2
Hulaŋ Jisasɨ lɨbɨmɨŋami agɨlaŋ Polɨ dɨdaŋ Banabasɨ dɨdaŋ igavɨla hɨji pam lamavɨmi.
Lɨhavɨci + hualɨ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu limu ahica limu ahica cɨjɨŋ uci Banabasɨ hula cɨhu Jelusalem haiabɨla vemɨlu uami. Taitusɨ dɨ avi viavɨla ahuata hameŋ vemɨlu uami. Asɨ nukeŋ iadɨ abɨci vemɨlu uami. Ve iahavɨla hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ hulaŋ ibi daŋ agɨladɨ laci abamin uami. Viaŋ Jisasɨ dɨ ciaŋ nagadɨ hɨdɨlɨ mu mu agɨlasaŋ sulasula hɨdɨlan aba abamin uami. Sibɨla vaka vihadamin agaŋ havɨ sɨvɨlɨmɨdɨ aba abavɨla nulɨdɨ abamin uami. Malɨciŋ vilan agaŋ avi havɨ sɨvɨlɨmɨdɨ aba abavɨla nulɨdɨ abamin uami. 3-5 Ciaŋ + vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agaŋ vaka aludɨ lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ me lamɨci hɨniadamɨlu uami. Agadɨ ala Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ vevɨla aludɨ ahɨliahudaci lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ me hɨniadamɨlu agadɨ valavɨla cɨhu huaci hɨniadamɨlu uami. Hɨnidamɨli hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ alaŋ hɨniadamɨlu agadɨ hɨdɨlɨ igɨbalu aba vehavɨmi uami. Vevɨla hɨnihɨni analɨ nameŋ abavɨhadami uami. Alaŋ namɨlaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨlalaŋ hameŋ ala lamɨlalu aba abavɨhadami uami. Hameŋ aba aba cɨhu ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sulasula aludɨ lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ me lamɨben aba lɨhavɨhadami uami. Hameŋ lɨhavɨdaci nalusaŋ igahɨlahɨla nulɨdɨ ciaŋ agadɨ lulalula nulɨdɨ lɨhu hɨvɨ ma hɨniadamɨlu uami. Jisasɨ dɨ ciaŋ amɨŋ agadɨ pam lubiahɨlɨbalaŋ aba nulɨdɨ ciaŋ ma lubiahɨladamɨlu uami. Taitusɨ nɨbu Gɨlikɨ hɨdɨlɨ uami. Nɨbu viaŋ hula hɨnimi ala hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ hulaŋ ibi daŋ agɨlaŋ nudɨ hadi sɨbɨlɨ ihalahalaha saŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ ma abavɨmi uami. Nɨbɨlaŋ + hulaŋ ibi daŋ me hɨniavɨhadami ala iadɨ hɨji hɨvɨ nukeŋ nameŋ igahɨladamin uami. Viaŋ hulaŋ ibi daŋ agɨlasaŋ hɨji ma igahɨlɨlan aba abadamin uami. Hulaŋ ibi apalɨ agɨlasaŋ ma igahɨlɨlan aba abadamin uami. Asɨ avi nɨbu hulaŋ ibi daŋ agɨlasaŋ ma igahɨlɨlalɨ aba abadamin uami. Hulaŋ ibi apalɨ agɨlasaŋ ma igahɨlɨlalɨ aba abadamin uami. Hɨji hameŋ lamɨdalɨŋ nulɨdɨ hulaŋ ibi daŋ agɨlaŋ iasaŋ ciaŋ mu ma lamalubiavɨmi uami. Nɨbɨlaŋ + nukeŋ hɨji nameŋ lamavɨmi uami. Asɨ agaŋ Pita dɨ abɨci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlasaŋ Jisasɨ dɨ ciaŋ sulasula hɨdɨlalɨ aba abavɨmi uami. Polɨ dɨ avi hameŋ ala abɨci hɨdɨlɨ mu mu agɨlasaŋ Jisasɨ dɨ ciaŋ sulasula hɨdɨlalɨ aba abavɨmi uami. Vaka Asɨ agaŋ Pita dɨ lɨbɨmɨŋavɨla vɨdɨvɨdɨŋ igudaci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlasaŋ ciaŋ sulasula hɨdadami uami. Iadɨ avi lɨbɨmɨŋavɨla vɨdɨvɨdɨŋ igudaci hɨdɨlɨ mu mu agɨlasaŋ ciaŋ sulasula hɨdadamin uami. Hulaŋ + iamɨgali agɨlaŋ Jemɨsɨ dɨdaŋ Pita dɨdaŋ igavɨdaci hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ hulaŋ ibi hekɨlɨ hekɨlɨ daŋ hɨniavɨhadami uami. Jon dɨ avi igavɨdaci hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ hulaŋ ibi hekɨlɨ daŋ hɨniadami uami. Hulaŋ ahica pam agɨlaŋ hɨji nameŋ lamavɨmi uami. Asɨ agaŋ Polɨ saŋ mavɨn hɨniavɨla nudɨ lɨbɨmɨŋami aba abavɨmi uami. Hameŋ abavɨla iadɨ human lamavɨmi uami. Banabasɨ dɨ avi human lamavɨmi uami. Human lamavɨci alaŋ nulɨdɨ isagalinɨlu imahalinɨlu me hɨnimɨlu uami. Hɨnihɨni alaŋ hudɨmɨda hɨji pam laci hɨniavɨla ciaŋ abaigahɨlamɨlu uami. Abaigahɨlavɨla nameŋ abamɨlu uami. Viaŋ Banabasɨ hula hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu agɨlasaŋ ciaŋ sulasula hɨdɨbalu aba abamɨlu uami. Hulaŋ ahica pam agɨlaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlasaŋ ciaŋ sulasula hɨdavɨbali aba abamɨlu uami. Hulaŋ ahica pam agɨladɨ ibi nameŋ aba abamɨlu uami. Mu Jemɨsɨ aba abamɨlu uami. Mu Pita aba abamɨlu uami. Mu Jon aba abamɨlu uami. 10 Hameŋ + abɨmɨli hulaŋ ibi daŋ agɨlaŋ ciaŋ mu aludɨ nameŋ abavɨmi uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨlaŋ akuaba akuaba apalɨ hɨniavɨlalɨ aba abavɨmi uami. Namɨlaŋ nulɨdɨ ahɨliahuhalaŋ aba abavɨmi uami. Vaka viaŋ hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba apalɨ hɨniavɨhadami agɨladɨ ahɨliahuiahu sibɨla agasaŋ hɨjɨŋaladamin uami. Iabi avi sibɨla hameŋ agasaŋ ala vɨdɨvɨdɨŋ hɨnilan uami.
Polɨ agaŋ Pita dɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agadɨ haiabɨla lama abami.
11-14 Pita + agaŋ Anɨtiokɨ haiabɨla vemi uami. Vevɨla hɨji huaci daŋ hɨnihɨni hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ hula sɨmɨŋ navɨhadami uami. Agadɨ ala hulaŋ limu hɨhɨle avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci hadi sɨbɨlɨ ihalahalaha saŋ vɨdɨvɨdɨŋ hɨniavɨhadami agɨlaŋ vehavɨmi uami. Jemɨsɨ agaŋ nulɨdɨ abɨci vehavɨmi uami. Ve iahavɨci Pita agaŋ nulɨdɨ igavɨla lɨdami uami. Lɨdavɨla hɨdɨlɨ mu mu agɨladɨ valadami uami. Lɨdɨŋ nɨbɨlaŋ hula pam ma mɨgahɨnihɨni navɨhadami uami. Lɨdaci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ limu hɨhɨle agɨlaŋ nudɨ lubiahɨlahɨla hameŋ laci ala hɨdɨlɨ mu mu agɨladɨ valavala nɨbɨlaŋ hula ma mɨgahɨnihɨni navɨhadami uami. Nɨbɨlaŋ hɨji nameŋ lamavɨhadami uami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ aludɨ iga iga abavɨbali aba abavɨhadami uami. Nɨbɨlaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sɨhɨvia lubiahɨlahɨla hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ hula ma mɨgahɨnihɨni navɨlalɨ aba abavɨbali aba abavɨhadami uami. Lɨhavɨdaci Banabasɨ avi nulɨdɨ analɨ hɨji agadɨ lubiahɨladami uami. Hameŋ lɨhavɨdaci viaŋ igɨdalɨŋ Jisasɨ dɨ ciaŋ amɨŋ agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ ma lubiahɨlavɨhadami uami. Lɨhavɨdaci viaŋ Pita dɨ nukeŋ nameŋ abamin uami. Nama Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ hulaŋ aba abamin uami. Agadɨ ala cɨhu viaŋ igɨdalɨŋ nama hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ me hɨnilanaŋ aba abamin uami. Nama Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ hulaŋ me ma hɨnilanaŋ aba abamin uami. Hameŋ sadaŋ nama akɨ saŋ hɨdɨlɨ mu mu agɨladɨ vɨdɨvɨdɨŋ abɨlanaŋ aba abamin uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ me hɨnihalaŋ aba abɨlanaŋ aba abamin uami. Ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ lubiahɨlahɨla hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ hula mɨgahɨnihɨni nɨmɨlaŋ aba abɨlanaŋ ha lusɨŋ sɨbɨlɨ aba abamin uami.
Hulaŋ mu agaŋ Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨci Asɨ agaŋ nudɨ hulaŋ huaci aba abɨbali agasaŋ abami.
15 La Pita dɨ cɨhu ala abamin uami. Aludɨ iamɨlɨhali nɨbɨlaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ aba abamin uami. Nɨbɨlaŋ ala aludɨ huhɨlavɨci iaha Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ hɨnilalu aba abamin uami. Alaŋ hɨdɨlɨ mu mu hɨma aba abamin uami. Hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ hɨsɨŋ aba abamin uami. 16 Alaŋ + igɨlalu aba abamin uami. Hulaŋ iamɨgali ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ lubiahɨlavɨlalɨ agɨlasaŋ Asɨ nulɨdɨ hulaŋ iamɨgali huaci aba ma abɨlalɨ aba abamin uami. Hulaŋ iamɨgali Jisasɨ Kɨlaisɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨlalɨ agɨlasaŋ Asɨ nulɨdɨ hulaŋ iamɨgali huaci aba abɨlalɨ aba abamin uami. Alaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨlalu aba abamin uami. Hɨji vɨdɨvɨdɨŋ hameŋ lamɨdamɨli Asɨ aludɨ hulaŋ iamɨgali huaci aba abɨbali aba abamin uami. Ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ lubiahɨlɨdamɨli Asɨ aludɨ hulaŋ iamɨgali huaci aba ma abɨbali aba abamin uami. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami aba abamin uami. Hulaŋ iamɨgali ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ lubiahɨlavɨlalɨ agɨlasaŋ Asɨ nulɨdɨ hulaŋ iamɨgali huaci aba ma abɨbali aba abami aba abamin uami. 17 Alaŋ + hɨji nameŋ lamɨlalu aba abamin uami. Alaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnidamɨli Asɨ aludɨ nameŋ abɨbali aba abɨlalu aba abamin uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abɨbali aba abɨlalu aba abamin uami. Hɨji hameŋ lamɨdamɨli Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ limu hɨhɨle agɨlaŋ igavɨdaci alaŋ avi hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ me lusɨŋ sɨbɨlɨ daŋ hɨnilalu aba abamin uami. Lavɨla alaŋ nameŋ abɨmagalu aba abamin uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ nukeŋ akua lɨci ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ valavɨla lusɨŋ sɨbɨlɨ vilalu aba abɨmagalu aba abamin uami. Nɨbu hameŋ ma sɨbaŋ lɨlalɨ aba abamin uami. 18 Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ lubiahɨlavɨdaci viaŋ abamɨgɨlɨdalɨŋ valavɨdaci cɨhu viaŋ nukeŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lubiahɨlavɨla aba abamin uami. Ha viaŋ nukeŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ ifɨlahalaha hɨsɨŋ hulaŋ me hɨnivin aba abamin uami. 19-20 Vaka + viaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ lɨhu hɨvɨ hɨniadamin aba abamin uami. Hɨnidalɨŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agaŋ lɨdaci viaŋ valɨ me hɨniadamin aba abamin uami. Kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmami aba abamin uami. Hameŋ ala kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ iadɨ avi lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmahɨma me hɨmamin aba abamin uami. La iabi neŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lɨhu hɨvɨ ma hɨnilan aba abamin uami. Viaŋ Asɨ saŋ pam igahɨlahɨla iadɨ nukeŋ hɨji agadɨ ma lubiahɨlɨlan aba abamin uami. Viaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni nudɨ hɨji agadɨ pam lubiahɨlɨlan aba abamin uami. Viaŋ Asɨ dɨ Ninaŋ agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama akuaba akuaba sibɨla fɨli neŋ vilan aba abamin uami. Nɨbu ala iasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨniavɨla iadɨ ahɨliahuiahu saŋ hɨmami aba abamin uami. 21 Alaŋ + ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sɨhɨvia lubiahɨlɨdamɨli Asɨ agaŋ aludɨ nameŋ ma abɨlalɨ aba abamin uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba ma abɨlalɨ aba abamin uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abavɨla aba abamin uami. Ha Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ havɨ ma abɨci mɨgavɨla hɨmɨvi aba abamin uami. Hameŋ sadaŋ viaŋ Asɨ iasaŋ mavɨn hɨnilalɨ agadɨ ma valɨben aba abamin uami.
+ 2:1 2.1 HJL 11.30, 15.2 + 2:3-5 2.3-5 HJL 15.1, 15.24, 16.3, 2 Ko 11.20, 11.26, Ga 1.7, 3.1, 5.1, 5.13 + 2:6 2.6 Lo 10.17, HJL 10.34, Lom 2.11, 2 Ko 12.11, Ga 6.3 + 2:7 2.7 HJL 22.21 + 2:9 2.9 Jo 1.42, Lom 1.4-5, Ef 3.8 + 2:10 2.10 HJL 11.29-30 + 2:11-14 2.11-14 HJL 11.2-3, 1 Ti 5.20 + 2:16 2.16 Sng 143.2, HJL 13.38-39, 15.10-11, Lom 1.17, 3.20-28, 4.5, 11.6, Ga 3.11, Ib 7.18-19 + 2:17 2.17 1 Jo 3.8-9 + 2:19-20 2.19-20 Jo 13.1, Lom 6.11, 6.14, 7.6, 2 Ko 5.14-15, Ga 1.4, Ef 5.2, 1 Te 5.10, Ta 2.14, Ib 9.14, 1 Pi 4.2 + 2:21 2.21 Ga 3.21, Ib 7.11