12
Alaŋ aludɨ nukeŋ hadipɨlɨ agɨladɨ Asɨ saŋ sagalɨ me igumɨli uami.
Iadɨ + isagali imahali me namɨlaŋ uami. Asɨ agaŋ alusaŋ mavɨn hekɨlɨ mɨŋamɨŋa aludɨ huaci lamɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ viaŋ naludɨ mavɨn ciaŋ ciaŋ abadin uami. Namɨlaŋ fɨli neŋ hɨnihɨni naludɨ hadipɨlɨ agɨladɨ Asɨ saŋ sagalɨ me iguhalaŋ uami. Hameŋ lavɨla namɨlaŋ Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali sɨbaŋ hɨnibalaŋ uami. Hɨnihɨni akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ lɨdalaŋ Asɨ nalusaŋ hɨjɨŋalɨbali uami. Lɨdaci nudɨ ibi mɨŋaiahaiaha nudɨ sibɨla vibalaŋ uami. Namɨlaŋ + hulaŋ iamɨgali fɨli hɨsɨŋ me hɨnimɨlaŋ uami. Asɨ agaŋ vana naludɨ hɨji humɨgaŋ agɨladɨ mɨŋahihɨlɨdaci hɨhi me iahavɨm uami. Iahavɨdaci namɨlaŋ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ pam lɨhalaŋ uami. Hameŋ lavɨla namɨlaŋ Asɨ dɨ hɨji agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igɨbalaŋ uami. Akuaba akuaba huaci huaci lɨlalɨ agɨladɨ igɨbalaŋ uami. Akuaba akuaba agɨlasaŋ Asɨ hɨjɨŋalɨlalɨ agɨladɨ avi igɨbalaŋ uami. Asɨ akuaba akuaba lɨlalɨ agɨlaŋ huaci sɨlɨvɨ sɨbaŋ hɨniavɨdaci igɨbalaŋ uami.
Akuaba akuaba huaci huaci Asɨ igulalɨ agɨladɨ hɨvɨ sibɨla vimɨli uami.
Asɨ + iasaŋ mavɨn hɨniavɨla nudɨ sibɨla vivi saŋ iadɨ lɨbɨmɨŋalɨ uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ sɨhɨvia migɨla migɨla saŋ ciaŋ nagadɨ naludɨ hɨtɨŋ hɨtɨŋ abɨben aba lin uami. Namɨlaŋ hɨji nameŋ lamɨmɨlaŋ uami. Aludɨ hɨji hutesɨ agɨlaŋ limu hɨhɨle dɨ hɨji hutesɨ agɨladɨ lɨvalavɨlalɨ aba abɨmɨlaŋ uami. Namɨlaŋ naludɨ nukeŋ hɨnihɨni hɨdahɨda agɨladɨ sɨhɨvia lamalɨhɨlɨhalaŋ uami. Asɨ agaŋ nalusaŋ hɨji huaci igudaci namɨlaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨnihɨni lamalɨhɨlɨhalaŋ uami. Alaŋ ++ igɨlalu uami. Hadipɨlɨ nɨbu hɨcɨ human mugaŋ lamɨgaŋ akuaba akuaba daŋ hɨnilalɨ uami. Hɨcɨ human mugaŋ lamɨgaŋ akuaba akuaba agɨlaŋ sibɨla pam laci ma vihavɨlalɨ uami. Hameŋ + laci ala alaŋ avi hulaŋ iamɨgali akape uami. Agadɨ ala Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ lɨdaci alaŋ hadipɨlɨ pabiŋ laci me hɨnilalu uami. Alaŋ nudɨ hadipɨlɨ hɨcɨ human akuaba akuaba me hɨnilalu uami.
Asɨ ++ agaŋ alusaŋ mavɨn hɨnihɨni hɨji hutesɨ mu mu huaci huaci agɨladɨ igulalɨ uami. Hameŋ sadaŋ hulaŋ mu ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ hɨnilalɨ agaŋ uami. Nɨbu vana ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ agɨlaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨnihɨni ciaŋ abavɨlalɨ hameŋ ala abam uami. Hulaŋ + mu hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ ahɨliahuiahu sibɨla vilalɨ agaŋ uami. Nɨbu vana hulaŋ iamɨgali agɨladɨ ahɨliahuiahu sibɨla agadɨ vim uami. Hulaŋ mu manasɨŋ sihɨ hɨsɨŋ hulaŋ hɨnilalɨ agaŋ uami. Nɨbu vana manasɨŋ sihɨ hɨsɨŋ hulaŋ sibɨla vihavɨlalɨ hameŋ sibɨla agadɨ vim uami. Hulaŋ + mu hulaŋ iamɨgali agɨladɨ iagaŋ lagulagu sibɨla vilalɨ agaŋ uami. Nɨbu vana hulaŋ iamɨgali agɨladɨ iagaŋ lagulagu sibɨla agadɨ vim uami. Hulaŋ mu hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle akuaba akuaba saŋ tɨbɨ mɨgavɨlalɨ agɨlasaŋ akuaba akuaba igulalɨ agaŋ uami. Nɨbu vana hameŋ laci ala akuaba akuaba akape agɨladɨ igum uami. Hulaŋ mu hulaŋ iamɨgali agɨladɨ migɨlɨlalɨ agaŋ uami. Nɨbu vana nulɨdɨ sɨhɨvia sɨbaŋ migɨlam uami. Hulaŋ mu limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hɨnihɨni nulɨdɨ huaci lamɨlalɨ agaŋ uami. Nɨbu vana hɨjɨŋalaŋala nulɨdɨ huaci lamam uami.
Naludɨ isagali imahali me agɨlasaŋ mavɨn hɨnihalaŋ uami.
Namɨlaŋ + hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihalaŋ uami. Analɨ abɨmɨlaŋ uami. Nulɨsaŋ amɨŋ sɨbaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihalaŋ uami. Akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ vala huligalavɨla akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ pam lɨhalaŋ uami. 10 Asɨ + dɨ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨnihalaŋ uami. Naludɨ isagalinalu imahalinalu agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨnilalaŋ hameŋ ala nulɨsaŋ avi mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨnihalaŋ uami. Naludɨ nukeŋ ibi mɨŋaiahɨmɨlaŋ uami. Limu hɨhɨle agɨladɨ ibi pam mɨŋaiahaiaha saŋ lɨhalaŋ uami. 11 Namɨlaŋ + ihɨlu lavɨmɨlaŋ uami. Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ naludɨ hɨji mɨŋaiahɨdaci vɨdɨvɨdɨŋ hɨnihɨni aludɨ Hekɨlɨ dɨ sibɨla agadɨ hameŋ laci hameŋ laci vihalaŋ uami. 12 Aludɨ + Hekɨlɨ agaŋ naludɨ huaci lamɨbali agasaŋ hɨjɨŋalaŋala migɨla migɨla hɨnihalaŋ uami. Vɨhɨlɨ mu mu naludɨ hɨvɨ iahavɨdaci namɨlaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lagulamɨhalaŋ uami. Lɨdɨŋ Asɨ dɨ aba aba laci hɨnihalaŋ uami.
13 Asɨ + dɨ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ akuaba akuaba saŋ tɨbɨ mɨgavɨci nulɨdɨ ahɨliahuhalaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali mu haiabɨla hɨsɨŋ agɨlaŋ vehavɨci nulɨdɨ sɨhɨvia migɨla migɨla sakɨlɨhalaŋ uami. 14 Hulaŋ + limu hɨhɨle agɨlaŋ naludɨ sɨbɨlɨ lamavɨci uami. Nulɨdɨ sɨbɨlɨ lamalama saŋ Asɨ dɨ abɨmɨlaŋ uami. Nulɨdɨ huaci lamalama saŋ pam Asɨ dɨ abɨhalaŋ uami. 15 Hulaŋ + iamɨgali hɨjɨŋalavɨlalɨ agɨlaŋ hula hɨjɨŋalɨhalaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali ilɨhavɨlalɨ agɨlaŋ hula ilɨhɨhalaŋ uami. 16 Namɨlaŋ + hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ akuaba akuaba lɨlalaŋ hameŋ ala limu hɨhɨle agɨlasaŋ avi hameŋ laci ala lɨhalaŋ uami. Namɨlaŋ nukeŋ saŋ pam igahɨlahɨla hɨji nameŋ lamɨmɨlaŋ uami. Alaŋ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ ibi daŋ aba abɨmɨlaŋ uami. Hulaŋ ibi apalɨ agɨlaŋ hula avi hɨnihɨni saŋ hɨjɨŋalɨhalaŋ uami. Namɨlaŋ naludɨ nukeŋ ibi mɨŋaiahaiaha nameŋ abɨmɨlaŋ uami. Viaŋ laci hɨji hutesɨ daŋ aba abɨmɨlaŋ uami. 17 Nɨbɨlaŋ + naludɨ sɨbɨlɨ lamavɨci uami. Namɨlaŋ nulɨdɨ cɨhu hɨbɨŋ sɨbɨlɨ lamɨmɨlaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ igasulavɨdaci akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ pam hameŋ laci hameŋ laci lɨlɨ saŋ igahɨlɨhalaŋ uami. 18 Namɨlaŋ + nukeŋ nukeŋ lamacilacila sagaŋ lɨbalɨba saŋ igahɨlɨmɨlaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ hula humɨgaŋ simɨ hɨnihɨni saŋ pam lɨhalaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ namɨlaŋ hula humɨgaŋ simɨ hɨnihɨni saŋ valavɨdaci uami. Namɨlaŋ nɨbɨlaŋ hula humɨgaŋ simɨ hɨnihɨni saŋ pam lɨhalaŋ uami. 19 Iadɨ + nagɨlihali huaci huaci namɨlaŋ uami. Naludɨ sɨbɨlɨ lamavɨdaci hɨbɨŋ nulɨdɨ sɨbɨlɨ lamalama saŋ igahɨlɨmɨlaŋ uami. Namɨlaŋ valɨlaŋ Asɨ agaŋ nulɨsaŋ igɨvɨ hɨnihɨni hɨbɨŋ nulɨdɨ sɨbɨlɨ lamɨbali uami. Alaŋ igɨlalu uami. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Aludɨ Hekɨlɨ agaŋ abi aba abami uami. Hɨbɨŋ sɨbɨlɨ lamalama ha iadɨ sibɨla aba abi aba abami uami. Viaŋ nukeŋ nulɨdɨ hɨbɨŋ sɨbɨlɨ lamɨben aba abi aba abami uami. 20 Agadɨ + ala Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ agasaŋ avi abami uami. Naludɨ nagɨli lamavɨlalɨ agɨlaŋ humɨgaŋ saŋ hɨmavɨci nulɨsaŋ sɨmɨŋ igunɨhalaŋ aba abami uami. Nɨbɨlaŋ avɨli nana saŋ lɨhavɨci nulɨsaŋ avɨli igulaŋ navɨm aba abami uami. Namɨlaŋ hameŋ lɨlaŋ nɨbɨlaŋ nulɨdɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨlasaŋ sɨhumahɨlavɨbali aba abami uami. 21 Namɨlaŋ lɨlaŋ akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨlaŋ naludɨ lalɨguavɨmɨdɨ uami. Namɨlaŋ akuaba akuaba huaci huaci hameŋ agɨladɨ pam lɨdɨŋ akuaba akuaba sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ lɨvalɨbalaŋ uami.
+ 12:1 12.1 Sng 50.13-14, Jo 4.24, Lom 6.11-13, 1 Ko 6.13, 6.19-20, Ib 10.20, 1 Pi 2.5 + 12:2 12.2 Ef 1.18, 4.23, 5.10, 5.17, Kl 1.21, 1 Pi 1.14, 1 Jo 2.15 + 12:3 12.3 1 Ko 3.10, 12.7, 12.11, Ga 2.9, Ef 4.7 + 12:4 12.4 Ef 4.15-16 + 12:4 12.4-5 1 Ko 12.12 + 12:5 12.5 1 Ko 12.27, Ef 4.25 + 12:6 12.6 1 Ko 12.28, 13.2, 1 Pi 4.10-11 + 12:6 12.6-8 1 Ko 12.4-11 + 12:7 12.7 HJL 13.1, Ga 6.6, 1 Ti 5.17 + 12:8 12.8 HJL 15.32, 20.28, 2 Ko 9.7, 1 Pi 5.2 + 12:9 12.9 Sng 34.14, Amo 5.15, 1 Ti 1.5, 1 Pi 1.22 + 12:10 12.10 Fl 2.3, Ib 13.1, 1 Pi 1.22, 2 Pi 1.7 + 12:11 12.11 HJL 18.25, CHL 3.15 + 12:12 12.12 HJL 2.42, Fl 3.1, 1 Te 5.16-17, Ib 3.6, 10.36, Je 1.4 + 12:13 12.13 1 Ko 16.1, 2 Ko 9.1, 9.12, Ib 13.2, 13.16, 1 Pi 4.9 + 12:14 12.14 Mt 5.44, Lu 6.28, HJL 7.60, 1 Ko 4.11-13, 1 Pi 3.9 + 12:15 12.15 Sng 35.13 + 12:16 12.16 Sng 131.1-2, Snd 3.7, Ais 5.21, Lom 11.20, 15.5 + 12:17 12.17 Mt 5.39, Lom 14.16, 2 Ko 8.21, 1 Te 5.15 + 12:18 12.18 Mk 9.50, Lom 14.19, Ib 12.14 + 12:19 12.19 Lo 32.35, Snd 24.29, Mt 5.39, Lom 12.17, 13.4, Ib 10.30 + 12:20 12.20 CV 23.4-5, Snd 25.21-22, Mt 5.44