16
Aporo asekea reamo makata rakisiane oyapo.
Aporo hakāsa puraki Yasumo takumeaka someraka, “Ape wafayamo makata kemo kárasekeno, aporo metamo ipi makata kemoane asekea rekeasimo murikimaka maresapo. Maresane aporo metamo aporo ape wafayaki hokoreraka someraka, ‘Nómo makata ropoane nómo aporo asekea reamo koteaka asekea rekenafapo. Ipi mokome karaka makata ropoane farakanapo.’ Airakano ape wafayamo aporo asekea reane peaesapo. Perakano eaki someraka, ‘Nómo makata koteaka rakisiapakare? Nōmo makata ropoane nómo mokome karakánapakae. Né makata rakisiane pipu metakarirakanapo. Né metakariasiraka nómo makata rakisia ropo kará sawiane nōmo aseako pipu yia maka peae.’
Airakano aporo asekea reamo hemakapuraka, ‘Ano pipu metakarirakanapo. Keseke nōmo yakapa rakiakosare? Nōmo hauaka meta makata rakiako kaiyako ayiane ano sia wakapuhoasifareapo. Arirakano ape sua ano mone makasie, aíyaka kaiyako ayiane ano kaiyahoasireapo. Ano metakarirakano keseke aporomo ano ararehoasimo nōmo uyáka rakiakosapo.’ Aíyaka hemakapuraka aporo suamo ape wafayaki makata ropo kakanafonosa nine makata ropo kakakosakipoko i su hakása hakásaraka peaesapo. Aporo hakása meta fana perakano, eaki kairaka, ‘Nómo makata yakapasu ape wafayaki kakafunure?’ Airakano epo someraka, ‘Orofe wera tarámo wane harote (100) suane kakafunupo.’ Airakano aporo asekea reamo someraka, ‘Nómo wane harote (100) suane kakakosapoko asiāne, nōmo metakarikia sanasirakanapo. Asiamo nómo wane harote ane kosoraka, fifiti ane (50) kakakosakipoko sawia poparasie.’
Aíyaka aporo metaki aporo asekea reamo someraka, ‘Nómo ape wafayaki makata yakapa su kakafunure?’ Airakano epo someraka, ‘Witi hae pakia kesane wane harote suane (100) kakafunupo.’ Airakano aporo asekea reamo someraka, ‘Nómo wane harote kakakosapoko asiāne, nōmo metakarikia sanasirakanapo. Asiamo nómo wane harote (100) kosoraka aíti su (80) kakakosakipoko sawia poparasie.’ Aíyaka aporoamo keseke e ararehoasimo aporo asekea reamo somesapo. Ayiáka fana makata ropo kára kakakosaposane metakarikia, makata ropo wakasema kakakosapo, aíyaka popasapo. Asiasamo ape wafayamo aporo asekea reamo kotafe rakisiaporakano, eaki kekereraka sikiraka someraka, ‘Keseke aporomo né ararehoasimo ipu makata ropo anoaki kakafunusa nine nómo sape meta rukupatesasamo iane araresapo.’ Aíyaka ape wafayamo somesapo.*” Aíyaka Yasumo somesapo. Arirakano takume amo kepoane Yasumo someraka, “Nena aporo hinamomo someraka, ‘Keseke makata ropo kakasimo pipu népoko nōmo yaku rakirakanapo.’ Aíyaka nena aporomo wate foaka hemakapukua rakirapo. Arirakano Kotimo ikia kara faesa á risia aporo hinamomo wate foaka ayiáka rakirafapo.” Aíyaka Yasumo somesapo.
Aíyaka Yasumo efera hunia someraka, “Keseke hepene yapura ne hinaka Kotimo neaki someraka, ‘Nómo makata kemoane soko, moneane soko, koteaka asekea reapo.’ Aihoasimo hauaka wo makata kemoane soko moneane soko, koteaka asekea reke, moneamo aporo hinamoane ararehoanie. Koteaka ararerakanone, hauaka wo makatane fahoramo, keseke hepene yapura ahiramo Kotimo someraka, ‘Nómo makata koteaka rakisiapo. Yumo né hepene ape wo peae,’ aihokosapo. 10 Arirakano repo aporo hinamo metamo makata wakasemane koteaka asekea rekeno, ane makata kárane soko, koteaka asekea rekeakosapo. Arirakano makata wakasemane koteaka asekea rekeanafonorakano, ane makata kárane soko, koteaka asekea rekeakosafapo.
11 Asiamo hauaka wo makata kemo soko, mone soko, koteaka asekea rekeanafonorakano, ane nómo Kotimo makata namo kakaro kotesane koteaka asekea rekeakosare? Wae, koteaka asekea rekeakosafapo. 12 Arirakano aporo metamo menane nómo koteaka asekea rekeanafonorakano, ane né makata ropoane kakakosare? Wae, kakakosafapo. 13 Arirakano wafaya tetápoko aporo raipa hakásamo rakiane siahoasifareapo. Wafaya tetápoko rakiraka metaki hisiraka rakiakosapo. Metaki seseraka rakiakosapo. Wafaya hakása makáraraka seseraka rakiraka, wafaya metaki hisiraka patera tariakosapo. Asiamo himu metamo Kotiaki hemakapukua, himu metamo yokotae moneaki hemakapukua, ayiáka himu tetáraka hemakapukua rakiane siahoasifareapo.” Aíyaka Yasumo somesapo.
Yasumo makata metakira somesane oyapo.
Matiu 11:12-13; 5:31-32; Maka 10:11-12
14 Yasumo somesane Ferese aporomo kairaka, namina mone kára hemakapukua risike, Yasuane asekea hokomaresapo. 15 Hokomarerakano Yasumo someraka, “Aporo suamo reane aseraka, ‘Ferese aporoane aporo kotesapo.’ Aihoasimo repo kaumo aina ayiáka arakire. Asiāne repo watikiaka hemakapukua rakisiane, himua mahamekea risiane, Kotimo ipi aserapo. Asiamo aporo hinamomo hauaka wo makata aki makáraraka hemakapukua risiane, Kotimo makáranafapo. Asiāne makata ane Kotimo aseraka, nenakamaka makata ayireapo, airapo.
16 Yone he tapukumarerane peasiraka Mosesemo somemane soko porofete aporomo some popasane soko, aporo hinamo suamo kaisisupo. Asiamo somemane amo iane asekea reasusupo. Asiane Yone he tapukumarerane peraka, Koti unihaeaka reane epo some kasapo. Asiamo maiya omo Kotimo aporo hinamo asekea rea someane nōmo some karakanapo. Aporo hinamo yakaimo Kotimo iane asekea rekeasimo, ipu namina seseraka kairakanapo. Aporo hinamo yakaiane Kotimo ape tua hiakosakipoko makata hufitaehoramo, ikia koroa wakapuaka arura ayiáka ruraka risikinapo. 17 Hepene yapurane soko, hauaka one soko fahokosane makata wakasemapo. Arirakano Kotimo somemaneane fahokosafapo. Ane, makata kárapo.
18 Arirakano aporomo ipi asea fimarekea hinamo meta arumarakano aporoamo hinamoane haki arumarakanapo. Hinamo fimaresane aporo metamo arumarakano hinamoane haki arumarakanapo.” Aíyaka Yasumo somesapo.
Rásarase reane oyapo.
19 Yasumo someraka, “Aporo hakása metamo ipi mone kára sarimaraka reapo. Ipi pasu mone káramo roponapo. Maiya suamo pasu kotesa susu osoraka, makata nakosa kotesa susu nenapo. 20 Arirakano aporo meta yano motosa Rásarase makata forokoa reke, ipi kauane neketasi sususapo. Maiya suamo aporo kára reamo apea 21 makata nenaka momoane teporo petaua atura hurupepesane Rásarasemo nakosakipoko mumiraka ikia koro makeraka asekea kayapo. Asekea kayane ipi kauane neketasisususane kásamo sarerakano asesapo. 22 Asiamo wakasema nina keseke Rásarase ipi kurakano hepene aporomo e karikia, Eparahame kayakipoko karikia hisiapo. Hisiakipoko, keseke aporo kárane kusua hauaka maresapo. 23 Maresane e Hétisi hauaka atura puraka kau teraka himu nekea reapo. Ayiáka reke yameno yapura aseane Eparahame kayakipoko Rásarase kakeno asekea 24 wáraka, ‘Ata Eparahameo, Rásarasemo hokonomo he inusa sakairaka ano arua motoako e pusiesie. Hauaka wo ira rufia ano reke kára sisipuripo. Ano kau kára teripo. Rásarase ipi ano ararehoko pusiesie.’
25 Airakano Eparahamemo someraka, ‘Hokosao, ní hitaferaka rea maiya amo makata kotesa susu ní marakasupo. Ane, nómo meraruhokopo. Rásarase fana makata forokoa reane, yumo ipi seseaka rekenapo. Ne fana káraraka reane, yumo tēsa hauaka á rekenapo. 26 Arirakano tipia hao kára kayasasamo né area isu peasifareapo. Né soko isu arisia wo peasifareapo.’
27 Airakano aporo káramo someraka, ‘Atao, nōmo nī mae kakoreasu atamo apea risikinapo. 28 Ano area hauaka wo tēsa hauakapo. Hauaka wo iane peakohoamo Rásarasemo somehoko pusiesie.’ 29 Airakano Eparahamemo someraka, ‘Ne tēsa rea hauaka á nómo mae pukohoamo Mosesemo soko, porofete aporomo soko, some kasane ipu kaikia kekemahoafunureapo.’ 30 Airakano aporo káramo someraka, ‘Eparahameo, Mosesemo some kasane ipu kakimarakarifapo. Ane siahoasifareapo. Arirakano aporo kusua turikia pusua amo iaki some karakanone, ane ipu kairaka makata watikisane metakarikia risikiako parihokosapo.’ 31 Airakano Eparahamemo someraka, ‘Mosesemo some kasane soko, porofete aporomo some kasane soko, ipu kakipayaraka risiamo aporo kusua turikia puraka somerakano soko, ipu kakimakosafapo.’ Aíyaka Eparahamemo somesapo.” Aiyaka Yasumo takumeaka somesapo.
* 16:8 Aporo asekea reamo kotafe rakisiane ape wafayamo kekeresapo. Asiane makata kotafe rakirane Yasumo kekerenafapo. Yasumo takumeaka somesa ane aporomo enomakasimo somesapo. 16:31 Some one menoraka kepoane úyaka hemakapunie. “Aporo kara reamo ipi makata kemo karasasamo ipi heao hauaka pusuapo,” aíyaka hemakapurakanone hasaka hemakapurakanapo. Arirakano “Aporo forokoa reamo ipi makata kemo fasasamo ipi hauaka kotesa á hisiapo,” aíyaka hemakapurakanone hasaka hemakapurakanapo. Hepene apea hiakosakipoko aporomo ipi makata kemoane Kotimo aserafapo. Aporomo ipi Kotiaki himu hakásaraka hemakapusuane Kotimo asekea takekea pasimarapo.