4
Sameria hinamoaki Yasumo somesane oyapo.
Matiu 4:12; Maka 1:14; Ruki 4:14
1-3 Aporo hinamoane Yasumo hea tapukumurisiafapo. Arirakano ipi aporo hakāsa puramo hea tapukumurisiapo. Aporo metakiramo asekea someraka, “Yasu patera asesa aporo hinamo yakaiane Yasumo ipi aporo hakāsa puramo hea tapuku amurire. Asiamo Yasu patera asesa aporo hinamoane yakairaka kárarakanapo. Arirakano Yonemo hea tapukumurisia aporo hinamoane hukusipo. Yasumo aporo hinamo hea tapukumurisia amo Yonemo aporo hinamo hea tapukumurisiane marokeane.” Aíyaka somerakano Ferese aporomo kaisiapo. Asiamo Yasumo hemakapuraka, “Nōmo makata rakirane aporomo somerakano Ferese aporomo kairakayiapo.” Aíyaka hemakapuraka Yasu Yutía hauaka metakarikia Kariri hauaka efera paripukusakipoko 4-5 pekea Sameria* hauaka tipia pauraka á reapo. Sameria hauaka tipia Saika taone á rekenapo. Saika taone makeraka hauaka ane Yakopemo ipi hokosa Yosefeaki wate fana tarisiapo.
Yakopemo he keasimo hauaka rasa á Yasu pukua kayapo. Maiya tipiamo ipi korakemo finiraka pesasamo ipi sosekenaraka kayapo. 7-8 Kayakipoko ipi aporo hakāsa puramo makata nakosa ropohoko taonea pusuapo. Pusuakipoko Yasu rea Sameria hinamo he takamako perakano Yasumo someraka, “Ano he takamakasie.”
Airakano Sameria hinamoamo hemakapuraka, “Yu aporo Sameria aporo tati hakāsa sarimanafapo. Yu aporomo Sameria aporoane arare, arirakano Sameria aporomo Yu aporo arare anafapo.” Aíyaka hemakapukua hinamoamo someraka, “Marirakano nómo anoaki he takamakasie airakanare? Né Yu aporopo. Ano Sameria hinamopo. Marirakano nōmo né ararerakasimo somerakanare?” 10 Airakano Yasumo hinamoaki someraka, “Kotimo makata yaku karane soko, nómo hemakapukua, arirakano nómo anoane soko asekea, ereapo, aíyaka hemakapusua satiki, nómo anoaki aíyaka somehoafunufapo. Nōmo neaki someraka, ‘Ano he takamakasie,’ airakano nómo ano asekea hemakapusua satiki nómo anoaki someraka, ‘Ano he takamakasie,’ aihoafunureapo. Airakano nōmo né he fuakataena kakafunupo.”
11 Airakano hinamoamo someraka, “Hauaka rasa kutusasamo takamakosane nómo petoro fareapo. He fuafuana mayiáka takamakosare? 12 Isiapo makasa kaua kekema Yakopemo hauaka one rasapo. Wate fana epo soko ipi hokosamo soko ipi saro sipimo soko hauaka rasa he kesa hákasane nesapo. Yakope kurakano epo hauakane soko he rasane soko isiapo asekea risikinapo. Hauaka wafaya makasa kaua kekema Yakopeane aporo wakasemare? Nómo he haku fuakataena kakaro kotesa kakakosaporakane ne ní hákasane aporo fanarakanare? Yakopeane makamakesekerakanare?”
13 Airakano Yasumo someraka, “Hauaka rasa he kesane aporo hinamomo nesane efera hunia soko ‘He nariripo,’ aihokosapo. 14 Nōmo he takamaka karakano aporo hinamomo nenaka efera hunia, ‘He nariripo,’ aihokosafapo. Nōmo he akarane he fuafuana ayiáka ne tua fuafuahokosapo. Asiamo né yaiya rekeakosapo.”
15 Airakano hinamoamo someraka, “Aporo fanao, he fuafuanane anoaki makasie. Makarakáno efera hunia, “He nariripo,” aihokosafapo. Arirakano efera hunia nōmo takamako peakosafapo.” 16 Airakano Yasumo someraka, “Ní makapinu pasimaka peanie.” 17 Airakano hinamoamo someraka, “Nōmo aporo rekenafapo.” Airakano Yasumo someraka, “Kakarorakae. 18 Aporo kakorea sumo ne arumasapo. Asiane yumo ne aporoyaki kake, ne kakaro aporomo arumasafapo. Ne mokome aporoyaki purareapo.”
19 Airakano hinamoamo someraka, “Aporo fanao, nōmo ainane nómo hemakapukua somesasamo né porofete apororeapo. 20 Repo Yu aporomo someraka, ‘Yarusarame sitia Kotiaki kekerehoanie.’ Aíyaka repo somesa nine, isiapo makasa kaua kekema Sameria hauaka ūria hikia a ipu Kotiaki kekeresapo.”
21 Airakano Yasumo someraka, “Keseke fasereapera sereamo Ata Káraki kekerenane Sameria hauaka ūria soko, Yarusarame sitia soko tetá hákasa aeyaka hákasa kekerehokosafapo. Hauaka su aeyaka kekerehokosapo. 22 E kekeresane repo Sameria aporo hinamomo kakaro koteaka hemakapurakanafapo. Mafasira aporo hauaka wo takapeasimo Yu aporo irane Kotimo murikimarakano, Yu aporo ira aeyaka hauaka wo takapesapo. Yu aporo ira aeyaka takapesasamo e kekeresane isiapo Yu aporomo hemakapurakanapo. 23 Arirakano keseke soko yumo soko aporo hinamomo kaumo hemakapukua kekerenafaraka himumo Kotiaki kakaro koteaka hemakapukua kekerehokosapo. Aporo hinamomo homo soko kekerehokosapo. Kakaro hemakapukua kekerena aporo hinamoane Kotimo sesenapo. 24 Kotiane ipi hopo. Hosasamo e kekerena aporo hinamomo homo kekerenapo. Himumo soko kakaro koteaka hemakapukua kekerenapo.”
25 Airakano hinamoamo someraka, “Kotimo unihaeaka rekeasimo murikimasa aporo Keresoane peakosapo. Aíyaka nōmo hemakapurakaripo. E peraka makata suane isuaki somehokosapo.” 26 Airakano Yasumo someraka, “Nómo somerakane, anopo. Nómo someraka yiamo neaki somerakanapo.” Aisapo.
27 Arirakano Yasumo aporo hakāsa pura popariperaka aseane Yasumo hinamoaki somerakano asekea, fofaraka makata meta somesafapo. “Marirakano hinamoaki somerakanare? Makata yakapa makasierakanare?” Aiyaka soko ipu somesafapo. 28 Arirakano hinamoamo ipi petoroane metakarikia, apea foaka paripukua aporo hinamoaki someraka, 29 “Nōmo fana kake makata su rakisiane aporoamo anoaki somerakasapo. Fana epo ano asekeanafonosa nine nōmo aina suane somerakasapo. E aseako peae. Keresoane erakapo.”
30 Airakano aporo hinamomo namina ape metakarikia Yasu rea aseako pesapo. Ikia kara peraka arisiamo 31 Yasumo aporo hakāsa puramo eaki someraka, “Tisao, makata nesie.” 32 Airakano Yasumo someraka, “Nōmo makata nenane repo hemakapurakarifapo.” 33 Airakano aporo hakāsa puramo namina yia someraka, “Aporo metamo makata nakosa maka pekea eaki karakasare?”
34 Airakano Yasumo someraka, “Epo ano pusiesamo epo hemakapusuane nōmo kekemaraka, ipi makata rakirane nōmo rakikia marakano nōmo makata nena asiane ayapo. 35 Arirakano repo someraka, ‘Ere maiya kitafasu faraka witi hae susekeno tumokoakosapo.’ Airakano nōmo someraka, Hemoane asesie. Witi hae tumokoasimo yumo surareapo. 36 Witi hae tumora aporomo makata ropo yumo morakanapo. Witi hae tumora ayiáka aporo Yasuyaki yaiya risikiasimo pasimorakanapo. Witi hae potena aporo soko, arirakano witi hae tumora aporo soko, tetā tatī sesehokosapo. 37 Fana aporo metamo someraka, ‘Aporo metakiramo makata mano potenapo. Arirakano aporo metakiramo tumorapo.’ Aíyaka somesane kakaro somehoareapo. 38 Arirakano aporo metakiramo makata mano poteraka asekea nina, makata mano potesane taneheheraka hemoa wate pesane repo tumokoako nōmo pusierakanapo. Aporo metakiramo wafororaka rakisia nine wate pesane repo tumorakanapo.”
39 Aíyaka Yasumo ipi aporo hakāsa puraki takumeaka someraka reakipoko hinamoamo ipi apea someraka, “Ano fana kake makata su rakisiane anoaki somerakasapo.” Aisasamo Sameria aporo hinamo yakaimo Yasuaki himu hakásaraka hemakapusuapo. 40 Ipu namina ape metakarikia Yasu rea pekea someraka, “Ne isiapo apea waka rekeako peae.” Airakano Yasu ipu apea pukua iyaki yape tetá waka reapo.
41 Waka reke epo some karakano aporo yakai metakiramo soko epo somesane kakimasapo. 42 Kakimaraka hinamoaki ipu someraka, “Nómo somesa hákasa kaikia eaki himu hakásaraka hemakapuraka asiafapo. Yasumo ipi soko somerakano kaikia isiapo eaki himu hakásaraka hemakapurakanapo. Epo aporo hinamo su mafasiako apere, aíyaka isiapo hemakapurakaripo,” aíyaka ipu somesapo.
Kamania makata rakisia aporomo hokosa Yasumo mafasane oyapo.
43 Sere tetá faraka, aporo hinamo ipu ape Saika apeane Yasumo metakarikia Kariri hauaka á pusuapo. 44 Pukua Yasumo iaki someraka, “Kotimo some kará porofete aporomo ipi ape sumu aporo hakāsa risia amo soko, ipi ape wará aporo hakāsa risia amo soko, eane makama fananafapo,” aisapo. 45 Asia nine e Kariri hauaka perakano asekea Kariri aporomo e teresapo. Fana Ape Farimaresa Hemakapuko Hokono Akera maiya amo i namina Yarusarame sitia hikia aseane Yasumo makata su rakirakano asesapo. Asesasamo Yasuaki teresapo.
46 Arirakano Kariri hauaka á Kena taonea Yasu paripusuapo. Fana Kena taonea epo namo heane waene he maparisapo. Arirakano Kena taonea kamania makata rakisia aporo Kapaneame taone aeyaka kimisi pesapo. Ipi apea ipi hokosa makata takamasa warekeno metakarikia Kena taonea kimisi pesapo. 47 Kimisi pekea rea maiya amo kaiyiáne, Yasu Yutía hauakane metakarikia Kariri hauaka wo pesapakano kaikia, e Yasu rea pekea someraka, “Nōmo aporo hokosa kára makata takamasa kukusipo. Hokosane mafahoko Kapaneame taonea peae.” 48 Airakano Yasumo someraka, “Kotimo wakapumo hemakapukua rakira asekeanafonorakano repo anoaki himu hakásaraka hemakapukusafapo.” 49 Airakano kamania makata rakisia aporoamo someraka, “Aporo fanao, nōmo hokosa kukukohoamo nōmo apea peae.”
50 Airakano Yasumo someraka, “Né pusie. Nómo hokosa koteaka rekenapo.” Airakano someane kamani aporoamo kakimaka ipi apea pukua 51 ikia kara peane, ipi aporo raipamo e sapenekea someraka, “Ní hokosa fasapo. Koteaka rekenapo.” 52 Airakano kamania makata rakisia aporoamo someraka, “Fasane masinaka fasare?” Airakano ipu someraka, “Rau samapu wane korokomo ipi kau sisipusane fasapo.”
53 Airakano hokosamo ipi atamo hemakapuraka, “Rau samapu wane korokomo Yasumo someraka, ‘Ní hokosa koteaka rekenapo.’ Aisa maiya amo kau sisipusane fahoareapo.” Aíyaka hemakapukua ipi soko ipi aseamo soko, ipi hokosamo soko, ipu namina suamo Yasuaki himu hakásaraka hemakapukua risiapo.
54 Asiamo Yasu Yutía hauaka metakarikia Kariri hauaka paripesa maiya amo, hokosa mafasa ane Kotimo wakapumo hemakapukua rakira yape tetáne ayapo.
* 4:4-5 Yutía hauaka soko Kariri hauaka soko Yu aporomo hauakapo. Arirakano Sameria aporo hinamoane hapokase aporo hinamopo. Hapokasesane Yu aporomo Yu hinamohoanafonosa arumasapo. Yu aporohoanafonosamo Yu hinamo arumasapo. 4:36 Witi hae potena ayiáka fana aporomo Kotimo someane some kasá ayapo. Witi hae tumora ayiáka aporomo Kotimo someane kesekea some akarane aporo hinamomo kakimaka risikiako parirakano pasiamora ayapo.