Efesase
Efesase sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Yasu hepene yapura hisiakipoko keremisi 32 faraka, Pore Rome apea tipura makesa reke, sawi one popasapo. Poremo Keresoa paosa aporo hinamo Efesase apea risiaki sawi one poparaka makesapo. Keresoa paosa aporo hinamo i su ape sumu kekepoa risiamo namina kekepo menorape pusimo poparaka makesapo.
Efesase aporoane Yu aporohoanafonoraka i risiapo. Isu soko Yu aporohoanafonoraka risike sawi omo isu soko ararehokosapo. Efesase sawia Poremo someraka isu Keresoa paosa aporo hinamo suane Keresomo kau asiapo. Kaumo unihaeane Kereso ipipo.
Efesase sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-2 Sawi popana one Poremo kepomarekea popasapo.
1:3–3:21 Kotimo isu suane hemakapurasamo, Yu aporoane soko Yu aporohoanafonosane soko i suane masarimasapo. Masarimaraka isu su aporo ira hakása pariraka risike Keresomo kau asiapo.
4:1–6:9 Fana isu katosa á risiane pipu yumo Keresoaki paosasamo faesa á risikinapo.
6:10-20 Sataneyaki yunu weakosakipoko Keresomo yunu wera makata ane mokoa risikianie, aisapo.
6:21-24 Poremo ayapasapo.
1
Efesase aporo hinamoaki Poremo sawi poparaka makesane oyapo.
Kotimo ipi hemakapusua aeyaka Yasu Keresomo tarira aporohoasimo ano murikimasapo. Ano Porepo. Re Kotimo aporo hinamo Efesase apea risiaki nōmo sawi one poparaka makerakanapo. Repo Yasu Keresoaki himu hakásaraka hemakapukua risikino asekea, nōmo reaki sawi one poparaka makerakanapo. Isiapo Kotipe Unihae Yasu Kereso tetapō makoteraka ararenane soko auaraka risirane soko reaki kakasimo nōmo hemakapurakaripo.
Yasu Keresomo isu makotesane oyapo.
Isiapo Unihae Yasu Keresomo ipi Ata Kotiaki kekerehoanie. Isiapo Keresoaki kataka marekea risikino, Kereso aeyaka hepene yapura makata kotesa susuane Kotimo isuaki kasapo. Makata kotesa kasá amo isiapo hoane mawakapuraka risikiasimo kasapo. Hauaka one Kotimo kepomarekea rakiasiraka, Keresomo ipi makata rakira aeyaka isiapo Keresoa paoraka risikiasimo Kotimo isu murikimasesupo. Isiapo makata watikisane kikisiraka Kotimo hikumisia koteaka susu risikiasimo epo isu murikimasesupo. Epo isuane himu tumurumo hemakapukua, Yasu Keresomo isu mafasiakosasamo, isu ipi hokosa ayiáka karikia nakosakipoko epo isu murikimasesupo. Wate fana ipi hemakapusua aeyaka murikimasesupo. Asiamo Kotimo isu yaku araresasamo isiapo eaki hemakapukua kekererakanapo. Kotimo ipi hokosa Yasu Keresoaki himu tumurumo hemakapusesupo. Asiamo epo ipi hokosamo makata rakira aeyaka isuane yaku araresapo. 7-8 Isu tipura risia asiane Kotimo hokosa ipi yapi pusua amo makata ropo akara ayiáka isu tonotaesapo. Tonotaeraka isiapo makata watikisane mafasapo. Kotimo isuane himu tumurumo hemakapuraka araresane kakaro kárapo. Makata su hemakapurane soko, kepo su hemakapurane soko Koti ipipo. Epo ipi isu hemakapuraka makata kára araresapo.
“Keresoane ipi fanapo,” aisane oyapo.
Kotimo ipi hemakapusua mahamesane yumo hufitaeraka makakamaraka somerakanapo. Wate fana isupoko Keresomo ayiakakosapo aíyaka Kotimo hemakapukua maresane, yumo aporo hinamomo kaiyisimo hufitaeraka makakamaraka somerakanapo. 10 Asiamo Kotimo hemakapusuane oyapo. Makata su siaraka ayipe pusimo Kotimo maroporaka, arirakano fa ana maiya amo makata su sarimaraka Keresomo unihaeaka asekea rekeakosapo. Hepene yapura makata risiane soko hauaka wo makata risiane soko Keresomo ipi hákasa unihaeaka asekea rekeakosapo.
11 Isiapo Keresoaki kataka marekea risikino Kotimo isuane aseraka someraka, “Reane nōmo nī menapo,” airapo. Aíyaka wate fana Kotimo hemakapukua maresane, yumo ayiana oyareapo. 12 Ipi hemakapusua aeyaka makata su maroporakanapo. Isiapo Yu aporo hinamomo Keresoaki fana himu hakásaraka hemakapukua risiapo. Asiamo Kotimo wakapuane soko faesane soko isiapo hemakapukua Kotiaki kekerehoasimo Kotimo isu murikimasapo.
13 Arirakano kakaro someane repo soko kaisiapo. Kairaka Keresomo mafasiakosapo aisa some kotesane repo kakimaka Keresoaki himu hakásaraka hemakapukua risikiako parisapo. Keresoaki re Yu aporohoanafonosamo soko, himu hakásaraka hemakapurakarakano kaiyakosakipoko Kotimo reaki Ho Kotesa kasapo. Fana kakakosaposane yumo kakaro kasapo. 14 Ho Kotesane isuaki kasasamo isiapo hemakapusuane makata kotesa susuane Kotimo ipi aporo hinamoaki kakakosaposane, kakaro yaiya kakakosapo. Aíyaka hemakapukua, Kotimo isu mafasisiasamo yaiya risirane mokoakosakipoko isu kau risikinapo. Isu Kotiyaki yaiya risike koteaka susu risikiakosapo. Asiasamo isiapo Kotiaki kekererakanapo.
Poremo kurikurisane oyapo.
15 Repo Unihae Yasuaki himu hakásaraka hemakapukua risike Kotimo aporo hinamo suaki himu tumurumo hemakapukua risikinapakae. 16 Risikinapakano kaikia, nōmo repoko farimaka maiya suamo Kotiaki suseaka kurikurirakanapo. Asiamo nōmo úyaka kurikurirakanapo. 17 Isiapo Unihae Yasu Keresomo ipi Kotiane, isiapo Ata Kara ipi faesa yaiya reaki nōmo kurikurirakanapo. Kotimo ipi aina suane repo koteaka hemakapusimo Ho Kotesamo reaki tarikia, koteaka takekea hemakapurane kakasimoripo, aíyaka nōmo kurikurirakanapo.
18 Repo himumo koteaka hemakapusimo nōmo kurikurirakanapo. Himumo koteaka hemakapukua risike, Kotimo ipi aporo hinamo suane makoteraka ayiakakosapo, aíyaka someaka masane repo hemakapukusapo. Ayiakakosapo aíyaka someaka masane faserepeasimo isu kau risikinapo. Ayiakakosapo aíyaka someaka masane namo kakaro kotesapo. Repo himumo koteaka hemakapukua risike, Kotimo makata kotesa ayiakakosapo aisane repo hemakapukua risikiasimo nōmo kurikurirakanapo.
19 Repo himumo koteaka hemakapukua risike aseane Kotimo wakapumo isu kakimara aporo hinamoane ararerakano asekea repo hemakapukusapo. Kotimo wakapuane namo kakaro kára yaiya rekenapo. 20 Kotimo wakapumo isu ararena wakapu hakása amo Kereso kusuane maturikia taesapo. Maturikia taeraka hepene yapura Kotimo hokono tumuru takua rekeasimo maresapo. 21 Asiamo hepene yapura Kereso ipi unihaeaka asekea rekenapo. Arirakano hepene aporo risiane soko, aporo fanaraka risiane soko, kamani aporo su risiane soko, somemane wakapuane soko, suane Keresomo wakapumo hurutapikia marokesapo. Yumo aporo fanaraka arisiane soko, keseke aporo fanaraka risikiakosane soko, Keresomo ipi hakásamo unihaeaka asekea rekenapo. 22 Makata suane hurutapikia Keresomo korakemo finiraka marakoraka rekeasimo Kotimo e maresapo. Arirakano hauaka wo Keresoa paosa aporo hinamo suane Keresomo ipi hákasamo unihaeaka asekea rekeasimo Kotimo e maresapo. 23 Isiapo unihaeane Kereso ipipo. Ipi kau asiane isu Keresoa paosa aporo hinamo ayapo. Arirakano isuane eyaki risike, arirakano Keresoane soko isuyaki reke, ayiáka isina hakāsa sarimaraka risike, siaraka wakapuraka risikiakosapo.