16
Kadom niŋ yiriŋ
Be, nebe Fibi niŋ momoŋ direŋ tihim. Yeŋbe Senkria taunde niŋ Yesuyen alya bereya sios niŋ meteŋ teŋ hiyen. Yeŋbe Al Kuruŋ diliŋde nende hayniniŋ wor po yara hitiŋ. Be, bere gayen kukeb Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ teŋbe gargar irnayiŋ. Mata gobe Al Kuruŋyen alya bereya beleŋ titek mata geb, gwaha irnayiŋ. Irde faraŋ niŋ nurde hikeb deŋ beleŋ faraŋ urde hinayiŋ. Yeŋbe al budam faraŋ yurde hiyen. Ne manaŋ faraŋ nurde hiyen geb, gago dineŋ hime.
Prisilaya Akwilaya niŋ dufay heŋ himyen goke ire uŋya goyen momoŋ yirnayiŋ. Ire uŋya gobe meteŋ kadne, Yesu Kristu niŋ meteŋ teŋ haryen. Ire uŋya gobe ne faraŋ nurye yeŋbe kamde kamde niŋ ma nurde hinaryum. Ne po moŋ Yesuyen alya bereya hitiŋ al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ wor tumŋaŋ ire uŋyat meteŋ goke igiŋ wor po nurde hityen.
Yesu Kristuyen alya bereya sios, ire uŋya gote yare gabu irde haŋyen mar goke wor dufay heŋ himyen geb, goke momoŋ yirnayiŋ.
Irde kadne wor po Epainetus manaŋ gwahade po innayiŋ. Yeŋbe Esia naŋa* bana goŋ yeŋ wa Yesu nurd unyiŋ.
Maria wor gwahade po, ne beleŋ yeŋ ge dufay heŋ hime goyen innayiŋ. Yeŋbe deŋ ge teŋ meteŋ tareŋ wor po teŋ hiyen.
Irde nere miŋde niŋ al irawa Andronikusya Yuniasya goke dufay heŋ himyen goke momoŋ yirnayiŋ. Irem gobe neya tumŋaŋ koyare hinhet. Yeŋbe Yesu Kristuyen mere basaŋ mar aposel buda kura bana niŋ yeŋ nurd yuneŋ haŋyen. Yeŋ wa Yesu nurd unke gab kame ne wor Yesu nurd unmiriŋ.
Irde Ampiliatus niŋ wor dufay heŋ himyen geb, momoŋ irnayiŋ. Yeŋbe Doyaŋ Al Kuruŋyen diriŋ yeŋ nurdeb yeŋ ge amaŋeŋ nurd uneŋ himyen.
Be, Urbanusbe Yesu Kristu niŋ meteŋ teŋ hiyen. Yeŋbe meteŋ kadniniŋ wor po. Stakis wor gwahade po, yeŋ ge amaŋeŋ wor po nurd uneŋ himyen geb, ne beleŋ yeŋ ge dufay heŋ himyen goyen momoŋ yirnayiŋ.
10 Irde Ampeles wor ne beleŋ yeŋ ge dufay heŋ himyen goyen momoŋ irnayiŋ. Yeŋbe Yesu Kristu gama irde heŋya kanduk yeneŋ hinhin gega, bada ma hiriŋ goke Yesu beleŋ nigen al wor pobe gago yeŋ kinyiŋ.
Irde Aristobulusyen yare haŋ mar goke wor dufay heŋ himyen geb, goke momoŋ yirnayiŋ.
11 Nere miŋde niŋ al kura Herodion niŋ dufay heŋ himyen goyen momoŋ irnayiŋ.
Irde Narsisusyen yare haŋ mar niŋ dufay heŋ himyen goyen momoŋ yirnayiŋ. Mel gobe Doyaŋ Al Kuruŋya haŋ.
12 Irde Trifinaya Trifosaya niŋ dufay heŋ himyen goyen momoŋ yirnayiŋ. Bere irawa gobe Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ meteŋ saŋiŋ wor po teŋ haryen.
Kadne wor po Persis niŋ dufay heŋ himyen goyen wor momoŋ irnayiŋ. Yeŋ manaŋ Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ meteŋ tareŋ wor po teŋ haŋyen bere kurabe gogo.
13 Irde Rufusya miliŋya niŋ dufay heŋ himyen goyen momoŋ yirnayiŋ. Rufusbe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ basiŋa iryiŋ. Miliŋbe mamne yara hitiŋ.
14 Irde Asinkiritusya Flegonya Hermesya Patorobasya Hermasyabe kadom weŋ mel goya haŋ mar tumŋaŋ goke dufay heŋ himyen goyen momoŋ yirnayiŋ.
15 Irde Filologus, Yulia, Nereus, irde Nereus haymiŋya, Olimpas, irde Al Kuruŋyen alya bereya mel goya haŋ mar goyen tumŋaŋ ne beleŋ yeŋ ge dufay heŋ himyen goyen momoŋ yirnayiŋ.
16 Deŋbe kadom pere gird teŋ hinayiŋ. Mata gobe Al Kuruŋ diliŋde wukkek dinyeŋ.
Gar niŋ Yesu Kristuyen alya bereya beleŋ tumŋaŋ deŋ ge dufay heŋ haŋ goyen momoŋ yirayiŋ ninaŋ geb, gago momoŋ dirde hime.
Saba funaŋ
17 Be, kadne yago, dufaytiŋ buluŋ irde deŋ bana bipti forok irtek al niŋ keŋkela heŋ ga hinayiŋ. Irde al kura saba hoyaŋ dirde deŋ saba nuramiŋ goyen gama ird ird belŋeŋ pet teŋ duntek al goke wor keŋkela heŋ ga hinayiŋ. Al gwahade gobe yilwa po yirde hinayiŋ. 18 Go mar gobe Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristu niŋ ma meteŋ teŋ haŋ. Yiŋgeŋ ge po nurde mata gogo teŋ haŋyen geb, gago dineŋ hime. Go mar gobe al kura mel gote mere goyen buluŋ yeŋ bebak titek moŋ mar goyen hapek yaŋ nurde fudinde yetek mat po usi mere yirde haŋ.
19 Be, deŋ beleŋ Al Kuruŋyen mere gama irde haŋ gote mere momoŋtiŋbe al tumŋaŋ nurd pasi heŋ haŋ geb goke amaŋeŋ wor po nurde hime. Goyenpoga deŋ goyen mata igiŋ teŋ heŋya keŋkela dufay heŋ ga teŋ hinayiŋ. Irde mata buluŋbe mata buluŋ teŋ teŋ dufay miŋmoŋ wor po hinayiŋ yeŋ gago mere tareŋ po dirde hime.
20 Be, al biŋ yisikamde hiyen al Al Kuruŋ beleŋ heŋ ga moŋ Satan gote saŋiŋ teŋ siŋa irke deŋ beleŋ ufurka tinayiŋ.
Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristu beleŋ deŋ goyen buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde hiwoŋ yeŋ gusuŋaŋ irde hime.
21 Be, meteŋ kadne Timoti beleŋ deŋ ge dufay heŋ hiyen goyen momoŋ yirayiŋ ninkeb gago momoŋ dirde hime. Nere miŋde niŋ al Lusius, Yesonyabe Sosipaterya wor gwahade po.
22 (Be, nebe Tertius. Pol beleŋ ninke asaŋ gago kaŋ hime. Niŋgeb ne wor Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ teŋ deŋ ge dufay heŋ hime gake bebak dirde hime.)
23-24 Be, Gaius beleŋ deŋ ge dufay heŋ hi goke bebak dirde hime. Yeŋ beleŋ ne Pol gayen gargar nirde hiyen. Irde Yesu Kristuyen alya bereya sios gar niŋ wor yeŋ beleŋ faraŋ yurde hiyen.
Be, taun gate gabmanyen hora doyaŋ ird ird marte doyaŋ al Erastusya kadniniŋ Kwartusya wor deŋ ge dufay heŋ haryen goke momoŋ dirde hime.
25 Be, deŋ hitte kuŋ Yesu niŋ yitiŋ mere igiŋ goyen tagalde kuŋ himekeya deŋ goyen igiŋ tareŋ dirtek albe Al Kuruŋ gog po. Niŋgeb Al Kuruŋ goyen deŋem turŋuŋ yaŋ irtek. Mere igiŋ gobe damam damam banare hinhin geb, al beleŋ epte ma bebak titek hinhin.
26 Gega Al Kuruŋ gwahader hitiŋ gore mere basaŋ marmiŋ yinke asaŋde kayamiŋ goyen gayenterbe miŋ kawan forok yitiŋ haŋ. Irkeb al miŋ kurayen kurayen tumŋaŋ Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ irde meremiŋ gama irde haŋ. 27 Niŋgeb Al Kuruŋ, yeŋ po ga dufaymiŋ wukkek goyen Yesu Kristu faraŋ durkeb hugiŋeŋ deŋem turŋuŋ yaŋ irde hitek! Fudinde wor po.
* 16:5 Esia naŋa gobe gayenter niŋ Esia naŋa kuruŋ goke ma yitiŋ. Gayenterbe Turki ineŋ haŋyen.