Kuruŋ manhan ne niŋ amaŋeŋ nurde hiwoŋ. Nebe dufayner ma wamiriŋ, yeŋ beleŋ nad nerke wamiriŋ. 43 Deŋbe merene epte ma nurtek geb, gogo merene miŋ bebak ma teŋ haŋ. 44 Deŋbe adotiŋ Satanyen dirŋeŋ weŋ. Irdeb adotiŋde dufay buluŋ goyen po gama irde mata titek po dirde hi. Yeŋbe mata fudinde muŋ kura biŋ bana ma hi geb, miŋde mat wor po al gasa yirke kamde kamde al hiriŋ. Yeŋbe usi al, irde usi mere gote miŋ al. 45 Niŋgeb mere fudinde dineŋ hime gega, ne niŋ hekkeŋ ma nurde haŋ. 46 Deŋ bana gayen ganuŋ al kura beleŋ mata buluŋ gwahade tiyaŋ ninyeŋ? Nebe mere fudinde teŋ hime gega, daniŋ ne niŋ hekkeŋ ma nurde haŋ? 47 Al kura Al Kuruŋyenbe meremiŋ nurde hiyen. Niŋgeb deŋbe Al Kuruŋyen moŋ geb, Al Kuruŋyen mere ma nurde haŋ gogo,” yinyiŋ.
48 Be, Yesu beleŋ gwaha yinkeb Yuda mar gore wol heŋbe, “Gebe Samaria niŋ al, uŋgura beleŋ ketal gurtiŋ gintek gobe fudinde wor po gintek,” inamiŋ. 49 Irkeb wol heŋbe, “Nebe uŋgura ma ketal nurtiŋ hime. Nebe Adone turuŋ irde himekeb deŋ beleŋbe soŋ heŋ ne ma turuŋ nirde haŋ. 50 Nebe deŋne turŋuŋ yaŋ ird ird niŋ ma nurde hime. Goyenbe deŋne turŋuŋ yaŋ irtek albe uŋkureŋ hi. Niŋgeb merem yaŋ nirde haŋ gobe yeŋ haniŋde kereŋ. 51 Fudinde wor po dineŋ hime, al kura merene gama iryeŋbe go ma kamyeŋ,” yinyiŋ.
52 Be, Yuda mar gobe Yesu mere tiyyiŋ goyen nurdeb, “Haŋkab gebe uŋgura ketal gurtiŋ ha yeŋ nurde gunhet. Abrahambe kamyiŋ, irde Al Kuruŋyen mere basaŋ mar manaŋ kamamiŋ. Gega gebe, ‘Al kura merene gama iryeŋbe go ma kamyeŋ,’ yeŋ ha? 53 Abrahamya Al Kuruŋyen mere basaŋ maryabe kamamiŋ. Munaŋ ge gayenbe yeŋ folek? Al dahade go goyenbe ge gago?” inamiŋ. 54 Irkeb wol heŋbe, “Deŋne turŋuŋ yaŋ ireŋbe miŋ miŋmoŋ hiyyeŋ. Goyenbe Nanne deŋ beleŋ Al Kuruŋniniŋ yeŋ haŋ al gore deŋne turŋuŋ yaŋ irde hi geb. 55 Deŋbe yeŋ ma nurd uneŋ haŋ gega, nebe nurde uneŋ hime. Irdeb ne beleŋ al goyen ma nurde uneŋ hime yeweŋbe ne wor deŋ yara usi al heweŋ. Goyenbe nebe nurde uneŋbe meremiŋ gama irde himyen. 56 Asetiŋ Abrahambe ne megen gar waŋ waŋ nalu goyen kenmewoŋ yeŋ nuryiŋ. Irdeb keneŋbe amaŋ wor po hiriŋ,” yinyiŋ. 57 Irkeb mel goreb, “Ge gayen damage 50 ma heŋ hi gega, Abraham kenariŋ?” inamiŋ. 58 Irkeb wol heŋbe, “Fudinde wor po dineŋ hime, Abraham forok ma yiriŋya nebe hinhem!” yinyiŋ. 59 Gwaha yinkeb mel gore hora yadeb mayniŋ tiyamiŋ. Irkeb bana kuŋbe Al Kuruŋyen ya balem goyen tubul teŋ hoyaŋde kuriŋ.
* 8:11 Asaŋ hoyaŋdebe 7:53-8:11 gobe ma hi.