13
Viaŋ ciaŋ sɨbaŋ mu hɨvɨ mu hɨvɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ abavin uami. Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agɨladɨ ciaŋ sɨbaŋ hɨvɨ avi abavin uami. Agadɨ ala viaŋ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ ma hɨniavɨla uami. Ha viaŋ haiaŋ sagɨliŋ havɨ havɨ agalɨlalɨ hameŋ me hɨnivin uami. Sɨji lamɨgaŋ ahica ahica agɨladɨ human limu limu hɨvɨ mɨŋalɨvavɨla ifavɨdaci sagɨliŋ hekɨlɨ lamavɨlalɨ hameŋ me hɨnivin uami. Viaŋ + Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ me hɨnihɨni ciaŋ abavin uami. Asɨ dɨ hɨji sɨvɨla hɨniavɨlalɨ agɨladɨ sɨkasɨkan igavin uami. Hɨji hutesɨ mu mu daŋ hɨnivin uami. Hɨji vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ daŋ hɨnihɨni halu agɨladɨ abɨdalɨŋ uu mu abɨla hɨvɨ hɨniavɨvi uami. Agadɨ ala viaŋ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ ma hɨnilɨŋ uami. Asɨ igɨci viaŋ ibi apalɨ hɨnivin uami. Viaŋ + iadɨ akuaba akuaba agɨladɨ hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba apalɨ agɨlasaŋ iguvin uami. Agadɨ ala viaŋ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ ma hɨnilɨŋ sibɨla hameŋ agaŋ iadɨ ma ahɨliahuvi uami. Asɨ igɨci viaŋ ibi apalɨ hɨnivin uami. Viaŋ Asɨ dɨ sibɨla vidalɨŋ hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ iadɨ hadipɨlɨ sɨbɨlɨ lamalama saŋ abavɨvi uami. Lɨhavɨci viaŋ nukeŋ abavin uami. Alialaŋ aba abavin uami. Lavɨla simɨ hɨnidalɨŋ iadɨ mɨŋa via uavɨla avɨŋ hɨvɨ hɨlavɨci lɨhuavɨla hɨmɨvin uami.* Hameŋ lɨvin ala viaŋ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ ma hɨnilɨŋ Asɨ igɨci viaŋ ibi apalɨ hɨnivin uami. Viaŋ alialaŋ aba abɨlɨŋ iadɨ hadipɨlɨ sɨbɨlɨ lamavɨvi agaŋ iadɨ ma ahɨliahuvi uami.
Hulaŋ + mu hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilalɨ agaŋ uami. Nɨbu hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ hula ma lamacilavɨhelalɨ uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihɨni nulɨdɨ huaci lamɨlalɨ uami. Hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba akape daŋ agɨlasaŋ humɨgaŋ vɨhɨlɨ ma vilalɨ uami. Nudɨ nukeŋ ibi agadɨ mɨŋaiahaiaha nameŋ ma abɨlalɨ uami. Viaŋ nukeŋ hulaŋ huaci ibi daŋ aba ma abɨlalɨ uami. Hulaŋ + limu hɨhɨle agɨladɨ ma sɨbɨlɨ igɨlalɨ uami. Nusaŋ nukeŋ saŋ laci ma igahɨlɨlalɨ uami. Humɨgaŋ vɨhɨlɨ ma vivɨhelalɨ uami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ nudɨ sɨbɨlɨ lamavɨlalɨ agasaŋ ma igahɨlɨlalɨ uami. Akuaba + akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨlasaŋ ma hɨjɨŋalɨlalɨ uami. Ciaŋ amɨŋ agasaŋ pam hɨjɨŋalɨlalɨ uami. Hulaŋ + mu agaŋ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilalɨ uami. Akuaba akuaba vɨhɨlɨ mu mu fɨli hɨsɨŋ agɨladɨ havɨlalɨ uami. Nɨbu hameŋ laci hameŋ laci Asɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨnilalɨ uami. Hɨnihɨni Asɨ agaŋ nudɨ ahɨliahuci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibali agasaŋ migɨla migɨla hɨnilalɨ uami. Lɨdɨŋ akuaba akuaba vɨhɨlɨ nudɨ hɨvɨ iahavɨdaci nɨbu vɨdɨvɨdɨŋ lagulamɨlalɨ uami.
Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihɨni hɨji agaŋ nɨbu ma sɨvɨlɨbali uami. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ me hɨnihɨni ciaŋ sulasula hɨdahɨda sibɨla agaŋ nɨbu sɨvɨlɨbali uami. Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ lɨdaci ciaŋ sɨbaŋ mu hɨvɨ mu hɨvɨ aba aba sibɨla agaŋ sɨvɨlɨbali uami. Hɨji hutesɨ mu mu agɨlaŋ avi sɨvɨlavɨbali uami. Iabi neŋ alaŋ Asɨ dɨ hɨji hutesɨ agadɨ hɨvɨhɨvɨ pam igɨlalu uami. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ alaŋ avi hɨvɨhɨvɨ pam sulɨlalu uami. 10 Agadɨ ala mufɨli akuaba akuaba amɨŋ sɨbaŋ agɨlaŋ iahavɨbali uami. Hadɨhu akuaba akuaba hɨvɨhɨvɨ pam iga iga sulɨlalu agɨlaŋ sɨvɨlavɨbali uami. Sɨvɨlavɨci akuaba akuaba hɨvɨhɨvɨ pam igɨlalu agɨladɨ hɨdɨlɨ amɨŋ igɨbalu uami. 11 Vaka viaŋ hulemɨlɨ cɨki hɨnidalɨŋ iadɨ hɨji huaci agaŋ nɨbu hulemɨlɨ cɨki dɨ hɨji me hɨniadami uami. Hɨnidaci viaŋ hulemɨlɨ cɨki me ciaŋ suladamin uami. Lɨdalɨŋ sibɨla vivi hɨsɨŋ hɨji huaci agaŋ avi nɨbu ma hɨniadami uami. Agadɨ ala cɨhu iabi iaha hulaŋ hekɨlɨ me hɨnihɨni hulemɨlɨ cɨki dɨ hɨji agadɨ ci valacin uami. 12 Iabi + Asɨ dɨ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ hɨvɨhɨvɨ pam igɨlalu uami. Mugaŋ lamɨgaŋ iga iga hɨsɨŋ agadɨ hɨvɨ me uhɨlɨŋ uhɨlɨŋ pam igɨlalu uami. Agadɨ ala mufɨli Asɨ dɨ mugaŋ lamɨgaŋ amɨŋ igɨbalu uami. Nɨbu aludɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igɨlalɨ hameŋ ala alaŋ avi nudɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igɨbalu uami. 13 Asɨ + saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama agaŋ hɨnibali uami. Asɨ aludɨ ahɨliahuci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalu aba migɨla migɨla hɨnihɨni agaŋ hɨnibali uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihɨni agaŋ hɨnibali uami. Ahica pam hameŋ agɨlaŋ hɨniavɨbali uami. Agadɨ ala hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihɨni agaŋ nɨbu manɨgali me hɨnihɨni ibi daŋ hɨnibali uami.
+ 13:2 13.2 Mt 17.20-21, 21.21, Mk 11.23, Lu 17.6, 1 Ko 12.8-10, 12.28 + 13:3 13.3 Mt 6.2 * 13:3 13.3 Ciaŋ nagaŋ vaka hɨsɨŋ manasɨŋ mu mu hɨvɨ hɨniavɨhadami. Nulɨdɨ ciaŋ pam laci ma hɨniavɨhadami. Limu hɨhɨle abavɨhadami. Iadɨ mɨŋa via uavɨla avɨŋ hɨvɨ hɨlavɨci lɨhuavɨla hɨmɨvin uavɨhadami. Limu hɨhɨle abavɨhadami. Iadɨ mɨŋa via uavɨci ibi hekɨlɨ daŋ hɨnivin uavɨhadami. + 13:4 13.4 Snd 10.12, 1 Pi 4.8 + 13:5 13.5 1 Ko 10.24, Fl 2.4 + 13:6 13.6 Sng 10.3, Lom 1.32, 12.9, 2 Jo 1.4 + 13:7 13.7 Lom 15.1, 1 Ko 9.12, Ga 6.2, 2 Ti 2.24, 1 Pi 4.8 + 13:12 13.12 Mt 18.10-11, 2 Ko 3.18, 5.7, Fl 3.12, Je 1.23-24, 1 Jo 3.2 + 13:13 13.13 1 Te 1.3, 1 Jo 4.16