12
Yesuusa Shittuwaa Okkeedda Mishiratto
(Mat 26:6-13; Mar 14:3-9)
Paasigaa bonchchiya gallassaappe usuppun gallassaa kasetiide, Yesuusi I hayquwaappe dentheedda Ali7aazar de7iya Biitaaniyaa giya katamaa beedda. He sa7an unttunttu aw kawuwaa katheeddino; Ali7aazar aananna uttiide ittippe miyaawanttu giddon utti de7ishshin, Martta kawuwaa gisha mizaaddu. Mayraama daro shalluwaan zali77ettiyaa itti xaarimusiyaa gidiyaa narddoosa geetettiyaa geeshsha shittuwaa ahaade, Yesuusa gediya okkaade bare binnanaan A gediya quccaaddu; golliyaa ubbay shittuwaa sawuwaan toshikku gee.
Shin Yesuusa kaalliyaawanttuppe ittuu, Yesuusa aathi immanawe, Yihudaa Asqqorootu, “Ha shittuu heezzu xeetu diinaariyaani zali77ettina, ayaassi hewe hiyyeesaw imettennee?” yaageedda. I kayisuwaa gideedda diraw, hewaa geeddappe attin, hiyyeesaw qarettiide gibeenna; I miishshaa qarcciitiyaa oyqqiyaawaa gidiyaa diraw, ubba wode aappe barew akkeedda.
Yesuusi, “Ha shittuwaa Taani moogettiyaa gallassay gakkanaw iza ayaw minjjanee? Izo aggite. Hiyyeesatuu ubba wode hinttenanna de7ana; shin Taani ubba wode hinttenaana de7ikke” yaageedda. +
Ayihudatuwaappe daro asay Yesuusi Biitaaniyan de7iyaawaa sisiide, yaa beedda; unttunttu Yesuusa be7ana gishsha xalalaw gidennaan, I hayquwaappe dentheedda Ali7aazarakka be7anaw beeddino. 10 Hewaa diraw, qeesatuwaa kaappatuu Ali7aazarakka qassi wodhanaw maqqetteeddino. 11 Ayissi gooppe, Ali7aazara gaasuwaan daro Ayihudatuu barena kaalethiyaawantta aggiide, Yesuusa ammaniino.
Yesuusi Bonchchuwan Yeerusalaame Geleedda
(Mat 21:1-11; Mar 11:1-11; Luq 19:28-40)
12 Wonttetha gallassi Paasigaa bonchchiyaasaa yeedda daro asay Yesuusi Yeerusalaame biyaawaa siseedda. 13 Yaatiide zambbaa haythaa oyqqiide, * A mokkanaw keseeddino. Barenttu kooshshaa dhoqqu udiide,
“Xoossay galatetto!
Xoossaa sunthan yiyaa Israa7eeliyaa kaatii anjjetteeddawaa!”
yaageeddino. +
14-15 Xoossaa Maxaafay,
“Xiyoone katamaw, yayyoppa!
Be7a, ne kaatii hare maraa bolla uttiidde yee”
giyawaaddan, Yesuusi hare maraa demmiide, A toggeedda.
16 Yesuusa kaalliyaawanttu hewaa kase akeekibeykkino; shin Yesuusi bonchchetteeddawaappe guyyiyaan, Xoossaa Maxaafay hewaa ubbaa geeddawaanne qassi unttunttukka hewaa ubbaa Yesuusaw ootheeddawaa hassayeeddino.
17 Ali7aazar moogetteedda gonggoluwaappe Yesuusi A xeesiide, hayquwaappe dentheedda wode, Yesuusanna de7iya daro asay Yesuusaw markkatteedda. 18 Daro asay A mokkanaw kesseeddawe, I he wolqqaama maalaliyaawaa ootheedda diraassa. 19 Hewaa diraw, Parisaawatuu ittu ittuwaa, “Hinttenttu aynne oothanaw danddayennawaa be7iite! Be7ite, gade ubbay A geeduwaa kaalleedda” yaageeddino.
20 Paasigaa bonchchiya gallassi goyinnanaw Yeerusalaame beeddawanttu giddon itti itti Giriike asatuu de7iino. 21 Unttunttu Galiilaa gadiyan Beetesayda geetettiyaa katamaappe yeedda Piliphphoosakko biide, “Godaw, nuuni Yesuusa be7anaw koyetto” yaagiide woosseeddino. 22 Piliphphoosi biide, Inddiraasaw odina laa77atuukka biide, Yesuusaw odeeddino.
23 Yesuusi unttunttussi hawaadan yaageedda; “Taani, Asa Na7ay, bonchchettiyaa saati gakkeedda. 24 Taani hinttenttussi tumuwaa oday; itti zarggaa ayfatta biittaan wodhdhaade wooqqana dhayooppe, barekka attaw. Shin he zarggaa ayfatta wooqqooppe, daro ayfiyaa ayfaw. 25 Bare shemppuwaa siiqiyaa ooninne bayizzee; qassi bare shemppuwaa ha sa7an ixxiyaa ooninne medhinaa de7oo ashshee. 26 Ooninne Taw oothooppe, Taana kaallanaw bessee; qassi Taani de7iya sa7an Taw oothiyaawekka de7anawaa. Taw oothiyaa oonanne, Ta Aabbukka A bonchchanawaa.
27 “Ha77i Ta shemppuu daro un77etteedda; yaatina waagoo? Taani, ‘Ta Aabboo, Taana ha saatattippe ashsharkki’ yaagoo? Tuytti, Taani ha saatiyaan yeeddawe hawaa diraassa. 28 Ta Aabboo, ne sunthaa bonchcha” yaageedda.
He wode saluwaappe, “Taani Ta sunthaa bonchchaaddi; qassikka gujjaade bonchchana” yaagiyaa qaalay yeedda.
29 He sa7an eqqeedda cora asay he qaalaa sisiide, “Hewe guugunthaa” yaageedda.
Haranttu qassi, “Kiitanchchay aw haasayeedda” yaageeddino.
30 Yesuusi zaariide unttuntta, “Ha qaalay hinttenttu diraw yeeddawaappe attin, Ta diraassa gidenna. 31 Ha sa7ay pirddettiyaa wodii ha77a; ha sa7aa mooddiyaawe ha77i kare olettanawaa. 32 Qassi Taani masqqaliyaa bolla kaqettiyaa wode, asa ubbaa Taakko goochchana” yaageedda. 33 I hewaa geeddawe ay mala hayquwaa I hayqqanenttonne unttuntta erissanaassa.
34 Daro asay zaariide Yesuusa, “Nu higgii Kiristtoosi medhinaw de7iyaawaa odee. Yaatina, neeni waagaade, ‘Asa Na7ay masqqaliyaa bolla kaqettana’ gay? He Asa Na7ay oonee?” yaageeddino. +
35 Yesuusi, “Poo7uu hinttenanna guutha wodiyaa gami77annawaa. Hinttenttussi dhumenna mala, poo7uu de7ishshin, poo7uwaan hamettite. Dhumaani hamettiyaa uray haqa binttonne erenna. 36 Poo7uwaa asa gidana mala, hinttenttussi poo7uu de7ishshin, poo7uwaa ammanite” yaageedda.
Ayihudatuu Ammanennaan Ixxeedda Hanotaa
Yesuusi hewaa haasayeeddawaappe guyyiyan, biide unttunttuppe geemetteedda. 37-38 I hewaa keena wolqqaama malaata unttunttu sinthan oothooppekka, nabiyaa Isayaase,
“Godaw, nu markkatethaa ooni ammaneeddee?
Goday bare wolqqaa oona besseedee?”
geeddawe tuma gidana mala, unttunttu A ammanibeykkino. +
39-40 Isayaase qassikka,
“Unttunttu ayfi xeellenna mala,
unttunttu wozanaykka akeekenna mala,
unttunttu Xoossaakko simmina, I unttuntta pathenna mala,
Xoossay unttunttu ayfiyaa qooqisseedda.
Unttunttu wozanaa dammisseedda”
geedda diraw, unttunttu ammananaw danddayibeyikkino. +
41 Isayaase Yesuusa bonchchuwaa be7eedda dirawunne qassi aabaa haasayeedda diraw, hewaa geedda.
42 Hewaa gidinakka, haray atto Ayihudatu kaappatuwaappekka coratuu Yesuusa ammaneeddino. Shin Parisaawatuu barena Ayihudatuu woosa golliyaappe kessiino giide yayyeedda diraw, ammaneedda giide markkattibeykkino. 43 Ayissi gooppe, unttunttu Xoossaa sabaappe aathiide, asa sabaa siiqeeddino.
44 Yesuusi bare qaalaa dhoqqu udiide yaageedda; “Taana ammaniyaa ooninne Taana kiitteeddawaakka ammaniyaawaappe attin, Ta xalalaa ammanenna. 45 Taana be7iyaa ooninne Taana kiitteeddawaakka be7ee. 46 Taana ammaniyaa ubbay dhumaani de7enna mala, Taani poo7uwaa gidaade sa7aa yaaddi. 47 Ta qaalaa sisiide azazettenna uraa oonanne Taani pirddikke; ayissi gooppe, Taani alamiyaa ashshanaw yeeddawaappe attin, pirddanaw yabeykke. 48 Taana ixxiyaa oonanne qassi Ta qaalaa akkenna oonanne pirddiyaawe de7ee. Taani odeedda qaalay wurssethaa gallassi he uraa pirddana. 49 Ayissi gooppe, Taani hawaa Taappe haasayabeykke; shin Taana kiitteedda Ta Aabbu Taani gaanawaanne haasayanawaa Taana azazeedda. 50 Qassi A azazuu medhinaa de7uwa ahiyaawaa Taani eray; hewaa diraw, Taani odiyaawe Ta Aabbu Taana oda giide odeeddawaa” yaageedda.
+ 12:8 Zar 15:11 * 12:13 zambbaa haythaa oyqqiide: Hawe Ayihuda asay eretteedda asaa mokkiyaa wogaa. + 12:13 Maz 118:25 12:31 ha sa7aa: Guussay ha alamiyaa gidiide ha Yohaannisa mishiraachchuwaan de7iyaa ha sa7aa giyaawe ha sa7aa bolla de7iyaa asaanne unttunttu kahaa baressa udiide mooddiyaa iitaa ayyaanaa wolqqaa bessee. + 12:34 Maz 110:4; Isa 9:7; Hiz 37:25; Dan 7:14 + 12:37-38 Isa 53:1 + 12:39-40 Isa 6:10 12:41 Isayaase Yesuusa bonchchuwaa be7eedda dirawunne qassi aabaa haasayeedda diraw, Woy Isayaase Xoossaa bonchchuwaa be7eedda dirawunne qassi Yesuusabaa haasayeedda diraw,