13
“Makata watikisane rukupateraka metakarinie.” Aisane oyapo.
Maiya metamo aporo metakira pekea Yasuaki someraka, “Kariri aporomo saro sipi rukua paikia Kotiaki yaku karaka risiakipoko kamani aporo unihae Pairatemo ipi aporo terakaiyamosaki someraka, ‘Aporoamo saro sipi rukua paikia Kotiaki yaku akarane rusua kukunie.’ Airakano aporoane rusua kurakano ipu yapiane makata kakayia yapi akiyaki sarimaraka suasuasapo.” Aíyaka aporo metakiramo Yasuaki somesapo.
Somerakano Yasumo iaki someraka, “Kariri aporoane namina himu watikisakipoko rusua kusuare? Arirakano Kariri aporo metakira himu kotesakipoko yia metakarisiare? Wae, aporo hinamo su himu watikisa susupo. Repo soko makata watikisane metakarianafonorakano i mokoatikisa ayiáka re soko ayiáka mokoatikihokosapo. Arirakano Siroame huturu ape rakaripuraka aporo terayiasu (18) rusua kusuapo. Namina himu watikisakipoko rusua kusuare? Yarusarame aporo metakira himu kotesakipoko metakarisiare? Wae, aporo su himu watikisa susupo. Repo makata watikisane metakarianafonorakano, i kusua ayiáka, re soko su ayiáka kukusapo,” aisapo.
Ira foke wate peanafonosane oyapo.
Yasumo iaki takumeaka someraka, “Hemo wafayamo sako karepe hemoa ira foke maposa reapo. Reane keseke hemo wafayamo ira foke wateane pesarihoamo tumako peane, ira foke wate peanafonosekeno asekea ipi hemo asekea rea aporo raipaki someraka, ‘Ira fokeane tokorasie. Keremisi isia faraka nōmo aseako peane wate peafareapo. Asiasamo ira fokeane tokorasie. Hauaka kotesakipoko ira wate peanafononane hauaka kotesa a ira foke nena reke siahoasifareapo.’
Airakano hemo asekea rea aporo raipamo someraka, ‘Aporo fanao, harufapo. Keremisi hakásamo ira kepoa hauaka mosoraka taeraka, asane soko taehokosapo. Asane taeraka asekea nina ira wate peanafonorakano tokorasie, aihoanie. Ira wate perakano tokohokopo, aihoanie.’ Aíyaka hemo asekea rea aporo raipamo somesapo.” Aíyaka Yasumo taku meaka somesapo.
Hinamo arupekea koraka rera Yasumo mafasane oyapo.
10 Fenena maiya metamo Yasu Yu aporomo sarimana apea pukua some kasapo. Some karaka reke aseane 11 yatafumo hinamo meta ho masa keremisi terayiasumo (18) makata takamaka kayane asesapo. Ipi mati roporaka purafapo. Maiya suamo arupekea susu koraka rerapo. 12 Arirakano Yasumo someraka, “Hinamo neo, né nōmo mafarakanapo.” 13 Aíyaka hinamoane Yasumo sakaihoane foakayia ipi makata takamasane faraka matiane ropōraka takahisiapo. Takahikia hinamoamo Kotiaki kekeresapo.
14 Arirakano fenena maiya amo hinamo makata takamasane Yasumo mafarakano asekea, Yu aporomo sarimana ape asekea rea aporomo saperaka aporo hinamo suaki someraka, “Makata rakira maiyane sere namasu ayapo. Sere namasuane makata rakira maiyasasamo, aporo hinamo re makata tasa mafahoasimo peanie. Fenena maiya amo aporo hinamo re makata tasane mafahoasimo peakopo.” Aisapo.
15 Airakano Yasumo someraka, “Re himu tetáraka hemaka apure. Repo saro ponomakau soko metao, saro toki soko metao, apea kita hukumaresane fenena maiyamo, he nasimo, kita fitikimaka karikia purapo. 16 Hinamoane Eparahamemo aporo irapo. Satanemo hinamo ane keremisi terayia sumo (18) asekea reareapo. Pipu fenena maiyamo mafahoane siahoasireapo.” 17 Airakano Yasuaki mahisisa aporomo kairaka mahimetesapo. Yasumo wakapuaka rakisiakipoko aporo hinamo suamo aseraka kára sesésapo.
Ira máseta hae Yasumo takumeaka somesane oyapo.
Matiu 13:31-32; Maka 4:30-32
18 Yasumo someraka, “Unihae Kotimo aporo hinamo asekea reane yakapa asiare? 19 Ira máseta hae wakasema ane aporomo maka ipi hemoa maposa asiapo. Maposane pauaka hekea keseke kárakara ira parinapo. Ira pariraka rea ira eya á mena pekea menamo ape kirapo. Aina ayiáka Kotimo aporo hinamo unihaeaka asekea reane asiapo.” Aíyaka Yasumo somesapo.
Makata pirira Yasumo takumeaka somesane oyapo.
Matiu 13:33
20 Efera hunia Yasumo someraka, “Aporo hinamo Kotimo unihaeaka asekea reane yakapa asíare? 21 Kotimo unihaeaka asekea rea aporo hinamoane makata pirira asíapo. Farawa paiyakosakipoko makata pirirane wakasema maka, farawa tarámo kesa yia, makata pirirane hakāsa sarimaraka kekerorakano, farawa suane piriraka káranapo. Aina ayiáka aporo hinamo i suane Kotiaki risikiako parirane asíapo.” Aíyaka Yasumo somesapo.
Ikia koro makoropasane Yasumo takumeaka somesane oyapo.
Matiu 7:13-14, 21-23
22 Yarusarame sitia ahira maiya amo ape meta some kaka ape meta soko some kaka, ayiáka Yasumo some kape hisiapo. 23 Hinakano aporo metamo someraka, “Unihaeo, aporo hinamo hukusi Kotimo mafasiakosare? Aporo hinamo yakai Kotimo mafasiakosare?” Airakano Yasumo someraka, 24 “Re ikia koro makoropasa á yorokoa pukusakipoko koteaka hemakapukua koraká rekeanie. Aporo metakira ikia koro makoropasa yorokoa pukusapoko asiāne, pusifasekeno poparipukusapo. 25 Ape wafaya takahikia ikia koro mapirirakano repo ikia koroa paroparoraka someraka, ‘Unihaeo, ikia koro ropakamasie.’ Airakano ape wafayamo someraka, ‘Re epare? Re nōmo aserafapo,’ aihokosapo.
26 Airakano repo someraka, ‘Né isina hakāsa toke makata nenakasupo. Isiapo apea nómo some karakasupo.’ 27 Airakano epo someraka, ‘Repo ape mayare? Re nōmo aserafapo. Aporo hinamo watikisao, re ano metakarikia pusie.’ Aíyaka ape wafayamo somehokosapo.
28 Someahora maiya amo repo yao anaka aseane Eparahame, Aisake Yakope porofete aporo i suane Koti unihaeaka rea hauaka á hakāsa risikino asekea, re kára hihiripuhokosapo. Hihiripuraka akai kirisiraka kára himu nakosapo. 29 Arirakano aporo maiya apera anaka soko, maiya apura anaka soko, ketayia anaka soko, ketayia taku anaka soko, su sarimahokosapo. Sarimaraka Koti unihaeaka rea hauaka á su teporo makeraka hakasa toke makata nakosapo.
30 Asiamo yumo aporo hinamo metakira fanaraka risiane kesekehokosapo. I metakira kesekea risiane fanahokosapo.” Aíyaka Yasumo somesapo.
Yarusarame sitia aporo hinamo risiane Yasumo himu tumurumo hemakapusuane oyapo.
Matiu 23:37-39
31 Maiya amo Ferese aporo pekea Yasuaki someraka, “Né Herotemo rukusapakae. Asiamo hauaka one metakarikia pusie.” 32 Airakano Yasumo someraka, “Kotafe somehaeraka wera aporoaki some one some kakanie. Pipu soko, rau soko, aporo ho yatafumo mosane soko, aporo makata tasane soko nōmo mafarakanapo. Sere isiamo nōmo makata rakikia makosapo. 33 Pipu soko, rau soko, rawai soko, nōmo makata rakirane rakikia mako ano Yarusarame sitia hiakosapo. Yarusarame sitia porofete aporoane rusua kurapo. Rusua kurane hauaka meta á kakenafapo. Asiamo ano Yarusarame sitia ipu namina rusua kukusimo ano hiakosapo.
34 Yarusarame aporo hinamo reo, repo Kotimo some kará porofete aporoane rusua kusuapo. Kotimo pusiesa aporoane repo ekemo karesapo. Yarusarame aporo hinamo reo, mena kaīyiamo mena mano sarimaraka auāmo kafoko tapikia mafainapo. Aina ayiáka nōmo reane efera hunia soko, efera hunia soko, sarimaraka ayiakakosapoko asiane repo anoaki hisiane. 35 Yarusarame aporo hinamo reo, repo apeane kauanehokosapo. Apea aporo hinamo waka risikiakosafapo. Nōmo reaki kakaro somerakaripo. Repo ano efera hunia aseakosafapo. Arirakano keseke ano peakosa maiya amo repo asekea someraka, ‘Kotimo pusiesa aporo aperane, Kotimo makotehoasimoripo,’ aihokosapo. Aíyaka somehora maiya amo anoane repo aseakosapo.” Aíyaka Yasumo somesapo.