5
Hulaŋ hɨhɨle agɨlaŋ nulɨdɨ akuaba akuaba agɨladɨ valavɨla Jisasɨ hula uavɨmi.
(Matiu 4.18-22 mu Makɨ 1.16-20)
Mu + tɨbɨ Jisasɨ uavɨla Galili* idu hekɨlɨ caba heŋ lagulama hɨnidaci hulaŋ iamɨgali akape agɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ igahɨlɨbalu aba veve mɨgudɨbavɨmi. Mɨgudɨbavɨdaci Jisasɨ agaŋ igɨci hunɨga ahica agɨlaŋ idu caba heŋ hɨniavɨmi. Hulaŋ hehɨlaŋ vivi hɨsɨŋ agɨlaŋ hunɨga ahica vave lamavɨla mɨkɨdiŋ agɨladɨ husahusa hɨniavɨmi. Husahusa hɨniavɨdaci Jisasɨ agaŋ Saimon dɨ hunɨga heŋ mɨgumi. Mɨguavɨla Saimon dɨ abami. Hunɨga lɨbɨnikɨlɨnaŋ umitam uami. Lɨci hunɨga agadɨ lɨbɨnikɨlɨci umitami. Umitɨci Jisasɨ hunɨga hɨvɨ mɨgahɨnihɨni hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ ciaŋ sulami.
Sula fɨhalavɨla Saimon dɨ abami. Hunɨga agadɨ matɨnaŋ avɨli huhaŋ adeŋ um uami. Uci hehɨlaŋ vivi saŋ avɨli huhaŋ heŋ mɨkɨdiŋ agɨladɨ lamɨlaŋ mɨguavɨm uami. Lɨci + Saimon nudɨ abami. Iavaŋ uami. Alaŋ hɨfɨlɨ hekɨlɨ havɨ sɨbaŋ hɨdiemɨlu uami. Nama abɨnaŋ sadaŋ alaŋ cɨhu mɨkɨdiŋ agɨladɨ lamɨmɨli mɨguavɨbali uami. Hameŋ + abavɨla avɨli huhaŋ heŋ uavɨla mɨkɨdiŋ agɨladɨ lamavɨci mɨguavɨmi. Mɨguavɨci hehɨlaŋ akape sɨbaŋ mɨkɨdiŋ hɨvɨ mɨguavɨmi. Mɨguavɨci mɨkɨdiŋ agɨlaŋ lalɨlahɨben aba lɨhavɨmi. Lɨhavɨci nagɨlihalinu hunɨga mu hɨvɨ hɨniavɨmi agɨladɨ human hɨvɨ ulavɨci vehavɨmi. Vevɨla nulɨdɨ ahɨliahua hehɨlaŋ agɨladɨ likɨla likɨla hunɨga tulɨ ahica heŋ ahɨlavɨci mɨguavɨmi. Lɨhavɨci hunɨga ahica agɨlaŋ mɨlavɨmi. Mɨlavɨla hunɨga agɨlaŋ luvia mɨguben aba lɨhavɨmi. 8-9 Lɨhavɨci + Saimon* agaŋ hehɨlaŋ akape vihavɨmi agɨladɨ igavɨla i uami. Lavɨla Jisasɨ dɨ hɨcɨ pɨŋ heŋ mɨgalɨfɨlɨbavɨla abami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Viaŋ hulaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ hɨsɨŋ uami. Nama iadɨ valavɨla uha uami. Hulaŋ limu hɨhɨle nɨbɨlaŋ hula hunɨga hɨvɨ hɨniavɨmi agɨlaŋ avi igavɨla i uavɨmi. 10 Saimon + nagɨlihalinu ahica. Mu Jemɨsɨ. Mu Jon. Hulaŋ ahica agɨladɨ iaganɨlu Sebedi. Nɨbɨlaŋ avi igavɨla haba lɨdavɨmi. Lɨhavɨci Jisasɨ Saimon dɨ abami. Nama lɨdɨmɨnaŋ uami. Amɨli anihuliŋ nama hulaŋ iamɨgali agɨladɨ hameŋ ala likɨlɨbanaŋ uami. 11 Hameŋ + abɨci hunɨga agɨladɨ matamata caba uavɨmi. Caba uavɨla hunɨga agɨladɨ magɨla via iahua lɨgɨlɨ lamavɨmi. Lamavɨla hunɨga akuaba akuaba agɨladɨ sɨkasɨkan valavɨla Jisasɨ hula uavɨmi.
Jisasɨ abɨci hulaŋ mu dɨ lɨpɨlɨm lɨpɨlɨm agaŋ sɨvɨlami.
(Matiu 8.1-4 mu Makɨ 1.40-45)
12 Jisasɨ haiabɨla mu hɨvɨ hɨnidaci hulaŋ mu lɨpɨlɨm lɨpɨlɨm daŋ agaŋ vemi. Lɨpɨlɨm lɨpɨlɨm agaŋ nudɨ hadipɨlɨ sɨkasɨkan agadɨ fɨhalami. Vevɨla Jisasɨ dɨ igavɨla fɨli hɨvɨ sɨkasɨkan mɨgavɨla ipalɨci mɨguci ani valɨ hɨnimi. Hɨnihɨni nusaŋ mavɨn ciaŋ ciaŋ iguavɨla abami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Nama iasaŋ huaci mavɨn hɨniavɨla lɨpɨlɨm lɨpɨlɨm iadɨ hadipɨlɨ hɨvɨ hɨnilalɨ nagadɨ abɨnaŋ sɨvɨlɨci huaci lavɨla hɨnivin uami. 13 Lɨci Jisasɨ hulaŋ agadɨ hadipɨlɨ agadɨ mɨŋaigavɨla abami. Viaŋ nasaŋ mavɨn hɨniavɨla nadɨ hadipɨlɨ agadɨ ci huaci lamin uami. Hameŋ abɨci nudɨ lɨpɨlɨm lɨpɨlɨm agaŋ lɨhalɨha sɨbaŋ sɨvɨlami. 14 Sɨvɨlɨci + Jisasɨ nudɨ abami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ abɨmɨnaŋ uami. Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ hulaŋ agadɨ pɨŋ uha uami. Uavɨla nadɨ hadipɨlɨ agadɨ abalamɨnaŋ igam uami. Igɨci huaci lɨci Asɨ saŋ sagalɨ igunaŋ hɨlam uami. Ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ lubiahɨlavɨla sagalɨ igunaŋ hɨlam uami. Sagalɨ igunaŋ hɨlɨci Asɨ nadɨ hadipɨlɨ agadɨ vumɨli lamɨbali uami. Lɨci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ nadɨ iga iga abavɨbali uami. Nudɨ hadipɨlɨ ci huaci li aba abavɨbali uami. 15 Jisasɨ nudɨ abamɨgɨlami agadɨ ala ciaŋ hɨjɨ agaŋ mu haiabɨla mu haiabɨla uadami. Udaci hulaŋ iamɨgali akape nudɨ ciaŋ igahɨlɨben aba vehavɨhadami. Aludɨ avi huaci lamɨbali aba vehavɨhadami. 16 Lɨhavɨdaci + Jisasɨ agaŋ akape tɨbɨ Asɨ dɨ aba aba saŋ nulɨdɨ valavala fipɨ hulaŋ iamɨgali apalɨ heŋ uadami.
Jisasɨ abɨci hulaŋ mu dɨ hɨcɨ human haba hɨmavɨmi agɨlaŋ huaci lɨhavɨmi.
(Matiu 9.1-8 mu Makɨ 2.1-12)
17 Mu tɨbɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ iga iga lamalubilubi hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ hula Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula Jisasɨ dɨ pɨŋ vehavɨmi. Nulɨdɨ haiabɨla hɨtɨŋ hɨtɨŋ agɨladɨ valavala vehavɨmi. Hɨhɨle Galili fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ agɨlaŋ vehavɨmi. Hɨhɨle Judia fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ agɨlaŋ vehavɨmi. Hɨhɨle Jelusalem haiabɨla hɨsɨŋ agɨlaŋ avi vehavɨmi. Ve mɨgahɨniavɨdaci Jisasɨ ciaŋ sulami. Ciaŋ sulɨdaci nudɨ Hekɨlɨ dɨ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ nɨbu hula hɨnidaci hulaŋ iamɨgali hɨmuhɨmu daŋ agɨladɨ mɨŋahihɨlahihɨla hɨnimi. 18 Ciaŋ sulasula hɨnidaci hulaŋ mu dɨ hɨcɨ human haba hɨmavɨmi agadɨ via vadɨm hɨvɨ lamavɨla hava vavehavɨmi. Nudɨ hava vavevɨla uleŋ muji ivouavɨla Jisasɨ dɨ pɨŋ lamɨbalu aba lɨhavɨmi. 19 Agadɨ ala hulaŋ iamɨgali akape sadaŋ ulaŋ agaŋ mɨlami. Lɨci nudɨ havavɨla uleŋ muji Jisasɨ hɨnimi heŋ ivoubalu aba hɨbɨ suhɨlavɨmi. Suhɨlavɨci hɨma lɨci havavɨla ulaŋ sabɨ heŋ iahuavɨmi. Ulaŋ sabɨ heŋ hulaŋ iahuiahu hɨnihɨni hɨdahɨda fipɨ daŋ hɨniadami. Ulaŋ sabɨ heŋ iahuiahu agaŋ nɨbu hɨbɨ daŋ hɨniadami. Hameŋ sadaŋ hulaŋ agadɨ havavɨla iahuavɨmi. Lavɨla ulaŋ sabɨ agadɨ mɨŋavɨkɨlavɨla hulaŋ hɨcɨ human haba hɨmavɨmi agadɨ vadɨm daŋ simɨsimɨ sɨbaŋ valavɨci valavɨci hulaŋ iamɨgali alɨhaŋ alɨhaŋ heŋ mɨgumi. Jisasɨ lagulama hɨnimi heŋ mɨgumi. 20 Lɨci + Jisasɨ nulɨdɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agɨladɨ igami. Igavɨla hulaŋ hɨcɨ human haba hɨmavɨmi agadɨ abami. Ci igɨnaŋ uami. Nadɨ hugɨ agɨladɨ ci hivin uami. 21 Lɨci + Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula Asɨ dɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lamalubilubi hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ hula hɨji lamavɨla abavɨmi. Hulaŋ hana ani uavɨmi. Lavɨla Asɨ dɨ uvɨsɨjiŋ viavɨla hulaŋ mu nɨbu hula hugɨ apalɨ hɨnilalɨ agadɨ hugɨ hivɨben aba li uavɨmi. Asɨ laci hugɨ hivɨlalɨ uavɨmi. 22 Lɨhavɨci Jisasɨ nulɨdɨ hɨji agɨladɨ igavɨla abami. Namɨlaŋ akɨ saŋ hɨji hameŋ lamalama hɨnilaŋ uami. 23-24 Viaŋ + hulaŋ hɨcɨ human haba hɨmavɨmi agadɨ akɨ lɨlɨŋ namɨlaŋ igavɨla nameŋ abɨbalaŋ uami. Hulaŋ dɨ Ninaŋ nɨbu fɨli neŋ hugɨ hivahiva hɨsɨŋ hulaŋ ibi daŋ hɨnilalɨ aba abɨbalaŋ uami. Akɨ me ciaŋ agadɨ huaci abɨben uami. Viaŋ nadɨ hugɨ ci hivin aba abɨben ua nama iahavɨla uha aba abɨben uami. Lavɨla hulaŋ hɨcɨ human haba hɨmavɨmi agadɨ abami. Nadɨ abadin agadɨ igahɨlɨha uami. Nama iaha nadɨ vadɨm agadɨ via havavɨla nadɨ ulaŋ hɨvɨ uha uami. 25 Lɨci hulaŋ iamɨgali igasulavɨdaci hulaŋ agaŋ iahavɨhevɨla nudɨ vadɨm agadɨ via havavɨla Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahaiaha nudɨ ulaŋ heŋ umi. 26 Udaci hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlaŋ igavɨla i uavɨmi. Lavɨla nɨbɨlaŋ avi Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahavɨmi. La haba lɨdavɨla abavɨmi. Iabi alaŋ vɨdɨvɨdɨŋ nagadɨ sebɨlɨ sɨbaŋ igalu uavɨmi.
Livai agaŋ Jisasɨ ani ani uavɨmi.
(Matiu 9.9-13 mu Makɨ 2.13-17)
27 Hameŋ lɨhavɨci Jisasɨ hɨnimitavɨla iaha uavɨla Livai dɨ igami. Igɨci nɨbu huban saŋ anɨm hɨlɨcɨ vivi hɨsɨŋ ulaŋ heŋ mɨgahɨnimi. Nɨbu huban saŋ anɨm hɨlɨcɨ vihadami. Jisasɨ nudɨ igavɨla abami. Nama venaŋ ahica umɨli uami. 28 Lɨci nɨbu iahavɨla nudɨ akuaba akuaba agɨladɨ valavɨla Jisasɨ hula uavɨmi. 29 Uavɨla nudɨ sibɨla hɨsɨŋ agɨladɨ abɨci nudɨ ulaŋ heŋ Jisasɨ saŋ sɨmɨŋ hekɨlɨ hɨlanavɨmi. Hɨlanavɨci huban saŋ anɨm hɨlɨcɨ vivi hɨsɨŋ hɨhɨle agɨlaŋ hula hulaŋ hɨhɨle agɨlaŋ hula hafalavɨla sɨmɨŋ hekɨlɨ navɨmi. 30 Hameŋ + lɨhavɨdaci Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula nulɨdɨ hulaŋ hɨhɨle Asɨ dɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lamalubilubi hɨsɨŋ agɨlaŋ hula vehavɨmi. Vevɨla Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agɨladɨ mu ciaŋ mu ciaŋ aba aba ciabɨsɨ iahuavɨmi. Namɨlaŋ akɨ saŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ hɨsɨŋ agɨlaŋ hula sɨmɨŋ nadalaŋ uavɨmi. Akɨ saŋ nulɨdɨ hulaŋ hɨhɨle huban saŋ anɨm hɨlɨcɨ vivi hɨsɨŋ agɨlaŋ hula sɨmɨŋ nadalaŋ uavɨmi. 31 Lɨhavɨci Jisasɨ abami. Hulaŋ hɨmuhɨmu apalɨ agɨlaŋ fim hahahaha hɨsɨŋ agɨladɨ pɨŋ ma uavɨlalɨ uami. Hulaŋ hɨmuhɨmu daŋ agɨlaŋ pam fim hahahaha hɨsɨŋ agɨladɨ pɨŋ uavɨlalɨ uami. 32 Viaŋ + hulaŋ Asɨ dɨ ciaŋ sɨhɨvia lubiahɨlavɨlalɨ agɨladɨ abɨdalɨŋ iadɨ hulemɨlɨ hɨnihɨni saŋ ma vemin uami. Hulaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agɨladɨ abɨdalɨŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨladɨ valavala iadɨ hulemɨlɨ hɨnihɨni saŋ vemin uami.
Jisasɨ agaŋ sɨmɨŋ valavala hɨnihɨni Asɨ dɨ aba aba agasaŋ abami.
(Matiu 9.14-17 mu Makɨ 2.18-22)
33 Lɨci + hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ Jisasɨ dɨ abavɨmi. Jon dɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ akape tɨbɨ sɨmɨŋ valavala Asɨ dɨ aba aba hɨniavɨlalɨ uavɨmi. Falisi hɨdɨlɨ agɨladɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ avi hameŋ ala lɨhavɨlalɨ uavɨmi. Agadɨ ala nadɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ Asɨ dɨ aba aba saŋ sɨmɨŋ ma valavɨlalɨ uavɨmi. Nɨbɨlaŋ sɨmɨŋ nana avɨli nana pam hɨniavɨlalɨ uavɨmi. 34 Lɨhavɨci + Jisasɨ hɨve lama nulɨdɨ abami. Hulaŋ mu iamɨgali sabiben aba lɨvi uami. Nɨbu hɨnidaci namɨlaŋ nudɨ isaima agɨladɨ sɨmɨŋ valavala saŋ abɨlaŋ nɨbɨlaŋ sɨmɨŋ ma valavɨvi uami. 35 Mufɨli me hɨvɨ hulaŋ agadɨ mɨŋa via uavɨci nudɨ isaima agɨlaŋ nusaŋ mavɨn lamalama sɨmɨŋ heŋ valavɨvi uami.
36 Lavɨla cɨhu hɨve lama abami. Hadi hɨlahɨla hutesɨ hasɨ agaŋ fɨlu daŋ hɨnidaci uami. Hadi hɨlahɨla hutesɨ hɨhi agadɨ ma mɨŋacɨkɨla via fɨlu agadɨ lama hɨsihala hɨcavɨvi uami. Hulaŋ mu hameŋ lɨci hadi hɨlahɨla hutesɨ hɨhi agaŋ sɨbɨlɨ lɨvi uami. Havɨlɨ tɨbɨ hɨhi agaŋ avi huaci ma hɨnivi uami. Hadi hɨlahɨla hutesɨ hasɨ agaŋ me ma hɨnivi uami. 37 Hameŋ abavɨla cɨhu tɨbɨ hɨve lama abami. Lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ hɨhi agadɨ uami. Sabaŋ meme sɨgɨtɨ hɨcavɨci sɨbɨ hɨlɨcɨ me hɨnihɨni hasɨ lɨhavɨlalɨ agɨladɨ hɨvɨ ma hapilavɨvi uami. Nulɨdɨ hɨvɨ hapilavɨci hɨnia huhɨlavɨci sabaŋ meme sɨgɨtɨ hasɨ agɨlaŋ vɨkuavɨci fɨli hɨvɨ mɨjia mɨgavɨvi uami. Lɨhavɨci sɨbɨ hɨlɨcɨ me agɨlaŋ avi sɨbɨlɨ lɨhavɨvi uami. 38 Hameŋ sadaŋ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ hɨhi agadɨ uami. Sabaŋ meme sɨgɨtɨ hɨhi agɨladɨ hɨcavɨci sɨbɨ hɨlɨcɨ me hɨniavɨlalɨ agɨladɨ hɨvɨ pam hapilavɨlalɨ uami. 39 Hulaŋ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ vaka hɨsɨŋ agadɨ navɨlalɨ agɨlaŋ uami. Nɨbɨlaŋ hɨhi agasaŋ ma lɨhavɨlalɨ uami. Nɨbɨlaŋ vaka hɨsɨŋ agasaŋ laci lɨhavɨlalɨ uami. Lɨdɨŋ abavɨlalɨ uami. Ha huaci aba abavɨlalɨ uami.
+ 5:1 5.1-3 Mt 13.1-2, Mk 3.9-10, 4.1 * 5:1 5.1 Galili idu hekɨlɨ agadɨ ibi mu Genesaletɨ. + 5:5 5.5 Jo 21.3 + 5:6 5.6 Jo 21.6 + 5:8-9 5.8-9 2 Sml 6.9, 1 Kin 17.18 * 5:8-9 5.8-9 Saimon dɨ ibi mu Pita. + 5:10 5.10 Mt 4.19 + 5:11 5.11 Mt 4.20, 19.27, Mk 1.18, Lu 18.28 + 5:14 5.14 Wkp 14.1-32 + 5:16 5.16 Mt 14.23, Mk 1.35, 6.46 + 5:20 5.20 Lu 7.48 + 5:21 5.21 Sng 32.5, Ais 43.25, Lu 7.49 + 5:23-24 5.23-24 Jo 5.8 + 5:30 5.30 Lu 15.1-2 + 5:32 5.32 1 Ti 1.15 + 5:33 5.33 Mt 9.14, Mk 2.18 + 5:34 5.34 Jo 3.29