8
Asaŋ bili irtiŋ uŋguni tareŋ yirtiŋ goyen funaŋ ukala tiyyiŋ
Be, Sipsip dirŋeŋ beleŋ asaŋ ulyaŋ bili irtiŋ goyen uŋguni tareŋ yirtiŋ 7 bana goyen funaŋmiŋ ukala tiyyiŋ. Irkeb 30 minit gwahade Al Kuruŋyen gasuŋde migiriŋ miŋmoŋ, diŋdeŋ iramiŋ. Go kamereb Al Kuruŋ diliŋ mar miyoŋ 7 huwarde haŋyen goyen yinmiriŋ. Miyoŋ gobe bigul 7 yunke yanaramiŋ.
Irkeb Al Kuruŋyen miyoŋ hoyaŋ kura beleŋ det hamŋeŋ yaŋ kumga teŋ teŋde niŋ koroŋ gol hora beleŋ po irtiŋ goyen teŋbe Al Kuruŋ galak ird ird alta diliŋ mar huwaryiŋ. Yeŋbe Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋ diliŋ mar alta gol po irtiŋ go hende det hamŋeŋ igiŋ kumga teŋ teŋ goyen kuruŋ po yawaryiŋ. Gobe Al Kuruŋyen alya bereya mere irde haŋyen mar goya gabu yirde Al Kuruŋ galak ire yeŋbe gogo tiyyiŋ. Irdeb det hamŋeŋ yaŋ goyen kumga tike kaki goya Al Kuruŋyen alya bereya beleŋ mere irde haŋyen goya tumŋaŋ gabu heŋ Al Kuruŋ hitte hurkuriŋ. Irke gab miyoŋ gore det hamŋeŋ kumga teŋ teŋde niŋ koroŋ goyen teŋbe alta hende kak hinhin goyen faryiŋ. Irdeb goyen teŋ megen timiyyiŋ. Irkeb dagamel teŋ daga kateŋ hururuŋ teŋ niniŋa tiyyiŋ.
Bigul 7 mere tiyamiŋ
Be, gor matbe haŋkapya Al Kuruŋyen miyoŋ 7 gore bigul 7 yawaramiŋ goyen fu yirniŋ tiyamiŋ.
Be, miyoŋ 7 bana goyen meheŋde niŋ gore wa bigulmiŋ fu iryiŋ. Irkeb kigariŋ bilmiŋ hora yara goya kak dariya suluk irtiŋya goyen kigariŋ kattiŋ yara kuruŋ po katyiŋ. Irkeb megeŋ kuruŋ gayen kurar kurar humga kuriŋ. Humga kuriŋ gobe megeŋ gayen patke karwo hiyyeŋ, irde uŋkureŋbe humga kuyeŋ go gwahade hiriŋ. Irde he megen haŋ manaŋ gwahade po tiyamiŋ. Irde yamuŋbe tumŋaŋ humga kwamiŋ.
Be, go kamereb miyoŋ 7 bana goŋ hoyaŋ kura beleŋ bigulmiŋ fu iryiŋ. Gwaha irkeb det kura dugu kuruŋ kak humga kuŋ hinhin yara goyen makaŋ alare timiytiŋ kinmiriŋ. Irkeb makaŋ ala kuruŋ kurhanbe dari hiriŋ. Gobe makaŋ ala pota yirke karwo hitiŋ goyen uŋkureŋbe dari hiyyeŋ go gwahade goyen. Irkeb makaŋde niŋ det biŋfut miŋyaŋ pota irde buda karwo yirtiŋ bana goŋ buda uŋkureŋbe tumŋaŋ kamamiŋ. Irde hakwa yago manaŋ pota irde buda karwo yirtiŋ bana goŋ buda uŋkureŋbe gwamuŋ yuryeŋ go gwahade yiryiŋ.
10 Be, go kamereb Al Kuruŋyen miyoŋ 7 bana goŋ karwomiŋ beleŋ bigulmiŋ fu iryiŋ. Gwaha irkeb dinambe kuruŋ miliŋ wor po hulsi melak heŋ hi yara gore naŋkiŋde mat fe karkuwaŋya fe mukŋeŋya hende katyiŋ. Gobe fe karkuwaŋya fe mukŋeŋya gabu yirde buda karwo yirtiŋ bana buda uŋkureŋ go hende katyeŋ go gwahade goyen. 11 Dinambe gote deŋembe “Urek”. Dinambe gore katkeb fe buda gobe urek hamiŋ. Irke al budam wor po fe urek hitiŋ go nene kamamiŋ.
12 Be, go kamereb miyoŋ 7 bana goŋ siptemiŋ beleŋ bigulmiŋ fu iryiŋ. Irkeb naŋa diliŋ goyen pateŋ karwo irke uŋkureŋbe det kura beleŋ mayke aymuk iryiŋ. Gagasiya dinambe yagoya manaŋ gwahade po buluŋ hamiŋ. Irkeb saŋiŋmiŋbe saŋiŋ heŋ haŋkapya agat urde haŋyen go gwahade moŋ, kidomak hiriŋ. Niŋgeb naŋa fay bana goŋ naŋa keŋkela ma temeyde hinhin, kidomak po hinhin. Wawuŋ wor gagasiya dinambeya keŋkela ma temeyde hinhan, kidoma buluŋ po hinhin.
13 Be, go kamereb buntuluŋ kura naŋa kota hende hoyaŋ foy teŋ hike kinmiriŋ. Buntuluŋ gore hokde po, “Mata kafuram wor po! Mata kafuram wor po! Al Kuruŋyen miyoŋ hoyaŋ karwo haŋ gore bigulmiŋ fu yirkeb mata alya bereya megen haŋ mar hitte forok yenayiŋ gobe kafuram wor po!” yiriŋ.