Yohaannisi
Xaafeedda Heezzentho Kiitaa
Geluwaa
Yohaannisa heezzentho kiitaa, Yesuusi kiitteedda ammaniyaa asaa kaalethiyaa cimaa Yohaannisi xaafeedda. I xaafeeddawekka Gaayoosa giya itti woosa golliyaa kaalethiyaawaassa. Xaafii, Gaayoosi hara ammaniyaawantta maaddeedda diraw A galatee; hara bagganna qassi Diyootiraafisa geetettiyaa metuwaa medhdhiyaa bitaniyaappe naagettana mala akeekissee.
Shemppatuwaa Ubbatuwaassi Imetteedda Qantha Qofatuwaa
Geluwaa (1-4)
Gaayoosi galatettowaa (5-8)
Diyootiraafise naagettanaadan odettowaa (9-10)
Dimexiroosi galatettowaa (11-12)
Wurssethaa qutiyaa (13-15)
1
Taani ammaniyaawantta kaalethiyaa cimay, tumu siiqiyaa ta siiquwaa Gaayoosaw ha dabidaabbiyaa xaafay. + Ta siiqoo, neeni Xoossaanna de7iyaa de7uu lo77a gidiyaawaa taani eriyaawaadan, neena ayayiinne waayissenna malanne qassi ne asatethay paxa gidana mala, Xoossaa woossay. Ayissi gooppe, amareedda ishatuu yiide, ubba wode neeni tumatethaan de7iyaawaanne ne tumatethaabaa markkatteedda wode, taani daro nashettaaddi. Ta naanay * tumatethaan de7iyaawaa sisiyaawaappe aadhdhiide, taana nashechchiyaabay baawa.
Gaayoosabaa Asay Markkattee
Ta siiqoo, nu ishatuu imatha gidooppekka, neeni unttunttoo oothiyaa oosuwaa ubbaan ammanetteedda oosuwaa oothaadda. Qassi unttunttu ne siiquwaabaa ammaniyaa asatoo markkatteeddino; unttunttu qanxxennaan bare ogiyaa baana mala Xoossay dosiyaawaadan, neeni lo77obaa oothaade unttuntta maaddaarikkii. Ayissi gooppe, Xoossaa ammanennawnttuppe ayinne akkennaan, Kiristtoosa sunthaa diraw keseeddino. Hewaa diraw, nuuni tumatethaa unttunttunna ittippe oothana mala, hawanttu mala asatuwaa maaddanaw bessee.
Diyootiraafise Seeretteedda; Dimexiroosi Sabetteedda
Taani ammaniyaawanttoo, dabidaabbiyaa xaafaaddi; shin unttunttu kaappuwaa gidanaw koyyiyaa Diyootiraafise nuuni giyaawaa akkenna. 10 Hewaa diraw, taani yaa biya wode, I nu bollan haasayiyaa iita haasayaanne I ootheedda oosuwaa hinttenttoo odana; qassi I hewe guuxxeedda giide, nu ishatuu yiyaa wode mokkenna; haray atto unttuntta mokkanaw koyyiyaawanttakka diggiide, ammaniyaawanttu giddoppe kessee.
11 Ta siiqoo, lo77obaappe attin, iitabaa malatoppa. Lo77obaa oothiyaa ooninne Xoossaa asaa; shin iitabaa oothiyaa ooninne Xoossaa erenna.
12 Dimexiroosi lo77a gidiyaawaa asay ubbay markkattee; tumatethay bare huuphiyankka aabaa markkattee. Nuunikka qassi aabaa markkatteetto; nu markkatethay tuma gidiyaawaa hinttekka eriita.
Wurssethaa Sarotaa
13 Taani new xaafanaw koyyeedda darobay de7ee; shin waraqataaninne qalamiyaaninne xaafanaw koyyikke. 14 Shin taani matan neenanna gakkettanaw qoppay; he wode nuuni gakeettiide haasayana.
15 Sarotethay neenanna gido.
Ne dabbatuu neena saro saro yaagiino. Nu dabbatuwaa ubbaa unttunttu sunthaa sunthaa xeesaade, taana saro saro geedda yaaga.
+ 1:1 Kit 19:29; Rom 16:23; 1Qo 1:14 * 1:4 Ta naanay: Godaa ammaniide kaalliyaawantta guussaa.