21
Yesuusi Laappu Kaalliyaawanttoo Beetteedda
Hewaappe guyyiyan, Yesuusi Xibiriyaadoosa geetettiyaa abbaa gaxaan bare kaalliyaawanttussi laa7enthuwaa beetteedda. I unttunttussi hawaadan beetteedda. Simooni Phexiroosinne manttiyaa geetettiyaa Toomaasi, Qaanaa Galiilaappe yeedda Naatinaa7eeli, Zabiddiyoosa naanaynne * Yesuusa kaalliyaawanttuppe hara laa77atuu ittippe de7iino.
Simooni Phexiroose unttunttussi, “Taani moliyaa oyqqanaw bay” yaageedda.
Unttunttu, “Nuunikka neenanna baana” yaagiide, kesiide wongiriyaa giddo geleeddino; shin unttunttu he gallassi qamma moliyaa aynne oyqqibeykkino.
Wonttiyaa wode away kessanaappe kase, Yesuusi abbaa gaxaan eqqeedda; shin A kaalliyaawanttu Yesuusa gideeddawaa eribeykkino. Yesuusi unttuntta, “Naatoo, moliyaa oyqqibeykkiteyee?” yaageedda.
Unttunttu zaariide, “Aynne oyqqibeykko” yaageeddino.
I zaariide, “Hinttenttu dabbaa wonggiriyaappe ushechcha baggakko yeggite; amareeddawa hinttenttu oyqqana” yaageedda. Hewaa diraw, dabbaa ushechcha baggakko yeggina, molii dareedda diraw, goochchi kessanawe unttuntta xooneedda.
Yesuusi siiqiyaa A kaalliyaawe Phexiroosa, “Hawe Godaattennee!” yaageedda. Simooni Phexiroose Godaa I gideeddawaa siseedda wode, kallo de7iya diraw, bare mayuwaa mayyiide, abbaa giddo guppi geleedda. Shin yokko kaalliyaawanttu molii kumi utteedda dabbaa goochchiidde, wonggiriyan abbaappe gaxaa kesseeddino; unttunttu abbaappe laa77u xeetu wadhaa keenaa haakkiide de7iinoppe attin, loythi haakkiide de7ikkino. Unttunttu abbaappe gaxaa kesseedda wode, xiixuntha bonqquwan molii de7iyaawaanne ukithaa be7eeddino.
10 Yesuusi unttuntta, “Ha77i hinttenttu oyqqeedda moliyaappe amareeddawaa haammite” yaageedda.
11 Simooni Phexiroose wonggiriyan geliide, xeetanne ishatamanne heezzu wogga moletuu kumi utteedda dabbaa goochchiide, abbaappe gaxaa kesseedda; molii hewaa keena daro gidinakka dabbay daakettibeenna.
12 Yesuusi unttuntta, “Ha yiide, qan77iyaa qan77ite” yaageedda. Yesuusa kaalliyawanttuppe ittunne, “Neeni oonee?” giide A oochchanaw xalibeenna; ayissi gooppe, Godaa I gideeddawaa unttunttu ereeddino. 13 Yesuusi yiide, ukithaa akkiide, unttunttussi immeedda; moliyaakka hewaadan immeedda.
14 Yesuusi hayquwaappe denddeeddawaappe guyyiyan, bare kaalliyaawanttussi beettishshin hawe heezzenthuwaa.
Yesuusanne Phexiroosa
15 Unttunttu qumaa meeddawaappe guyyiyan, Yesuusi Simooni Phexiroosa, “Yohaannisa na7aa Simoonaa, Taana hawanttuppe aathaade siiqay?” yaageedda.
Simooni Phexiroose, “E Godaw, taani neena dosiyaawaa neeni eraasa” yaageedda.
Yesuusi A, “Ta dorssa maratuwaa heemma” yaageedda.
16 Yesuusi qassikka, “Yohaannisa na7aa Simoonaa, Taana siiqay?” yaageedda.
Simooni Phexiroose, “E Godaw, taani neena dosiyaawaa neeni eraasa” yaageedda.
Yesuusi, “Ta dorssatuwaa heemma” yaageedda.
17 Yesuusi heezzenthuwaa, “Yohaannisa na7aa Simoonaa, Taana dosay?” yaageedda.
Yesuusi heezzenthuwaa Simooni Phexiroosa, “Taana dosay?” yaagiide oochcheedda diraw, Phexiroose azzaniide, “Godaw, neeni ubbabaa eraasa; taani neena dosiyaawaa neeni eraasa” yaageedda.
Yesuusi, “Ta dorssatuwaa heemma. 18 Taani new tumuwaa oday; neeni wodallatethaan de7iya wode, ne xeessan saqqiyaa neerekka danccaadde, neeni koyyeeddasaa baasa. Shin cimeeddawaappe guyyiyan, ne kushiyaa micca bessaasa. Neena hara uray dancissanawaa; neeni dosennasaakka afee” yaageedda. 19 Yesuusi hewaa Phexiroose ay mala hayquwaa hayqqiide, Xoossaa bonchchissanenttonne erissanaw geedda; qassi hewaa geeddawaappe guyyiyan, Yesuusi Phexiroosa, “Taana kaalla” yaageedda.
Yesuusanne Yokko Kaalliyaawaa
20 Phexiroose guyye simmiide, Yesuusi siiqiyaa kaalliyaawe bareppe guyyenna yiyaawaa be7eedda; he kaalliyaawe kawuwaa miyaa sa7an Yesuusakko shiiqiide A, “Godaw, neena aathi immanawe oonee?” yaageeddawaa. 21 Phexiroose he kaalliyaawaa be7iide Yesuusa, “Godaw, ha bitani qassi waananee?” yaageedda.
22 Yesuusi A, “Taani yaana gakkanaw I de7ana mala Taani koyyooppe, hewe neena ayaa metii? Neeni Taana kaalla” yaageedda.
23 Hewaa diraw, he kaalliyaawe hayqqenna giya haasayay ishatuwaa ubbaakko gakkeedda; shin Yesuusi, “Taani yaana gakkanaw, I de7ana mala, Taani koyyooppe, neena ayaa metii?” geeddawaappe attin, “Hayqqenna” gibeenna.
24 He yewuwaabaa markkatteeddawenne qassi hewaa xaafeeddawe he kaalliyaawaa A markkatethay tuma gidiyaawaa nuuni ereetto.
25 Yesuusi ootheedda hara darobaykka de7ee; ubbabay huuphiyaan huuphiyaan xaafettintto, xaafettiyaa maxaafatoo ha mule alamii gidanawaa taw malatenna.
* 21:2 Zabiddiyoosa naanaa: Ishatuwaa gideedda Yayiqoobanne Yohaannisa. 21:15 “... taana hawanttuppe aathaade siiqay?” Hawaa guussay, “Taana ha yewatuwaa siiqiyaawaappe aathaade siiqay?” guussaa.