3
Quliaqtuaqałha John Paptaaqtitchirim
Akimiaġuutaatni ukiut atanniqsuił̣hani Caesar-m atilgum Tiberius, Pontius Pilate kavanaupmiñiqsuq nunami taggisiqaqtuami Judea-mik, Herod atanġupluni Galilee-mi, aniqataa Philip atanġupluni nunami taggisiqaqtuami Iturea-mik Trachonitis-miglu, Lysanias atanġupluni Abilene-mi, aasiiñ Annas-lu Caiaphas-lu qaukłiuplutik agaayuliqsini. Taapkua atanġupkaqługich uqałha Agaayyutim tikiumaniqsuq John-mun iġñiŋanun Zechariah-m iñuiḷaami. John kukiḷuŋniqsuq kuuŋan Jordan-ŋum avataani quliaqtuaqhuni, “Isummitqigitchi mumigusi killuqsautipsitñiñ paptaaqtillusi. Taatnaġupsi Agaayyutimli natqigutigisigai killuqsautisi.” John aggiġñiqsuq tuvraqługu aglausimaruaq makpiġaaŋani sivuniksriqirim Isaiah-m itna,
“Iñuk tuqłuiraqtuq iñuiḷaamiñ:
Itqanaiyautisiuŋ apqutiksraŋa Atanġum,
nalġuġlugu tumiksraŋa!
Natiġnapayaat immiġḷugich,
iñġich qimiġaallu naqigḷiḷugich,
saquŋaruat apqutit nalġuqsaqmiḷugich,
qaiġiitchuat tumitchaat qaiqsaġlugich.
Tarrali iñupayaaq iḷitchuġiniaqtuq anniqsuqtimik Agaayyutim akiqsruutigikkaŋanik.” Isaiah 40:3-5
Iñugiaktuat iñuich utlautiniqsut John-mun paptaaquplutiŋ. Uqautiniġai, “Nimiġiatun ittuasii, kia uqautivasi annatlasiñipḷusi anasiñŋuqsautiksraŋaniñ Agaayyutim? Iḷitqutchipsigun qiñiġnaqsisiuŋ isummitqił̣iqsi killuqsautipsitñiñ. Isumanasi, ‘Abraham sivulliaġigikput.’ Uqautigipsi, Agaayyutim makua uyaġaich kiŋuvialiutlagai Abraham-mun! Agaayyutim atanniił̣ha qallipiaġataqtuq, iñuktun itqanaiqsuatun kipiłhiñaaġukługu napaaqtuq kaŋiagun. Napaaqtupayaaq asirriŋitchuaq kipikkaugisiruq iktauluniasiiñ ikniġmun.”
10 Iñuich apiqsruġniġaat, “Qanuġmi pigisiñiqpisa?” 11 Kiuniġai, “Kisupayaam malġuŋnik qaliġuaqaġumi qaitchiḷi iñuŋmun atnuġaaksraitchuamun, suli kisupayaaq niqiksrautiqaġumi niġipkaiḷi niqiksraitchuamik.” 12 Iḷaŋich tax-siliqirit utlautipmiñiqsut paptaaquplutiŋ aasiiñ apiqsruqługu, “Iḷisautrii, Sugisiñiqpisali?” 13 Uqautiniġai, “Katitchiñasi qaaŋiġḷugu piraksriusiaqsi.” 14 Iḷaŋisa aŋuyyiuqtit apiqsruqmiñiġaat, “Uvagutaasiiñ, qanuġisiñiqpisa?” Nipliutiniġai, “Aqsaknasigik iñuich nunuritñigusi naagaqaa saglutiginasigik iñuich. Apaigilugu akiḷiusiaġikkaqsi.”
15 Iñupayaat niġiugaqaġniqsut Anniqsuqtimik aggiqsaġumaruamik, aasiiñ isumaniqsut taamna John Christ-ŋupmagaan, anniqsuqti akiqsruutauruaq. 16 Aasiiñ John-ŋum uqautiniġai, “Paptaaqtitchiruŋa imikun, aglaan taimma iñuk aggiqsaġumaruaq kamanatluktuq uvamniñ. Siŋiiḷguyumiñaitchuŋaunniiñ aluġutiŋnik. Paptaaġisigaasi Ipqitchuakun Irrutchikun suli iknikun. 17 Tigummiaġigaa tiktitaun salummaġukługich mukkaaksrat sanikłuŋniñ, katillugichaasiiñ mukkaaksrat siġḷuaġmiñun. Aglaan ikipkaġisigai sanikłuich ikniġmun qamiyumiñaitchuamun.”
18 Atlakaaġiikun John quliaqtuaġniqsuq tusaayugaallautamik iñuŋnun pitchuksaaqługich atlaġuquplugich iñuuniałhat. 19 John-ŋum iñiqtiqmiñiġaa ataniq Herod atakkii iḷaqatnikhuni Herodias-mik aniqataan nuliaŋanik suli savaaqaqhuni iñugiaktuanik atlanik pigiitchuanik. 20 Aasiiñ Herod savaaqaġniqsuq pigiitḷuktuamik isiqtaupkaqamiuŋ John.
Paptaakkaułha Jesus-ŋum
21 Iluqaisa iñuich John-mun paptaaqtinŋanikmata, Jesus-tuuq paptaaqtinniqsuq. Agaayupkaqługu qiḷak aŋmaqtuq 22 suli Ipqitchuaq Irrusiq atqaġniqsuq ilaanun tiŋmiaġruuratun. Nipi tusaaniġaat pakmakŋa, “Piqpagiplutin Iġñiġigikpiñ. Quyalimaaġikma.”
Jesus-ŋum Kaŋŋiġviŋi
23 Jesus-ŋum aullaġniikamiuŋ savaani, iñuiññaq qulinik ukiuqtutilaaqaġniqsuq. Iñuich isummatiginiġaat iġñiġinipḷugu Joseph-mun,
iġñiŋa Heli-m, 24 iġñiŋa Matthat-ŋum,
iġñiŋa Levi-m, iġñiŋa Melchi-m,
iġñiŋa Jannai-m, iġñiŋa Joseph-ŋum,
25 iġñiŋa Mattathias-ŋum, iġñiŋa Amos-ŋum,
iġñiŋa Nahum-ŋum, iġñiŋa Esli-m,
iġñiŋa Naggai-m, 26 iġñiŋa Maath-ŋum,
iġñiŋa Mattathias-ŋum, iġñiŋa Semein-ŋum,
iġñiŋa Josech-ŋum, iġñiŋa Joda-m,
27 iġñiŋa Joanan-ŋum, iġñiŋa Rhesa-m,
iġñiŋa Zerubbabel-ŋum, iġñiŋa Shealtiel-ŋum,
iġñiŋa Neri-m, 28 iġñiŋa Melchi-m,
iġñiŋa Addi-m, iġñiŋa Cosam-ŋum,
iġñiŋa Elmadam-ŋum, iġñiŋa Er-ŋum,
29 iġñiŋa Joshua-m, iġñiŋa Eliezer-ŋum,
iġñiŋa Jorim-ŋum, iġñiŋa Matthat-ŋum,
iġñiŋa Levi-m, 30 iġñiŋa Simeon-ŋum,
iġñiŋa Judah-m, iġñiŋa Joseph-ŋum,
iġñiŋa Jonam-ŋum, iġñiŋa Eliakim-ŋum,
31 iġñiŋa Melea-m, iġñiŋa Menna-m,
iġñiŋa Mattatha-m, iġñiŋa Nathan-ŋum,
iġñiŋa David-ŋum, 32 iġñiŋa Jesse-m,
iġñiŋa Obed-ŋum, iġñiŋa Boaz-ŋum,
iġñiŋa Salmon-ŋum, iġñiŋa Nahshon-ŋum,
33 iġñiŋa Amminadab-ŋum, iġñiŋa Admin-ŋum,
iġñiŋa Arni-m, iġñiŋa Hezron-ŋum,
iġñiŋa Perez-ŋum, iġñiŋa Judah-m,
34 iġñiŋa Jacob-ŋum, iġñiŋa Isaac-ŋum,
iġñiŋa Abraham-ŋum, iġñiŋa Terah-m,
iġñiŋa Nahor-ŋum, 35 iġñiŋa Serug-ŋum,
iġñiŋa Reu-m, iġñiŋa Peleg-ŋum,
iġñiŋa Eber-ŋum, iġñiŋa Shelah-ŋum,
36 iġñiŋa Cainan-ŋum, iġñiŋa Arphaxad-ŋum,
iġñiŋa Shem-ŋum, iġñiŋa Noah-m,
iġñiŋa Lamech-ŋum, 37 iġñiŋa Methuselah-m,
iġñiŋa Enoch-ŋum, iġñiŋa Jared-ŋum,
iġñiŋa Mahalaleel-ŋum, iġñiŋa Cainan-ŋum,
38 iġñiŋa Enos-ŋum, iġñiŋa Seth-ŋum,
iġñiŋa Adam-ŋum, iġñiŋa Agaayyutim.