5
Salanŋeŋ, beretapyabe meteŋ marya doyaŋ yird yird mata
Be, Yesu gama irde haŋ mar geya haŋ goyen bana salanŋeŋ kura beleŋ mata igiŋ ma tike yeneŋbe buluŋ mat ma yineŋ teŋ hayiŋ. Nanake palap irtiŋ yara yirde bekkeŋde igiŋ mat mere yirde hayiŋ. Al foŋeŋ wor dadake yago gigen yirtiŋ yara igiŋ mat po mere yirde hayiŋ. Bere salanŋeŋ wor gwahade po, momke irtiŋ yara palap yirde bekkeŋde igiŋ mat po mere yirde hayiŋ. Bere foŋeŋ wor igiŋ mat po dufay buluŋ heŋ yuneŋya moŋ, babake yago gigen yirtiŋ yara po yirde hayiŋ.
Be, beretap niŋ momoŋ gireŋ tihim. Beretap kura al gore kura faraŋ yurtek moŋ deŋya haŋ gobe deŋ beleŋ daha mat faraŋ yurtek yeŋbe mere sege irde gab keŋkela faraŋ yurde hinayiŋ. Munaŋ Al Kuruŋ beleŋ mata huwak yeŋ nurde hi kurabe gahade: diriŋ hikeya siŋsilaŋ heŋ hinhan goyen wol heŋ tayŋeŋ yago salanŋeŋ goyen faraŋ yurde hinayiŋ. Yesu gama irde haŋ mar beleŋ gwaha teŋ hikeb Al Kuruŋbe amaŋeŋ wor po nurde hiyeŋ. Niŋgeb beretap kura dirŋeŋ weŋya abuymiŋ weŋya kura parguwak hitiŋ haŋ gore igiŋ miliŋya abuymiŋya faraŋ yurtek miŋyaŋ hike yeneŋbe saba yirke yiŋgeŋ miŋde gore wa faraŋ yurde hinayiŋ.
Munaŋ beretap kura yeŋ yuŋkureŋ po heŋ faraŋ niŋ wor po nurdeb Al Kuruŋ niŋ po hekkeŋ nurde yeŋ po gise haŋka mere irde faraŋ duri yeŋ gusuŋaŋ irde haŋ bere gwahade go gab deŋ beleŋ mere sege irdeb igiŋ faraŋ yurde hinayiŋ. Gega beretap kurabe gwahade moŋ. Yeŋbe megen niŋ mata niŋ po nurdeb Al Kuruŋ niŋ dufay ma heŋ haŋyen. Gobe diliŋ gergeŋ haŋ gega Al Kuruŋ diliŋde toneŋbe kamtiŋ haŋ. Bere gwahade gobe faraŋ yurtek moŋ.
Momoŋ girhem gayen doyaŋ yirde hayen mar goyen keŋkela saba yirde hayiŋ. Gogab mel go bana al kura uliŋde mere ma forok yeŋ hiyeŋ. Goyenpoga kuramiŋ beleŋ tayŋeŋ ma faraŋ yuryeŋbe al gobe Al Kuruŋ niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irtiŋ goyen pel ira yeŋ kentek. Al Kuruŋ ma nurd uneŋ haŋ mar wor diriŋmiŋmiŋ faraŋ yurde haŋyen. Niŋgeb Al Kuruŋ nurd uneŋ hime yeŋ hi al gore gwaha ma tiyyeŋ gobe matamiŋbe Al Kuruŋ ma nurd uneŋ haŋ marte mata buluŋ gote folek wor po.
Be, beretap kura alik wor po heŋ al sopte yawartek moŋ* goyen po gab deŋ beleŋ faraŋ yurtek igiŋ geb, deŋem yawarnayiŋ. Goyenbe al yuŋkureŋ po yawartiŋ, 10 irde mata igiŋ po teŋ hike al hoyaŋ beleŋ turuŋ yirde hitiŋ beretap goyen deŋem po yawarnayiŋ. Yeŋ beleŋ mata igiŋ teŋ haŋyen kurabe diriŋmiŋ keŋkela doyaŋ yirde haŋyen, al tiŋeŋ wake gargar yirde haŋyen, turuŋ dirnaŋ yeŋ nurdya ma alya bereya faraŋ yurde haŋyen, irde alya bereya kanduk miŋyaŋ yeneŋbe faraŋ yurde haŋyen. Niŋgeb mata igiŋ kuruŋ gayen teŋ haŋyen beretap yeneŋ gab gote deŋem po yawarayiŋ.
11 Gega beretap kura alik wor po ma hitiŋ yeneŋbe deŋem ma yawarnayiŋ. Moŋgo kamebe, sopte al niŋ dufay heŋbe, “Tebaŋ al ma yawardeb Yesuyen meteŋ po teŋ hitek,” yeŋ biŋa tinayiŋ goyen sorkok hiyyeŋ. 12 Irkeb al hoyaŋ beleŋ goyen yeneŋbe igiŋ ma nurdeb tagal yunnayiŋ. 13 Bere gwahade gobe duliŋ heŋ kumhaka heŋbe al tiyuŋ pasi irde heŋbe al hoyaŋ tagal yuneŋ mere kura yeŋya yetek moŋ goyen bana goŋ tonaŋ hilwa hilwa teŋbe mere igiŋ mat ma teŋ hinayiŋ. Niŋgeb beretap kura alik wor po ma hitiŋbe deŋem ma yawarnayiŋ.
14-15 Goyenbe mata gwahade gobe kamere niŋ po moŋ. Beretap kurabe Yesuyen saba igiŋ goyen bikkeŋ tubul teŋbe Satanyen mata buluŋde gor katke yeneŋ himyen. Niŋgeb beretap gwahade gobe sopte al yade diriŋ besa yirde meteŋ teŋ diriŋmiŋ paka yirde hinayiŋ gobe igiŋ yeŋ nurde hime. Gwaha teŋ hikeb Yesu gama irde haŋ marte asogom beleŋ gwaha mat kura mere buluŋ mat yirtek miŋmoŋ henayiŋ. Niŋgeb beretap kura uliŋde igiŋ, alik wor po ma hitiŋbe deŋem ma yawarnayiŋ.
16 Be, beretapbe tayŋeŋ gore wa faraŋ yurnayiŋ yeŋ haŋkapya yihim gwahade po, Yesu nurd untiŋ bere kura yeŋ miŋde beretap kura hikeb bere gore faraŋ yurde hinayiŋ. Gwaha tikeb beretap budam po faraŋ yurd yurd kanduk gobe muŋ kura hipirkeŋ hekeb beretap al gore kura faraŋ yurtek moŋ wor po go po gab Yesu gama irde haŋ mar beleŋ keŋkela faraŋ yurde hinayiŋ.
17-18 Be, Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ doyaŋ yird yird mar niŋ momoŋ gireŋ tihim geb geya haŋ mar goyen saba yirde hayiŋ. Al Kuruŋyen meteŋ mar faraŋ yurd yurd niŋ Al Kuruŋyen mere asaŋde katiŋbe gahade hi: “Al kura wit meteŋmiŋ sak yeke meteŋde niŋ dapŋa bulmakawmiŋ gore, ‘Faraŋ nuri,’ yeŋ meteŋmiŋde tukuŋ goya, ‘Moŋgo witne niyyeŋkek,’ yeŋ mohoŋ mala ma tiyyeŋ. Dapŋa gore meteŋmiŋ faraŋ uryeŋ geb, tubul tike wit go nene heŋya meteŋ teŋ hiyeŋ,” yitiŋ hi. Munaŋ mere kurabe gahade: “Meteŋ albe meteŋ teŋ hiyeŋ gote muruŋgem teŋ hiyeŋ,” yitiŋ hi. Merebe gwahade niŋgeb, Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ doyaŋ yirde haŋ mar kura beleŋ keŋkela doyaŋ yirde mere tagalde saba yirde hike yeneŋbe alya bereya gore doyaŋ marmiŋ goyen amaŋeŋ nurde yuneŋ hinayiŋ. Irde yeŋ beleŋ det kuraŋ nurkeb keŋkela faraŋ yurde hinayiŋ.
19 Be, al kura doyaŋ almiŋ ge igiŋ ma nurdeb yeŋ uŋkureŋ po ge hitte waŋ, “Yeŋbe mata buluŋ tiya,” yeŋ tagal unke goya araŋ po yende mere ma nurayiŋ. Al irawa ma karwo gwahade beleŋ waŋ, “Mere gobe fudinde,” ginke gab keŋkela miŋ niŋ naŋkenayiŋ. 20 Irde fudinde doyaŋ mar kura gwaha teŋ hike yeneŋbe al diliŋ mat, “Mata gobe igiŋ ma teŋ haŋ!” yineŋ goke yineŋ teŋ hayiŋ. Gogab meteŋ kadom manaŋ go yeneŋbe mata buluŋ teŋ teŋ ge kafura heŋ hinayiŋ. 21 Irde gwaha teŋ heŋyabe al igiŋ nurd uneŋ hayiŋ go po igiŋ irde, buluŋ nurd uneŋ hayiŋ go buluŋ irde hayiŋ gobe igiŋ moŋ. Gwaha teŋ heŋya saba yirde hayiŋ gobe go ma nurde hinayiŋ. Goke teŋbe mata goyen keŋkela po teŋ hayiŋ gineŋ Al Kuruŋya Yesu Kristuya miyoŋmiŋ yagot diliŋde mere tareŋ po girhem gago.
22-25 Be, doyaŋ al kura gergeŋ kereŋ yeŋbe merene gayen keŋkela gama irde hayiŋ. Be, mata kurabe al beleŋ tike yeneŋbe gobe igiŋya buluŋya goyen bebak titek. Goke tagaltek moŋ. Gega mata kurabe yeneŋ araŋeŋ ma bebak titek. Goyenbe go manaŋ kamebe kawan henayiŋ. Niŋgeb albe keŋkela keneŋ ep heŋ gab Al Kuruŋyen meteŋ al hiwi yeŋ meteŋ uneŋ hayiŋ. Munaŋ bemel bemel ma teŋ hayiŋ. Moŋgo yeŋ beleŋ kame mata buluŋ tikeb ge manaŋ buluŋ timiŋ yeŋ horo tiyayiŋ. Niŋgeb albe keŋkela yeneŋ gab yade hayiŋ.
Be, Timoti, gebe garbam bindereŋ heŋ hayen, irde beger buluŋ girde hiyen goke teŋbe fe gergeŋ po ma nen hayiŋ. Wainbe haŋkayeŋ muŋ kura po nen hayiŋ.
* 5:9 Beretap gote damambe 60 mat hurkutiŋ bere goke yitiŋ.