14
Geeshsha Ayyaanaa Imotaanne Unttunttu Maaduwaa
Siiquwaa kaallite. Ayyaanaa imotaakka loythi koyyite. Shin ubbaappe aathiide, nabetethaa koyyite. Ayissi gooppe, dumma dumma qaalaan haasayiyaa uray Xoossaw haasayeeppe attin, asaassi haasayenna. Ayissi gooppe, I haasayiyaawaa ooninne akeekenna. Shin asaassi qonccibeenna yewuwaa Ayyaanaa wolqqaan haasayee. Shin nabii asaa maaddanaw, zoranawunne minissanaw asaassi haasayee. Dumma dumma qaalaan haasayiyaa uray barena maaddee. Shin nabii woosa golliyaa maaddee.
Hinttenttu ubbay dumma dumma qaalaan hasayaanawaa taani dosay. Shin nabetethaa hewaappe aathaade dosay. Ayissi gooppe, dumma dumma qaalaan haasayiyaawe he haasayeeddawaa woosa golliyaa maaddanaw billiyaa asay dhayooppe, dumma dumma qaalaan haasayiyaawaappe nabetethay aadhdhee.
Shin taanaadan ammaniyaawanttoo, ha77i taani hinttenttukko baade, dumma dumma qaalaan haasayaadde, saxaan woy eratethaan woy nabetethaan woy tamaarissiyaawaan hinttenttussi odana dhayooppe, taani hinttentta ayaa maaddaytaa? Haray atto, shemppuu baynnabay suusulliyaa gidina woy diithaa gidina kaa7iidde, bare kaassaa dummatethaa erissana dhayooppe, suusulliyaa punnooppenne, woy diithaa diixxooppe, asay wootiide eranee? Qassi xurumbbaa waasuu loythi erettana dhayooppe, olaw oonee giigettanawee? Hawaadankka, qassi dumma dumma qaalaan hintte haasaayiyaawe qoncce gidennaan dhayooppe, hintte haasayiyaawaa asay wooti akeekanee? Ayissi gooppe, carkkuwaassi hintte haasayiita.
10 Ha alamiyaan cora qaalay de7ee; shin bilethay baynna qaalay ittuunne baawa. 11 Shin itti asay haasayiyaa qaalaa taani erana dhayooppe, he haasayiyaawe taw imathaa gidee; taanikka aw imathaa giday. 12 Hawaadankka, qassi Geeshsha Ayyaanaa imotaa hintte akkanaw loythi koyyiyaawantta gidiyaa diraw, woosa golliyaa dichchanaw maaddawaa ubbabaappe aathiide koyyite.
13 Hewaa diraw, dumma dumma qaalaan haasayiyaawe bare haasayeeddawaa billanaw danddayana mala, Xoossaa woosso. 14 Ayissi gooppe, taani dumma dumma qaalaan Xoossaa woossooppe, ta ayyaanaykka woossee; shin ta garssa qofay aynne go77ettenna. 15 Yaatina, taani wootoo? Taani ta ayyaanan Xoossaa woossana; qassi ta qofankka Xoossaa woossana. Ta ayyaanan yexxana; qassi ta qofankka yexxana. 16 Hewaa gidana dhayooppe, neeni ne ayyaanaa xalalaan Xoossaa galatiyaawaa gidooppe, he sa7aan neeni giyaawaa erenna asay neeni Xoossaa galatiyaawaa erennaan, neeni galateeddawaan wootiide, “Amen77i” gaanee? 17 Neeni Xoossaa galatiyaawe lo77a; shin hewe yokko bitaniyaa maaddenna.
18 Taani dumma dumma qaalaan hintte ubbaappe aathaade haasayiyaa diraw, Xoossaa galatay. 19 Shin taani woosa gollen haratuwaa tamaarssanaw dumma dumma qaalaan tammu sha77a qaalatuwaa haasayiyaawaappe ichcheshu qaalatuwaa ta wozanaa qofaan haasayanaw dosay.
20 Taanaadan ammaniyaawanttoo, hintte iita yewuwaan guutha naanaa mala gidanaappe attin, qofaan guutha naanaa mala gidoppite; hintte garssa qofaan wozanaamatuwaa gidite. 21 Xoossaa Maxaafan,
“Goday, ‘Taani ha asaw,
dumma dumma qaalaan haasayiyaa asaaninne
imathatuwaa doonaan haasayana.
Shin hewankka,
taani giyaawaa unttunttu sisikkino’ yaagee”
geetettiide xaafetteedda. +
22 Simmi dumma dumma qaalaan haasaayiyaawe ammanennawanttussi malaata gidiyaawaappe attin, ammaniyaawanttussi malaata gidenna. Qassi nabatuwaappe haasayettiyaawe ammaniyaawanttussi malaata gidiyaawaappe attin, ammanennawanttussi malaata gidenna.
23 Hewaa diraw, ammaniyaa asay ubbay ittippe shiiqiide, qassi ubbaykka dumma dumma qaalaan haasayooppe, tamaaribeenna asay woy ammanenna asay geliide, hinttentta ubbaa, “Gooyiita” geennee? 24 Shin tamaaribeenna asay woy ammanenna asay woosa golle geliyaa wode, asay ubbay timbbitiyaa odooppe, I bare sisiyaawaan bare nagaraa akeekee. Qassi he siseeddabaa ubbankka I pirddettana. 25 A wozanaan geemmeedda qofaykka qonccana. Hawaadankka qassi, “Xoossay tumu hintte giddon de7ee” yaagiide markkattiidde, guufanniide Xoossaw goyinnana.
Asay Ittippe Woossiyaa Wode De7anaw Bessiyaa Wogaa
26 Simmi taanaadan ammaniyaawanttoo, ayee? Hinttenttu ittippe shiiqiyaa wode, huuphiyan huuphiyan, ittuwaassi mazimuri de7ee; ittuwaassi tamaarissiyaawe de7ee; ittuwaassi saxay de7ee; qassi ittuwaassi dumma dumma qaalaan haasaayiyaawe de7ee; ittuwaassi billiyaawe de7ee. Ubbaykka woosa golliyaa maaddiyaawaa gidanaw bessee. 27 Ooninne dumma dumma qaalaan haasayooppe, laa77u gidiide, woy darooppe heezzu gidiide, kaallaan kaallaan haasayanaw bessee. Qassi hara ittuu unttunttu haasayeeddawaa billo. 28 Shin billiyaa asay dhayooppe, dumma dumma qaalaan haasayiyaawe woosa golliyaan co77u go. Bare huuphewunne Xoossaw haasayo.
29 Nabatuukka laa77u gidiide woy heezzu gidiide haasayino. Qassi haranttu unttunttu giyaawaa shaakkino. 30 Shin Xoossay he sa7aan utteedda haraassi ittibaa qonccissooppe, kasenna haasayiyaawe co77u go. 31 Ayissi gooppe, ubbay tamaarana malanne ubbay minnana mala, kaallaan kaallaan timbbitiyaa odanaw danddayiita. 32 Timbbitiyaa odiyaawanttu imotay unttunttoo azazettee. 33 Ayissi gooppe, Xoossay sarotethaa Xoossaappe attin, cabbuwaa Xoossaa gidenna.
Geeshshatuu woosa golletuwaa ubbaan, 34 maccawanttu shiiquwaa garssan co77u giino. Ayissi gooppe, Ayihudatuwaa higgii giyaawaadankka unttunttu moodettanaappe attin, shiiquwaa garssan haasayanaw unttunttoo maati baawa. 35 Maccawanttu shiiquwaa garssan haasaayiyaawe pokko gidiyaa diraw, ayentto eranaw koyyooppenne soyin barenttu asinaa oochchino.
36 Xoossaa qaalay koyro hintteppe yeeddee? Woy hintte xalalaakko yeeddee? 37 Ooninne barena nabiyaa woy Xoossaa Ayyaanay de7iyaa asaa yaagiide qoppooppe, taani hinttenttoo xaafiyaawe Godaa azazuwaa gidiyaawaa akeeko. 38 Shin ooninne akeekana dhayooppe, akeekoppo bashi aggo.
39 Hewaa diraw, taanaadan ammaniyaawanttoo, timbbitiyaa odanaw loythi amottite. Qassi dumma dumma qaalaan haasiyaawaakka diggoppite. 40 Shin ubbabaykka wogaaninne maaran hano.
+ 14:21 Isa 28:11-12