4
Hɨmamɨgɨlɨ + daŋ namɨlaŋ igahɨlɨhalaŋ uami. Naludɨ hɨmamɨgɨlɨ daŋ agaŋ Asɨ dɨ haiabɨla hɨnidi uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ hɨji huaci daŋ hɨnihɨni naludɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨ sɨhɨvia sɨbaŋ migɨlɨhalaŋ uami.
Alaŋ Asɨ dɨ aba aba saŋ vɨdɨvɨdɨŋ hɨnimɨli uami.
Namɨlaŋ + Asɨ dɨ aba aba hɨji agadɨ valɨmɨlaŋ uami. Asɨ dɨ abɨben aba sɨhɨvia sɨbaŋ migɨla migɨla hɨnihalaŋ uami. Hɨnihɨni Asɨ dɨ huaci aba abɨhalaŋ uami. La + alusaŋ avi Asɨ dɨ abɨhalaŋ uami. Asɨ agaŋ alusaŋ hɨbɨ hihɨlɨci alaŋ huaci uavɨla Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ ciaŋ sulɨbalu agasaŋ Asɨ dɨ abɨhalaŋ uami. Ciaŋ agaŋ vaka sɨvɨla hɨnimi uami. Agadɨ ala iabi neŋ haiabɨla ci iahi uami. Hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ ciaŋ nagadɨ igahɨlahɨla saŋ valavɨla nɨbɨlaŋ lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ iadɨ lamavalɨ uami. Viaŋ + ciaŋ nagadɨ haiabɨla lamalama sulɨben agasaŋ Asɨ dɨ abɨhalaŋ uami. Asɨ agaŋ viaŋ ciaŋ nagadɨ sulasula saŋ iadɨ abalɨ uami.
Namɨlaŋ + hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ ma mɨŋamɨgu mɨŋaiahavalɨ agɨlaŋ hula hɨniavɨla uami. Ha namɨlaŋ hulaŋ hɨji daŋ agɨlaŋ hɨniavɨlalɨ hameŋ ala hɨnihalaŋ uami. Namɨlaŋ ihɨlu lavalava havɨ havɨ hɨnimɨlaŋ uami. Hameŋ lɨdalaŋ fɨli uaiaŋ havɨ havɨ umɨdɨ uami. Asɨ dɨ hɨji agadɨ pam lubiahɨlahɨla sibɨla vivi hɨnihalaŋ uami. Namɨlaŋ + ciaŋ huaci huaci agɨladɨ pam abɨhalaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ ciaŋ hameŋ agɨladɨ igahɨlahɨla abavɨbali uami. Ha huaci aba abavɨbali uami. Nɨbɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ agasaŋ abitɨhavɨci namɨlaŋ sɨhɨvia hɨji lamavɨla hɨbɨŋ abɨhalaŋ uami.
Polɨ agaŋ Tikikusɨ dɨdaŋ Onesimusɨ dɨdaŋ abɨci Kolosi haiabɨla uavɨmi.
Tikikusɨ ++ agaŋ sibɨla viaŋ vilan agasaŋ naludɨ abɨbali uami. Nɨbu iadɨ ima me sibɨla pam hɨsɨŋ hɨnilalɨ uami. Viaŋ nusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilan uami. Nɨbu aludɨ Hekɨlɨ dɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ huaci sɨbaŋ uami. Viaŋ nudɨ abɨlɨŋ naludɨ hɨvɨ ubali uami. Uavɨla ciaŋ abɨdaci sɨhɨvia sɨbaŋ igahɨlɨhalaŋ uami. Alaŋ vameba hɨnilalu agasaŋ sulɨdaci igahɨlɨbalaŋ uami. Igahɨlɨdalaŋ hulaŋ agaŋ naludɨ iagaŋ lagubali uami. Viaŋ + Tikikusɨ dɨ abɨlɨŋ Onesimusɨ hula ubali uami. Onesimusɨ avi nɨbu aludɨ ima me hɨnilalɨ uami. Viaŋ nusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilan uami. Nɨbu aludɨ Hekɨlɨ dɨ sibɨla sɨhɨvia sɨbaŋ vilalɨ uami. Nɨbu naludɨ haiabɨla pam hɨsɨŋ uami. Nɨbɨlaŋ ahica akuaba akuaba neŋ iahavalɨ agɨlasaŋ naludɨ abavɨbali uami.
Polɨ agaŋ Kolosi haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ lamulami.
10 Alisɨtalɨkusɨ + nɨbu viaŋ hula lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ neŋ hɨnidi uami. Nɨbu nalusaŋ lamuli uami. Makɨ nɨbu Banabasɨ dɨ midanu uami. Nɨbu avi nalusaŋ lamuli uami. Nɨbu uavɨla Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ ciaŋ sulasula hɨdɨbali agasaŋ viaŋ nalusaŋ ciaŋ ci igulɨŋ ualɨ uami. Nɨbu naludɨ hɨvɨ ua iahuci hɨjɨŋalavɨla nudɨ via ua naludɨ ulaŋ hɨvɨ lamɨhalaŋ uami. 11 Jasɨtusɨ avi nalusaŋ lamuli uami. Nudɨ ibi mu Josua uami. Hulaŋ ahica pam nagɨlaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ uami. Nɨbɨlaŋ viaŋ hula sibɨla vihavɨlalɨ uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ limu hɨhɨle agɨlaŋ viaŋ hula sibɨla ma vihavɨlalɨ uami. Asɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali likɨlɨci nudɨ lɨhu hɨvɨ hɨniavɨbali agasaŋ alaŋ sibɨla vilalu uami. Nɨbɨlaŋ iadɨ iagaŋ lagulagu sibɨla vihavɨlalɨ uami.
12 Epafɨlasɨ + nɨbu nalusaŋ lamuli uami. Nɨbu naludɨ haiabɨla pam hɨsɨŋ uami. Nɨbu Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ uami. Nɨbu nalusaŋ igahɨlahɨla Asɨ dɨ aba aba vɨsɨvasi igu igu hɨnilalɨ uami. Lɨdɨŋ nameŋ abɨlalɨ uami. Nɨbɨlaŋ nadɨ hɨji agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ lubiahɨlahɨla akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ lɨhavɨm aba abɨlalɨ uami. 13 Viaŋ naludɨ amɨŋ abadin uami. Epafɨlasɨ nɨbu hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavalɨ naludɨ ahɨliahuiahu saŋ vɨsɨvasi igu igu sibɨla vilalɨ uami. Laodisia haiabɨla hɨniavɨlalɨ agɨladɨdaŋ Hielapolisɨ haiabɨla hɨniavɨlalɨ agɨladɨdaŋ avi ahɨliahuiahu saŋ vɨsɨvasi igu igu sibɨla vilalɨ uami.
14 Fim + hahahaha hɨsɨŋ hulaŋ Lukɨ agaŋ nalusaŋ lamuli uami. Viaŋ nusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilan uami. Demasɨ avi nalusaŋ lamuli uami. 15 Viaŋ iadɨ isagali imahali me agɨlaŋ Laodisia haiabɨla hɨniavɨlalɨ agɨlasaŋ lamuladin agadɨ via ua tɨbi sulɨhalaŋ uami. La iamɨgali mu Nimɨfa saŋ lamuladin uami. Hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci nudɨ ulaŋ hɨvɨ hɨnihɨni Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahaiaha saŋ sɨhɨ iahavɨlalɨ agɨlasaŋ avi lamuladin uami. Viaŋ lamuladin agadɨ via ua tɨbi sulɨhalaŋ uami. 16 Namɨlaŋ manasɨŋ nagadɨ via mɨŋalavɨla igɨhalaŋ uami. Igavɨla hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci Laodisia haiabɨla hɨniavadi agɨlasaŋ igulaŋ uci nɨbɨlaŋ avi manasɨŋ nagadɨ via mɨŋalavɨla igavɨm uami. Manasɨŋ Laodisia haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ lɨbavɨla igulɨŋ uadi agadɨ namɨlaŋ avi via mɨŋalavɨla igɨhalaŋ uami. 17 Lavɨla + Alɨkipusɨ dɨ nameŋ abɨhalaŋ uami. Aludɨ Hekɨlɨ agaŋ nasaŋ sibɨla igualɨ agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ vi fɨhalɨha aba abɨhalaŋ uami.
18 Viaŋ + Polɨ uami. Viaŋ nukeŋ nalusaŋ lamula lamula ciaŋ nagadɨ nalusaŋ lɨbadin uami. Namɨlaŋ iasaŋ igahɨlɨhalaŋ uami. Viaŋ lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ vakala hɨnidin uami. Asɨ nalusaŋ mavɨn hɨnibali uami.
+ 4:1 4.1 Wkp 25.43, 25.53, Ef 6.9 + 4:2 4.2 Ef 6.18, Fl 4.6 + 4:3 4.3 Lom 15.30, 1 Ko 16.8-9, Ef 6.19 + 4:4 4.4 Ef 6.20 + 4:5 4.5 Ef 5.15-16, 1 Te 4.11-12 + 4:6 4.6 Mk 9.50, Ef 4.29, Kl 3.16, 1 Pi 3.15 + 4:7 4.7 HJL 20.4, 2 Ti 4.12 + 4:7 4.7-8 Ef 6.21-22 + 4:9 4.9 Fm 1.10-12 + 4:10 4.10 HJL 12.12, 12.25, 13.13, 15.37-39, 19.29, 27.2, Fm 1.24 + 4:12 4.12 Kl 1.7, Fm 1.23 + 4:14 4.14 2 Ti 4.10-11, Fm 1.24 + 4:17 4.17 Fm 1.2 + 4:18 4.18 1 Ko 16.21, 2 Te 3.17