Ruki
Ruki sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Ruki Yasumo ipi aporo hakāsa pura rakisimo murikimasafapo. Rukiane Kiriki aporopo. E Yu aporofapo. Fana e mitikororaka rakiraka reapo. Rukimo Yasuane aserafapo. Asiāne ipi Yasuaki himu hakásaraka hemakapusuapo. Yu aporohoanafonosamo Yasuaki himu hakásaraka hemakapusimo Rukimo kára hemakapukua, ipi aporo táke Tioforaseaki sawi one popasapo.
Yasuane Rukimo asekeanafonosa nine ipi wafororaka kokoa hemakapukua sawi one popasapo. Arirakano aporo hinamo metakiramo Yasuane himo soko asekea, arirakano makata epo ainane soko rakirakano asekea, ayiáka risiakipoko, Ruki pekea aporoaki Yasumo makata rakirane epo akai kaikia koraka reapo. Asiamo Rukimo popasa one kakaro someane popasapo.
Keseke maiya metamo Ruki ipi Poreyaki hakāsa kimisi pusuapo. Arirakano keseke tarira aporomo rakirane epo hemakapukua, ayiáka epo sawi meta poparaka Tiaforaseaki makesapo.
Ruki sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-4 Rukimo Tiaforaseaki some wakasema somesapo.
1:5-38 Yone soko, Yasu soko, takapeakosane hepene aporomo somesapo.
1:39-56 Irísapeteane Mariamo aseako hisiapo.
1:57-80 Yone he tapukumarerane takapesapo.
2:1-40 Yasu takapesapo.
2:41-52 Yasu hokosa raua rea someane popasapo.
3:1-22 Yone he tapukumareramo makata rakisiapo.
3:23-38 Yasuane Yosefemo aporo ira á paoraka reapo.
4:1-13 Satanemo Yasuane kau aseako pesapo.
4:14–9:50 Yasu kariri hauaka reke makata rakiraka reapo.
9:51–19:27 Yasu Yarusarame sitia pukua reke makata rakiraka reamo takume some metakirane some kasapo.
19:28–23:56 Yasu ipi kukusa maiya makeanamo makata metakira haku faserepepesapo. Asiamo Yasuane rusua kusuapo.
24:1-53 Yasu turikia pusuane aporo hinamo metakiramo asesapo.
1
Rukimo Tiaforaseaki sawi poparaka makesane oyapo.
Tiaforaseo, né aporo kárapo. Nōmo neane hemakapuraka, sawi one poparaka makerakanapo. Isu arisia wo Kotimo makata ayiakakosaposane faserepesapo. Makata faserepesane* aporo metakiramo asekea sawia popasapo. Makata faserepesane kepomaresa maiya amo aporo metakiramo asesapo. Makata asesane ipu kakama somesapo. Asiamo aporoamo Kotimo someane some kasapo. Ipu some kasane isuaki soko some kasapo. Somerakano isiapo kaisiapo. Arirakano some hakása nine aporo metakiramo soko sawia popasapo. Asiamo, Tiaforase, nómo koteaka hemakapusimo some kepoane nōmo koteaka kokoa, makata faserepesane kepomaresa aeyaka, kekemarape pekea, pipu wo pauraka, nōmo kokoa asekea neaki ereketaeraka poparakanapo. Asiamo aporo metakiramo neaki some karakano someane nómo kaisiapo. Someane nómo kaikia kakarorakae, aíyaka hemakapusimo, nōmo néaki sawi one poparaka makerakanapo.
Yone he tapukumarerane takapesane oyapo.
Yutía hauaka Herote unihaeaka rea maiya amo, pirisiti aporo hakasa meta reane, ipi yano motosa Sekaráyapo. Arirakano pirisiti aporo suane parakuraka, aporo ira meta yano motoraka Apaísa aíyaka yano motosapo. Aíyaka pirisiti aporo ira yano motosa Apaísa á Sekaráya ipi soko hakāsa paoraka reke, pirisiti aporomo rakirane rakiraka reapo. Arirakano epo hinamo arumasane Eronemo aporo ira hinamoane arumasapo. Epo hinamoane yano motosa Irísapetepo. Arirakano Kotimo hikumisia Sekaráyape Irísapete tetā koteaka ereketae risiapo. Koteaka ereketaeraka risike, Unihae Kotimo somemaneane tetapō kakaro kekemasapo. Somemane hakása meta soko tetapō metakarisiafapo. Metakarianafonoraka risike yia, Irísapete manokonomoraka, epo hokosa hokono maresafapo. Hokosa hokono mareanafonoraka risike teta tati sisimasapo.
Arirakano maiya hakása metamo, Apaisa aporo ira anaka pirisiti aporomo makata rakira maiya amo, Sekaráya ane murikimaka Kotimo asekeasimo kakama rakisiapo. Ayiáka rakiraka pirisiti aporo hakása metamo makata wape yamonane paiyakosakipoko, pirisiti aporo su yano taesane poparaka taeraka hakása meta masapo. Maka aseane, Sekaráya ipi yano motosane popasekeno asekea e murikimasapo. Murikimarakano Sekaráyane Kotimo ape kakarua yorokoa hikia makata wape yamonane paisiapo. 10 Pairaka rea maiya amo, Yu aporo hinamo yakai hauaka moroa risike kurikurisapo.
11 Ipu kurikuriraka risikino Sekaráyamo makata wape yamona teporo asia maresa kima yapura makata pairaka reke aseane, hokono tumuru taku aeyaka, Unihae Kotimo hepene aporo pekea rekeno asesapo. 12 Asekea himu faraka namosapo. 13 Namorakano hepene aporomo someraka, “Sekaráyao, né namohokopo. Nómo kurikurisane Kotimo kaisiapo. Kaisiasamo nómo hinamomo aporo hokosa hokono mareakosapo. Nómo aporo hokosa hokono marerakano, Yone yano motoanie. 14 Hokosa aki nómo kára sesehokosapo. Ipi taka apera maiya amo aporo hinamo metakiramo soko e asekea kara sesehokosapo. 15 Ayiáka repo asekea seserakano, Unihae Kotimo soko hokosa ane ipi yano motosa makárahokosapo. Arirakano nómo hokosamo waene he soko, he watikisane soko neane siahoasifareapo. Ipi kaīyiamo tua kaya maiya amo, Ho Kotesane e himua marerakano, Ho Kotesa eyaki yaiya káraraka rekeakosapo. 16 Arirakano Isiraya aporo hinamomo Unihae Koti metakarisiane efera hunia risikiako parihoasimo epo iane ararehokosapo. 17 Unihae peasiraka e fana peakosapo. Pekea Ho Kotesamo wakapuamo Iraíyane araresa ayiáka, Ho Kotesamo wakapuamo eane soko ararehokosapo. Ararerakano hokosa wafayamo ipi hokosaki hisiraka rekeno, tetápo koteaka hemakapusimo, epo maropohokosapo. Arirakano ereketae aina aporo koteaka ereketaeraka hemaka apura ayiáka Kotimo someane koaretaena aporomo ayiáka hemakapusimo, epo maropohokosapo. Arirakano Unihae keseke peasimo, aporo hinamomo makata watikisane, epo fana maropohokosapo.” Aisapo.
18 Aíyaka hepene aporomo somerakano Sekaráyamo hepene aporoaki someraka, “Nómo somerakane kakarore? Nōmo mayiáka hemakapukusare? Ano soko nōmo hinamo soko eto tetákara sisimapo.” 19 Airakano hepene aporomo someraka, “Ano yano motosa Keiporopo. Ano Kotimo makata rakira hepene aporopo. Ano Koti makeraka reasasamo neaki some kotesa somehoko epo ano pusierakano ano perakayiapo. 20 Hao, nómo kaisie. Pipu nōmo neaki some akara one keseke murikimasa sere hakasa yiamo ayiakakosapo. Pipu nōmo some akara one nómo kakimakanafonosakipoko né mé faraka rekeakosapo. Ne mé faraka reke, nōmo nī someraka, makata aiyakakosapo, aisa maiya ane fasere aperamo, nómo efera hunia somehokosapo.” Aíyaka hepene aporomo somesapo.
21 Somesa maiya amo aporo hinamo hauaka moroa risike, Sekaráya peasimo asekea risiane, e peanafonorakano ipu hemakapuraka, “Marirakano Sekaráyane maiya káramo Kotimo apea rekenarakapo.” 22 Aíyaka ipu hemakapurakano, Sekaráya ape kakaru anaka yaoa pariperaka, ipi me fasasamo iaki makata somesafapo. Makata somehoanafonorakano ipu hemakapuraka, “Kotimo apea kituamo asera ayiáka asereapo.” Aíyaka hemakapurakano asekea, e me fasamo hokono susumo rakisiapo.
23 Arirakano Kotimo apea ipi makata rakirane rakikia faraka ipi apea paripusuapo. 24 Pukua, ipi apea wakasema nina, Irísapete umisapo. Umiraka kake ere maiya kakoreasumo ipi apea kayapo. 25 Apea kake ipi someraka, “Kotimo ano araresapo. Arirakano aporo hinamo metakiramo anoaki someraka, ‘E manokonomosapo.’ Ipu anoaki airakano ano kakaro kara kaiyaraka kayane Kotimo ano arareraka mafasapo.” Aíyaka Irísapetemo somesapo.
“Yasu takapeakosapo.” Aíyaka hepene aporomo Mariaki somesane oyapo.
26 Irísapete umiraka kake ere maiya nama amo hepene aporo meta yano motosa Keiporoaki Kotimo someraka, “Né Kariri hauaka Nasare apea pusie. 27 Pukua, ape á Unihae Tefetemo aporo ira wainepe pesa a Yosefe faserepekea rekenapo. Yosefemo hinamo faisa Mariaki somehoko pusie.” Aisapo. 28 Airakano Maria akaya á hepene aporo pekea someraka, “Maria, neyaki Kotimo tau auaraka rerane kakenapo. Kotimo neane kára arareraka makotesasamo seseaka kakanie. Kotiane neyaki hakāsa rekenapo.”
29 Airakano Mariamo kaikia fofaraka hemakapuraka, “Airakane kepoane yakaparakapo.” 30 Aíyaka hemakapurakano, hepene aporomo someraka, “Maria, né namohokopo. Kotimo neane arareraka makoterakanapo. 31 Né arareraka makoteraka ne hokosa umihokosapo. Umiraka kaina aporo hokosa takapeakosapo. Hokosa takapeakosaposane, takaperakano e Yasu yano motoanie. 32 Ipi yano motosane namo kakaro káraraka rekeakosapo. Yasuane Namo Kakaro Koti Unihae Káramo hokosapo, aporo hinamo suamo aihokosapo. Aíyaka Yasumo ipi makasa kaua kekema Tefete unihaeaka rea ayiáka, e soko unihaeaka rekeasimo Unihae Kotimo e mareakosapo. 33 Ayiáka marerakano Yakopemo aporo ira wainepe pesa á, e takapekea unihaeaka yaiya rekeakosapo. Unihaeaka reane fahokosafapo.”
34 Airakano hepene aporoaki Mariamo someraka, “Ano aporoyaki punafonoraka kake yia, mayiáka ano umihokosare?” 35 Airakano hepene aporomo eaki someraka, “Ho Kotesa né akaya á peakosapo. Peraka, Namo Kakaro Koti Káramo wakapuamo ne karotapikia rekeakosapo. Karotapirakano nómo aporo hokosa takapeakosapo. Takapekea e Kotiyaki paoraka kotesa taku a susu kikisiaka rekeakosapo. Ayiáka rekeno Kotimo someraka, ‘Né, nōmo nī hokosapo,’ aihokosapo. 36 Arirakano makata one soko nómo hemakapunie. Nómo ní aeya, Irísapeteane kakaro sisimaraka kayane, aporo hokosa takapeako umirakanapo. Fana manokonomoraka kayane, pipu yumo ere maiya namasumo umiraka kakenapo. 37 Asiamo Kotimo ipi makata su siaraka rakirapo.” 38 Airakano Mariamo someraka, “Ano Kotimo makata rakira hinamopo. Nómo anoaki ayiakakosaporakane kakaro ayiakanie.” Airakano hepene aporomo e metakarikia hisiapo.
Irísapete kayakipoko Mariamo aseako pusuane oyapo.
39 Maiya amo Maria takahikia Yutía hauaka á, ape ūria kisiakipoko á foaka hisiapo. 40 Ayiáka hikia Sekaráyamo apea pauraka, ape tua yorokoa, Irísapeteaki someraka, “Ano né aseako perakayiapo.” 41 Airakano Irísapetemo kaikia, e hokosa umisa kake, himura mahohorakarakano kaisiapo. Arirakano Ho Kotesa Irísapete tua káraraka rekeno, 42 Irísapetemo sakepamo wáraka someraka, “Hinamo suane Kotimo aseraka yia, néane namo kakaro kára arareraka makoterakanapo. Nómo hokosa takapeakosane aporo hinamo suamo eane makararaka kekerehokosapo. 43 Ano hinamo wakasemapo. Ano sesehoasimo nōmo apea, nōmo Unihaemo ama ane pekea a akaye. 44 Nómo someraka, ‘Ano né aseako perakayiapo.’ Airakano kaikia, nōmo hokosa tura kake seseraka mahohorakae. 45 Arirakano Kotimo makata ayiakakosaposane nómo kakimaka kakarorakae aisapo. Nómo aisasamo ne kara seseraka kakanie.” Aíyaka Irísapetemo Mariaki somesapo.
Mariamo Kotiaki kekeresane oyapo.
46 Mariamo someraka,
“Nōmo himumo hemakapuraka, ‘Unihae ipi kárapo,’ aíyaka hemakapukua kakenapo. 47 Kotimo ano mafasisiakipoko, nōmo homo kára seserakanapo. 48-49 Epo makata rakira hinamo wakasema anoane, epo hemakapusuasamo, nōmo himumo hemakapuraka, ‘Unihae ipi kárapo,’ aíyaka nōmo eaki seserakanapo. Unihae Koti Káramo anopoko makata kára rakisiapo. Kara rakisiasamo aporo hinamo pipu arisia omo soko, keseke aporo hinamo wainepe pukusamo soko, ipu suamo anoane someraka, ‘Hinamoane Kotimo makotesapo,’ aihokosapo. Unihae Koti Kárane ipi yano motosa haku kikisiraka kotesa susupo. 50 Maiya yumo soko, keseke soko, aporo hinamomo Kotiane makárarakano epo iane kamenakaraka kara ararenapo. 51 Kotimo ipi wakapuaka makata rakirapo. Arirakano rupiaka makapororaka koaretaena aporoane teketarikia pusimo Kotimo wakapumo hoaenapo. 52 Aporo unihaeaka risiane Kotimo mawakasemanapo. Aporo hokopunafonoraka risiane Kotimo makáranapo. 53 Aporo hinamo makata forokoa risiaki, epo makata kotesa susuane siaraka karápo. Aporo hinamo makata kemo káraraka risiaki, makata kakanafonoraka nena hokono mitiki pusierapo. 54-55 Arirakano Eparahameane soko epo hokosamo hokosa wainepe pusua suane soko Kotimo kamenakasapo. Kamenakasane Kotimo hemakapuraka isiapo makasa kaua kekemaki ayiakakosapo, aisasamo Isiraya aporo hinamo suane epo araresapo. Arirakano Isiraya aporo hinamomo epoko raiparaka rakirapo.”
Aíyaka Mariamo somesapo. 56 Aíyaka someaka faraka, Mariane Irísapetemo apea kake, ere maiya isia farakano, ipi apea paripusuapo.
Yone he tapukumarerane takapesane oyapo.
57 Arirakano keseke Irísapeteane ipi hokosa takapeakosakipoko hokosa kaiyako heraka kayapo. Kaina ipi aporo hokosa takapesapo. 58 Hokosa takaperakano asekea, Irísapete ipi kara seseraka kayapo. Arirakano eane Kotimo kára kamenakaraka araresasamo, Irísapetemo ipi aporo iramo soko, ipi apiamo aporo iramo soko, ipi hinamo ape hakása toamo soko, namina suamo kara sesesapo.
59 Hokosa takapesa sereane menorape hikia yape karimo, hokosane kau hahaeraka paterakano, aporo sarimasamo someraka, “Ipi wafayamo yano motosa Sekaráyane yano motoakosapo.” 60 Aiyaka yano motoakosapoko asiane ipi kaīyiamo someraka, “Wae, Yone yano motorakanapo.” 61 Airakano aporoamo someraka, “Nómo ní aporo ira, Yone yakosa meta reafapo. Ipi wafayamo aporo irane soko, Yone yakosa meta reafapo.” 62 Aíyaka ipi wafayaki hokono susumo rakikia kairaka, “Nómo ní hokosane, epa yano motoakosare?” Aíyaka aseane, Sekaráya ipi senaki tiraka, mé soko fasasamo, hokono susuamo tarisiapo.
63 Tariraka, “Penesoroyaki pepayaki makasie.” Aíyaka tarirakano asekea, penesoro pepayaki eaki kasapo. Kaka aseane, epo poparaka, “Epo yano motosane Yonepo.” Aíyaka poparakano aporo suamo asekea fofasapo. 64 Maiya yiamo Sekaráya mé fasane efera hunia koteaka somesapo. Koteaka somerakano ipi Kotiaki kara kekeresapo. 65 Kekeresa maiya yiamo aporo hinamo ape hakāsa risiamo aseraka someraka, “Manakanarakapo. Makata hakuane,” aíyaka somesapo. Someraka, aporo metāki soko, aporo metāki soko, makata su asesane, somepe pukua Yutía aporo metakira ūria risiaki soko, somepe pusuapo.
66 Somerakano ipu kaikia, kára hemakapukua fofaraka someraka, “Manoamo keseke mayiakanarakapo.” Aíyaka ipu suamo hemakapukua somesapo. Arirakano Unihae Kotimo wakapuane manoakiyaki rekenareapo, aíyaka ipu hemakapusuapo.
Kotimo Sekaráyaki some kasane oyapo.
67 Maiya amo Sekaráya ipi himua Ho Kotesa káraraka reke Sekaráyamo Kotimo someane someraka,
68 “Isiapo Isiraya aporo hinamomo Koti Unihae Kárane nōmo makáraraka kekererakanapo. Isu tipura arisia ayiáka risiane, isu arareraka tonotaehoko e perakanapo. 69 Arirakano Kotimo makata rakira aporoane Tefetepo. Tefetemo aporo ira amo wainepe pesa anaka, pipu yumo epo isuane farimaka rakiakosakipoko fasereperakanapo. 70 Wate fana Kotimo porofete aporomo someraka, 71 ‘Re yunu aporomo rukuhoamo Kotimo mafaihokosapo. Aporomo reaki hisiraka mokoatikirakano Kotimo mafasiakosapo.’ 72 Aíyaka porofete aporomo somerakano, isiapo makasa kaua kekemane kotimo kamenakaraka araresapo. 73 Wate fana isiapo makasa kaua kekema Eparahameaki Kotimo someaka masapo. Epo aumaraka someraka, 74 ‘Nómo someaka masane kakaro ayiakakosapo. Eparahame, nómo aporo ira wainakosane yunu aporomo rukua fahokohoamo nōmo mafaihokosapo. Mafairaka nómo aporo ira wainakosane namina namonane nōmo mafahokosapo. Namonane mafaraka repo anopoko rakisimo nōmo ararehokosapo. 75 Maiya suamo ereketaeraka risike koteaka susu risikiasimo nōmo ararehokosapo.’ Aíyaka Kotimo Eparahameaki somesapo. 76 Arirakano nōmo hokosa one, Koti Káramo ipi porofete apororaka rekeakosapo. Epo Unihaepoko epo ikia kára fana maroporape pukusapo. 77 Puraka isu Yu aporo hinamo suaki someraka, ‘Keseke aporo meta aperamo re mafasiakosapo. Mafasikia repo himu watikisane epo mafahokosapo.’ Aiyaka hokosa omo some kakakosapo. 78 Arirakano Kotimo isupoko kára hemakapukua kamenakarakanapo. Hepene yapunaka faesane isu risia wo peakosapo. 79 Aporo katoraka risiaki faesane kakakosapo. Arirakano aporo kukuko makeraka risiane, faesamo kokoa aseakosapo. Isu auaraka risikiasimo ikia kara kotesa á pusimo epo tariakosapo.”
Aíyaka Sekaráyamo some kasapo. 80 Arirakano Yoneane ipi sisimaraka hokosa raua reke koteaka hemakapukua reapo. Reke ipi hoane soko koteaka wakapuaka reapo. Isiraya aporo hinamoaki some kakako pusiraka, fana ipi ima yaoa reapo.
* 1:1 Makata faserepesane Yasu hauaka wo pesa ayapo.