3
Polɨ agaŋ Tesalonaika haiabɨla hɨsɨŋ agɨladɨ iagaŋ lagulagu saŋ Timoti dɨ abɨci umi.
1-2 Alaŋ + nalusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilalu uami. Naludɨ ciaŋ hɨjɨ cɨki avi ma igahɨlahɨlu sadaŋ hɨji nameŋ lamahɨlu uami. Timoti dɨ abɨmɨli naludɨ hɨvɨ udaci alaŋ ahica Atenɨsɨ haiabɨla neŋ hɨnibalu aba abahɨlu uami. Timoti nɨbu aludɨ ima me hɨnilalɨ uami. Asɨ nɨbu hula sibɨla vidaci nɨbu Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ ciaŋ sulɨlalɨ uami. Alaŋ nudɨ abɨmɨli uavɨla naludɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agɨladɨ vɨdɨvɨdɨŋ igu igu saŋ iagaŋ lagubali uami. Namɨlaŋ + vɨhɨlɨ akuaba akuaba avɨha avɨha havɨdalaŋ naludɨ limu hɨhɨle agɨlaŋ hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ lamavɨmɨdɨ aba nɨbu naludɨ iagaŋ lagubali uami. Namɨlaŋ nukeŋ ci igɨlalaŋ uami. Asɨ agaŋ aludɨ lɨbɨmɨŋavɨla vɨhɨlɨ hameŋ agɨladɨ havahava saŋ abami uami. Alaŋ + namɨlaŋ hula hɨnihɨni naludɨ nameŋ abahɨlu uami. Akuaba akuaba vɨhɨlɨ agɨlaŋ aludɨ hɨvɨ iahavɨbali aba abahɨlu uami. Namɨlaŋ nudɨ sɨhɨvia igahɨlahalaŋ uami. Akuaba akuaba sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ hameŋ agɨlaŋ ci iahavadi uami. Viaŋ + hɨji nameŋ lamacin uami. Ilasɨsɨ hɨsɨŋ hulaŋ agaŋ naludɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agɨladɨ ilasɨsɨ saŋ ciaŋ huaci huaci ci akua abalɨ aba igahɨlacin uami. Lɨci aludɨ sibɨla agɨlaŋ havɨ sɨvɨlavɨmɨdɨ aba igahɨlacin uami. Hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ hameŋ igahɨlahɨla hɨnicin uami. Lavɨla Timoti dɨ abɨlɨŋ naludɨ pɨŋ lɨhalɨha sɨbaŋ ualɨ uami.
Timoti agaŋ cɨhu vevɨla akuaba akuaba igami agɨlasaŋ sulɨci Polɨ agaŋ igahɨlavɨla hɨjɨŋalami.
Timoti + agaŋ naludɨ vala aludɨ hɨvɨ cɨhu ci velɨ uami. Nɨbu vevɨla akuaba akuaba sibɨla huaci huaci agɨladɨ vidalaŋ igalɨ agasaŋ aludɨ sulalɨ uami. Namɨlaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨnihɨni limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilalaŋ agasaŋ sulalɨ uami. Alaŋ namɨlaŋ hula hɨnihɨni akuaba akuaba lahɨlu agɨlasaŋ igahɨlɨlalaŋ uami. Igahɨlahɨla ciaŋ huaci huaci abɨlalaŋ agɨlasaŋ aludɨ sulalɨ uami. Alaŋ naludɨ iga iga saŋ mavɨn hɨnilalu hameŋ laci ala namɨlaŋ avi aludɨ iga iga saŋ mavɨn hɨnilalaŋ uami. Nusaŋ ala nɨbu ve aludɨ sulalɨ uami. Iadɨ + isagali imahali me namɨlaŋ uami. Hulaŋ limu hɨhɨle aludɨ sɨbɨlɨ lamavɨdaci hɨnilalu uami. Vɨhɨlɨ havahava hɨnidamɨli namɨlaŋ Asɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hanɨbuŋ hanɨbuŋ hɨnilalaŋ agadɨ ciaŋ hɨjɨ igahɨlahɨlu uami. Naludɨ ciaŋ hɨjɨ agadɨ igahɨlɨmɨli aludɨ iagaŋ lagualɨ uami. Alaŋ + igɨdamɨli namɨlaŋ aludɨ Hekɨlɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨnihɨni vɨdɨvɨdɨŋ lagulamɨlalaŋ uami. Lɨdalaŋ alaŋ huaci sɨbaŋ hɨnilalu uami. Alaŋ Asɨ dɨ abɨben aba nalusaŋ igahɨlahɨla hekɨlɨ sɨbaŋ hɨjɨŋalɨlalu uami. Hɨjɨŋalaŋala Asɨ dɨ huaci aba abɨlalu uami. Lɨdɨŋ alaŋ Asɨ dɨ hameŋ laci hameŋ laci huaci aba abɨlalu uami. 10 Asɨ + agaŋ alusaŋ hɨbɨ hihɨlɨci alaŋ uavɨla naludɨ iga iga saŋ nudɨ hɨfɨlɨ hɨfɨlɨ uaiadi uaiadi hameŋ laci aba aba hɨnilalu uami. Naludɨ ua igavɨla nalusaŋ ciaŋ sulɨdamɨli naludɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agɨlaŋ sɨvɨlavɨmɨdɨ aba nalusaŋ ala Asɨ dɨ aba aba hɨnilalu uami.
Polɨ agaŋ nulɨdɨ ua iga iga saŋ Asɨ dɨ abami.
11 Aludɨ + Iavaŋ Asɨ hula aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ hula hɨbɨ hihɨlavɨci alaŋ naludɨ hɨvɨ ubalu aba Asɨ dɨ abɨlalu uami. 12 Aludɨ + Hekɨlɨ agaŋ lɨdaci namɨlaŋ naludɨ limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihɨni agaŋ iaha hekɨlɨ lɨm aba Asɨ dɨ abɨlalu uami. Lɨci namɨlaŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnibalaŋ aba Asɨ dɨ abɨlalu uami. Hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlasaŋ avi mavɨn hekɨlɨ hɨnibalaŋ aba Asɨ dɨ abɨlalu uami. Alaŋ nalusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilalu hameŋ laci ala namɨlaŋ avi nulɨsaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnibalaŋ aba Asɨ dɨ abɨlalu uami. 13 Hameŋ + lɨdalaŋ Asɨ agaŋ naludɨ hɨji mɨŋaiahɨdaci vɨdɨvɨdɨŋ hɨnibalaŋ aba Asɨ dɨ abɨlalu uami. Lɨdalaŋ mufɨli aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ agaŋ nudɨ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ hula cɨhu vebali aba Asɨ dɨ abɨlalu uami. Hadɨhu heŋ namɨlaŋ huaci sɨlɨvɨ laci hɨnibalaŋ aba Asɨ dɨ abɨlalu uami. Lɨdalaŋ aludɨ Iavaŋ Asɨ agaŋ igɨci namɨlaŋ hugɨ apalɨ hɨnibalaŋ aba Asɨ dɨ abɨlalu uami. Ha amɨŋ sɨbaŋ uami.
+ 3:1-2 3.1-2 HJL 16.1-3, 17.15 + 3:3 3.3 Ef 3.13, 2 Ti 3.12 + 3:4 3.4 HJL 14.22, 20.24 + 3:5 3.5 Fl 2.15-16 + 3:6 3.6 HJL 18.5 + 3:7 3.7 2 Te 1.4 + 3:8 3.8 Fl 4.1 + 3:10 3.10 HJL 26.7, Lom 1.10, Kl 4.12, 2 Ti 1.3 + 3:11 3.11 2 Te 2.16 + 3:12 3.12 1 Te 4.9-10, 5.15, 2 Pi 1.7 + 3:13 3.13 Sek 14.5, 1 Ko 1.8, Fl 1.10, 2 Te 1.7, 1.10