8
Hinamo aporo metayaki mokome purakano asekea Yasu rea Ferese aporomo karikia pesane oyapo.
[Aporo namina apea purakano Yasu ipi haku ūri Orofea hisiapo. Mituru fiarakano Kotimo apea Yasu paripukua, aporo yakai e rea sarimarakano e kake some kasapo. Some karaka reakipoko, hinamo aporo asea aporo metayaki mokome purakano aporo metakiramo asekea, hinamoane karikia pekea, Kotimo somemane tisa aporomo soko, Ferese aporomo soko e karikia Yasu rea pesapo. Pekea aporo su sarimaraka risiakipoko aporo suamo asekeasimo hinamoaki someraka, “Aporo su hikumisia né á reae,” aíyaka hukurusuapo.
Hukurukua ipu Yasuaki someraka, “Tisao, hinamoane aporo metayaki mokome purakano aporo metakiramo asesapo. Fana Mosesemo somemane motosane oyapo. Hinamo aporo metayaki mokome purakanone, hinamoane ekemo kareasimo makasuhoanie. Aíyaka Mosesemo somemane motosapo. Somemane motosasamo nómo mayiáka hemakapurakanare?” Aíyaka ipu Yasuaki somesapo. Aíyaka somehoane Yasumo hasaka somerakarihoamo, ipu Yasu kau aseako aíyaka mahoperaka eane hukurukusakipoko somesapo. Aíyaka somerakano Yasu arupekea titiwaruraka kake, hokonomo hauaka poparaka kayapo.
Kakeno ipu namina efera hunia kaikia, efera hunia kaikia airakano Yasu arupekea kaina takahikia someraka, “Repo aporo hakása metamo makata watikiaka rakianafononamo, ekeane maka nómo ní fana kareanie.” Aíyaka Yasu efera hunia arupekea titiwaruraka kake hauaka poparaka kayapo.
Poparaka kayakipoko aporo sisima fana pusuakipoko, aporo hakása hakásaraka pukua fasekeno, hinamoane hákasa yia rekeno Yasumo asesapo. 10 Yasu arupekea kaina takahikia hinamoaki someraka, “Hinamo neo, aporo su masiare? Aporo hakása metamo né hukuruko yia rekenare?”
11 Airakano hinamoamo someraka, “Wae, su pukua fahoareapo.” Airakano Yasumo someraka, “Nōmo soko ne hukurukusafapo. Né pusie. Puraka keseke efera hunia watikiaka rakiraka kakakopo,” aíyaka Yasumo somesapo.]
“Aporo hinamo suamo faesamo kepoane anopo,” aíyaka Yasumo somesane oyapo.
12 Aporo hinamo sarimarakano Yasumo efera hunia someraka, “Hauaka wo aporo hinamo risiamo faesamo kepoane anopo. Aporo hinamomo ano patera asekea risiane i katosa pukusafapo. Yaiya rera faesa pukusapo.” 13 Airakano Ferese aporomo someraka, “Nómo ní airaka yiamo nómo ní yine somerakaripo. Nómo ní airaka yiamo isuaki somehoane siahoasifareapo.”
14 Airakano Yasumo someraka, “Nōmo nī somerakane kakaro somerakaripo. Ano pesa hauakane soko ano hiakosa hauakane soko nōmo nī hákasa hemakapurakanapo. Asiane repo hemakapuraka, ‘E pesane mayiáka pesarakapo. E hiakosane mayiáka hiakosarakapo.’ Aíyaka repo himeteraka hemaka apure.
15 Aporomo ipi hemakapusua hukuarura ayiáka repo hukururakanapo. Asiane Yumo nōmo reane hukururakanafapo. 16 Arirakano nōmo hukururakanone koteaka hukurukua maroponapo. Hukurukua maroponane nōmo nī hemakapusua aeyaka hukurukua maroponafapo. Atamo ano pusiesa amo hemakapusuane nōmo kekemaraka hukurukua maroponapo. 17 Arirakano repo somemane sawia poparaka, ‘Wikinisi aporo tetámo makata asesa hakása yineraka somerakano, kakarorakae airapo.’ Aíyaka popahoareapo. 18 Arirakano nōmo nī somerakane soko, nōmo Atamo ano pusiesamo epo anoane somerakane soko, etapo wikinisi tetámo hakása yineraka somerakayiapo.”
19 Airakano ipu someraka, “Ní Ata mayare?” Airakano Yasumo someraka, “Ano soko nōmo Ata soko repo himeteane. Repo ano hemakapusua satiki, nōmo Atane soko repo hemakapufunureapo.” 20 Aíyaka Yasumo Kotimo apea some kasápo. Arirakano ape rumua mone kera maua taesa ane makeraka Yasu reke some kasapo. Arirakano ipu Yasuaki saperakano yia e kukusa maiya fasere peanafonosasamo e hukurukua waseremasafapo.
“Ano hiakosa hauaka á re hiane siahoasifareapo,” aíyaka kakimakanafonosa aporoaki Yasumo some kasane oyapo.
21 Yasumo efera hunia someraka, “Nōmo reane metakarikia hiakosapo. Ano hisiakipoko repo ano kokoa aseakosafapo. Re watikiaka yaiya rakiraka risina kukua keakosapo. Ano hiakosa hauaka á re hiane siahoasifareapo.” 22 Airakano Yu aporo sisimamo someraka, “Epo someraka, ‘Ano hiakosa hauaka á re hiane siahoasifareapo,’ airakae. Airakane kepoane yakaparakapo. Ipi yia makukusarakapo.”
23 Airakano Yasumo someraka, “Re hauaka wo risikinapo. Ano yapunaka pesapo. Re kakaro hauaka aporopo. Hauaka one kakaro nōmo hauakafapo.
24 Nōmo fana somesane efera hunia somerakanapo. Re watikiaka yaiya rakiraka risina kukua keakosapo. Ano ni yaiya rerapo.* Asiamo some one repo kakimakanafonorakanone re yaiya watikiaka rakiraka risina kukua keakosapo.”
25 Airakano ipu someraka, “Né epare?” Airakano Yasumo someraka, “Nōmo fana reaki some kasa yine, anopo. 26 Repo makata ainane nōmo reaki some kakakosane kára kakenapo. Reaki hukurukusane kára rekenapo. Nōmo Atamo ano pusiesamo ipi kakaro somerapo. Epo someane nōmo kakimaka aporo hinamo suaki somerakanapo.” 27 Aíyaka ipi Ata Kotiane Yasumo somerakano ipu kairaka himetesapo.
28 Himeterakano Yasumo someraka, “Aporomanomo Tákeane anopo. Ano ira matopesa paremarekea máfaraka mapoana maiya amo ano ni yaiya rerapo, aíyaka repo hemakapukusapo. Maiya amo repo someraka, ‘Epo ipi hemakapusuane rakiafareapo. Ipi Atamo somerakano someane somehoareapo.’ Aíyaka repo somehokosapo. 29 Arirakano epo ano pusiesamo ano metakarirafapo. E anoyaki rekenapo. E sesehoasimo nōmo rakirakano epo ano metakarirafapo.” 30 Airakano aporo hinamo yakaimo Yasumo someane kakimaka eaki himu hakásaraka hemakapusuapo.
Yasumo someraka, “Re tonotaehokosapo,” aisane oyapo.
31 Arirakano Yasumo someane Yu aporo hinamomo kakimarakano iaki Yasumo someraka, “Nōmo someane kakimaka risikino, re kakaro ano patera asesa aporo hinamoane risikinapo. 32 Kakaro someane repo kakimarakano kakaro someamo re tonotaehokosapo.” 33 Airakano ipu someraka, “Isu tonotaehokosapo, airakane kepoane yakaparakapo. Eparahamemo aporo ira wainepe pesane isupo. Aporo metakiramo isu roporakano isu tipura arakira ayiáka isiapo aporo metakirapoko raiparaka rakisiafapo. Isu raiparaka rakisimo aporo metamo ropohoanafonosasamo epo isu tonotaehokosapo, aisane mayiáka tonotaehokosare?”
34 Airakano Yasumo someraka, “Nōmo kakaro somerakaripo. Aporomo watikiaka rakira amo wafayane makata watikisa ayapo. Makata watikisa amo someraka, ayiakanie, airakano aporomo kakimaka raiparaka rakirapo. 35 Arirakano atamo ipi hokosane metakarirafapo. Aporo metaki hokosane roponafapo. Asiane aporo raipa roposa wafayamo ipi hemakapuraka aporo raipane metakarikia aporo metaki roponapo. 36 Arirakano makata watikisamo reane tipura kesaka risiane, Kotimo hokosamo re tonotaerakano, re kakaro tonotaesa risikiakosapo. 37 Re Eparahamemo aporo ira wainepe pesane nōmo hemakapurakaripo. Eparahamemo aporo ira wainepe pesa yiamo ano rusua kukuko hemaka apure. Nōmo someane repo kakimakanafonosasamo ano rusua kukuko hemaka apure. 38 Asiamo nōmo Atamo anoaki makata tarisiane nōmo nī reaki somerakanapo. Someane repo kakipayarakano, repo namina atamo somesane kakimarakanapo.”
39 Airakano ipu someraka, “Isiapo atamo wainepe pesa Eparahamepo.” Airakano Yasumo someraka, “Re Eparahamemo hokosa wainesa satiki Eparahamemo rakisia ayiáka repo rakiafunureapo. 40 Rakiafunusa nine repo ano rusua kukuko hemaka apure. Kotimo kakaro someane nōmo kaikia reaki some kasapo. Some karakano repo ano rukusakipoko hemaka apure. Ayiáka Eparahamemo hemakapusuafapo. 41 Asiamo repo namina atamo hemakapusuane repo arakire.” Airakano ipu someraka, “Ikia oto hokosane isufapo. Isiapo Ata hákasa Koti ipipo.”
42 Airakano Yasumo someraka, “Repo Koti Ata hemakapusua satiki repo himu tumurumo ano hemakapufunureapo. Koti rea hauaka aeyaka ano pesapo. Ano nī hemakapusua aeyaka ano pesafapo. Kotimo ano pusierakano pesapo. 43 Nōmo someane kaikia hemakapunafononane marirakanonare? Nōmo someane repo kakimako hisiraka risiasamo, nōmo someane repo kaikia hemakapurakarifapo. 44 Repo atane Satanepo. Repo atamo hemakapusuane repo seseaka kekemaraka rakirakanapo. Aporo rusua kukusimo kepomaresane epo kepomaresapo. Arirakano kakaro somerane epo rukupateraka metakarisiasamo epo kotafe somerane hákasa hemakapurapo. Kakaro someane hakása soko Satane ipia kakenafapo. Kotafe someane susu e himua komarukua rekenapo. E himu aeyaka kotafe someane susu some karaka rerapo. Kotafe someamo kepoane Satanepo. 45 Nōmo nī someane kakaro susu somerapo. Kakaro susu somerakano repo kakimarakarifapo. 46 Nōmo watikiaka hemakapukua rakirano repo asesare? Wae. Repo asesafapo. Nōmo kakaro somerakano yia marirakano repo kakipayaraka risikinare? 47 Kotimo someane ipi hokosamo kairapo. Re Kotimo hokosahoanafonosasamo Kotimo someane repo kaiyako hisiane,” aisapo.
“Eparahame hokono mareasiraka ano yaiya reapo,” aíyaka Yasumo somesane oyapo.
48 Airakano Yu aporo sisimamo someraka, “Né Sameria aporopo. Yatafumo né ho masapo. Isiapo kakaro somerakaripo.” 49 Airakano Yasumo someraka, “Yatafumo ano ho masafapo. Aíyaka repo somerakane repo kakaro somerakarifapo. Nōmo Atane nōmo makama fanaraka makárarakanapo. Arirakano repo ano makama kesekeraka mawakasemarakanapo. 50 Arirakano nōmo ni yia yano motosa makáraraka somehoko hemakapurakarifapo. Kotimo ano yano motosane makárahokosapo. Ano makárahokosane Kotimo makárahokosapo. Epo aporo hinamo suane takekea parakuhokosapo. 51 Arirakano nōmo reaki kakaro somerakanapo. Nōmo someane aporo hinamomo kakimarakano ane, i kakaro kukusafapo. Iane yaiya risikiakosapo.”
52 Airakano Yu aporo sisimamo someraka, “Yatafumo né hoane kakaro mayereapo. Asiamo né masuaraka himu mahimeteraka somerakae. Eparahame kusuapo. Porofete aporo soko kusuapo. Asiāne nómo someraka, ‘Nōmo someane kakimara aporo hinamoane kukusafapo. Yaiya risikiakosapo.’ 53 Aisa nine Eparahame kusuane nómo hurutapirakanare? Né aporo unihae kárare? Porofete aporo soko kusuapo. Né epapaka hemakapurakanare?”
54 Airakano Yasumo someraka, “Ano nī yia makáraraka somesa satiki nenakamaka rupiaka somehoafunureapo. Asiane nōmo Atamo ano makáraraka marerakanapo. Nōmo Ataki repo Kotipo airapo. Nōmo Atane repo Koti hakása yiyapo. Koti hakása yiamo ano makárarakanapo. 55 Eane repo kakaro koteaka hemakapusuafapo. Eane nōmo kakaro hemakapurakanapo. Asiamo nōmo e asekeanafonoraka nōmo somesa satiki nōmo kotafe somehoafunupo. Repo kotafe somera ayiáka nōmo somerafapo. Nōmo eane hemakapuraka epo someane nōmo kakaro kaikia kekemarapo. 56 Arirakano ano hauaka wo peakosane repo makasa kaua kekema Eparahamemo hemakapusuapo. Ano peakosane hemakapukua seseraka reapo.”
57 Airakano Yu aporo sisimamo Yasuaki someraka, “Eparahameane nómo asesare? Né keremisi fifiti (50) ayiáka né reafapo. Né sisimafapo. Nómo mayiáka Eparahame asesare?”
58 Airakano Yasumo someraka, “Nōmo kakaro somerakaripo. Eparahame hokono mareasiraka ano yaiya reapo.” 59 Airakano Yu aporo sisimamo Yasuane kareakosakipoko eke morakano asekea Yasu fararererape pukua Kotimo apeane metakarikia pusuapo.
* 8:24 Kotimo Moseseaki someraka, “Ano ni yaiya rerapo,” aisapo. (Kisim Bek 3:14). Asiamo Yasumo hakása yineraka somerakano aporo suamo hemakapuraka Yasumo Kotiane mawakasemasapo. Yasumo airakano ipu sapesapo. 8:48 Yasuane Sameria aporo reapo, aíyaka hokomaresamo kepoane oyapo. Sameria aporoane Yu aporoyaki yunuraka risiapo.