16
Hɨmamɨgɨlɨ daŋ agasaŋ hɨve lama abami.
Lavɨla Jisasɨ nudɨ hulemɨlɨ agɨladɨ abami. Hulaŋ mu anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ daŋ agaŋ hɨnidaci hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ nudɨ pɨŋ uavɨla abavɨvi uami. Nadɨ hɨmamɨgɨlɨ daŋ agaŋ nadɨ sibɨla vilalɨ aba abavɨvi uami. Agadɨ ala nɨbu nadɨ akuaba akuaba agɨladɨ havɨ fɨhalɨlalɨ aba abavɨvi uami. Lɨhavɨci hulaŋ anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ daŋ agaŋ cɨhu hɨmamɨgɨlɨ daŋ agadɨ ulɨci veci abɨvi uami. Nama akɨ lusɨŋ vihanaŋ agasaŋ iadɨ abavɨci igahɨlin aba abɨvi uami. Iadɨ akuaba akuaba nadɨ human hɨvɨ hɨniavi agɨlasaŋ manasɨŋ hɨvɨ lɨbɨha aba abɨvi uami. Lɨbavɨla igunaŋ igɨben aba abɨvi uami. Nama hɨmamɨgɨlɨ daŋ ma hɨnibanaŋ aba abɨvi uami. Lɨci hɨmamɨgɨlɨ daŋ agaŋ nɨbu nukeŋ abɨvi uami. Viaŋ akɨ lɨben aba abɨvi uami. Iadɨ manɨgali agaŋ iadɨ lahuben aba li aba abɨvi uami. Viaŋ anɨm hɨlɨcɨ sibɨla vivi hɨsɨŋ vɨdɨvɨdɨŋ apalɨ aba abɨvi uami. Viaŋ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ lɨci fɨli mavamava sibɨla agadɨ huaci vivin aba abɨvi uami. Viaŋ mu hulaŋ dɨ hɨvɨ anɨm hɨlɨcɨ iasaŋ igu igu saŋ abitɨhɨben aba lɨlɨŋ iadɨ sɨhum lɨbali aba abɨvi uami. Hameŋ sadaŋ viaŋ nameŋ lɨlɨŋ manɨgali agaŋ iadɨ lahuci hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ iadɨ viavɨla nulɨdɨ ulaŋ hɨvɨ via uavɨbali aba abɨvi uami. Hɨji hameŋ igahɨlavɨla hulaŋ pabiŋ pabiŋ agɨladɨ ulɨvi uami. Hɨbɨŋ daŋ hɨbɨŋ daŋ agɨladɨ pam ulɨvi uami. Ulɨci hulaŋ mu hɨmamɨgɨlɨ daŋ agadɨ pɨŋ vevi uami. Veci abitɨhɨvi uami. Nama iadɨ manɨgali dɨ hɨvɨ akuaba akuaba vameŋ vihanaŋ aba abɨvi uami. Lɨci abɨvi uami. Kɨlɨ olivɨ agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ sɨji 100 agɨladɨ vicin aba abɨvi uami. Lɨci hɨmamɨgɨlɨ daŋ agaŋ abɨvi uami. Nama hɨbɨŋ igu igu saŋ abahanaŋ agadɨ manasɨŋ nagadɨ hɨvɨ lɨbavalɨ aba abɨvi uami. Manasɨŋ nagadɨ via mɨgahɨniavɨla lɨhalɨha lɨbavɨheha aba abɨvi uami. Sɨji 50 agɨladɨ valavɨla 50 limu hɨhɨle agɨladɨ pam lɨbɨha aba abɨvi uami. Lavɨla cɨhu hulaŋ mu agadɨ ulɨci vevi uami. Veci hɨmamɨgɨlɨ daŋ agaŋ abitɨhɨvi uami. Nama iadɨ manɨgali dɨ hɨvɨ akuaba akuaba vameŋ vihanaŋ aba abɨvi uami. Lɨci abɨvi uami. Halɨha cahu uitɨ vaŋ 100 agɨladɨ vicin aba abɨvi uami. Lɨci hɨmamɨgɨlɨ daŋ agaŋ abɨvi uami. Nama hɨbɨŋ igu igu saŋ abahanaŋ agadɨ manasɨŋ nagadɨ hɨvɨ lɨbavalɨ aba abɨvi uami. Vaŋ 20 agɨladɨ valavɨla 80 agɨladɨ pam lɨbɨha aba abɨvi uami. Lɨci + hɨnimitavɨla manɨgali agaŋ hɨdɨlɨ igɨvi uami. Lavɨla hɨmamɨgɨlɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ daŋ agadɨ ibi mɨŋaiahaiaha abɨvi uami. Hulaŋ hɨji huaci daŋ agaŋ me vi aba abɨvi uami. Lavɨla Jisasɨ nulɨdɨ abami. Hulaŋ iamɨgali fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ hɨji huaci daŋ agɨlaŋ me hɨniavɨlalɨ uami. Hulaŋ iamɨgali Asɨ dɨ abɨlu hɨvɨ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ hɨji lɨvalavɨlalɨ uami.
Viaŋ + naludɨ abadin agadɨ igahɨlɨhalaŋ uami. Anɨm hɨlɨcɨ akuaba akuaba fɨli hɨsɨŋ agɨladɨ vivi hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ iguhalaŋ uami. Igu igu nulɨdɨ nagɨli lɨbɨhalaŋ uami. Hameŋ lɨdalaŋ anɨm hɨlɨcɨ akuaba akuaba fɨli hɨsɨŋ agɨlaŋ sɨvɨlavɨci Asɨ agaŋ naludɨ via uci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalaŋ uami. 10 Hulaŋ + mu akuaba akuaba sudɨme cɨki agɨladɨ sɨhɨvia migɨlɨlalɨ agaŋ nɨbu akuaba akuaba hekɨlɨ agɨladɨ avi huaci migɨlɨbali uami. Hulaŋ akuaba akuaba sudɨme cɨki agɨladɨ sɨhɨvia ma migɨlɨlalɨ agaŋ nɨbu akuaba akuaba hekɨlɨ agɨladɨ avi sɨhɨvia ma migɨlɨbali uami. 11 Namɨlaŋ anɨm hɨlɨcɨ akuaba akuaba fɨli hɨsɨŋ sɨhɨvia ma migɨlɨlalaŋ sadaŋ aniaba hulaŋ nalusaŋ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ ma iguavɨci migɨlɨbalaŋ uami. 12 Namɨlaŋ hulaŋ mu dɨ akuaba akuaba agɨladɨ sɨhɨvia ma sakɨlɨlaŋ cɨhu nalusaŋ akuaba akuaba sɨkan ma iguavɨci sakɨlɨbalaŋ uami.
13 Sibɨla + hɨsɨŋ hulaŋ mu agaŋ manɨgali ahica agɨladɨ hɨvɨ sibɨla ma vibali uami. Manɨgali ahica agɨladɨ sibɨla viavɨla uami. Manɨgali mu agadɨ sɨbɨlɨ igavɨla valɨbali uami. La manɨgali mu agasaŋ pam lɨbali uami. Lavɨla nudɨ ciaŋ agadɨ pam lubiahɨlɨbali uami. Manɨgali mu agadɨ ciaŋ ma lubiahɨlɨbali uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ Asɨ dɨ sibɨla daŋ anɨm hɨlɨcɨ sibɨla daŋ vimɨlaŋ uami.
Asɨ dɨ ciaŋ ma sɨbaŋ sɨvɨlɨbali uami.
14 Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ anɨm hɨlɨcɨ saŋ pam lɨhavɨhadami. Hameŋ sadaŋ Jisasɨ ciaŋ hameŋ abɨci igahɨlavɨla nudɨ abacuvavɨmi. 15 Abacuvavɨci + nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ hɨji nameŋ lamɨlalaŋ uami. Alaŋ hameŋ lɨdamɨli aludɨ iga iga nameŋ abavɨbali aba abɨlalaŋ uami. Nɨbɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ sɨhɨvia lubiahɨlavɨlalɨ aba abavɨbali aba abɨlalaŋ uami. Lavɨla abami. Asɨ naludɨ hɨji agɨladɨ igɨlalɨ uami. Hulaŋ agɨlaŋ akuaba akuaba agɨladɨ iga iga abavɨlalɨ uami. Ha huaci sɨbaŋ aba abavɨlalɨ uami. Agadɨ ala Asɨ igɨdaci sɨbɨlɨ sɨbaŋ hɨnilalɨ uami. 16 Isɨlaelɨ + hɨdɨlɨ agɨlaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨdaŋ Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨ ciaŋ agadɨdaŋ lubiahɨlavɨhadami uami. Lubiahɨlahɨla hɨniavɨdaci Jon iahami uami. Iahɨci viaŋ Asɨ hulaŋ iamɨgali likɨlɨci nudɨ lɨhu hɨvɨ hɨniavɨbali agasaŋ ciaŋ sulasula mu haiabɨla mu haiabɨla hɨdɨlan uami. Lɨdalɨŋ hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan Asɨ dɨ lɨhu hɨvɨ pam hɨniben aba vɨsɨvasi igu igu hɨniavɨlalɨ uami. 17 Fɨli + uaiaŋ susu akuaba akuaba agɨlaŋ huaci sɨvɨlavɨbali uami. Agadɨ ala ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agaŋ ma sɨvɨlɨbali uami. Ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ ciaŋ limu tɨbɨ cɨki avi ma sɨbaŋ sɨvɨlɨbali uami.
Jisasɨ agaŋ hulaŋ mu abinu dɨ lahuvi agasaŋ abami.
(Matiu 5.31-32 mu Matiu 19.9 mu Makɨ 10.11-12)
18 Lavɨla + Jisasɨ cɨhu abami. Hulaŋ mu abinu dɨ lahuci uci nɨbu cɨhu iamɨgali mu sabivi uami. Sabia hɨnidaci Asɨ agaŋ hulaŋ agadɨ igɨci nɨbu abinu lɨvɨlu agadɨ vala ua abinu hɨvɨ agaŋ hula hɨnivi agasaŋ nɨbu hugɨ daŋ hɨnivi uami. Hulaŋ agɨlaŋ iamɨgali mu mu sɨgɨlɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ me hɨnivi uami. Iamɨgali agadɨ lahuci ua hɨnivi agadɨ cɨhu hulaŋ mu agaŋ nudɨ sabivi uami. Sabia hɨnidaci Asɨ agaŋ muŋanu hɨhi agadɨ igɨci nɨbu iamɨgali muŋanu lahuvi agadɨ sabivi agasaŋ nɨbu hugɨ daŋ hɨnivi uami. Hulaŋ agɨlaŋ iamɨgali mu mu sɨgɨlɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ me hɨnivi uami.
Hulaŋ anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ daŋ agaŋ Lasalusɨ dɨ sɨbɨlɨ igɨvi agasaŋ abami.
19 Lavɨla Jisasɨ cɨhu abami. Hulaŋ mu anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ daŋ agaŋ hɨnivi uami. Hadi hɨlahɨla mɨdɨ cɨbɨŋ agɨladɨdaŋ mila huaci huaci agɨladɨdaŋ lamalama hɨdɨvi uami. Uaiaŋ pabiŋ pabiŋ sɨmɨŋ huaci huaci agɨladɨ nana hɨnihɨni hɨjɨŋalɨvi uami. 20-21 Hulaŋ + akuaba akuaba apalɨ agaŋ avi hɨnivi uami. Nudɨ ibi Lasalusɨ uami. Nɨbu hɨji nameŋ lamɨvi uami. Hulaŋ anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ daŋ agaŋ mɨgahɨnia nana hɨnidaci sɨmɨŋ suvɨli mɨgalahɨlavɨdaci vivi nɨben aba abɨvi uami. Hɨji hameŋ lamavɨla hulaŋ anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ daŋ agadɨ ulaŋ hɨbɨ ivu ivu mikɨ heŋ hɨsɨvɨvi uami. Fim hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ Lasalusɨ dɨ hadipɨlɨ hɨvɨ hɨniavɨvi uami. Hɨniavɨdaci iŋam agɨlaŋ veve nudɨ fim agɨladɨ melɨvɨhavɨvi uami. 22 La Lasalusɨ hɨmɨci Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agɨlaŋ nudɨ amɨŋ agadɨ viavɨla ua lamavɨci Ebɨlam hula hɨnivi uami. Lɨdaci hulaŋ anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ daŋ agaŋ avi hɨmɨvi uami. Hɨmɨci nudɨ haca mava hudavɨvi uami. 23 Mava hudavɨci nudɨ amɨŋ agaŋ sudɨ fɨli haiabɨla hɨvɨ uavɨla avɨha avɨha iga iga hɨnivi uami. La igaiahua igɨci Ebɨlam hula Lasalusɨ hula Asɨ dɨ haiabɨla hɨvɨ ataŋ hɨniavɨvi uami. 24 Lɨhavɨci + ulavɨla abɨvi uami. Iadɨ iamɨlɨ Ebɨlam aba abɨvi uami. Nama iasaŋ mavɨn hɨniavɨla Lasalusɨ dɨ abɨnaŋ iasaŋ avɨli human cɨjɨŋ hɨvɨ lɨbɨvisa vavem aba abɨvi uami. Vave iadɨ selɨvɨŋ hɨvɨ lamam aba abɨvi uami. Lamɨci iadɨ selɨvɨŋ agaŋ vumɨli lɨm aba abɨvi uami. Viaŋ avɨŋ hɨvɨ hɨnihɨni avɨha avɨha hekɨlɨ igadin aba abɨvi uami. 25 Lɨci + Ebɨlam abɨvi uami. Ninaŋ igahɨlɨha aba abɨvi uami. Nama hɨhi hɨnihɨni akuaba akuaba huaci huaci via hɨniadamɨnaŋ aba abɨvi uami. Lasalusɨ nɨbu hɨhi hɨnihɨni vɨhɨlɨ hekɨlɨ hekɨlɨ igadami aba abɨvi uami. Agadɨ ala iabi Asɨ nudɨ huaci lamɨci haiabɨla neŋ hɨnihɨni hɨjɨŋalaŋala hɨnidi aba abɨvi uami. Lɨdaci nama avɨha avɨha hekɨlɨ iga iga hɨnidanaŋ aba abɨvi uami. 26 Alaŋ hɨnilalu neŋ hɨnia namɨlaŋ hɨnilalaŋ heŋ uu hɨsɨŋ hɨbɨ apalɨ aba abɨvi uami. Asɨ nɨbu nukeŋ tulɨ hekɨlɨ agadɨ lamami aba abɨvi uami. Hulaŋ alaŋ hula hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ namɨlaŋ hɨnilalaŋ heŋ akɨ lavɨla uavɨbali aba abɨvi uami. Hɨbɨ apalɨ aba abɨvi uami. Hulaŋ namɨlaŋ hula hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ aba abɨvi uami. Akɨ lavɨla alaŋ hɨnilalu neŋ vehavɨbali aba abɨvi uami. Hɨbɨ apalɨ aba abɨvi uami. 27 Lɨci hulaŋ anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ daŋ agaŋ Ebɨlam dɨ abɨvi uami. Iadɨ iamɨlɨ aba abɨvi uami. Nama huaci Lasalusɨ dɨ abɨnaŋ cɨhu hɨhi iahavɨla iadɨ iavaŋ dɨ ulaŋ hɨvɨ uvi aba abɨvi uami. 28 Iadɨ isaimahali human limu fɨhala hɨniavi aba abɨvi uami. Lasalusɨ uavɨla ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igum aba abɨvi uami. Nɨbɨlaŋ haiabɨla neŋ vevɨla avɨha avɨha igavɨmɨdɨ aba abɨvi uami. 29 Lɨci + Ebɨlam abɨvi uami. Ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ igahɨlavɨhadami aba abɨvi uami. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨ ciaŋ agadɨ avi igahɨlavɨhadami aba abɨvi uami. Ciaŋ hameŋ agɨladɨ sɨhɨvia igahɨlavɨla lubiahɨlavɨm aba abɨvi uami. 30 Lɨci hulaŋ anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ daŋ agaŋ abɨvi uami. Eke aba abɨvi uami. Iadɨ iamɨlɨ aba abɨvi uami. Hulaŋ mu hɨmavɨla cɨhu hɨhi iaha uavɨla Asɨ dɨ ciaŋ sulɨci nudɨ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨbali aba abɨvi uami. Igahɨlavɨla lusɨŋ sɨbɨlɨ valavɨbali aba abɨvi uami. 31 Lɨci + Ebɨlam abɨvi uami. Nɨbɨlaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ ma igahɨlavɨlalɨ aba abɨvi uami. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨ ciaŋ ma igahɨlavɨlalɨ aba abɨvi uami. Hulaŋ hɨmavɨla cɨhu hɨhi iaha uavɨla ciaŋ sulɨci nudɨ ciaŋ agadɨ avi ma igahɨlavɨbali aba abɨvi uami.
+ 16:8 16.8 Jo 12.36, Ef 5.8, 1 Te 5.5 + 16:9 16.9 Dan 4.27, Mt 6.19-20, Lu 14.14, 1 Ti 6.17-19 + 16:10 16.10 Mt 25.21, Lu 19.17-26 + 16:13 16.13 Mt 6.24 + 16:15 16.15 1 Sml 16.7, Sng 7.9, Snd 6.16-17, Mt 23.27-28, Lu 10.29, 18.9-14 + 16:16 16.16 Mt 4.17, 11.12-13, Lu 7.29 + 16:17 16.17 Sng 102.26-27, Ais 40.8, Mt 5.18, 1 Pi 1.25 + 16:18 16.18 Mt 5.32, Mk 10.11, 1 Ko 7.10-11 + 16:20-21 16.20-21 Mt 15.27 + 16:24 16.24 Ais 66.24, Sek 14.12, Mk 9.43-44 + 16:25 16.25 Jop 21.13, Lu 6.24 + 16:29 16.29 Ais 8.20, Jo 5.39, 5.45, HJL 15.21 + 16:31 16.31 Jo 11.44-48, 12.10-11