7
Yesuusi Daasiyaa Baalaassi Yeerusalaame Beedda
Hewaappe guyye, Yesuusi Galiilaan yaa haa yuuyyeedda; Ayihudatuu A wodhanaw koyyiyaa diraw, Yihudaan yuuyyana koyyibeenna. Ayihudatuu bonchchiya Daasiyaa Baalay gakki utteedda. + Hewaa diraw, Yesuusa ishatuu A, “Neena kaalliyaawanttu neeni oothiyaawaa be7ana mala, hawaappe denddaade Yihudaa gadiya ba. Ayissi gooppe, barew erettanaw koyyiyaa asay ooninne bare oosuwaa genthenna. Neeni hawantta oothina, nebaa alamiyaa ubbay ero!” yaageeddino. Ayissi gooppe, haray atto A ishatuukka A ammanibeykkino.
Yesuusi unttuntta, “Taw injjetiyaa wodii gakkibeenna; shin hinttenttussi ay wodekka injjetee. Sa7ay hinttentta ixxanaw danddayenna; shin taani sa7aa kiittay iita gidiyaawaa markkattiyaa diraw, taana ixxeedda. Baalaa bonchchiyaasaa hinttenttu biite; taw injjetiyaa wodii gakkibeenna diraw, taani baalaa bonchchiyasaa baanawe bira” yaageedda. I hawaa giide, Galiilaan atteedda.
Yesuusi Daasiyaa Baalaasan Beetteedda
10 Shin A ishatuu baalaa gallassaa bonchchiyasaa beeddawaappe guyyiyan, ikka asay be7ennaan geeman yaa beedda. 11 Ayihudatuu baalaa gallassaa bonchchiyaasan A koyyiinonne, “I haqan de7ii?” yaagiidde, A labiino.
12 Asaa gidduwan daro zuuzunthay denddeedda. Amareedda asay, “I lo77o asa” yaagee; haratuu qassi, “A, I asaa balethee” yaagiino. 13 Shin Ayihudatuu yayyeedda diraw, ooninne aabaa qoncciyaan haasayenna.
14 Baalaa bonchchiya gallassaa baggan, Yesuusi Geeshsha Golliyaa biide, tamaarissuwaa doommeedda. 15 Ayihudatuu maalalelettiide, “Ha bitani aynne tamaarennaan hawaa keena waani ereeddee?” yaageeddino.
16 Hewaa diraw, Yesuusi zaariide, “Taana tamaarissiyaawe taana kiitteedda Xoossaa matappe yiyaawaappe attin, tawaa gidenna. 17 Xoossaa sheniyaa oothanaw dosiyaa ooninne ha taani tamaarissiyaawe Xoossaa matappe yintto woy qassi taani taappe haasayayitantto erana. 18 Barewaa haasayiyaa uray bare huuphiyaassi bonchchuwaa koyyee; shin barena kiitteeddawe bonchchettana mala koyyiyaa uray tumanchchaa; aani worddobay baawa. 19 Muse hinttenttussi higgiyaa immibeennee? Shin hintteppe ittuunne higgiyaa naagenna. Taana ayissi wodhanaw koyyiitee?” yaageedda.
20 Asay zaariide, “Neenan xalahii de7ee; neena wodhanaw oonee koyyeeddawe?” yaageedda.
21 Yesuusi, “Taani itti wolqqaamabaa oothina, hinttenttu ubbay maalaletteeddita. 22 Hinttenttu naanaa hinttenttu dookaalana mala, Muse hinttentta azazeedda. Shin dookaalussay hinttenttu aawatuwanna yeeddawaappe attin, Musenna yibeenna; hewaassi hinttenttu Sambbataan attuma naanaa dookaaliita. + 23 Muse higgii azazeedda diraw, hinttenttu Sambbataan dookaaliyaawaa gidooppe, yaatina taani itti asaw kumentha bollaa patheedda diraw, taana ayissi hanqqettiitee? 24 Tumu pirddaa pirdditeppe attin, asaa deemuwaa xeelliide pirddoppite” yaageedda.
Hawe Kiristtoosee?
25 Hewaa diraw, Yeerusalaame asaappe ittu ittuu, “Unttunttu wodhanaw koyyiyaa bitani hawaa gidennee? 26 Be7ite, qoncciyaan I haasayee; unttunttu A aynne giikkino. Hawe Kiristtoosa gidiyaawaa nu kaappatuu tumu eriinooshsha? 27 Shin nuuni A haqappe yeeddentto eroytte; Kiristtoosi yiyaa wode, I haqappe yinttonne ooninne erenna” yaageeddino.
28 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi Geeshsha Golliyan tamaarissiidde, bare qaalaa dhoqqu udiide, “Hinttenttu taana eriita; qassi taani haqappe yeeddenttokka eriita. Taani ta sheniyaan yabeykke; shin taana kiitteeddawe tumanchchaa; hinttenttu A erikkita. 29 Shin taani A eray; ayissi gooppe, I taana kiittina, taani A matappe yaaddi” yaageedda.
30 Hewaa diraw, unttunttu A oyqqanaw koyyeeddino; shin A wodii biro gakkibeenna diraw, ooninne A bolla kushiyaa wothibeenna. 31 Shin daro asay Yesuusa ammaniide, “Kiristtoosi yiyaa wode, ha bitani ootheedda malaataappe dariyaawaa oothaneeyee?” yaageeddino.
Yesuusa Oyqqanaw Wottaaddaratuu Kiitetteeddino
32 Parisaawatuu daro asay Yesuusabaa zuuzummiyaawaa siseeddino; qeesatuwaa kaappatuunne Parisaawatuu A oyqqi qashissanaw amareedda wottaddaratuwaa kiitteeddino.
33 Yesuusi, “Taani hinttenanna laafaa gami77ana; hewaappe guyyiyan, taana kiitteeddawaakko baana. 34 Hinttenttu taana koyyana; shin demmikkita; ayissi gooppe, taani de7iyaa sa7aa hinttenttu baanaw danddayikkita” yaageedda.
35 Ayihudatuu ittu ittuwanna, “Hawe nuuni A demmennaassa haqa baana hanii? Ayihudatuu de7iya Giriike katamaa biide, Giriike asatuwaa tamaarissana hanii? 36 I, ‘Hintte taana koyyana; shin demmikkita’ qassi, ‘Taani de7iyaasaa hinttenttu baanaw danddayikkita’ yaagee; hewaa giyaawe waagiyaawee?” yaageeddino.
De7uwa Immiyaa Haathaa
37 He baalaa gallassaa bonchchiya gallassaappe waannatiyaa wurssetha gallassaani Yesuusi denddi eqqiide, bare qaalaa dhoqqu udiide, “Saametteedda uray ooninne taakko yiide usho. + 38 Taanan ammaniyaawoo, Xoossaa Maxaafay giyawaadan, A uluwaappe de7uwaa immiyaa haathaa pulttuu gogganawaa” yaageedda. + 39 I hewaa A ammaneeddawanttu akkana Geeshsha Ayyaanaabaa haasayeedda. Yesuusi biro bare bonchchuwaakko kesibeenna * diraw, he wode Geeshsha Ayyaanay unttunttoo imettibeenna.
Asaa Giddon Medhetteedda Phalqqethaa
40 He asaappe dariya baggay I giyaawaa sisiide, “Tumu hawe naagettiyaa Nabiyaa” yaageeddino.
41 Haranttu, “Hawe Kiristtoosa” yaageeddino.
Shin haranttu qassi, “Kiristtoosi Galiilaappee yeenna. 42 Xoossaa Maxaafay, ‘Kiristtoosi Daawite zariyaappe, Daawite de7eedda Beeteliheeme katamaappe yaana’ geenneyee?” yaageeddino. + 43 Yesuusa gaasuwan asay bare gidduwan shaaketteedda. 44 He asaappe ittu ittu A oyqqanaw koyyeeddino; shin kushiyaaninne A bochchibeykkino.
45 Geeshsha Golliyaa naagiyaawanttu qeesatuwaa kaappatuwaakkonne Parisaawatuwaakko simmi yeedda wode unttunttu naagiyaawantta, “Ayissi A ahibeykkitee?” yaagiide oochcheeddino.
46 Geeshsha Golliyaa naagiyaawanttu unttunttussi, “Ha bitani haasayeeddawaadan, ubbakka ooninne haasayibeenna!” yaagiide zaareeddino.
47 Parisaawatuu zaariide, “I hinttenakka balethuwaa? 48 Kaappatuwaappe woy Parisaawatuwaappe A ammaneedda asay de7ii? 49 Shin higgiyaa erenna ha asay sheqetteeddawaa” yaageeddino.
50 Unttunttuppe ittuu kasenna Yesuusakko beedda Niqoodimoosi unttuntta, 51 “Itti uray giyaabaa sisennaan woy I ayaa ootheeddentto erennaan de7iidde, kasetiide A bolla pirddiyaawe nu higgiyan de7ii?” yaageedda.
52 Unttunttu zaariide A, “Neenikka qassi Galiilaa gadiya asee? Galiilaa gadiyaappe Nabii beettennawaa Xoossaa Maxaafatuwaa biddaade era” yaageeddino.
Woshummaade Oyqetteedda Mishiratto
53 Asay ubbay aggiide, bare soy bare soy beedda.
+ 7:2 Wog 23:34; Zar 16:13 + 7:22 Dom 17:10; Wog 12:3 + 7:37 Wog 23:36 + 7:38 Hiz 47:1; Zak 14:8 * 7:39 Yesuusi biro bare bonchchuwaakko kesibeenna: Yohaannisa mishiraachchuwaa qaalaan, Yesuusaw kumentha bonchchuu imetteeddawe, I masqqaliyaa bollan kaqetteedda wodenne bare Aabbu ushechcha baggan uttanaw hayquwaa xooniide denddeedda wodiyaana gidiyaawaa qonccissee. + 7:42 2Sa 7:12; Mik 5:2