16
Yeerusalaamen De7iyaa Ammaniyaa Asaw Shiiqeedda Miishshaa Maaduwaa
Xoossaa asatoo miishshaa shiishshanaw Galatiyaan de7iyaa ammaniyaa asatoo taani qaalaa geleeddawaadan, hinttenttukka qassi hewaadan oothite. Hinttenttu taani yaa biyaa wode, miishshaa shiishshenna mala, hintte ubbay Woggaa gallassi gallassi, hintte demmiyaa keenaappe hintte gollen dagayite. Taani yaa gakkiyaa wode, hintte ammaniyaa asaa oona gidooppenne, hintte immeeddawaa gathana mala, dabidaabbiyaanna unttuntta Yeerusalaame kiittana. Qassi taani unttunttunna baanaw koshshooppe, unttunttu taananna ittippe baanawantta.
Phawuloosa Qofatuwaa
Taani Maqidooniyaanna aadhdhaadde, hinttenttukko baana; ayissi gooppe, taani Maqidooniyaanna aadhdhay. Taani biyaasaa haqa gidooppenne, ta buussan hintte taana maaddana mala, hintte matan amareedda wodiyaa gami77ennaan aggikke. Woy balgguwaakka hintte matan shaaccennan waayya aggana. Ayissi gooppe, taani ha77i yaanna aadhdhaadde he ogiyaanna hinttentta be7anaw koyyikke. Goday gooppe, hintte matan amareedda wodiyaa takkanaw qoppay.
Shin taani Phenxxeqostte giyaa gallassay gakkanaw Efesoonen gami77ana. Taw oosuu kumeedda aako penggiikka yaani dooyetteedda. Qassi taw cora morkketuu de7iino.
10 Ximootoose hinttenttukko yooppe, hintte matan I yayyennaan de7anaadan, A loythi oyqqite. Ayissi gooppe, ikka qassi Godaa oosuwaa oothee. 11 Hewaa diraw, ooninne A kadhoppo. Shin I taakko saro simmana mala, A maaddiide sarotethaan moyizzite. Ayissi gooppe, taani I ishatuwaanna simmanawaa naaga uttaaddi.
12 Shin nu ishaa Aphiloosi yokko ishatuwaanna hinttenttukko baana mala, taani A minissa woossaaddi. Shin ha77i hinttenttukko baanaw koyyibeenna; I barew miikkiyaa wode hinttenttukko baanawaa.
Wurssethaa Zoriyaanne Sarotaa
13 Beegottite. Ammanuwan minni eqqite. Xalite. Goobite. 14 Oosuwaa ubbaa siiquwan oothite.
15-16 Taanaadan ammaniyaawanttoo, Isxxifaanoosinne A soy asay Giriiken koyro ammaneeddawantta gidiyaawaanne Xoossaa asatuwaassi oothanaw barentta immeeddawaa hintte eriita. Hinttenttukka unttunttu mala asaassinne, unttunttunna oothiyaa ubbaw daaburiyaa ubbaw eeno gaanaadan, taani hinttentta woossay.
17 Isxxifaanoosi, Parddonaaxisinne Akayqoosi hintte baynnasaan taana boorasissibeenna diraw, unttunttu yuussaan taani nashettay. 18 Unttunttu hinttentta ayyaanan minisseeddawaadan, taanakka ayyaanan minisseedda diraw, hewanttu mala asatuwaa dogoppite.
19 Iisiyan de7iyaa ammaniyaa asay hinttentta, “Saree, lo77ee” giino. Aqiilaynne Phirisqqilla barenttu soyin shiiqiyaa woosa golle asaannakka hinttenttoo Godaa sarotaa wozanaappe kiittiino. 20 Ishatuu ubbay hinttenttussi sarotaa kiittiino.
Ittu ittuwaanna geeshsha yeretaa yerettiidde sarotettite. 21 Taani Phawuloosi ha sarotaa ta kushiyan xaafaaddi.
22 Godaa Yesuusi Kiristtoosa siiqenna asay de7ooppe, I sheqetteeddawaa gido. Nu Godaw, haaya.
23 Godaa Yesuusi Kiristtoosa aadho keekatethay hinttenttunna gido.
24 Kiristtoosa Yesuusan de7iyaa hinttenttu ubbaanna ta siiquu gido. Amen77i.