2
Yesu beleŋ al uliŋ kamtiŋ sope iryiŋ
(Matiyu 9:1-8; Luk 5:17-26)
Be, wawuŋ karwo ma sipte wet kura heŋbe Yesu go tebaŋ Kapeneam kuriŋ. Kuŋ yare hikeb albe nuramiŋ. Nurdeb kinniŋ yeŋ al budam waŋ yare gor gabu iramiŋ. Irkeb Yesu beleŋ saba tagalde hinhin. Ya biŋ bana goŋbe gasuŋ makiŋ wor po hiriŋ. Ya siŋare wor gwahade po. Gwaha teŋ hikeb al sipte kura gore al uliŋ kamtiŋ sapirte teŋ wayamiŋ. Gega beleŋ gwaha mat kura Yesu hitte tukutek moŋ yirkeb teŋ ya goyen hende hurkamiŋ. Hurkuŋbe Yesu hinhin turte gor yameŋ iramiŋ. Irdeb garbam al go sapirte palgir irke Yesu hinhin binde kurkuriŋ. Irkeb Yesu beleŋ dufaymiŋ tareŋ go yeneŋbe al uliŋ kamtiŋ goyen, “Urne, mata buluŋge halde gunhem,” inyiŋ.
Goyenterbe Moseyen saba mar kura gor keperdeb biŋde po, “Al gabe al dahade niŋgeb mere gwahade tiya? Al Kuruŋ po gab alyen mata buluŋ halde hiyen. Yeŋbe Al Kuruŋ sukal irde hi,” yeŋ dufay heŋ hinhan. Gwaha teŋ hikeb Yesu beleŋ yeneŋ bebak teŋbe gaha yinyiŋ: “Daniŋ dufay gwahade kerde haŋ? Damiŋbe meteŋeŋ? ‘Mata buluŋge halde gunhem,’ inhem goyen ma ‘Huwarde sapirge teŋ kwa,’ ineŋ goyen? 10 Gogab deŋ beleŋ, ‘Nebe Al Urmiŋ,* megen niŋ marte mata buluŋ halde halde saŋiŋ miŋyaŋ,’ yeŋ nennayiŋ,” yinyiŋ. Gwaha yineŋbe garbam al goyen, 11 “Ne gare ginhem. Huwarde sapirge teŋ yager kwa!” inyiŋ. 12 Inkeb al tumŋaŋ keneŋ hikeya huwardeb sapirmiŋ teŋ siŋare kat kuriŋ. Irkeb al tumŋaŋ gor hinhan goreb hurkuŋkat teŋbe, “Ey, mata gahade kura ma keneŋ hityen. Da matabe gago?” yeŋbe Al Kuruŋ turuŋ iramiŋ.
Yesu beleŋ Liwai hoy iryiŋ
(Matiyu 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Be, Yesu go tebaŋ Galili fe ala kuruŋ fereŋyaŋ kuŋ hikeb al budam yeŋ hitte wayamiŋ. Irkeb saba yirde hinhin. 14 Kuŋ heŋyabe Alfius urmiŋ Liwai teks yad yad gasuŋde keperde meteŋ teŋ hike kinyiŋ. Keneŋbe, “Gama nira,” inkeb Liwai go huwarde gama iryiŋ.
15 Be, Yesu go komatmiŋya Liwaiyen yare kuŋbe Liwaiyen meteŋ kadom yagoya Moseyen saba keŋkela ma gama irkeb Yuda marte tikula saŋiŋ po gama irde haŋyen Farisi mar beleŋ “mata buluŋ mar” yineŋ haŋyen mar goya dula teŋ hinhan. Al budam yeŋya hinhan. 16 Gwaha teŋ hikeb Farisi mar kura Moseyen saba tagalde haŋyen mar beleŋ yeneŋbe Yesuyen komatmiŋ goyen yinamiŋ: “Dahade niŋgeb yeŋbe teks yad yad marya ‘mata buluŋ mar’ yineŋ hityen mar goya dula teŋ haŋ?” 17 Gwaha yinke nurdeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Al uliŋde igiŋbe guram al niŋ ma nurde haŋyen. Garbam al po gab guram al niŋ nurde haŋyen. Nebe neŋ al huwak yeŋ nurde haŋ mar goyen faraŋ yure yeŋ ma wamiriŋ. Gwaha titŋeŋbe neŋbe mata buluŋ mar yeŋ nurde haŋ mar faraŋ yure yeŋ wamiriŋ,” yinyiŋ.
Farisi mar beleŋ biŋge kutŋa ird ird mata niŋ Yesu gusuŋaŋ iramiŋ
(Matiyu 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Be, Yon Baptaisyen komatya Farisi maryabe biŋge kutŋa irde hinhan. Irkeb al kura Yesu hitte waŋbe, “Yonyen komatya Farisi marte komatyabe biŋge kutŋa irde haŋ gega, daniŋ geb komatgebe gwaha ma teŋ haŋ?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. 19 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe gaha yinyiŋ: “Dahade niŋgeb tikiŋ mere miŋ al yiŋgeŋ hikeya biŋge netek marbe biŋge kutŋa irnayiŋ? Gobe epte moŋ. 20 Gega kame kura tikiŋ mere miŋ al go yubul teŋ kuke gab igiŋ biŋge kutŋa irde hinayiŋ.
21 “Al kura amil gergeŋ teŋ amil bikkekya ma gada iryeŋ. Gwaha iryeŋ gobe amil gergeŋ gote kaŋ beleŋ amil bikkek yuluŋ tikeb yameŋ go kuruŋ wor po hiyyeŋ. 22 Al kura wain fimiŋ gergeŋ teŋ dapŋa sikkeŋ beleŋ po wain fimiŋ heŋ heŋ irtiŋ bikkek bana goŋ ma unyeŋ. Gwaha iryeŋbe wain fimiŋ gergeŋ goreb wain fimiŋ heŋ heŋ bikkek goyen kumga tike erek nene wok yeŋ pasi hekeb det irawakde tumŋaŋ buluŋ hiriryeŋ. Niŋgeb wain fimiŋ gergeŋbe wain fimiŋ heŋ heŋ gergeŋ bana po untek,” yinyiŋ.
Yesube Sabat nalu gote miŋ al
(Matiyu 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Be, Sabat nalu kurare kurab Yesuya komatmiŋya wit meteŋyaŋ kuŋ hinhan. Kuŋ heŋbe komatmiŋ beleŋ wit igineŋ yad namiŋ. 24 Go nene hikeya Farisi mar beleŋ waŋ yeneŋbe Yesu goyen, “Sabat nalure mata gwaha ma teŋ hinayiŋ yitiŋ goyen komatge yago beleŋ mata teŋ haŋ gabe dahade?” inamiŋ. 25 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe gaha yinyiŋ: “Dewitya kadomya biŋge kamde mata tiyamiŋ gobe ma kapyaŋ heŋ nurde haŋyen? 26 Abiatar beleŋ Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ mar gote kuruŋmiŋ hinhinyabe Dewit beleŋ Al Kuruŋyen ya balem bana hurkuŋ biŋge himam Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ marte kudiŋeŋ goyen yade kadomya namiŋ. 27 Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ albe Sabat nalu niŋ ma iryiŋ. Sabat nalube al niŋ iryiŋ. 28 Niŋgeb Sabat nalu goyen wor ne Al Urmiŋ gabe gote miŋ al,” yinyiŋ.
* 2:10 Al Urmiŋ gote miŋbe alya bereya Al Kuruŋ hitte Yumulgaŋ teŋ teŋ Al. Daniel 7:13 gorbe deŋem Al Urmiŋ goyen hi. 2:14 Roma gabmanyen teks hora teŋ teŋ gasuŋ. Roma gabmande hora teŋ teŋ goke Yuda mar beleŋ igiŋ ma nurde hinhan. 2:23 Witbe rais yara. Gore beret irde haŋyen.