2
Korosi aporomo Kotiaki himu hakásaraka hemakapurane kárahoasimo Poremo hemakapusuane oyapo.
Repo hemakapusimo nōmo some one somerakanapo. Repoko soko, Keresoa paosa aporo hinamo Reotisía taonea risia akipoko soko, aporo hinamomo ano hikumisi asekeanafonona akipoko soko, re supoko nōmo kára hemakapukua wafororaka rakirakanapo.
Asiamo nōmo hemakapusuane repo namina yia suaki himu tumurumo hemakapukua, arirakano repo Keresoaki himu hakásaraka hemakapusuane paroaka wakapuaka risikiasimo nōmo hemakapurakaripo. Koti menane repo koteaka hemakapukua rosaka taehoasimo nōmo hemakapurakaripo. Asiamo repo rosaka taeraka hemakapuraka Kotimo makata kepo mahamesane repo sia hemakapukusapo. Kotimo makata fana mahamesane Kereso ipipo. Arirakano makata mahimunane maua á kerapo. Kesane mokoako kimo ropanapo. Aina ayiáka Kotimo koteaka hemakapuramo kepoane soko, takekea hemakapurane soko, Koti ipiyaki tokenapo. Isiapo mokoakosane Yasu Keresoane ipi ki asiapo.
Arirakano aporo metakira pekea reane kirimahokosakipoko kotafe somerapo. Asiamo kotafe someane repo kakimakopo. Ano kakaro reyaki rekeasifareapo. Asiāne nōmo reane kakaro kára hemakapurakanapo. Nōmo himu hemakapurane reyaki hakāsa rekenapo. Repo suamo namina yia kikinaraka risike, arirakano Yasu Keresoaki kakaro himu hakásaraka hemakapukua risikinapakano ano seseripo.
“Kotafe someane kakimakopo,” aisane oyapo.
Repo Yasu Keresoaki himu hakásaraka hemakapukua, Yasu Kereso repo Unihaepo, aíyaka hemakapukua epo someane repo kekemaraka risikinapo. Asiamo re Keresoa paoraka risike maiya suamo Yasu Keresoaki yaiya himu hakásaraka hemakapukua risikianie. Arirakano ape kiako ira kesa paroaka mapoana ayiáka repo hemakapusuane ayiáka paroaka hemakapukua risikianie. Keseke ape namo kiki amara ayiáka repo Kotiaki hemakapusuane kárahokosapo. “Kotiaki kakaro himu hakásaraka hemakapunie,” aíyaka reaki some kasane meraruhokopo. Maiya suamo Kotiaki susehoanie.
Aporo metakiramo kotafe someane somerakano repo kakimarapaka asekeanie. Hauaka omo makata hemakapurane soko, yatafu yakasa ho menane soko, makasa kauamo makata ainane soko, makata ane ipu máfaraka some karápo. Aporoamo Kereso menane some karáfapo. Asiamo someane repo kekemarakanone, re keresoa paosane hurupeakosapo. Anapaka asekeanie. Arirakano Yasu Kereso hauaka wo pesane aporomanomo kauane maka pekea reapo. Asiamo Kotimo wakapuane soko, koteaka hemakapurane soko, Kotimo makata aina suane Yasu Keresoyaki hakāsa reapo. Asiamo Kereso kaua Koti menane su komarukua rekenapo. 10 Asiamo repo eaki kataka marekea risikino epo menane reaki karáka rekenapo. Arirakano hepene aporo soko, ho soko wakapuaka unihaeaka arisiane Yasu ipi hakásamo marokeraka fanaraka unihaeaka asekea rekenapo.
11 Repo eaki himu hakásaraka kataka marekea risikino repo kaumo watikiaka rakirane soko, kaumo hemakapurane soko, Keresomo rukupatesapo. Arirakano Yu aporomo kau hahaeraka patenane, kaumo menane hákasa patenapo. Makata amo aporo himuane ararenafapo. Asiāne aporomo ipi kaumo watikiaka hemakapukua rakirane rukupaterakano aporoane namo kakaro Kereso aporopo.
12 Re hea tapukuamurira maiya amo re Keresoyaki kusua hauaka amarera ayiáka hea tapukumurisiapo. Hea tapukumurikia ima yapura ahiramo re Keresoyaki kusuane maturikia taena ayiáka maturikia taesapo. Arirakano repo hemakapuraka, “Kotimo wakapumo Keresoane maturikia taesapo.” Aíyaka hemakapuraka repo Kotimo wakapuaki himu hakásaraka hemakapurakano re soko Keresoyaki hakāsa maturikia taeraka re makawesa risikinapo.
13 Fana re watikiaka risike Kotimo ipi ainane repo hemakapusuafapo. Hemakapunafonoraka kaumo hemakapukua watikiaka rakirane repo rukupateraka metakarisiafapo. Asiamo re kusua arisia ayiáka risiapo. Asiāne repo watikisane Kotimo mafasapo. Mafaraka Kereso maturikia taesa ayiáka re soko ayiáka maturikia taesapo. 14 Kotimo somemaneane kekemahoanafonosasamo somemane motosa amo isu hukurusuapo. Hukurukua api kakanie aíyaka motosapo. Asiane somemaneane soko, api kakaniesane soko, Kotimo maka ira matopesa ikokosapo. Ikokosa maiya amo somemanemo hukurukusakipoko asiane kososapo. 15 Arirakano Yasu Kereso ira matopesa paremaresa kusuapo. Kusua maiya amo makata fanaraka risiane soko, yatafu yakasa ho wakapuaka risiane soko, Yasumo rukua mosakaterapiraka fasapo.
“Kereso kusua ayiáka isu ayiáka kusuapo. Kusuasamo somemanemo isu asekea rekenafapo,” aisane oyapo.
16 Asiamo he soko makata nakosane soko repo sokoaihoanafonorakanone aporo metamo reane hukuruane siahoasifareapo. Arirakano aporo metamo someraka, “Yu aporomo somemaneane kekemahoanie. Maiya metakira yapohoanie. Arirakano oko kawe fasereperakano yapohoanie. Arirakano fenena maiya ane yapohoanie,” airapo. Asiamo Yu aporomo somemaneane repo kekemahoanafonorakanone, aporoamo re hukuruane siahoasifareapo. Asiamo Yu aporomo somemaneane repo metakarisiasamo efera hunia kekemahoane siahoasifareapo.
17 Hiho aseramo aserane namo kakaroane hiho asera á rekenafapo. Namo kakaroane haku reke hiho aseramo aserane nenakamaka murikimasa ayapo. Asiamo somemaneamo Kotimo ainane nenakamaka murikimasa ayapo. Asiāne namo kakaroane Kereso ipipo. Arirakano somemaneane fana pesapo. Yasu Kereso keseke pesapo. Kereso pesa maiya amo somemaneane fasapo. 18 Arirakano aporo metamo ipi kituamo asesane kára somerapo. Asiamo aporoamo someraka, “Repo suamo hepene aporoaki kekerehoanie.” Aihoane repo waerakano epo reane makaiyaraka hukuruane siahoasifareapo. Aporoamo Kotimo hemakapusuane kekemarakanafapo. Ipi kaumo hemakapusuane kekemaraka ipi yia makáraraka rekenapo. Aporoamo reaki someraka, “Re namina Koti hikumisia mawakasemaraka risikianie,” airapo. Aisa nine e ipiane mawakasemaraka rekeafunusa nine epo ainafapo. 19 Aporoane Yasu Keresoaki kataka marekea rekenafapo. Yasu Kereso isiapo Unihaepo. Asiane aporoamo Unihaeane metakarikia, eaki kataka marekea rekenafapo. Isu Keresoa paosa aporo hinamoane aporomano kau hakása asiapo. Yasu Kereso ipi unihaepo. Aporomano unihaea ipi kiki suane kataka risikinapo. Kataka risikino unihaemo kiki kataka risia memetereane soko sarimaraka mawakapunapo. Aina ayiáka isiapo Unihae Keresoaki kataka marekea risikino Kotimo isuane mawakapurakanapo.
20 Re Keresoyaki kusuasamo hauaka wo makata amo soko yatafumo soko re asekea rekenafapo. Asekea rekeanafonorakano yia, marirakano makata amo rakiniesane repo yaiya rakiraka risikinare?
21 Aporomo hauaka omo menane kekemaraka someraka, “Makatane makopo. Makatane nakopo. Makatane sakaihokopo.” Aisane marirakano repo kakimarakanare? 22 Aporoamo ipi hemakapusua aeyaka somerakanapo. Aporomo somemaneane repo kekemarakanone, ane makata amo reane ararehokosafapo.
23 Aporomo makata yaposane soko, somemane motosane soko, epo someanamo kotesa someraka sikiraka somehokosapo. Aporo metakiramo namina yia kaumo rakirane hurutapiasimo mawafororaka rakiraka risirapo. Asiane ipu kaumo hemakapusuane hurutapirafapo. Aporomo somemaneane kekemaraka kaumo hemakapusuane hurutapiasimo asiane somemaneamo wakapuane rekeanafonosasamo kaumo hemakapusuane hurutapirafapo.