2
Christ Jesus-ŋum Aŋuyaktillautaŋa
Ilvich, iġñiiŋ, saŋŋivigigumagiñ iłuaqqutaa Christ Jesus-ŋum. Uqałhich tusraakkatin uvaŋniñ uqautigi'apkich sivuġaatni iñugiaktuat iḷisimarit qaaŋiqsitchumigitin iñuŋnun iḷisautritḷaruanun atlaniktuuq. Igḷutuġlugu nagliksaałhiñaaŋułiksran qanutitaŋaitchuatun aŋuyaktaatun Christ Jesus-ŋum. Aŋuyakti aŋuyaktaułiġmiñi iḷḷakkattaaġusrimmataitchuq iñuuniałiġruaġmiñun, aglaan ilaan quyaliyummatiqaġaġigaa qaukłiġikkani tiliuqtigiplugu. Suli aqpaliutraqti aqpaliutrałiġmiñi akimalguitchuq kisianik tupiksriḷuni maliġutaksranik. Suli nautchiiri sakuuktuaq piññaqqaaqtuksrauraqtuq nauruaniñ katitchił̣iġmi. Tamatkua uqautitka isrummatigikkich, takku Atanġuruam ikayuġisigaatin kaŋiqsił̣iksraŋatigun supayaat.
Itqaġiuŋ Jesus Christ aŋipchakkauruaq tuqułiġmiñ, kaŋŋiġviqaqtuaq David-mik, quliaqtuaġikkaptun tusraayugaallautamik. Uvvatakku uqaqałłapkun tusraayugallautamik nagliksaaqtitauruŋa suli pituqakkauruŋa liilaa savvaqłukkataqti. Aglaan Agaayyutim uqałha piñaiḷutaitchuq. 10 Taatnaqłuŋa igḷutuġiga suapayaaq Agaayyutim piksraqtaaŋi piqutigiplugich, iliŋittuuq anniqsukkautquplugich Christ Jesus-kun iñuutquplugiḷḷu isruitchuami kamanautaani. 11 Uvvauna iḷumutuuruaq nipliun,
Uvagut tuquqataugupta Ilaagun
iñuutqikkisipmiugut Ilaagun.
12 Uvagut igḷutuisuiñaġupta
aŋalatchiqataugisipmiugut Ilaagun.
Uvagut Ilaa piiḷaaġiguptigu,
Ilaantuuq piiḷaaġigisipmigaatigut.
13 Tuniqsimmatriñġitchugutunniiñ
Ilaa tuniqsimmatriraqtuq,
takku piiḷaaġiyumiñaitchuq iŋmiñik.
Savakti Iłuagikkauruaq
14 Itqaaqtuutigumigitin iñuktin tamarrumuuna, suli iḷumutuuruamik alġaqsrullapiaġlugich Agaayyutim sivuġaani aŋuyautiqaqunġiḷḷugich nipliutitigun. Taatnasriq ikayuutaunġitchuq iñuŋnun tusraaruanun, aglaan ukpiqqutaiġutauraqtuq. 15 Pisuqtilaaqni piññaktaġiniaġlugu iłuagikkaułiq Agaayyutim qiññaŋani atriḷugu savakti kanŋusruutaitchuaq savaaġmigun, nalautlugu iḷisautriruaq uqałhanik Agaayyutim iḷumutuułhan. 16 Uqaqatiginagich agaayyiaqtaiḷaat iñuich kinnauruat uqaqamiŋ. Taatnasriq uŋurrutauruq ayuuqtaałiksraŋatnun iñuich Agaayyutmiñ. 17 Taatnatchich iḷisauttutaat atriqaqtuq kiḷḷiġruamik nuŋuuqtuaqługu uviñġa timim cancer-tun. Malġuk taatnatchik iḷisautrik Hymenaeus-lu Philetus-lu. 18 Taapkuak ukpiqsrisaiqhutik, ukpiqqutaiqsitchiruk iḷaŋitñik ukpiqtuat nipiqałiġmikkun aŋitqił̣iksraqput atuumaaniŋnipḷugu. 19 Aglaan tunŋaviksriugaŋa Agaayyutim iḷumutuuruaq atlaŋŋuqtanġitchuq. Taatnaqhuni aglaksimaaqtuq, itna, “Atanġuruam iḷisimagai tamatkua Ilaan pigikkani,” suli itna, “Kisupayaaq nipiqaġumi Atanġuruamun piginiḷuni killuliqisruiqsuksrauruq.” 20 Tupiq aŋiruaq piqaġaqtuq puggutanik utkusriŋñik atlakaaġiiñik. Iḷaŋich piḷiaŋuraqtut maniŋmiñ qatiqtaamiñ naagaqaa kaviqsaamiñ, atlat suli qiruŋmiñḷu qikumiñḷu. Akisuruat utkusiich puggatallu atuqługich tuyuġmiaqaqamiŋ kisianik aasriiñ akiiññiqsrat ataramik atuqługich iḷaŋich suaqłuqaġvigiplugich. 21 Taatnatuntuuq kiñapayaaq iñuk salummaqtitchumi iluqaaniñ killuġmiñ atukkaugisiruq kamaginaqtuamun, takku ipqiqsitaugisiruq aasriiñ qaukłian atutlalugu, itqanaiġusrimaaġlugu atułiksrani savaallautapayaamun.
22 Nutaułhum kimmutai qimaummiugaqtaksraġigitin, aglaan piññaktaaġiniaġlugu nalaunŋaruałiq, ukpiqsrił̣iq, piqpaktaq suli qiñuiññaq, tapiġuġutin tamatkunuŋa iḷumun tuqłuġaqtuanun Agaayyutmun ikayuquplutiŋ. 23 Aglaan uqaksraqtutiqasruŋaqasri kinnaqtun nalukkapsigun. Iḷisimagiñ taatnatchim isruqaġaġiłha uqaallatrałiġmik. 24 Agaayyutim savaktaa uqaalaruksraunġitchuq. Ilaa iłuaqqutriruksrauruq iluqaitñik, nakuuluni suli anuqsruluni iḷisautriŋuluni, 25 aggaŋaiḷḷuni nalġuqsruiyumi igḷugirimiñik. Itpiaqtuq Agaayyutim mumigviqaqtitchił̣iksraŋanun iḷitchuqsriḷutiŋ iḷumutuuruamik. 26 Aasrii qauġrimmatinitqiŋniaqsut kaŋiqsiaqatqił̣ikun, annagutiŋ nigatchiaŋaniñ Tuunġaum, tigugaluakkani tupigitqupluni.