3
Sardis niŋ Yesuyen alya bereya sios niŋ yiriŋ
Be, al gore sopte gaha ninyiŋ: “Gebe Yesuyen alya bereya Sardis taunde haŋ mar goyen doyaŋ yirde merene basaŋ heŋ saba yirde hiyen al hitte mere gahade kayayiŋ:
Mere direŋ tihim gabe Holi Spirit mata wukkeŋ wor po 7 miŋyaŋ goya dinambe 7 goya yanarde hi al gote mere. Meremiŋbe gahade: nebe mata dahade teŋ haŋyen gobe nurde hime. Al hoyaŋ beleŋbe igiŋ po haŋ yeŋ deneŋ haŋ gega, delnerbe al kamtiŋ yeŋ deneŋ hime. Niŋgeb huwarnaŋ! Irde matatiŋ igiŋ yubul titek heŋ haŋ goyen sopte yanarde saŋiŋ po yirnayiŋ. Gobe Al Kuruŋ diliŋde matatiŋ gobe hako po haŋ yeŋ deneŋ hime geb, gago dineŋ hime. Niŋgeb haŋkapya saba damiŋ dirke nuramiŋ goke bitiŋ sir ma yenayiŋ. Irde saba goyen gama irde mata buluŋtiŋ goyen yubul teŋ Al Kuruŋ niŋ bitiŋ mulgaŋ hiyyeŋ. Munaŋ huwarnayiŋ moŋbe ma nurde hikeya kawe mar waŋ haŋyen gwahade po, deŋ hitte kuŋ matatiŋ gote muruŋgem buluŋ duneŋ. Deŋbe ne gayen deŋ hitte kuŋ kuŋ nalu goyen epte ma bebak tinayiŋ. Goyenpoga deŋ sios Sardis taunde haŋ mar bana goŋ niŋ al kura matamiŋbe uliŋ umŋa tikiŋ ma yirtiŋ yara Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ haŋ. Mel gobe Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ hitiŋ mar gote amil faykek wor po goyen yunmeke hor teŋbe neya heŋ mata huwak teŋ hinayiŋ. Mel gobe gwaha yirtek po haŋ geb, gogo yireŋ. Niŋgeb al kura mata buluŋya kandukya goyen fole yirnayiŋ marbe mel go yireŋ gwahade goyen po, amil faykek wor po goyen hor yirde yuneŋ. Irde deŋembe Al Kuruŋya hugiŋeŋ hitek marte deŋem katiŋ asaŋde mat yade siŋa ma yireŋ. Gwaha titŋeŋbe Adoneya miyoŋmiŋyat diliŋ mar mel goyen nere yeŋ nurd yuneŋ. Al kirmiŋ miŋyaŋ marbe Holi Spirit beleŋ sios momoŋ yirde hi goyen nurde bebak tinaŋ ko,” yiriŋ.
Filadelfia niŋ Yesuyen alya bereya sios niŋ yiriŋ
Be, al gore sopte gaha ninyiŋ: “Gebe Yesuyen alya bereya sios Filadelfia taunde haŋ mar goyen doyaŋ yirde merene basaŋ heŋ saba yirde hiyen al hitte mere gahade kayayiŋ:
Mere direŋ tihim gabe wukkek wor po, irde mere fudinde po teŋ hi al gote mere. Yeŋbe Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird gasuŋ Dewityen taun ineŋ haŋyen gote miŋ al geb, taun yame degel degel ki goyen miŋyaŋ. Yeŋ beleŋ yame goyen hol iryeŋbe al kura beleŋ epte ma tayyeŋ. Irde yeŋ beleŋ yame goyen tayyeŋbe al kura beleŋ epte ma digilyeŋ. Meremiŋbe gahade: Nebe deŋ beleŋ mata dahade teŋ haŋ goyen nurde hime. Deŋ goyen igiŋ Dewityen taun bana hurkunayiŋ yeŋbe yame degelde dunmiŋ ga hi ga kennaŋ. Ne beleŋ yame degelde dunmiŋ gabe al kura epte ma tayyeŋ. Deŋbe saŋiŋtiŋ kuruŋ moŋ gega, merene po gama irde ne niŋ helwaŋ ma heŋ haŋyen goyen nurde hime. Ga nurnaŋ! Al buda Satanyen mere gama irde haŋ mar gobe usi mar wor po. Go mar gobe yiŋgeŋ ge yeŋ, ‘Neŋbe Yuda mar,’ yeŋ haŋ gega gwahade moŋ. Nebe go mar goyen bul yirmeke deŋ hitte waŋ kahaŋtiŋ miŋde urguŋ kanayiŋ. Irdeb ne beleŋ bubulkuŋne wor po yeŋ nurd duneŋ himyen goyen keneŋ bebak tinayiŋ. 10 Deŋbe kanduk yeneŋ mukku ma teŋ tareŋ heŋ heŋ ge piŋeŋ ma heŋ hinayiŋ yeŋ tareŋ po dinmiriŋ goyen po gama irde haŋyen geb, ne wor kanduk kuruŋ forok yeŋ yeŋ nalure kanduk gore buluŋ dird dird belŋeŋbe pet tiyeŋ. Kanduk gobe alya bereya megen haŋ kuruŋ gote dufaymiŋya matamiŋya tuŋaŋ yurd yurd niŋ forok yiyyeŋ gega, deŋ goyen kanduk go bana mat dad siŋa direŋ.
11 Nebe heŋ ga ma wayeŋ. Niŋgeb mere fudindeya mata huwakya deŋ hitte hi goyen keŋkela po tanarde hinayiŋ. Gogab kame matatiŋ igiŋ gote muruŋgem goyen al hoyaŋ beleŋ epte ma goraŋ dirnayiŋ. 12 Niŋgeb al kura mata buluŋya kandukya goyen fole yirnayiŋ marbe Al Kuruŋyen ya balem gote tolamiŋ yireŋ geb, Al Kuruŋya hugiŋeŋ hinayiŋ. Yeŋbe ya balem go ma po tubul teŋ siŋare kunayiŋ. Nebe Al Kuruŋyen deŋemya taunmiŋ gote deŋemya goyen mel go uliŋde kayeŋ. Irde deŋne wor kayeŋ. Taun gobe Yerusalem gergeŋ, Al Kuruŋyen gasuŋde mat katyeŋ. 13 Al kirmiŋ miŋyaŋ marbe Holi Spirit beleŋ sios momoŋ yirde hi goyen nurde bebak tinaŋ ko,” yiriŋ.
Laodisia niŋ Yesuyen alya bereya sios niŋ yiriŋ
14 Be, al gore sopte gaha ninyiŋ: “Gebe Yesuyen alya bereya sios Laodisia taunde haŋ mar goyen doyaŋ yirde merene basaŋ heŋ saba yirde hiyen al hitte asaŋ gahade kayayiŋ:
Mere direŋ tihim gabe mere fudinde gote miŋ alyen mere. Yeŋbe biŋa tiyyiŋ goyen fudinde po gama ird ird al, irde Al Kuruŋ niŋ fudinde po tagal tagal al. Al gobe det kuruŋ gayen Al Kuruŋ beleŋ forok yiryiŋ gote doyaŋ al. Meremiŋbe gahade: 15 Nebe deŋ beleŋ mata dahade teŋ haŋyen goyen nurde hime. Dende Al Kuruŋ gama ird ird matatiŋbe saŋiŋ wor po moŋ, irde buluŋ wor po moŋ, kahaltem po haŋ. Gobe fe kura uka wor po moŋ, irde uysuŋ wor po moŋ go gwahade goyen. Goyenbe deŋ goyen uka hiniŋ yeŋbe ukam po hiwoŋ, munaŋ uysuŋ hiniŋ yeŋbe uysuŋ po hiwoŋ yeŋ nurde hime. 16 Deŋbe fe kura uka wor po moŋ, irde uysuŋ wor po moŋ yara geb, mohoŋner mat meyaŋ titiŋ yara dirde demeyde harhokne duneŋ tihim. 17 Deŋbe dindigeŋ ge yeŋbe, ‘Neŋbe igiŋ wor po hite. Mataniniŋbe igiŋ po teŋ hityen geb, mata igiŋ hoyaŋ kura neŋ titekbe hubu,’ yeŋ haŋyen. Goyenpoga deŋbe al buniŋeŋ wor po, mata igiŋ kura deŋ hitte ma hi goyen bebak ma teŋ haŋ! Deŋbe kaŋaŋ mar, kupsoŋ heŋ kuŋ haŋ, irde diltiŋ titmiŋ yeŋ deneŋ hime. 18 Niŋgeb ne hitte mat gol hora* kakde kumga tike igiŋ wor po hitiŋ goyen damu tinaŋ dineŋ hime. Gogab Al Kuruŋ diliŋde samuŋtiŋ yaŋ mar wor po henayiŋ. Irde amil faykek ne hitte damu tinaŋ dineŋ hime. Gogab kupsoŋ heŋ memyak hitiŋ haŋ goyen amil gore ultiŋ aw duryeŋ. Irde diltiŋ titmiŋ go sope yird yird goke he fimiŋ kura ne hitte damu tinaŋ dineŋ hime. Gogab igiŋ naŋkennayiŋ.
19 Nebe al kura bubulkuŋne wor po yeŋ nurde yuneŋ himyen marbe buluŋ tike goke yineŋ teŋ saba yirde himyen. Niŋgeb mata igiŋ gama yird yird mata goke po nurde hinayiŋ. Irde mata buluŋtiŋ yubul teŋ yeŋ ge bitiŋ mulgaŋ hiyyeŋ. 20 Ga nurnaŋ! Nebe yamere huwarde yame mayde hime. Al kura merene nurde yame degelde nunkeb bana goŋ hurkuŋbe yeŋya dula teŋ yeŋya hireŋ.
21 Niŋgeb al kura mata buluŋya kandukya goyen fole yirnayiŋ marbe ne beleŋ al buluŋ fole irde deŋne yaŋ wor po heŋ Adoneya har gwahade goyen po, yeŋ wor doyaŋ mar karkuwaŋ heŋ neya heŋ heŋ saŋiŋ goyen yuneŋ. 22 Al kirmiŋ miŋyaŋ marbe Holi Spirit beleŋ sios mere momoŋ yirde hi goyen nurde bebak tinaŋ ko,” yiriŋ.
* 3:18 Al Kuruŋ diliŋde mata igiŋ wor po goke yitiŋ. 3:18 Amil faykekbe mata huwak wukkeŋ wor po goke yitiŋ.