Maka
Maka sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Yasu hepene yapura hisiakipoko keremisi tuaneti fae su (25) faraka, sawi one popasapo. Yasumo aporo kenosu eyaki hakāsa pusimo murikimasane, Maka ane murikimasafapo. Asiane Makamo Yasumo hemakapukua rakisiane asesapo. Yu aporohoanafonosamo Yasuane koteaka hemakapusimo Makamo sawi one popasapo. Keseke Porepe Pánapase teta kimisi purakano, Makamo tetáne araresapo. Arirakano Maka ane kakaro yano motosane Yone Makapo.
Maka sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-8 Yone hea tapukumareramo Yasuane some kasapo.
1:9-13 Yasu hea tapukumarekea faraka reakipoko Satanemo Yasuaki mokopipiraka hokokakako pesapo.
1:14–10:52 Yasumo some kaka rakisiapo.
11:1-19 Yasu saro toki matia ripaka Yarusarame sitia peraka, Kotimo apea aporomo makata roporakano Yasumo rukua koakataesapo.
11:20–12:44 Aporo yano motosa káraraka risia aporoamo Yasumo hasaka somerakarihoamo, makata yakai Yasuaki somesapo.
13:1-37 Keseke makata ayiakakosane Yasumo somesapo.
14:1–15:47 Yasuane wasere maka hukurukua rusua kusuapo.
16:1-20 Yasu kusuane turikia pusuapo.
1
Yone he tapukumareramo Yasumo ikia kara makotesane oyapo.
Matiu 3:1-12; Ruki 3:1-18; Yone 1:19-28
Kotimo hokosa Yasu Keresoane hemakapusimo some kotesa kepomaresane oyapo. Wate fana Kotimo somerakano porofete aporo Aesayamo kaikia popahoareapo. Popasane oyapo.
Kotimo ipi hokosaki someraka, “Hao, kaisie. Né pusiraka aporo metamo fana some kakako nōmo pusiehokosapo. Aporoamo ne ikia kara pukusane maropohokosapo. Ikia kara maropoana ayiáka aporo hinamomo himu hemakapusuane maropohokosapo. Ipu neane hemakapusimo some kakakosapo. (Malakai 3:1)
E ima yaoa rea maiya amo aporo hinamomo kaiyako perakano epo wakapuaka someraka, ‘Unihae peakosane ikia kara makotehoanie. Ikia karane hahaesekeno maereketaehoanie,’ aihokosapo.” Aíyaka Kotimo somerakano wate fana Yasu peasiraka Aesayamo kaikia popahoareapo. (Aisaia 40:3)
Popasa hakása nine keseke Yone he tapukumarerane ima yaoa pukua rea ayareapo. Faserepekea reke aporo hinamoaki someraka, “Repo makata watikisane Kotimo mafahoasimo, makata watikisane metakarinie. Metakarikia eaki risikiako parirakano, re nōmo hea tapukumuriakosapo,” aisapo. Aísa maiya amo, Yone rea hauaka á Yutía hauaka aeyaka soko, Yarusarame siti aeyaka soko, aporo hinamo yakai pesapo. Pekea ipu makata watikiaka rakisiane hufitaerakano i Yonemo he Yotanea tapukumurisiapo.
Maiya amo Yonemo saro kamo itimo pasu pesane osoraka saro narikose kau terakae hikia, kitaro kesē asia nekea, wakaiyia he metekeraka nekea, ayiáka reapo. Reke epo some karaka, “Ano reakipoko keseke aporo kára meta peakosapo. Peraka epo ano marokehokosapo. E namo kakaro kárapo. E aporo kárasasamo, aporo raipamo epo tamakane fisina ayiáka, ano kako pekea epo tamakane nōmo fisihoane siahoasifareapo. E aporo kárasasamo, nōmo epoko raiparaka rakiako ayiane soko, ano wakasemasasamo, nōmo rakiane siahoasifareapo. Ano eyaki siasafapo. Nōmo re hea hákasa tapukumurirakanapo. Arirakano epo re himua Ho Kotesa muriakosapo,” aíyaka Yonemo somesapo.
Yonemo Yasu hea tapukumaresane oyapo.
Matiu 3:13-17; Ruki 3:21-22; Yone 1:29-34
Yasu Kariri hauaka Nasare ape aeyaka Yone rea pesapo. Perakano Yonemo e he Yotanea tapukumaresapo. 10 Hea tapukumaresane ropaka hekea ima yapura hianine, tiane kikisi aka, kikisi rorakano, aseane Ho Kotesa mena nume asia ti yapunaka pekea Yasu rea pesapo. 11 Perakano, ipu aseraka risiakipoko, hepene aeyaka Kotimo someraka, “Né, nōmo nī hokosapo. Néane nōmo himu tumurumo hemakapukua seserakanapo.” Aíyaka somerakano kaisiapo.
Yasumo watikiaka rakisimo Satanemo e mokopipisane oyapo.
Matiu 4:1-11; Ruki 4:1-13
12 Ho Kotesamo Yasuaki someraka, “Ne ima yaoa rekeako pusie,” airakano pusuapo. 13 Pukua sere foti amo (40) Yasu ima yaoa reakipoko, Satanemo e mokopipihokosakipoko perakano asesapo. Arirakano yasaro soko, yákasa soko pesapo. Perakano yia hepene aporomo e arareraka asekea risiapo.
Yasu Kariri hauaka á pusuane oyapo.
Matiu 4:12-17; Ruki 4:14-15; Yone 4:1-3
14 Herotemo Yone tipura makesakipoko Yasu Kariri hauaka á pukua Kotimo some kotesane some kasapo. 15 Some karaka, “Kotimo murikimasa maiyane fasereperakanapo. Yumo Koti ipi unihaeaka asekea rekeakosa maiya ane fasereperakanapo. Asiasamo repo himu watikisane metakarikia eaki risikiako parirasie. Kotimo some kotesane kakimasie,” aísapo.
Aporo kitafasuaki Yasumo someraka, “Ano patera asesie,” aisane oyapo.
Matiu 4:18-22; Ruki 5:1-11
16 Yasu he Kariri fua pukua reke aseane Saemone soko ipi mamanea Enitu soko tetapō pokoa mokoako hea kasipu kokomareraka risikino asesapo. Arirakano tetapō makata rakirane pokoa pisinisi rakirapo. 17 Asiamo Yasumo tetāki someraka, “Ano patera asesie. Ano patera aserakano tetápo pokoa amora ayiáka aporo hinamo anoa paohokosane pasimokoasimo nōmo teto murikimarakanapo.” 18 Aíyaka somerakano tati kasipuane wate foakayia metakarikia Yasuyaki hakāsa pusuapo.
19 Wakasema pukua Yasumo aseane Sepetemo maeya Yamesepe ipi mamanea Yone tetā kasua risike kasipu potakahesa petokoraka risikino asesapo. 20 Aseraka tetāne peasimo Yasumo wásapo. Wárakano tetapō wafaya Sepeteane soko, ipi aporo raipane soko, i namina kasu yia risikino metakarikia, tetā Yasuyaki hakāsa pusuapo.
Yatafumo aporo ho masane oyapo.
Ruki 4:31-37
21 Kapaneame taonea pauraka fenena maiya amo, Yu aporomo sarimana apea pukua Yasumo some kasapo. 22 Some karakano aporo hinamomo kaikia fofaraka himu fasapo. Kotimo somemane tisa aporomo some akara ayiáka, aporomanomo hemaka apura ayiáka, Yasumo some kasafapo. Aporo yano motosa fanamo some akara ayiáka some karakano kaikia, “Someane enahoasifareapo,” aíyaka aporo hinamo kára fofasapo.
23 Arirakano Yu aporomo sarimana apea, aporo hakása yatafumo e ho masa reke 24 epo wáraka, “Yasu né Nasare aporopo. Nómo isu yatafuane mayiakakosare? Isu mokoatikirako pesare? Né nōmo aserapo. Ne Kotimo pusiesane né Kotimo ipi hokosasamo namo kakaro kotesane népo.”
25 Airakano Yasumo yatafuaki someraka, “Wae, nómo mehokopo. Nómo aporo ho masane metakarikia pusie.” 26 Airakano yatafumo aporo ho masane mahamisisiraka marekea, aporo ho masane metakarikia ipi kokoaeraka wárape pusuapo. 27 Purakano asekea aporo hinamo su risiane fofaraka, namina susu someraka, “Ane marirakanarakapo. Some akarane some kawereapo. Aporo hokopusuamo some akara ayiáka some akare. Kotimo ipi ayiakaniesane kekemaraka yatafu pusierakano yatafumo kakimaka apure,” aisapo. 28 Aíyaka aporo hinamo Kariri hauaka sua pukua, Yasumo makata rakisiane aporo hinamo suaki somesapo.
Aporo yakai makata tasa Yasumo mafasane oyapo.
Matiu 8:14-17; Ruki 4:38-41
29 Yu aporomo sarimana apeane Yasumo metakarikia pukua Enitupe Saemone tetapō apea pukua yororakano, Yamesepe Yone tetā soko apea yorokoa pusuapo. 30 Puane ipu Yasuaki foakayia someraka, “Saemonemo ipi aseamo kaīyia kau sisipuraka makata takamaka warekenapo,” aisapo. 31 Airakano hinamo makata takamasa warea á Yasu pukua hinamoane hokonoa maka e máfahoane kau sisipusane fasapo. Farakano hinamoamo ipoko makata nakosa paikia kasapo.
32 Arirakano wakasema nina maiya tuakeramo aporo hinamo metakira makata tasane soko, aporo hinamo metakira yatafumo i ho mosane soko, Yasu rea karikia pesapo. 33 Karikia perakano aporo hinamo yakai Saemonemo ape ikia koroa sarimaraka kau risiakipoko 34 Yasumo aporo hinamo yakai makata tasa kekepoane mafasapo. Yatafu yakaiaki metakarikia pusierakano pusuapo. Yatafumo Yasuane hemakapusuasamo, Yasumo iaki someraka, “Repo mehokopo,” aíyaka Yasumo somesapo.
Ape sumu yakai á some kakako Yasu pusuane oyapo.
Ruki 4:42-43
35 Mituru fiahoko makeanamo Yasu takahikia pukua, ima yaoa aporo fasakipoko á kurikurisapo. 36 Kurikurihoko pusuakipoko Saemone soko, ipi aporo táke soko, ipu Yasu koako pusuapo. 37 Pukua ipu Yasuane kokoa aseraka someraka, “Né aporo suamo korakanapo.” 38 Airakano iaki Yasumo someraka, “Ape sumu metakira soko ano purakapo. Pukua apea nōmo Kotimo someane some kakakosapo. Asiamo Kotimo someane some kakako ano hauaka kára wo pesapo.” Aíyaka Yasumo somesapo. 39 Yasu Kariri hauaka ape sumu sua koraka reapo. Koraka reke Yu aporomo sarimana apea some kakako pukua, Yu aporomo sarimana ape meta soko some kakako pukua, Yu aporomo sarimana ape meta soko, some kakako pukua asiapo. Yatafuaki soko Yasumo pusierakano pusuapo.
Aporo toropakesa Yasumo mafasane oyapo.
Matiu 8:1-4; Ruki 5:12-16
40 Yasu rea aporo toropakesa pesapo. “Yasuane yano motosa kárapo,” aíyaka hemakapukua e kakuna porokoa kake someraka, “Nómo ano mafahoko seseraka soko metao seserire?”
41 Airakano aporoane Yasumo kamenakaraka ipi hokono máfaraka e sakairaka* someraka, “Ao, ano seseripo. Né makata takamasane farasie,” aisapo. 42 Aihoanine aporo toropakesane wate foaka fasapo.
43 Faraka e siaraka rekeno asekea Yasumo aporo toropakesaki me paroaka someraka, “Né pusie. 44 Ne toropakesa fasane aporo metakiraki somehokopo. Piriape aporo rea á né pukua, kau toropakesa fasane piriape aporoaki tarinie. Tarikia Mosesemo somemaneane kekemaraka makata yaku Kotiaki kakaniesane yaiya kakanie. Makata kakakosane piriape aporomo Kotipoko taehokosapo. Taena maiya amo né kau toropakesane kakaro fasapo, airakano aporo hinamo suamo kaikia hemakapukusapo.” Aíyaka Yasumo somesapo.
45 Somerakano yia, aporo toropakesa fasamo kakipayaraka pukua aporo hinamo suaki somesapo. Someaka haerakano aporo hinamo suamo kaisiapo. Yasu reakipoko aporo hinamo su peraka, taperapaka taone sua Yasu pusuafapo. Yasuane ima yaoa reapo. Ima yaoa rekeno aporo hinamo yakai peraka, sape akayaka soko, sape royaka soko, taku rayaka soko, taku atura aeyaka soko, aporo hinamo su Yasu rea pesapo.
* 1:41 Aporo toropakesane fasikia rerapo. Aporo metamo e kaua sakairafapo.