11
Asɨ dɨ aba aba saŋ nudɨ hulemɨlɨ agɨladɨ lamalubimi.
(Matiu 6.9-15 mu Matiu 7.7-11)
Mu + tɨbɨ Jisasɨ Asɨ dɨ aba fɨhala hɨnidaci nudɨ hulemɨlɨ mu agaŋ vevɨla abami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Vaka Jon nudɨ hulemɨlɨ agɨladɨ Asɨ dɨ aba aba saŋ lamalubimi uami. Nɨbu lamalubimi hameŋ ala aludɨ avi lamalubiha uami. Lɨci + Jisasɨ nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ Asɨ dɨ abɨben aba nameŋ abɨhalaŋ uami. Iavaŋ nadɨ ibi huaci sɨbaŋ aba abɨhalaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ avi nasaŋ hameŋ abavɨm aba abɨhalaŋ uami. Nama hulaŋ iamɨgali agɨladɨ likɨlɨnaŋ nadɨ lɨhu hɨvɨ hɨniavɨm aba abɨhalaŋ uami. Alusaŋ sɨmɨŋ isabɨlaŋ akuaba akuaba uaiaŋ pabiŋ pabiŋ saŋ hameŋ laci iguha aba abɨhalaŋ uami. Alaŋ nɨlalu hameŋ ala lama hɨlihalavɨla iguha aba abɨhalaŋ uami. Hulaŋ aludɨ sɨbɨlɨ lamavɨdaci alaŋ nulɨdɨ hugɨ hivɨlalu aba abɨhalaŋ uami. Hameŋ laci ala nama avi aludɨ hugɨ hivɨha aba abɨhalaŋ uami. Aludɨ migɨlɨha aba abɨhalaŋ uami. Laguŋ agaŋ aludɨ ilasɨmɨdɨ aba abɨhalaŋ uami.
Lavɨla nulɨdɨ abami. Naludɨ hulaŋ mu nagɨli huaci daŋ hɨnidi agaŋ hɨfɨlɨ alɨhaŋ uavɨla nagɨlinu huaci agadɨ mɨŋaiualaiuala abɨvi uami. Nagɨli huaci aba abɨvi uami. Iasaŋ maci tɨbɨ ahica pam agɨladɨ iguha aba abɨvi uami. Cɨhu hɨbɨŋ nasaŋ hameŋ ala iguben aba abɨvi uami. Iadɨ nagɨli mu agaŋ iadɨ pɨŋ ve aba abɨvi uami. Viaŋ nusaŋ maci igunana agaŋ apalɨ lɨci nadɨ pɨŋ ven aba abɨvi uami. Lɨci hulaŋ ani hɨsɨvɨvi agadɨ mɨŋaiualɨci iaha uleŋ muji hɨnia abɨvi uami. Iadɨ lɨbɨsɨlɨvɨmɨnaŋ aba abɨvi uami. Viaŋ iadɨ ninanadi hula hɨbɨ lɨbavɨla ani hɨnidalu agadɨ nama ma igɨnaŋ aba abɨvi uami. Viaŋ nasaŋ maci ma iguben aba abɨvi uami. La + abami. Viaŋ naludɨ abadin agadɨ igahɨlɨhalaŋ uami. Nagɨlinu ve maci igu igu saŋ abitɨhɨci nusaŋ maci igu igu saŋ valɨvi uami. Agadɨ ala iadɨ cɨhu cɨhu mɨŋaiualɨmɨdɨ aba abavɨla iguvi uami. Nɨbu maci akuaba akuaba saŋ tɨbɨ mɨgɨvi agadɨ nusaŋ iguvi uami. Viaŋ + naludɨ abadin agadɨ igahɨlɨhalaŋ uami. Namɨlaŋ Asɨ nalusaŋ akuaba akuaba igu igu saŋ nudɨ abitɨhɨhalaŋ uami. Lɨlaŋ nalusaŋ igubali uami. Namɨlaŋ akuaba akuaba saŋ suhɨlɨhalaŋ uami. Lavɨla igɨbalaŋ uami. Namɨlaŋ hɨbɨ lapa ifɨhalaŋ uami. Lɨlaŋ Asɨ nalusaŋ hɨbɨ lavɨlɨbali uami. 10 Hulaŋ mu akuaba akuaba saŋ Asɨ dɨ abitɨhɨlalɨ agaŋ akuaba akuaba vilalɨ uami. Hulaŋ mu akuaba akuaba saŋ suhɨlɨlalɨ agaŋ igɨlalɨ uami. Hulaŋ mu hɨbɨ lapa ifɨlalɨ agasaŋ Asɨ nusaŋ hɨbɨ lavɨlɨlalɨ uami.
11 Iagagalinɨlu + namɨlaŋ ninadinalu hehɨlaŋ nana saŋ abavɨci nulɨsaŋ lahu sɨbɨlɨ agɨladɨ ma iguvalaŋ uami. 12 Havaŋ magɨ nana saŋ abavɨci nulɨsaŋ saŋa numɨgaŋ agɨladɨ ma iguvalaŋ uami. 13 Iagagalinɨlu namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ akape vilalaŋ uami. Agadɨ ala naludɨ ninanadinalu agɨlasaŋ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ igulalaŋ uami. Naludɨ Iaganalu Asɨ iahua hɨvɨ hɨnilalɨ agaŋ nudɨ Amɨŋ agadɨ nalusaŋ igu igu saŋ abɨlaŋ hɨjɨŋalaŋala igubali uami.
Jisasɨ agaŋ Belɨsebulɨ dɨ vɨdɨvɨdɨŋ hɨvɨ sudɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ lahulalɨ uavɨmi.
(Matiu 12.22-30 mu Makɨ 3.20-27)
14 Sudɨ sɨbɨlɨ agaŋ hulaŋ mu agadɨ hɨvɨ hɨnidaci nudɨ sɨbɨsaŋ agaŋ mumia hɨniadami. Lɨci Jisasɨ agaŋ sudɨ sɨbɨlɨ agadɨ lahumi. Lahuci sudɨ sɨbɨlɨ agaŋ hulaŋ agadɨ vala uci hulaŋ agaŋ cɨhu ciaŋ abami. Ciaŋ abɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ iga iga i uavɨmi. 15 Lɨhavɨci + hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ abavɨmi. Nɨbu Belɨsebulɨ dɨ vɨdɨvɨdɨŋ hɨvɨ sudɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ lahulalɨ uavɨmi. Belɨsebulɨ nɨbu sudɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ manɨgali uavɨmi.* 16 Hulaŋ + iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ Jisasɨ dɨ vɨdɨvɨdɨŋ igɨbalu aba lɨhavɨmi. Lavɨla nudɨ ilasɨsɨ saŋ uavɨla abavɨmi. Asɨ agaŋ nasaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igudaci nama akuaba sihɨ abalamɨnaŋ igavɨla abɨbalu uavɨmi. Amɨŋ ala aba abɨbalu uavɨmi. Nɨbu Asɨ dɨ sibɨla vilalɨ aba abɨbalu uavɨmi. 17 Lɨhavɨci + Jisasɨ nulɨdɨ hɨji agɨladɨ igavɨla nameŋ abami. Hulaŋ iamɨgali fɨli tɨbɨ pam hɨsɨŋ agɨlaŋ latɨhavɨla nɨbɨlaŋ masa masa sagaŋ lɨbavɨci fɨli tɨbɨ agaŋ sɨbɨlɨ lɨvi uami. Hulaŋ iamɨgali ulaŋ pam hɨsɨŋ agɨlaŋ latɨhavɨla sagaŋ lɨbavɨla hɨtɨŋ hɨtɨŋ lɨhavɨci ulaŋ agaŋ hulaŋ iamɨgali apalɨ hɨnivi uami. 18 Namɨlaŋ iasaŋ nameŋ abɨlalaŋ uami. Nɨbu Belɨsebulɨ dɨ vɨdɨvɨdɨŋ hɨvɨ sudɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ lahulalɨ aba abɨlalaŋ uami. Satan dɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ latɨhavɨla nɨbɨlaŋ nukeŋ nukeŋ sagaŋ lɨbavɨdaci Satan agaŋ akuaba akuaba agɨladɨ ma migɨlɨvi uami. 19 Belɨsebulɨ iasaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igudaci sudɨ sɨbɨlɨ lahulan lɨci uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ naludɨ hulemɨlɨ agɨlasaŋ ani agaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igudaci sudɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ lahuavɨlalɨ uami. Naludɨ nukeŋ hulemɨlɨ agɨlaŋ abavɨbali uami. Namɨlaŋ analɨ nameŋ abɨlalaŋ aba abavɨbali uami. Belɨsebulɨ agaŋ Jisasɨ saŋ vɨdɨvɨdɨŋ igudaci sudɨ sɨbɨlɨ lahulalɨ aba abɨlalaŋ aba abavɨbali uami. 20 Asɨ + iasaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igudaci sudɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ lahulan lɨci uami. Ha Asɨ hulaŋ iamɨgali likɨlɨci nudɨ lɨhu hɨvɨ hɨniavadi agadɨ ci igadalaŋ uami.
21 Hulaŋ mu puia hutesɨ agadɨ mɨŋalɨva vɨdɨvɨdɨŋ lagulamavɨla nudɨ ulaŋ agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ migɨlɨvi uami. Migɨlɨdaci nudɨ ulaŋ akuaba akuaba agɨlaŋ huaci hɨniavɨvi uami. 22 Nɨbu + nudɨ puia akuaba akuaba ilɨŋ daŋ agasaŋ pam hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨvi uami. Agadɨ ala hulaŋ mu vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agaŋ vevɨla sagaŋ lɨbavɨla nudɨ lɨvalɨvi uami. Lɨvalavɨla nudɨ puia hutesɨ akuaba akuaba agɨladɨ huaci vivi uami. Via labɨlavɨla hulaŋ limu hɨhɨle agɨlasaŋ iguvi uami.
23 Hulaŋ + mu viaŋ hula hɨji humɨgaŋ pam ma hɨnilalɨ agaŋ iadɨ nagɨli lamɨlalɨ uami. Hulaŋ mu iadɨ ciaŋ agadɨ hulaŋ iamɨgali iadɨ pɨŋ veve saŋ ma lamalubilubi abɨlalɨ agaŋ uami. Nɨbu hulaŋ iamɨgali agɨladɨ lahulahu me lahudaci valavala uavɨlalɨ uami.
Sudɨ sɨbɨlɨ agaŋ vala uavɨla ala cɨhu vevi uami.
(Matiu 12.43-45)
24 Lavɨla + Jisasɨ cɨhu abami. Sudɨ sɨbɨlɨ hulaŋ mu dɨ hɨvɨ hɨnivi agaŋ nudɨ valavɨla uvi uami. Uavɨla fɨli tɨbɨ avɨli apalɨ heŋ uvɨ suhɨla suhɨla hɨdɨvi uami. Abeŋ hɨnia alusɨben aba suhɨla suhɨla hɨdɨvi uami. Suhɨla suhɨla hɨdɨci hɨma lɨci hɨji lamavɨla abɨvi uami. Viaŋ ulaŋ vaka hɨnimin heŋ cɨhu ala ua igɨben aba abɨvi uami. 25 Lavɨla ua igɨci ulaŋ agadɨ sɨmum lulavɨla hajɨŋ lamavɨci huaci sɨbaŋ hɨnivi uami. 26 Lɨci + nɨbu uavɨla sudɨ sɨbɨlɨ limu hɨhɨle vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agɨladɨ likɨla vavevi uami. Human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ likɨla vave uleŋ muji heŋ ivouavɨla hɨniavɨvi uami. Vaka sudɨ sɨbɨlɨ pabiŋ sɨbaŋ hulaŋ agadɨ hɨvɨ hɨnivi sadaŋ nɨbu huaci tagɨlaŋ daŋ hɨnivi uami. Agadɨ ala husivɨ sudɨ sɨbɨlɨ akape agɨlaŋ hulaŋ agadɨ hɨvɨ hɨniavɨvi sadaŋ nɨbu sɨbɨlɨ sɨbaŋ hɨnivi uami.
Asɨ dɨ ciaŋ lubiahɨlavɨlalɨ agɨlaŋ hɨjɨŋalavɨbali uami.
27 Jisasɨ + nulɨdɨ abɨdaci hulaŋ iamɨgali akape hɨniavɨdaci iamɨgali mu agaŋ iaha abami. Iamɨgali mu nadɨ huhɨlavɨla amaŋ lɨbami agaŋ nɨbu hɨjɨŋalɨbali uami. 28 Lɨci + Jisasɨ abami. Amɨŋ abɨnaŋ uami. Agadɨ ala hulaŋ iamɨgali Asɨ dɨ ciaŋ igahɨlahɨla lubiahɨlavɨlalɨ agɨlaŋ hekɨlɨ hɨjɨŋalavɨbali uami.
Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ akuaba sihɨ iahɨdaci iga iga saŋ pam lɨhavɨmi.
(Matiu 12.38-42 mu Makɨ 8.12)
29 Hulaŋ + iamɨgali vevɨla mɨgudɨbavɨdaci Jisasɨ nulɨdɨ abami. Hulaŋ iamɨgali iabi neŋ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ sɨbɨlɨ sɨbaŋ hɨniavɨlalɨ uami. Lɨdɨŋ akuaba sihɨ agaŋ iahɨdaci iga iga saŋ pam lɨhavɨlalɨ uami. Agadɨ ala akuaba sihɨ ma igavɨbali uami. Jona nɨbu Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ uami. Nɨbu akuaba akuaba lɨmi agɨladɨ pam sulɨdalɨŋ igahɨlahɨla iasaŋ nameŋ abavɨbali uami. Amɨŋ ala aba abavɨbali uami. Asɨ nukeŋ nudɨ abɨci vemi aba abavɨbali uami. 30 Vaka + Jona agaŋ Ninive haiabɨla uavɨla Asɨ dɨ ciaŋ sulɨdaci igahɨlahɨla abavɨmi uami. Amɨŋ ala aba abavɨmi uami. Hulaŋ dɨ Ninaŋ agaŋ avi hulaŋ iamɨgali iabi neŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ hɨvɨ uavɨla ciaŋ sulɨdaci igahɨlahɨla abavɨbali uami. Amɨŋ ala aba abavɨbali uami. 31 Mufɨli + Asɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ ciaŋ hɨvɨ lamɨbali uami. Hadɨhu iamɨgali mu manɨgali hɨnihɨni fɨli tɨbɨ ium kɨlikɨli agadɨ migɨladami agaŋ iahɨbali uami. Iahavɨla hulaŋ iamɨgali iabi neŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ lɨbɨmɨgumɨgu nameŋ abɨbali uami. Namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vilalaŋ aba abɨbali uami. Viaŋ ium kɨlikɨli hɨnia Jelusalem haiabɨla saŋ hɨbɨ hutesɨ vemin aba abɨbali uami. Hulaŋ hɨji hutesɨ daŋ Solomon agaŋ ciaŋ suladami agadɨ igahɨlɨben aba vemin aba abɨbali uami. Hulaŋ namɨlaŋ hula hɨnidi agadɨ hɨji hutesɨ agaŋ Solomon dɨ hɨji hutesɨ agadɨ lɨvali aba abɨbali uami. Agadɨ ala namɨlaŋ nudɨ ciaŋ igahɨlahɨla saŋ valɨlalaŋ aba abɨbali uami. 32 Mufɨli + Asɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ ciaŋ hɨvɨ lamɨbali uami. Lɨci hadɨhu Ninive haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ haiabɨla iahaiaha hulaŋ iamɨgali iabi neŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ lɨbɨmɨgumɨgu abavɨbali uami. Namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ vilalaŋ aba abavɨbali uami. Ninive haiabɨla hɨsɨŋ alaŋ Jona dɨ ciaŋ igahɨlavɨla lusɨŋ sɨbɨlɨ ci valamɨlu aba abavɨbali uami. Hulaŋ mu namɨlaŋ hula hɨnidi agaŋ nɨbu ibi daŋ sadaŋ Jona dɨ lɨvali aba abavɨbali uami. Agadɨ ala namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ ma valɨlalaŋ aba abavɨbali uami.
Lamɨgaŋ agaŋ nɨbu unɨ abɨlu me uami.
(Matiu 5.15 mu Matiu 6.22-23)
33 Lavɨla + Jisasɨ cɨhu abami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ unɨ lubilamavɨla akuaba akuaba hɨvɨ ma sɨvɨlalɨbavɨci hɨniavɨlalɨ uami. Sɨji agadɨ via iupalavɨci mɨgua unɨ agadɨ ma lalɨgua hɨnilalɨ uami. Unɨ agɨladɨ vadɨm sabɨ hɨvɨ lamavɨdaci hɨniavɨlalɨ uami. Hɨniavɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ uleŋ muji ivo ivo unɨ abɨlu agadɨ heŋ igavɨlalɨ uami. 34 Naludɨ + lamɨgaŋ agɨlaŋ unɨ abɨlu me uami. Lamɨgaŋ agɨlaŋ huaci hɨniavɨci naludɨ hadipɨlɨ sɨkasɨkan agɨlaŋ avi abɨlu me laci hɨniavɨbali uami. Naludɨ lamɨgaŋ agɨlaŋ sɨbɨlɨ hɨniavɨci naludɨ hadipɨlɨ sɨkasɨkan agɨlaŋ avi hɨfɨlɨ me laci hɨniavɨbali uami. 35 Namɨlaŋ sɨhɨvia sɨbaŋ migɨlɨhalaŋ uami. Abɨlu naludɨ hɨvɨ hɨniavadi agɨlaŋ cɨhu hɨfɨlɨ me hɨniavɨmɨdɨ uami. 36 Hɨfɨlɨ cɨki me agaŋ naludɨ hadipɨlɨ hɨvɨ hɨnimɨdɨ uami. Naludɨ hadipɨlɨ sɨkasɨkan abɨlu hɨvɨ me hɨniavɨdaci naludɨ hadipɨlɨ agɨlaŋ avi abɨlu me laci hɨniavɨbali uami. Unɨ abɨlu naludɨ hadipɨlɨ hɨvɨ havalavɨlalɨ hameŋ laci ala hɨniavɨbali uami.
Ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igavɨhadami agɨlaŋ hula Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨhadami.
(Matiu 23.1-36 mu Makɨ 12.38-40 mu Lukɨ 20.45-47)
37 Jisasɨ + ciaŋ aba fɨhalɨci Falisi hɨdɨlɨ hulaŋ mu agaŋ nudɨ abami. Venaŋ sɨmɨŋ nɨmɨli uami. Lɨci Jisasɨ nɨbu hula uavɨla uleŋ muji ivoua mɨgahɨniavɨmi. 38 Mɨgahɨniavɨla + Falisi hɨdɨlɨ hulaŋ agaŋ igɨci Jisasɨ human ma husavɨla nami. Nɨdaci Falisi hɨdɨlɨ hulaŋ agaŋ igavɨla i uami. 39 Lɨci + Jisasɨ nudɨ abami. Falisi hɨdɨlɨ namɨlaŋ uami. Hɨcɨhaŋ hunaŋ mɨsɨn sabɨ pam husɨdalaŋ hɨniavɨlalɨ me hɨnilalaŋ uami. Agadɨ ala nalusaŋ nukeŋ laci igahɨlahɨla sɨmɨŋ akuaba akuaba sɨgɨlɨ vilalaŋ uami. Lɨdɨŋ hɨcɨhaŋ hunaŋ muji mɨhɨ daŋ hɨniavɨlalɨ me hɨnilalaŋ uami. 40 Hulaŋ iamɨgali namɨlaŋ uavauava uami. Asɨ agaŋ akuaba akuaba sabɨ hɨsɨŋ pam ma lamami uami. Muji hɨsɨŋ agadɨ avi lamami uami. 41 Naludɨ + akuaba akuaba agɨladɨ hulaŋ akuaba akuaba apalɨ agɨlasaŋ iguhalaŋ uami. Namɨlaŋ hameŋ lɨdalaŋ Asɨ igɨdaci huaci laci hɨnibalaŋ uami. 42 Falisi + hɨdɨlɨ namɨlaŋ uami. Namɨlaŋ akuaba akuaba isabɨlaŋ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ hualabɨla hɨsɨŋ agɨladɨ vivi human limu limu fɨhala mɨguŋ agɨladɨ lamɨlalaŋ uami. Lɨdɨŋ pabiŋ mɨguŋ agadɨ Asɨ saŋ igulalaŋ uami. Agadɨ ala akuaba akuaba ciaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ hɨvɨ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ namɨlaŋ ma lubiahɨlɨlalaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali hɨhɨle agɨladɨ ciaŋ sɨhɨvia ma hihɨlɨlalaŋ uami. Asɨ hula hɨnihɨni saŋ mavɨn hekɨlɨ ma hɨnilalaŋ uami. Hameŋ lɨlalaŋ agasaŋ vɨhɨlɨ igɨbalaŋ uami. Namɨlaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ ciaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ lubiahɨlahɨla saŋ valɨmɨlaŋ uami. Namɨlaŋ hameŋ lavɨla ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ mu mu agɨladɨ avi sɨhɨvia sɨbaŋ lubiahɨlɨbalaŋ uami. 43 Falisi + hɨdɨlɨ namɨlaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ aŋam ulaŋ hɨvɨ ivo ivo manɨgali me mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ huaci huaci hɨvɨ mɨgahɨnihɨni saŋ lɨlalaŋ uami. Aludɨ ibi mɨŋaiahaiaha uaiaŋ hekɨlɨ aba abavɨbali aba mutɨŋ sabɨlɨm hɨvɨ uu hɨdɨlalaŋ uami. Hameŋ lɨlalaŋ agasaŋ namɨlaŋ vɨhɨlɨ igɨbalaŋ uami. 44 Lavɨla + nulɨdɨ hɨve lama abami. Namɨlaŋ sudɨ haca fɨli caŋ ibɨlala fɨhalavɨci apalɨ hɨniavɨlalɨ hameŋ me uami. Hɨniavɨdaci hulaŋ agɨlaŋ ma iga iga sudɨ savu sabɨ heŋ uu veve hɨdavɨlalɨ uami. Namɨlaŋ hameŋ hɨnilalaŋ agasaŋ vɨhɨlɨ igɨbalaŋ uami.
45 Lɨci ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igavɨhadami agɨladɨ hulaŋ mu agaŋ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨla Jisasɨ dɨ abami. Iavaŋ uami. Nama Falisi hɨdɨlɨ agɨladɨdaŋ aludɨdaŋ abacuvɨnaŋ uami. 46 Lɨci + Jisasɨ abami. Ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ iga iga hɨsɨŋ namɨlaŋ akuaba akuaba vɨhɨlɨ daŋ vɨhɨlɨ daŋ me agɨladɨ vivi hɨhɨle agɨlasaŋ pam igulalaŋ uami. Lɨdalaŋ hɨhɨle agɨlaŋ pam vɨhɨlɨfavɨlalɨ uami. Namɨlaŋ nukeŋ nulɨdɨ ahɨliahuiahu ma havɨlalaŋ uami. Hameŋ lɨlalaŋ agasaŋ namɨlaŋ vɨhɨlɨ igɨbalaŋ uami. 47-48 Naludɨ + iamɨlɨhalinalu agɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨ ifɨhɨmavɨhadami uami. Ifɨhɨmavɨhadami agasaŋ namɨlaŋ cicala* aba abɨlalaŋ uami. Agadɨ ala cɨhu hulaŋ huaci me hɨnihɨni uu nulɨdɨ savu agɨladɨ mɨŋahihɨlɨdalaŋ huaci sɨbaŋ hɨniavɨlalɨ uami. Hameŋ lɨlalaŋ agasaŋ vɨhɨlɨ igɨbalaŋ uami.
49 Asɨ nukeŋ hɨji lamavɨla nameŋ abami uami. Iadɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨdaŋ hulaŋ lɨbɨmɨŋɨben agɨladɨdaŋ abɨdalɨŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ pɨŋ uavɨbali aba abami uami. Uavɨci limu hɨhɨle agɨladɨ ifɨhɨmavɨbali aba abami uami. Limu hɨhɨle agɨladɨ lahuavɨdaci haba haŋɨlavɨbali aba abami uami. 50 Vaka Asɨ hɨdɨlɨ maha fɨli nagadɨ lamami hadɨhu hɨdɨlɨ maha nudɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨ ifɨhɨmavɨhadami uami. Hameŋ lɨhavɨhadami agasaŋ ala hulaŋ iamɨgali iabi neŋ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ vɨhɨlɨ igavɨbali uami. 51 Kein + agaŋ hɨdɨlɨ maha Abelɨ dɨ ifɨhɨmami uami. Lɨci sijaŋ sɨbaŋ naludɨ iauacagalinalu agɨlaŋ Sekalaia dɨ ifɨhɨmavɨmi uami. Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ agaŋ hɨnici vemi Asɨ saŋ sagalɨ hɨlahɨla hɨsɨŋ vadɨm agaŋ hɨnici umi alɨhaŋ heŋ ifɨhɨmavɨmi uami. Viaŋ naludɨ amɨŋ abadin uami. Hulaŋ iamɨgali iabi neŋ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ vɨhɨlɨ igavɨbali uami. 52 Ciaŋ + vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ iga iga hɨsɨŋ namɨlaŋ hɨji vivi hɨsɨŋ ulaŋ hɨbɨ lavɨla lavɨla hɨsɨŋ agadɨ havɨ via hɨdɨlalaŋ uami. Agadɨ ala namɨlaŋ nukeŋ ma lavɨla lavɨla ivoulalaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali hɨhɨle ivoua hɨji vibalu aba lɨhavɨdaci namɨlaŋ nulɨdɨ hɨbɨ agadɨ hɨsihalɨlalaŋ uami. Hameŋ lɨlalaŋ agasaŋ namɨlaŋ vɨhɨlɨ igɨbalaŋ uami.
53 Hameŋ abavɨla iaha ulaŋ agadɨ valavɨla umi. Lɨci Asɨ dɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lamalubilubi hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ hula Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula hɨdɨlɨ maha nusaŋ humɨgaŋ vɨhɨlɨ vihavɨmi. Vivi nudɨ ilasɨben aba mu ciaŋ mu ciaŋ abavɨhadami. 54 Aludɨ + analɨ ciaŋ cɨki abɨci igahɨlavɨla nudɨ ciaŋ hɨvɨ lamɨbalu aba ilasavɨhadami.
+ 11:1 11.1 Lu 5.33 + 11:2 11.2-4 Mt 6.9-13 + 11:8 11.8 Lu 18.1, 18.5 + 11:9 11.9 Mt 7.7, Mk 11.24, Jo 15.7, 1 Jo 3.22 + 11:11 11.11 Mt 7.9-10 + 11:15 11.15 Mt 9.34, 10.25, 12.24 * 11:15 11.15 Satan dɨ ibi mu nɨbu Belɨsebulɨ. + 11:16 11.16 Mt 12.38, 16.1, Mk 8.11 + 11:17 11.17 Mt 12.25, Mk 3.24, Jo 2.24-25 + 11:20 11.20 CV 8.19 + 11:22 11.22 Kl 2.15 + 11:23 11.23 Mt 12.30, Mk 9.39-40, Lu 9.50 + 11:24 11.24 Mt 12.43-44 + 11:26 11.26 Mt 12.45, Jo 5.14, Ib 6.4-6, 2 Pi 2.20 + 11:27 11.27 Lu 1.28, 1.41-42, 1.46-49 + 11:28 11.28 Mt 7.21, Lu 8.15, 8.21, Je 1.25 + 11:29 11.29 Mt 16.4, Mk 8.12 + 11:30 11.30 Jna 1.17, 2.10, 3.4 + 11:31 11.31 1 Kin 10.1-10, 2 Sto 9.1-12 + 11:32 11.32 Jna 3.5 + 11:33 11.33 Mt 5.15, Mk 4.21, Lu 8.16 + 11:34 11.34 Mt 6.22 + 11:37 11.37 Lu 7.36, 14.1 + 11:38 11.38 Mt 15.2, Mk 7.3 + 11:39 11.39 Mt 23.25, Mk 7.4, Ta 1.15 + 11:41 11.41 Ais 58.7, Dan 4.27 + 11:42 11.42 Wkp 27.30, Mt 23.23 + 11:43 11.43 Mt 23.6-7, Mk 12.38-39 + 11:44 11.44 Sng 5.9, Mt 23.27-28 + 11:46 11.46 Mt 23.4 + 11:47-48 11.47-48 Mt 23.29-31 * 11:47-48 11.47-48 Alaŋ akɨ ciaŋ hɨvɨ cicala aba abɨlalu agasaŋ acɨ ciaŋ hɨvɨ halɨkusi uavɨlalɨ. + 11:51 11.51 HM 4.8, 2 Sto 24.20-21 + 11:52 11.52 Mt 23.13-14 + 11:54 11.54 Lu 20.20