22
Judasɨ agaŋ Jisasɨ dɨ ilasɨsɨ saŋ abami.
(Matiu 26.1-5 mu Matiu 26.14-16 mu Makɨ 14.1-2 mu Makɨ 14.10-11 mu Jon 11.45-53)
La + hɨniavɨdaci mɨhiŋ hekɨlɨ agaŋ mikɨ lɨmi. Mɨhiŋ hekɨlɨ heŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ maci sakɨvakɨva agɨladɨ navɨhadami. Vaka Asɨ agaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ valɨci huaci hɨniavɨmi agasaŋ hɨji lamalama maci sakɨvakɨva agɨladɨ navɨhadami.* Lɨci + Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ hula Asɨ dɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lamalubilubi hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ hula Jisasɨ dɨ akɨ lavɨla ifɨhɨmɨbalu aba migɨla migɨla hɨniavɨmi. Ifɨhɨmɨbalu aba lɨhavɨmi ala hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ lɨdavɨla vala havɨ migɨla migɨla hɨniavɨmi.
Jisasɨ + hulaŋ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ lɨbɨmɨŋɨci nɨbu hula hɨdavɨhadami. Nulɨdɨ hulaŋ mu Judasɨ. Nudɨ ibi mu Isɨkaliotɨ. Satan agaŋ uavɨla nɨbu hula hɨnihɨni nusaŋ hɨji igumi. Lɨci uavɨla Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ hula hɨmi sɨbɨlɨ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ migɨlavɨhadami agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ hula abaigahɨlavɨmi. Jisasɨ dɨ akɨ me ilasavɨla ifɨhɨmɨbalu uavɨmi. Lavɨla + Judasɨ agaŋ ilasɨsɨ saŋ abɨci hɨjɨŋalavɨmi. Hɨjɨŋalavɨla abavɨmi. Ilasa vavenaŋ mɨŋalɨvavɨci nasaŋ anɨm hɨlɨcɨ igubalu uavɨmi. Hameŋ abavɨci alialaŋ uami. Lavɨla hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ valamɨjia fɨhalavɨci mu tɨbɨ hɨvɨ ilasɨben aba migɨla migɨla hɨnimi.
Hulemɨlɨ ahica agɨlaŋ sɨmɨŋ hɨlana sɨhuva lamavɨmi.
(Matiu 26.17-25 mu Makɨ 14.12-21 mu Jon 13.21-30)
7-8 Mɨhiŋ + hekɨlɨ hɨvɨ maci sakɨvakɨva agɨladɨ navɨhadami. Hulaŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ agɨlaŋ sabaŋ sipsipɨ ninaŋ agɨladɨ ifɨhɨmuhɨmu nudɨdaŋ navɨhadami. Vaka Asɨ agaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ valɨci huaci hɨniavɨmi agasaŋ hɨji lamalama navɨhadami. Mɨhiŋ hekɨlɨ heŋ ala Jisasɨ agaŋ Pita dɨdaŋ Jon dɨdaŋ abami. Ahica namɨlaŋ hali uavɨla alaŋ nana saŋ sɨmɨŋ hɨlana sɨhuva lamɨhalaŋ uami. Lɨci abitɨhavɨmi. Nama abeŋ saŋ mavɨn hɨninaŋ uavɨmi. Alaŋ ahica abeŋ hɨlana sɨhuva lamɨbalu uavɨmi. 10 Lɨhavɨci abami. Ci igɨlaŋ uami. Ahica namɨlaŋ haiabɨla hekɨlɨ ua iahuavɨla igɨlaŋ hulaŋ mu agaŋ avɨli sɨji hekɨlɨ havavɨla vebali uami. Ve udaci nudɨ sɨvɨ uhalaŋ uami. Uavɨla ulaŋ nɨbu ivoubali heŋ ivouhalaŋ uami. 11 Ivouavɨla ulaŋ iaganu agadɨ nameŋ abɨhalaŋ uami. Aludɨ iavaŋ agaŋ nadɨ nameŋ abi aba abɨhalaŋ uami. Viaŋ iadɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ hula ulaŋ uvɨ abeŋ sɨmɨŋ nɨbalu aba abi aba abɨhalaŋ uami. Vaka Asɨ agaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ valɨci huaci hɨniavɨmi agasaŋ hɨji lamalama sɨmɨŋ nɨbalu aba abi aba abɨhalaŋ uami. 12 Lɨlaŋ naludɨ abalamɨci ulaŋ uvɨ hekɨlɨ iahua sabɨ heŋ iahua ivouavɨla igɨbalaŋ uami. Fipɨ heŋ sɨmɨŋ lamalama hɨsɨŋ vadɨm daŋ uami. Mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ daŋ uami. Aludɨ sɨmɨŋ agadɨ heŋ ala sɨhuvɨhalaŋ uami. 13 Lɨci + uavɨla igavɨci akuaba akuaba abami agɨlaŋ hameŋ laci ala hɨniavɨci heŋ ala sɨmɨŋ hekɨlɨ sɨhuvavɨmi.
Jisasɨ nudɨ hulaŋ lɨbɨmɨŋami agɨlasaŋ maci daŋ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ daŋ igunami.
(Matiu 26.26-30 mu Makɨ 14.22-26 mu 1 Kolin 11.23-25)
14 Sɨmɨŋ sɨhuvavɨci Jisasɨ heŋ uavɨla nudɨ hulaŋ lɨbɨmɨŋami agɨlaŋ hula mɨgahɨnia sɨmɨŋ nɨben aba lɨhavɨmi. 15 Lavɨla abami. Iabi mɨhiŋ hekɨlɨ uami. Viaŋ mɨhiŋ hekɨlɨ neŋ namɨlaŋ hula sɨmɨŋ nana saŋ mavɨn hɨnin uami. Vaka Asɨ agaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ valɨci huaci hɨniavɨmi agasaŋ hɨji lamalama namɨlaŋ hula sɨmɨŋ nɨbalu uami. La hɨnimitavɨla naludɨ valɨben uami. Avɨha avɨha igavɨla hɨmɨben uami. 16 Viaŋ + naludɨ abadin agadɨ igahɨlɨhalaŋ uami. Mɨhiŋ hekɨlɨ nagadɨ hɨvɨ sɨmɨŋ cɨhu cɨhu ma nɨben uami. Mufɨli Asɨ hulaŋ iamɨgali likɨlɨci nudɨ lɨhu hɨvɨ hɨniavɨdaci sɨmɨŋ amɨŋ heŋ nɨbalu uami.
17 Lavɨla hɨcɨhaŋ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ daŋ hɨnimi agadɨ viavɨla Asɨ dɨ huaci uavɨla abami. Namɨlaŋ viavɨla tɨbitɨbi igu igu nɨhalaŋ uami. 18 Viaŋ naludɨ abadin agadɨ igahɨlɨhalaŋ uami. Iabi neŋ viaŋ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ agadɨ cɨhu cɨhu ma nɨben uami. Mufɨli Asɨ hulaŋ iamɨgali likɨlɨci nudɨ lɨhu hɨvɨ hɨniavɨdaci heŋ alaŋ ahuata nɨbalu uami. 19 La + cɨhu maci viavɨla Asɨ dɨ huaci uavɨla mɨŋacɨkɨlavɨla nulɨsaŋ iguavɨla abami. Ha iadɨ hɨlɨcɨ uami. Naludɨ ahɨliahuiahu saŋ iguben uami. Mufɨli mufɨli avi hameŋ laci nana iasaŋ hɨji lamɨhalaŋ uami. 20 Sɨmɨŋ + na fɨhala cɨhu hɨcɨhaŋ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ daŋ hɨnimi agadɨ viavɨla hameŋ laci ala lɨmi. Lavɨla abami. Na iadɨ mɨdɨ uami. Viaŋ iadɨ mɨdɨ agadɨ naludɨ ahɨliahuiahu saŋ mɨŋamɨjiben uami. Mɨŋamɨjilɨŋ Asɨ igavɨla cɨhu tɨbɨ ciaŋ mɨgubali uami. 21 Ci + igɨlaŋ uami. Ilasɨsɨ hɨsɨŋ hulaŋ agaŋ sɨmɨŋ alaŋ ahuata nadalu uami. 22 Asɨ + nukeŋ abami sadaŋ Hulaŋ dɨ Ninaŋ agaŋ Asɨ dɨ hɨji lubiahɨlavɨla hɨmɨbali uami. Agadɨ ala hulaŋ nudɨ ilasɨbali agaŋ vɨhɨlɨ hekɨlɨ igɨbali uami. 23 Lɨci + nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ igahɨlavɨla nɨbɨlaŋ nukeŋ nukeŋ abitɨhavɨmi. Ani agaŋ hameŋ lɨbali uavɨmi.
Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ ani ibi daŋ hɨnidi aba hɨbɨŋ hɨbɨŋ abavɨmi.
24 Lavɨla + Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ hɨbɨŋ ciaŋ hɨbɨŋ ciaŋ aba aba nameŋ abavɨmi. Viaŋ ibi daŋ nama hɨma uavɨmi. Viaŋ ibi daŋ nama hɨma uavɨmi. 25 Lɨhavɨci ++ Jisasɨ nulɨdɨ abami. Hɨdɨlɨ mu mu agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ ibi daŋ hɨnihɨni nameŋ abavɨlalɨ uami. Alaŋ nukeŋ ibi daŋ hɨnidalu aba abavɨlalɨ uami. Lɨdɨŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ abavɨdaci sibɨla havɨ havɨ vihavɨlalɨ uami. Nulɨdɨ hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ avi hulaŋ iamɨgali agɨladɨ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ abavɨlalɨ uami. Aludɨ ciaŋ agɨladɨ lubiahɨlavɨbali aba ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ abavɨlalɨ uami. Lɨhavɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ abavɨlalɨ uami. Aludɨ hulaŋ ibi daŋ huaci huaci aba abavɨlalɨ uami. Alusaŋ akuaba akuaba iguavɨlalɨ aba abavɨlalɨ uami. 26 Agadɨ + ala namɨlaŋ nɨbɨlaŋ lɨhavɨlalɨ hameŋ lɨmɨlaŋ uami. Naludɨ hulaŋ mu ibi daŋ hɨnidi agaŋ nɨbu ibi apalɨ me hɨnim uami. Aniaba manɨgali hɨnidalaŋ namɨlaŋ sibɨla hɨsɨŋ hulemɨlɨ me hɨnihalaŋ uami. 27 Ani + ibi daŋ uami. Hulaŋ mɨgahɨnia navɨlalɨ agɨlaŋ ua sɨmɨŋ lulavɨla ahɨla vavehavɨlalɨ agɨlaŋ uami. Ci igɨlaŋ uami. Hulaŋ ibi daŋ agɨlaŋ mɨgahɨnia navɨlalɨ uami. Agadɨ ala viaŋ hameŋ ma lɨlan uami. Viaŋ namɨlaŋ hula hɨnihɨni sɨmɨŋ lulavɨla ahɨla vavevave hɨsɨŋ hulaŋ me hɨnilan uami. 28 Vɨhɨlɨ + akape igɨlan ala namɨlaŋ iadɨ ma valɨlalaŋ uami. Namɨlaŋ viaŋ hula hɨnilalaŋ uami. 29 Iadɨ + Iavaŋ agaŋ iadɨ abɨci hulaŋ iamɨgali agɨladɨ migɨlɨben uami. Lavɨla viaŋ abɨlɨŋ namɨlaŋ avi hameŋ ala migɨlɨbalaŋ uami. 30 Viaŋ + mufɨli vevɨla hulaŋ iamɨgali agɨladɨ migɨlɨben uami. Migɨlɨdalɨŋ namɨlaŋ viaŋ hula sɨmɨŋ lamalama hɨsɨŋ vadɨm mikɨ heŋ mɨgahɨnibalaŋ uami. Lɨlaŋ alaŋ ahuata sɨmɨŋ hekɨlɨ heŋ nɨbalu uami. La namɨlaŋ manɨgali dɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ hɨtɨŋ hɨtɨŋ heŋ mɨgahɨnibalaŋ uami. Mɨgahɨnihɨni Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ latɨhiŋ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ hɨtɨŋ hɨtɨŋ migɨlɨbalaŋ uami.*
Saimon nama viaŋ nudɨ ma igɨlan aba abɨbanaŋ uami.
(Matiu 26.31-35 mu Makɨ 14.27-31 mu Jon 13.36-38)
31 Lavɨla + Jisasɨ Saimon dɨ abami. Saimon uami. Satan agaŋ naludɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agɨladɨ iga iga saŋ Asɨ dɨ abitɨhi uami. Namɨlaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ ua hɨji vɨdɨvɨdɨŋ apalɨ aba ilasɨbali uami. 32 Naludɨ + ilasɨbali ala viaŋ Asɨ nadɨ ahɨliahuiahu saŋ ci abin uami. Nadɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ sɨkasɨkan ma sɨvɨlɨbali uami. Sɨvɨlɨci ala cɨhu lagulamɨbanaŋ uami. Vɨdɨvɨdɨŋ lagulama isagalina imahalina dɨ abɨdanaŋ nɨbɨlaŋ avi vɨdɨvɨdɨŋ lagulamavɨbali uami. 33 Lɨci + Saimon abami.* Iadɨ Hekɨlɨ uami. Viaŋ nama hula lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ huaci uben uami. Viaŋ avi nama hula huaci hɨmɨben uami. 34 Lɨci + Jisasɨ Saimon dɨ ibi mu agadɨ luvɨlavɨla abami. Pita uami. Viaŋ nadɨ abadin agadɨ igahɨlɨha uami. Iabi hɨfɨlɨ akakala agaŋ ma agalɨmaŋ lɨdaci ahica pam tɨbɨ nameŋ abɨbanaŋ uami. Viaŋ nudɨ ma igɨlan aba abɨbanaŋ uami.
Iadɨ ciaŋ sulasula saŋ uben aba vaŋ puia anɨm hɨlɨcɨ agɨladɨ viavɨla uhalaŋ uami.
35 Lavɨla + Jisasɨ nudɨ hulemɨlɨ agɨladɨ abami. Viaŋ ciaŋ sulasula saŋ vaka naludɨ abɨlɨŋ uahalaŋ uami. Uben aba namɨlaŋ akuaba akuaba apalɨ uahalaŋ uami. Vaŋ anɨm hɨlɨcɨ hudahuda via hɨdahɨda hɨsɨŋ apalɨ uahalaŋ uami. Vaŋ hala apalɨ uahalaŋ uami. Hɨcɨ sɨgɨtɨ apalɨ uahalaŋ uami. Hadɨhu namɨlaŋ akuaba akuaba saŋ tɨbɨ mɨgahalaŋ ua hɨma uami. Lɨci abavɨmi. Hɨma uavɨmi. 36 Lɨhavɨci + abami. Iabi neŋ hulaŋ anɨm hɨlɨcɨ daŋ agɨlaŋ anɨm hɨlɨcɨ viavɨla uavɨm uami. Hulaŋ vaŋ daŋ agɨlaŋ vaŋ viavɨla uavɨm uami. Hulaŋ puia hutesɨ apalɨ agɨlaŋ uami. Nulɨdɨ hadi hɨlahɨla hutesɨ via ua mutɨŋ hɨvɨ lamavɨla anɨm hɨlɨcɨ viavɨla puia hutesɨ lavavɨm uami. 37 Asɨ + dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Hulaŋ iamɨgali nudɨ igavɨla nameŋ abavɨbali aba abami uami. Nɨbu ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lulalula hɨsɨŋ hulaŋ aba abavɨbali aba abami uami. Viaŋ naludɨ abadin uami. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ abami agaŋ hameŋ laci lɨbali uami. Iadɨ iga iga ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lulalula hɨsɨŋ hulaŋ aba abavɨbali uami. Akuaba akuaba Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ iasaŋ abami agaŋ hameŋ laci ala lɨbali uami. 38 Lɨci abavɨmi. Aludɨ Hekɨlɨ uavɨmi. Igɨha uavɨmi. Alaŋ puia hutesɨ ahica hanɨbuŋ uavɨmi. Lɨhavɨci abami. Ha ci uami.
Jisasɨ agaŋ Olivɨ halu heŋ uavɨla Asɨ dɨ abami.
(Matiu 26.36-46 mu Makɨ 14.32-42)
39 La + Jisasɨ Jelusalem haiabɨla agadɨ valavɨla Olivɨ halu saŋ umi. Nɨbu hameŋ laci lɨhadami. Hɨfɨlɨ lɨdaci Olivɨ halu lɨguŋ heŋ uadami. Udaci nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ nɨbu hula uavɨmi. 40 Uavɨla + Olivɨ halu lɨguŋ heŋ iahavɨla nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ Asɨ dɨ pam aba aba hɨnihalaŋ uami. Laguŋ agaŋ naludɨ ilasɨmɨdɨ uami. 41 La nulɨdɨ valavɨla ataŋ tagɨlaŋ daŋ umi. Hulaŋ lɨba hɨlɨcɨ havalɨci uavɨla mɨgɨvi hameŋ heŋ umi. Uavɨla mɨgalɨfɨlɨbavɨla Asɨ dɨ abami. 42-44 Iavaŋ + uami. Nama abɨnaŋ viaŋ ma hɨmɨben uami. Agadɨ ala nama iadɨ hɨji lubiahɨlɨmɨnaŋ uami. Nadɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlɨha uami.* 45 La Asɨ dɨ aba aba hɨnia iahavɨla nudɨ hulemɨlɨ agɨladɨ pɨŋ vemi. Vevɨla igɨci ani hɨsɨvavɨmi. Nɨbɨlaŋ mavɨn mɨŋamɨŋa ma hɨjɨŋalavɨmi. Hameŋ lavɨla ani hɨsɨvavɨmi. 46 Lɨhavɨci nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ akɨ saŋ ani hɨsɨvadalaŋ uami. Iahavɨla Asɨ dɨ pam aba aba hɨnihalaŋ uami. Laguŋ agaŋ naludɨ ilasɨmɨdɨ uami.
Judasɨ agaŋ Jisasɨ dɨ ilasami.
(Matiu 26.47-56 mu Makɨ 14.43-50 mu Jon 18.3-11)
47 Jisasɨ + abɨdaci hulaŋ akape sɨbaŋ vehavɨmi. Judasɨ agaŋ nɨbu hali vemi. Nɨbu Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agadɨ ala cɨhu Jisasɨ dɨ mɨŋafifi lavɨla mɨhum iavɨben aba hali vemi. 48 Veci Jisasɨ nudɨ abitɨhami. Judasɨ uami. Nama Hulaŋ dɨ Ninaŋ agadɨ mɨŋafifi lavɨla mɨhum iavavɨla ilasɨben aba venaŋ uami.
49 Lɨci + hulemɨlɨ nɨbu hula hɨniavɨmi agɨlaŋ nulɨdɨ hɨji agɨladɨ ci igavɨmi. Lavɨla abavɨmi. Aludɨ Hekɨlɨ uavɨmi. Alaŋ puia hutesɨ hɨvɨ nulɨdɨ huaci ihalahɨbalu uavɨmi. 50 Lavɨla hulaŋ mu agaŋ puia hutesɨ agadɨ viavɨla Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali hekɨlɨ dɨ sibɨla hɨsɨŋ hulemɨlɨ agadɨ hɨji asɨŋ ihalahami. Hɨji asɨŋ human sɨmi kɨlikɨli agadɨ ihalahɨci mɨgami. 51 Ihalahɨci mɨgɨci Jisasɨ igavɨla abami. Valɨha uami. Lavɨla hulaŋ agadɨ hɨji sɨmɨ heŋ human lamɨci nudɨ hɨji asɨŋ agaŋ cɨhu huaci lɨmi.
52 La + Jisasɨ agaŋ Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨladɨdaŋ hɨmi sɨbɨlɨ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ migɨlavɨhadami agɨladɨ manɨgali agɨladɨdaŋ abami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ avi abami. Namɨlaŋ puia hutesɨ hutesɨ agɨladɨdaŋ kɨlɨ lɨmɨ agɨladɨdaŋ vivi velaŋ uami. Hulaŋ mu hulaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ sɨbɨlɨ lamalama nulɨdɨ akuaba akuaba vivi hɨsɨŋ agadɨ mɨŋalɨvalɨva saŋ me velaŋ uami. 53 Akape + tɨbɨ viaŋ namɨlaŋ hula Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ caba hɨnilan uami. Agadɨ ala namɨlaŋ iadɨ akuaba akuaba ma lɨmaŋ uami. Iabi ha naludɨ hɨji hɨvɨ akuaba akuaba lɨhalaŋ uami. Hɨfɨlɨ agadɨ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ iabi hekɨlɨ hɨnidi uami.
Pita agaŋ viaŋ Jisasɨ dɨ ma igɨlan uami.
(Matiu 26.57-58 mu Matiu 26.69-75 mu Makɨ 14.53-54 mu Makɨ 14.66-72 mu Jon 18.12-18 mu Jon 18.25-27)
54 Jisasɨ + ciaŋ aba fɨhalɨci nudɨ mɨŋalɨvavɨla via uavɨmi. Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali hekɨlɨ agadɨ ulaŋ heŋ via uavɨmi. Via uavɨdaci Pita agaŋ nulɨdɨ iga iga ataŋ tagɨlaŋ daŋ nulɨdɨ sɨvɨ sɨvɨ umi. 55 Uavɨla ulaŋ haiabɨla agadɨ lua muji heŋ ivouavɨla igɨci ulaŋ hali hɨbɨ hɨvɨ avɨŋ mahɨlavɨla mɨgahɨniavɨmi. Mɨgahɨniavɨdaci Pita avi nɨbɨlaŋ hula mɨgahɨniavɨmi. 56 Avɨŋ + abɨlu hɨvɨ mɨgahɨniavɨdaci sibɨla hɨsɨŋ iamɨgali agaŋ Pita dɨ igami. La nudɨ sɨhɨvia igavɨla abami. Hulaŋ nagaŋ avi Jisasɨ hula hɨdɨlalɨ uami. 57 Lɨci Pita iaha abami. Viaŋ hɨma uami. Viaŋ nudɨ ma igɨlan uami. 58 Hɨnimitavɨla cɨhu hulaŋ mu agaŋ vevɨla abami. Nama avi nudɨ hulemɨlɨ ala uami. Lɨci Pita abami. Viaŋ hɨma sɨbaŋ uami. 59 Lɨci hɨnimitavɨla cɨhu hulaŋ mu agaŋ vevɨla vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ abami. Naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Hulaŋ nagaŋ Jisasɨ hula hɨdɨlalɨ uami. Nɨbu avi Galili fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ ala uami. 60 Lɨci Pita abami. Hɨma sɨbaŋ uami. Nama ciaŋ abɨnaŋ agadɨ viaŋ ma igɨlan uami. Ciaŋ hameŋ abɨdaci akakala agaŋ agalami. 61 Agalɨci + nudɨ Hekɨlɨ Jisasɨ agaŋ limu cimɨlavɨla Pita dɨ igami. Lɨci Pita agaŋ hɨji lamami. Jisasɨ iadɨ nameŋ abɨmalami uami. Iabi hɨfɨlɨ akakala ma agalɨdaci ahica pam tɨbɨ abɨbanaŋ aba abɨmalami uami. Viaŋ nudɨ ma igɨlan aba abɨbanaŋ aba abɨmalami uami. 62 La haiabɨla ivavevɨla ilɨhiŋ hekɨlɨ ilɨhami.
Jisasɨ dɨ abacuvacuva ifavɨmi.
(Matiu 26.67-68 mu Makɨ 14.65)
63 Lɨci hulaŋ agɨlaŋ Jisasɨ dɨ mɨŋalɨvavɨla abacuvacuva ifavɨmi. 64 Lavɨla nudɨ lamɨgaŋ agadɨ havɨlɨ hɨvɨ hahasɨjiavɨla ifu ifu abavɨmi. Abɨha uavɨmi. Nama Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ hɨnilanaŋ lɨci abɨnaŋ igahɨlɨmɨli uavɨmi. Nadɨ ani ifi uavɨmi. 65 Lɨdɨŋ nudɨ ciaŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ aba aba abacuvavɨmi.
Jisasɨ dɨ ifɨhɨmɨbalu aba mɨgudɨba hɨniavɨmi.
(Matiu 26.59-66 mu Makɨ 14.55-64 mu Jon 18.19-24)
66 Fɨli mɨŋalahɨdaci hulaŋ cihu tɨbaŋ daŋ agɨlaŋ sɨkasɨkan mɨgudɨbavɨmi. Hɨhɨle Asɨ dɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lamalubilubi hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ. Hɨhɨle Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ. Hɨhɨle Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ. Nɨbɨlaŋ ahuata hameŋ mɨgudɨbavɨla hɨniavɨdaci Jisasɨ dɨ vavehavɨmi. 67 Vavehavɨci + abavɨmi. Aludɨ abɨnaŋ igahɨlɨmɨli uavɨmi. Asɨ nadɨ lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vemanaŋ uavɨmi. Lɨhavɨci Jisasɨ abami. Viaŋ naludɨ abɨlɨŋ namɨlaŋ iadɨ ciaŋ agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamɨbalaŋ uami. 68 Viaŋ avi naludɨ abitɨhɨlɨŋ namɨlaŋ iadɨ ciaŋ ma lalahuhe abɨbalaŋ uami. 69 Asɨ + nɨbu vɨdɨvɨdɨŋ daŋ uami. Iabi avi mufɨli avi Hulaŋ dɨ Ninaŋ agaŋ Asɨ dɨ human sɨmi kɨlikɨli hɨvɨ mɨgahɨnibali uami.
70 Lɨci + ahuata abavɨmi. Nama Asɨ dɨ Ninaŋ uavɨmi. Lɨhavɨci Jisasɨ nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ nukeŋ ci abɨlaŋ uami. Ha viaŋ nukeŋ ala uami. 71 Lɨci cɨhu abavɨmi. Akɨ saŋ hulaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ abɨmɨli vevɨla nudɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agasaŋ haiabɨla lama abavɨbali uavɨmi. Ha nɨbu nukeŋ ci haiabɨla iaha abɨci igahɨlalu uavɨmi.
+ 22:1 22.1 CV 12.1-27 * 22:1 22.1 Mɨhiŋ hekɨlɨ agadɨ ibi mu Pasova. Vaka sɨbaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ Isipɨ fɨli tɨbɨ hɨniavɨdaci Isipɨ fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agaŋ nulɨdɨ sɨbɨlɨ lamadami. Lɨdaci Asɨ nulɨdɨ ahɨliahuavɨla Isipɨ fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ agɨladɨ ninaŋ Cimegeŋ agɨladɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ abami. Lavɨla Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ abɨci Asɨ dɨ ciaŋ lubiahɨlavɨla sabaŋ sipsipɨ agɨladɨ ifɨhɨmavɨmi. Ifɨhɨmuhɨmu mɨdɨ agɨladɨ ulaŋ hɨbɨ ivu ivu agɨladɨ hɨda ahica limu limu hɨniavɨmi heŋ mɨŋepɨhalapɨhala uavɨmi. Lɨhavɨci Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ ninaŋ Cimegeŋ agɨladɨ valɨci huaci hɨniavɨmi. Cɨhu vivi valɨ 12 agadɨ igɨhalaŋ. + 22:2 22.2 Sng 2.2, Lu 20.19, HJL 4.27 + 22:3 22.3 Mt 26.14, Mk 14.10, Lu 4.13, Jo 13.2, 13.27 + 22:5 22.5 Sek 11.12 + 22:7-8 22.7-8 CV 12.1-27 + 22:13 22.13 Lu 19.32 + 22:16 22.16 Lu 13.29, 14.15, HJL 10.41, CHL 19.9 + 22:19 22.19 Mt 26.26, Mk 14.22, Lu 24.30, 1 Ko 11.23-25 + 22:20 22.20 Jer 31.31-34, 1 Ko 10.16 + 22:21 22.21 Sng 41.9, Mt 26.21-23, Mk 14.17-18, Jo 13.21-22, 13.26 + 22:22 22.22 Mt 26.24, HJL 2.23-24, 4.28 + 22:23 22.23 Mt 26.22, Jo 13.22, 13.25 + 22:24 22.24 Mt 18.1, Mk 9.33-35, Lu 9.46 + 22:25 22.25 Mk 10.42-45 + 22:25 22.25-26 Mt 20.25-27, Mk 10.42-44 + 22:26 22.26 Mt 23.11, Mk 9.33-35, Lu 9.48, 1 Pi 5.3 + 22:27 22.27 Mt 20.28, Lu 12.37, Jo 13.12-15, Fl 2.7 + 22:28 22.28 2 Ko 1.7, 2 Ti 2.12, Ib 4.15 + 22:29 22.29 Lu 12.32 + 22:30 22.30 Sng 49.14, Mt 19.28, 1 Ko 6.2, CHL 3.21 * 22:30 22.30 Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agaŋ hɨdɨlɨ hekɨlɨ hɨniadami. Nudɨ latɨhiŋ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ hɨniavɨhadami. + 22:31 22.31 Amo 9.9, 2 Ko 2.11, 1 Pi 5.8 + 22:32 22.32 Sng 51.13, Jo 17.9-11, 17.15, 17.20, 21.15-17 + 22:33 22.33 Lu 22.54 * 22:33 22.33 Saimon dɨ ibi mu Pita. + 22:34 22.34 Mt 26.34, Mk 14.30, Jo 13.38 + 22:35 22.35 Mt 10.9-10, Mk 6.8-9, Lu 9.3, 10.4 + 22:36 22.36 Lu 22.49 + 22:37 22.37 Ais 53.12, Lu 22.52 + 22:39 22.39 Lu 21.37, Jo 18.1 + 22:40 22.40 Mt 6.13, 26.41, Mk 14.38, Lu 22.46 + 22:42-44 22.42-44 Mt 6.10, Jo 5.30, 6.38-39, 12.27, Ib 5.7 * 22:42-44 22.42-44 Hulaŋ hɨji hutesɨ hutesɨ daŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ nameŋ abavɨlalɨ. Lukɨ nɨbu nukeŋ ciaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ avi lɨbami uavɨlalɨ. Lɨci Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agaŋ vevɨla nudɨ ahɨliahua vɨdɨvɨdɨŋ igu igu hɨnimi aba abami uavɨlalɨ. Agadɨ ala Jisasɨ vɨhɨlɨ hekɨlɨ amɨŋ igami aba abami uavɨlalɨ. La Asɨ dɨ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ aba aba hɨnimi aba abami uavɨlalɨ. Aba aba hɨnidaci nudɨ vubɨŋ agaŋ mɨdɨ me iahavɨla fɨli hɨvɨ mɨgami aba abami uavɨlalɨ. + 22:47 22.47 Mt 26.47, Mk 14.43, Jo 18.2-3 + 22:49 22.49 Lu 22.36 + 22:52 22.52 Lu 22.37, Jo 7.30, 8.20 + 22:53 22.53 Lu 19.47, 21.37, Jo 12.27, Kl 1.13 + 22:54 22.54 Sng 31.11, Lu 22.33 + 22:56 22.56 HJL 4.13 + 22:61 22.61 Lu 22.34 + 22:67 22.67 Jo 3.12, 8.45, 10.24 + 22:69 22.69 HJL 7.56, Ib 1.3, 8.1 + 22:70 22.70 Lu 4.3, 4.9