10
Aporo seweneti tu (72) Yasumo murikimasane oyapo.
Yasumo aporo metakira seweneti tumo (72) ipi someane some kape pusimo i murikimasapo. Murikimaka epo someraka, “Re fana pusie. Taone metakira soko, hauaka metakira soko, re tetá tetákara pusie. Arirakano re fana pusuakipoko ano keseke peakosapo.*
Hao, kaisie. Ira wate sū kárareapo. Asiane ira wate namo tuakosane aporo hukusireapo. Asiamo ira wate susane aporo raipamo tuako pusiehoasimo, hemo wafayaki kurikurihoanie. Repo makata rakiako pusie. Reane saro sipi auasa asiapo. Aporo watikisane saro wofe irirasa asia risiakipoko, nōmo re saro sipi auasa asiane pusierakanapo.
Asiamo re puraka, pausia mone makesane mokoa pukupo. Aku soko, tamaka soko, mokoa pukupo. Re ikia kara apuramo aporo meta sapenenaka e hokono mokoa maíya káramo yia risikiakopo. Nōmo makata rakirane himu hakásaraka hemakapukua rakinie. Arirakano re pukua apea pauraka fana úyaka somehoanie. ‘Aporo ape wafaya né tau auaraka rekeasimo Kotimo né ararehokosapo.’ Aíyaka somehoane aporo ane tau auaraka rekeanafonorakano asekea, nómo tau auaraka rerane aporo akiyaki rekeakosafapo. Metakarikia, ipi néyaki rekeako paripeakosapo.
Arirakano ape hakása á waka reke aseane, aporo meromo néaki makata nakosa soko, he soko, karakano asekea nanie. Makata rakira aporomo makata rakisiakipoko, ipi makata ropoane makata nakosa akara ayapo. Ape meta á soko, ape meta á soko, ayiáka mokome pukupo. Ape sumu meta á pukusakipoko né ní ape wasá aeyaka punie. Pukua taone meta á pauraka aseane, aporo ape wafayamo né pasimaka tereraka, makata nakosa karakano, makata ane nanie. Aporo makata tasa mafahoanie. Mafaraka someraka, ‘Koti unihaeaka reane, reyaki makeraka rekenapo.’ Aihoanie.
10 Arirakano né pukua, taone meta á pauhoane, aporo ape wafayamo né tereraka pasimakanafonorakano, né hauaka moroa pukua á reke someraka, 11 ‘Repo taone wo kokotonomosane ano korakea pararisiane rerakatapikia marerakanapo. Repo namina hisirakane Kotimo seserakanafapo. Aíyaka repo hemakapusimo kokotonomo rerakatapikia marerakanapo. Asiamo Koti unihaeaka reane nōmo reaki somehoko pesapo. Asiane repo koaretaesasamo ano taone meta purakanapo.’ Aihoanie.
12 Hao, kaisie. Hukuarura maiya amo Sotome aporo hinamo iane hukurukusane wakasema kárahokosapo. Asiamo taone meta á repo some kayane aporo hinamomo kakipayaraka risikinone, taoneane hukurukusane namo kakaro kárahokosapo,” aíyaka Yasumo somesapo.
Yasumo wakapuaka rakisiane asesa aporomo namina himu watikisane metakarikia risikiako parihoanafonorakano i fanasihokosane oyapo.
Matiu 11:20-24
13 Arirakano Yasumo someraka, “Uao, enahoasifareapo. Korasini aporo hinamo reo, Pesaita aporo hinamo reo, repo taonea Kotimo wakapumo hemakapukua rakirane nōmo rakisiapo. Repo aserakayia repo makata watikisane metakarianafonorakano, reane kára fanasihokosapo. Arirakano Taia taonea soko, Saetone taonea soko, Yu aporohoanafonosa taonea risiamo nōmo makata rakirakano ipu asesa satiki, makata watikisane wate fana metakariafunupo. Metakarikia ipu makata watikiaka rakisiasamo i kaiyaraka risike, kaua ororomo paikia pasu pitikini makafirikia arupekea ayiáka tokoafunupo. Ayiáka toke ipu makata watikisane metakarikia risikiako parihoafunupo. Asiane ipu nōmo makata rakisiane aseafareapo. 14 Asiamo hukuarura maiya amo Taia aporo hinamo soko, Saetone aporo hinamo soko, wakasema kára hukurukua fanasihokosapo. Arirakano repo aserakayia risikiako parihoanafonosakipoko, reane namo kakaro kára hukurukua fanasihokosapo. 15 Kapaneame aporo hinamo reo, repo hemakapuraka, ‘Isu hokopukua risikiakoripo.’ Aíyaka hemakapukua, hepene yapurane máfana ayiáka repo namina yano motosa hákasa máfahoko hemaka apure. Asiamo keseke re fanasiraka heao hauaka atura re mokoasuhokosapo,” aíyaka Yasumo somesapo.
16 Yasumo aporo seweneti tuaki (72) someraka, “Repo someane aporomo kairakano ane, nōmo someane kairakanapo. Reaki patera tarirakano, ane anoaki soko, patera tarirakanapo. Anoaki patera tarirakano, ano pusiesa aporoaki soko, patera tarirakanapo,” aíyaka Yasumo somesapo.
Aporo sewenetitumo (72) makata rakikia faraka poparipesane oyapo.
17 Aporo seweneti tu (72) pusuane seseaka popariperaka someraka, “Unihaeo, né yano hokoa yatafu pusierakano pusuapo. Isiapo someamo iane hurutapisiapo.” 18 Airakano Yasumo iaki someraka “Satane hauaka wo huruperaka yamakere piakaena ayiáka huruperakano nōmo asesapo. 19 Hao, kaisie. Nōmo reaki wakapu kára kasapo. Asiamo hesekea repo finihoane rukunesa kukusafapo. Hanutanomo re rukunesa kupeakosafapo. Satanemo wareane repo hurutapiakosapo. Makata hakása metamo soko re mokoatikihokosafapo. 20 Repo yatafu pusierakano pusuane wakasema sesehoanie. Arirakano hepene yapura repo yanoane poparaka maresasamo re kakaro kára sesehoanie,” aisapo.
Yasumo ipi kurikurisane oyapo.
Matiu 11:25-27; 13:16-17
21 Maiya amo Ho Kotesamo Yasuane masesesapo. Maseserakano epo someraka, “Atao, hepene yapura soko, hauaka wo soko, nómo unihaeaka asekea rekenapo. Asiamo aporomo makata su enomasaki nómo makata faremaresane mafekemaraka tarirafapo. Asiane nómo ní hokosa asia aki hákasa nōmo ní makata namo faremaresane mafekemaraka tarirapo. Asiamo neaki suserakanapo. Atao, nómo ní hemakapusua aporo aki tarirapo.” Aíyaka Yasumo kurikurisapo.
22 Arirakano Yasumo someraka, “Makata suamo kepoane nōmo Atamo anoaki tarisiapo. Nōmo hemakapusuane soko, nōmo ainane soko nōmo Atamo ipi hakásamo asekea hemakapurapo. Arirakano nōmo Atamo hemakapusuane soko, epo ainane soko, nōmo nī hákasamo asekea hemakapurapo. Arirakano aporo hinamo metaki nōmo nī tariako hemakapukua, tarirakano, epo Atamo ipi ainane soko, hemakapurane soko, asekea hemakapukusapo.” Aisapo.
23 Yasumo ipi aporo hakāsa puraki asekea someraka, “Repo namina himo asesasamo, reane seseaka risikianie. 24 Repo makata asesane Kotimo some kará porofete aporo yakaimo soko, kamani aporo unihaemo soko, aseakoripo, aisa nine asesafapo. Repo kaisiane ipu kaiyakoripo, aisa nine kaisiafapo,” aíyaka Yasumo somesapo.
Sameria aporomo koteaka rakisiane oyapo.
25 Maiya metamo Kotimo somemane kaira aporo Yasu rea peraka, Yasumo hasaka somehoasimo kau aseakosakipoko someraka, “Tisao, ano yaiya rekeakosakipoko makata yakapa rakiakosare?” 26 Airakano Yasumo someraka, “Kotimo somemane popasane yakapa popasare? Nómo yakapa menosare?”
27 Airakano epo someraka, “Kotiane nómo unihaepo. Unihaeaki nómo himu tumurumo hemakapunie. Nómo homo soko eaki hemakapunie. Nómo wakapumo soko eaki kataka mareanie. Nómo himu hemakapuramo soko eaki hemakapunie. Arirakano nómo níane himu tumurumo hemaka apura ayiáka, nómo ní aporo tákeane soko, ayiáka himu tumurumo hemakapunie.” Aíyaka popahoareapo. (Lo 6:5; Wok Pris 19:18)
28 Airakano Yasumo someraka, “Kakarorakae. Nómo someraka ane kakimaka ayiáka rakirakanone ane, né yaiya rekeakosapo.” 29 Airakano aporoamo ipi nine makáraraka sikiraka someraka, “Nōmo aporo tákeane epare?”
30 Airakano Yasumo taku meaka someraka, “Aporo hakása meta Yarusarame sitiane metakarikia, Yariko taonea pukusakipoko, ikia kara á puane hakimora aporomo e rusuapo. Rukua motokoa pasu ososane horomaka, kukuko makerakano e metakarikia pusuapo. 31 Pusuakipoko aporo rusuane kukurakano wareakipoko, pirisiti aporo ipi nenakamaka meraruamo peraka aseane, aporo rusuane ikia kara fe takua warekano, pirisiti aporoane ipi koaraka ikia kara fe taku aeyaka pusuapo. 32 Pirisiti aporo pusuakipoko, Rífai aporo meta, Kotimo apea raiparaka makata rakisia aporoane pekea aseane, aporo rusuane warekeno asekea, ipi asekepayaraka metakarikia koaraka, ikia kara fe taku aeyaka pusuapo.
33 Arirakano Rífai aporo pusuakipoko, Sameria§ aporo kesekea peraka aseane aporo rusua warekeno epo asekea kamenakaraka, 34 aporo rusuane warekeno asekea, wera waene heyaki munamuna asia sarimaraka, aporo rusuane kaua rekemarekea, pasumo taporaka, aporoane maka, epo ipi saro toki matia ripaka marekea ikia kara pusuapo. Pukua ikia kara tipia ape wará reakipoko ape a pukua, ape kakarua yorokoa pusuapo. Pukua aporo rusuane motokoa asekea wasápo. 35 Mituru fiarakano Sameria aporoane ipi puraka, ape wafayaki siufa mone hae tetá karaka, someraka, ‘Ano purakanapo. Aporo rusuane nómo asekea rekeanie. Asekea reke nómo epoko makata roposa akipoko ano pariapera maiya amo nōmo ne makata ropo kakakosapo.’ Aíyaka Sameria aporomo somesapo.” 36 Aíyaka Yasumo takumeaka someaka faraka, somemane kaira aporoaki someraka, “Aporo rusua amo tákeane epare? Aporo isia pesane epo aporo tákeane epare?” 37 Airakano aporoamo someraka, “E araresane ipi aporo tákeane ayapo.” Airakano Yasumo someraka, “Né puraka, aporo ayiáka tákeraka rekeanie,” aisapo.
Matape Maria tetapō apea Yasu makata nako pusuane oyapo.
38 Yasu ipi aporo hakāsa purayaki pukua, apea pauraka aseane, hinamo Matamo e tererakano asekea Matamo apea makata nako pusuapo. 39 Pukua apea yorokoa, Matamo ipi apu Maria pekea, Yasumo someane kaiyakosakipoko Yasu kayakipoko e korake kekeno maresayia kayapo. 40 Kakeno asekea, Matamo himu mahisiraka, ipi makata nakosa kára pairaka reke, makatane hákasa kára hemakapusuapo. Hemakapukua Yasu kayakipoko peraka someraka, “Unihaeo, nōmo nī haku makata nakosa pairakanapo. Nōmo nī hákasa rakirakano, nómo hemakapurakarire? Nōmo apumo ano ararehoko pusiesie.”
41 Airakano Yasumo someraka, “Matao, Matao, nómo makata nakosa hákasa akipoko kára hemakapuraka himu mahisinane kárareapo. 42 Anakano makata hakása meta, né forokoa akaye. Makata kotesane Mariamo hemaka apure. Makata kotesane etapo eaki matasohoane siahoasifareapo,” aíyaka Yasumo somesapo.
* 10:1 Aporo metakiramo Kiriki meane menoraka, hemakapuraka, Yasumo aporo seweneti (70) hákasa murikimasapo. 10:3 Saro wofeane yákasa asia popakepo. Saro wofeane isiapo hauaka wo risikinafapo. Saro wofemo makata kakayia hitafe soko amano soko rukua menapo. 10:21 Aporomo makata su enomaka hemakapusuane metakira Ferese aporopo. Metakira Satusi aporopo. Metakira Kotimo somemane tisa aporopo. Kotimo ipi hokosa asiane, Yasumo ipi aporo hakāsa pura ayapo. § 10:33 Sameria aporomo Yu aporoane hisiraka kikisiraka risiapo.