4
Yasuŋ alyen maya mere
(Matiyu 13:1-9; Luk 8:4-8)
Be, Yesube Galili fe ala kuruŋ siŋare kura gor tebaŋ sabamiŋ miŋ uryiŋ. Gorbe al budam wor po gabu iramiŋ. Niŋgeb Yesu go hakwa dirŋeŋ kura goyen hende hurkuŋ keperde saba yirde hike albe fe siŋare heŋ sabamiŋ palŋa irde hinhan. Sabamiŋ budambe maya mere mat yirde hinhin. Maya meremiŋ kurabe gahade: “Ga nurnaŋ! Al kura wit muykeŋ tur ire yeŋ meteŋmiŋde kuriŋ. Kuŋbe wit muykeŋ tur irde tukuriŋ. Goyenbe kura soŋ heŋbe beleŋyaŋ katamiŋ. Katkeb nu beleŋ namiŋ. Kurabe hora arat geb, megeŋ halgayiŋ bana katamiŋ. Irdeb araŋ po kawaŋ hamiŋ. Goyenbe filginiŋ tareŋ ma hitiŋ geb, naŋa beleŋ kumga yirke algup nen kamamiŋ. Wit muykeŋ kurabe soŋ heŋ yamuŋ duwi bana katamiŋ. Irde igiŋ kawaŋ hamiŋ gega, yamuŋ duwi beleŋ awrum yurke nonbo heŋ igineŋ ma hamiŋ. Goyenpoga kurabe megeŋ igiŋyaŋ wor po katamiŋ. Kateŋ kawaŋ heŋ karkuwaŋ heŋbe igineŋ budam wor po forok yamiŋ. Igineŋ kurabe 30, kurabe 60, irdeb kurabe 100 gwahade forok yamiŋ,” yinyiŋ. Gwaha yineŋbe, “Mere teŋ hime gayen bebak tiniŋ yeŋbe keŋkela palŋa irde gab bebak tinayiŋ,” yinyiŋ.
10 Be, al hoyaŋ bur yeŋ pasi hekeb komatmiŋya al kura yeŋ gama irde hinhan marbe yeŋ hitte waŋ kalyaŋ kerdeb siraw mere tiyyiŋ goke gusuŋaŋ iramiŋ. 11 Irke wol heŋbe gaha yinyiŋ: “Deŋbe Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird mata banare hiyen goyen gago kawan dikala dirhem. Gega ne ma neŋkela heŋ haŋ marbe siraw mere teŋ hime gate miŋ ma nurnayiŋ. 12 Ga mata gake Al Kuruŋyen mere basaŋ al Aisaia beleŋ bikkeŋ gahade kayyiŋ:
‘Yeŋbe keneŋ hinayiŋ, gega bebak ma teŋ hinayiŋ,
irde mere nurde hinayiŋ, goyenbe miŋ go ma nurde hinayiŋ.
Moŋ manhan biŋ mulgaŋ hekeb Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋmiŋ halde yunwoŋ,’ katiŋ hi,” yinyiŋ. Aisaia 6:9-10
Yesu beleŋ yasuŋ alyen maya mere gote miŋ tagalyiŋ
(Matiyu 13:18-23; Luk 8:11-15)
13 Irdeb sopte gaha yinyiŋ: “Yasuŋ alyen maya mere gate miŋbe muŋ kura ma nurde haŋ? Niŋgeb daha matbe siraw mere hoyaŋ goyen miŋ bebak tinayiŋ? 14 Yasuŋ alyen maya mere gote miŋbe gahade: yasuŋ al beleŋ wit muykeŋ tur iryeŋ gote miŋbe al kura beleŋ Al Kuruŋyen mere tagalde tukuyeŋ. 15 Al kurabe wit muykeŋ beleŋyaŋ kattiŋ go gwahade goyen. Al Kuruŋyen mere nurkeb goyare po Satan beleŋ waŋ biŋde mere goyen goraŋ yiryeŋ. 16-17 Munaŋ kurabe Al Kuruŋyen mere nurde amaŋ henayiŋ. Goyenbe mere goke teŋ kanduk forok yekeb Al Kuruŋyen mere goyen araŋ po tubul tinayiŋ mar gobe wit muykeŋ hora arat bana kattiŋ go gwahade goyen. 18 Al kurabe wit muykeŋ yamuŋ duwi dugu bana kattiŋ yara. Yeŋbe Al Kuruŋyen mere nurnayiŋ. 19 Gega heŋ heŋmiŋ ge ug po dufay heŋ kandukŋeŋ nurde, megen niŋ samuŋya det kurayen kurayen yad yad niŋ po biŋ harde hike gore Al Kuruŋyen mere biŋ bana hiyeŋ goyen hika tikeb nonbo heŋ igineŋ ma hiyyeŋ. 20 Munaŋ kura marbe wit muykeŋ megeŋ igiŋyaŋ kateŋ kawaŋ heŋbe igineŋbe budam 30, 60, kurabe 100 gwahade forok yenayiŋ go gwahade yara. Al gobe Al Kuruŋyen mere nurde biŋde kerde gama irdeb gote igineŋ budam wor po forok yiryeŋ,” yinyiŋ.
Hulsiyen maya mere
(Luk 8:16-18)
21 Irdeb sopte gaha yinyiŋ: “Al ganuŋ kura hulsi usuŋ urde tukuŋ koroŋ teŋ aw urde hiyen? Ma tukuŋ poŋ bana kerde hiyen? Hubu wor po. Gwaha irtiŋeŋbe teŋ omasiŋ hende biŋguŋ irde hiyen. 22 Niŋgeb det kura banare haŋ goyen kamebe tumŋaŋ kawan forok yenayiŋ. Irde det kura malare haŋ gobe tumŋaŋ kamebe hol yirke kawan heke yennayiŋ. 23 Mere tihim ga miŋ nurniŋ yeŋbe keŋkela palŋa irde bebak tinayiŋ,” yinyiŋ.
24 Gwaha yineŋbe sopte gaha yinyiŋ: “Mere nurhaŋ gake keŋkela dufay henayiŋ. Mere gabe fudinde yeŋ gama irkeb go hendebe Al Kuruŋ beleŋ dufay igiŋ budam dunyeŋ. 25 Fudinde, al kura mere gate miŋ nurde biŋ hol iryeŋbe Al Kuruŋyen dufay makiŋ wor po hiyyeŋ. Goyenpoga mere gobe nuryeŋ gega, gama irtek ma iryeŋ al gobe Al Kuruŋ beleŋ bikkeŋ dufay untiŋ go wor tumulgaŋ tiyyeŋ,” yinyiŋ.
Det muykeŋ kawaŋ heŋ heŋyen siraw mere
26 Be, Yesu beleŋ sopte gaha yinyiŋ: “Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hiyen gote matabe gahade: al kura meteŋde kuŋ wit muykeŋ tur iryeŋ. 27 Irde mulgaŋ heŋ yare waŋ ferd fay hiyeŋ kuruŋ gobe wit muykeŋ goyen gwaha mat kura pul yeŋ kawaŋ heŋ hi yeŋ ma nurde hiyeŋ. 28 Hiyeŋ kuruŋ gobe megeŋ fimiŋ teŋbe kawaŋ heŋ kuruŋ heŋ hiyeŋ. Haŋkapyabe pigiŋ wa forok yiyyeŋ. Irkeb gor matbe fuwala hiyyeŋ. Irde go kamereb igineŋ budam wor po henayiŋ. 29 Wit sak yeŋ yeŋ nalu hekeb meteŋ miŋ al waŋbe wit wal wal bidila tukuŋ walde yawaryeŋ,” yinyiŋ.
Mastet he bilmiŋ gote siraw mere
(Matiyu 13:31-32,34; Luk 13:18-19)
30 Be, Yesu beleŋ sopte gaha yinyiŋ: “Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird gobe dahade yeŋ nurtek? Irde da siraw merere tagaltek? 31 Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird gobe mastet he bilmiŋ dirŋeŋ muŋ wor po megen kawaŋ hiyyeŋ go gwahade goyen. 32 Kawaŋ heŋ kuŋ kuruŋ heŋ haniŋ karkuwaŋ hekeb nu beleŋ waŋ goyaŋ hagam yirde hinayiŋ,” yinyiŋ.
33 Be, Yesube maya mere budam gahade gayen po igiŋ bebak tinayiŋ mat saba yirde hinhin. 34 Yeŋbe siraw merere po saba yirde hinhin. Gega komatmiŋ yagoya po heŋbe siraw mere gote miŋ banare niŋ goyen kawan bebak yirde hinhin.
Yesu beleŋ meŋeya dubaya masi yiryiŋ
(Matiyu 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 Be, goyen wawuŋbanabe Yesu beleŋ komatmiŋ goyen, “Fe ala siŋa kurhan iroŋ kuniŋ,” yinyiŋ. 36 Gwaha yinkeb al buda kuruŋ goyen gor po yubul teŋbe Yesu hinhin hakware gor hurkuŋbe kwamiŋ. Irkeb al hoyaŋ wor hakwa kura hende hurkuŋbe Yesu gama iramiŋ. 37 Kuŋ hikeb meŋe tareŋ po huwaryiŋ. Irkeb fe goyen makaŋ duba yara karkuwaŋ huwarde waŋ hakwa siŋsiŋyaŋ mayde biŋ bana kurkuŋ hinhin. 38 Goyarebe Yesu go hakwa kimyaŋ beleŋ kalku hende ferde hinhin. Irke komatmiŋ beleŋ igiŋ ma nurde isaŋ heŋbe, “Tisa, kamniŋ teŋ hite gabe igiŋ nurde ha?” inamiŋ. 39 Irkeb Yesu go huwardeb meŋeya dubaya goyen masi yirde, “Bada hiri!” yinkeb goya po yul yeŋ kamaryum. 40 Irkeb Yesu beleŋ komatmiŋ yago goyen, “Deŋbe saŋiŋne ma keneŋ bebak teŋ haŋ geb, gago kafura heŋ haŋ?” yinyiŋ. 41 Irkeb komatmiŋ yago gobe kafura wor po heŋ kadom gusuŋaŋ gird teŋbe, “Da albe gago? Meŋeya makaŋya wor meremiŋ nurhar!” yamiŋ.