17
Yesuusa Woosaa
Yesuusi hewaa haasayeeddawaappe guyyiyan, pude saluwaa xeelliide, hawaadan yaageedda; “Ta Aabboo, wodii gakkeedda; ne Na7ay neena bonchchana mala, neenikka ne Na7aa bonchcha. Ayissi gooppe, neeni aw immeedda ubbaw medhinaa de7uwaa I immana mala, asaa ubbaa bollan aw maataa immaadda. Asay neena itti tumu Xoossaa gideeddawaa erana malanne, qassi neeni kiitteedda Yesuusi Kiristtoosa erana mala, hawe medhinaa de7uwaa. Neeni Taw oothanaw immeedda oosuwaa polaade, neena sa7an bonchchaaddi. Ha77ikka qassi Aawoo, alamii medhettanaappe kase ne matan Taw de7iya bonchchuwan ne sinthan Taana bonchcha.
“Alamiyaa asaappe neeni Taw immeeddawanttoo ne sunthaa erissaaddi; unttunttu newantta; qassi neeni unttuntta Taw immaadda. Unttunttu ne qaalawukka azazetteeddino. Ha77i neeni Taw immeedda ubbabay neeppe yeeddawaa unttunttu eriino. Ayissi gooppe, neeni Taw immeedda qaalaa Taani unttunttussi immaaddi; unttunttukka he qaalaa akkeeddino. Taani ne matappe yeeddawe tuma gidiyaawaa eriide Neeni Taana kiitteeddawaakka ammaneeddino.
“Taani unttunttussi woossay; alamew neena woossikke. Shin Neeni Taw immeedda asaw woossay; ayissi gooppe, unttunttu newantta. 10 Taw de7iya ubbabay nebaa; qassi New de7iyaa ubbabaykka Tabaa. Taani unttunttu bagganna bonchchettaaddi. 11 Taani hawaappe guyyiyan, alamiyan de7ikke; unttunttu alamiyan de7iino; Taani ha77i neekko bay. Geeshsha Aawoo, ha Neeni Taw immeeddawanttu Neeninne Taani ittuwaa gidiyaawaadan, unttunttu ittuwaa gidana mala, unttuntta ne sunthan naaga. 12 Taani unttunttunna alamiyan de7aadde, neeni Taw immeedda ne sunthaa wolqqan unttuntta naagaaddi. Taani unttuntta naagaaddi; Xoossaa Maxaafay geeddawe polettana mala, bashshay bessiyaa uraappe attin, unttunttuppe haray ooninne baybeenna. +
13 “Ha77i Taani Neekko bay; unttunttu wozanaan Ta nashechchay polettana mala, hawaa Taani alamiyan haasayay. 14 Taani unttunttussi ne qaalaa immaaddi; Taani alamiyaassa gidennawaadan, unttunttukka alamiyaassa gidenna diraw, alamii unttuntta ixxeedda. 15 Neeni xalahiyaappe unttuntta naagana mala woossiyaawaappe attin, alamiyaappe kessana mala woossikke. 16 Taani alamiyaassa gidennawaadan, unttunttukka alamiyaassa gidikkino. 17 Neeni tumatethaan unttuntta newantta ootha; ne qaalaykka tumatethaa. 18 Neeni Taana alamiyaa kiitteeddawaadan, Taanikka unttuntta alamiyaa kiittaaddi; 19 qassi unttunttu tumatethaan new dummatana mala, unttunttu diraw, Taani Ta huuphiya new dummayaaddi.
20 “Taani unttunttu xalalaw woossikke; shin unttunttu qaalaa odina, Taana ammaneeddawanttookka woossay. 21 Unttunttu ubbay ittuwa gidana mala, Taani woossay. Aawoo, Neeni Ta giddon de7iyaawaadan, qassi Taanikka Ne giddon de7iyaawaadan, unttunttu nu giddon de7iino. Qassi neeni Taana kiitteeddawaa alamii ammanana mala, unttunttu ittuwa gidino. 22 Neeninne Taani ittuwa gidiyaawadan, unttunttu ittuwa gidana mala, neeni Taana bonchcheeddawaadan, Taanikka unttuntta bonchchaaddi. 23 Taani unttunttu giddon de7ina, Neeni Ta giddon de7ina, qassi Neeni Taana siiqiyaawaadan, unttunttakka siiqowaanne Neeni Taana ha alamiyaa kiitteeddawaa alamii eranaadan, unttunttu ubba ittuwaa gidino.
24 “Aawoo, sa7ay medhettanaappe kase Neeni Taana siiqeedda diraw, Taw immeedda Ta bonchchuwaa unttunttu be7ana mala, Neeni Taw immeeddawanttu Taani de7iya sa7an Taananna de7ana mala koyyaaddi.
25 “Xillo Aawoo, alamiyaa asay Neena erenna; shin Taani neena eray. Qassi Neeni Taana kiitteeddawaa hawanttu eriino. 26 Neeni Taana siiqeedda siiquu unttunttu giddon de7ana mala, qassi Taanikka unttunttu giddon de7ana mala, Taani Ne sunthaa unttuntta erissaaddi; sinthawukka erissana” yaageedda.
+ 17:12 Maz 41:9; Yoh 13:18