3
Aporo hokono narisa Yasumo mafasane oyapo.
Matiu 12:9-14; Ruki 6:6-11
Efera hunia Yu aporomo sarimana apea Yasu yorokoa aseane, aporo hokono narisane rekeno asesapo. Arirakano fenena maiya amo aporo hokono narisa Yasumo mafarakarihoamo, Ferese aporomo asekea risisapo. Fenena maiya amo Yasumo rakirakano asekea hukurukusakipoko, asekea risiapo. Asekea risikino, Yasumo aporo hokono narisaki someraka, “Né pekea tipi o reae,” aisapo.
Aíyaka epo Ferese aporoaki someraka, “Fenena maiyámo koteaka rakiane soko metao, watikiaka rakiane soko metao, makata rakira meta mamo Kotimo somemaneane mamosorakarire? Aporo meta kurapaka ararenane soko metao, aporo meta rurane soko metao, makata meta mamo Kotimo somemane mamosorakarire?” Airakano ipu me kausapo.
Me kaurakano asekea, Yasumo saperaka iane asekehaesapo. Aseane ipu himumo kakimako hisirakano asekea Yasumo iaki himu mahisisapo. Asiāne epo aporo hokono narisaki someraka, “Né hokono máfaraka raerasie.” Airakano hokono raehoane narisane fasapo. Aporoane hokono narisane farakano asekea, Ferese aporoane Yu aporomo sarimana apeane metakarikia pukua, wate foaka Kini Herotemo ipi aporo raipayaki namina susu someaka maraka, “Yasuane kukusimo isiapo rukusapo. Isiapo mayiáka rukusare?” aíyaka someaka masapo.
He kekea kaya a aporo yakai sarimasane oyapo.
Matiu 4:24-25; Ruki 6:17-19
Yasu ipi aporo hakāsa pura soko, pukua he kekea kaya á pusuapo. Purakano iyaki aporo yakai asekehaerape pusuapo. Pusuane Kariri hauaka aeyaka soko, Yutía hauaka aeyaka soko, Yarusarame siti aeyaka soko, Itumea hauaka aeyaka soko, he Yotane yaoraka hauaka taku aeyaka soko, Saetone taone aeyaka soko, Taia taone aeyaka soko, aporo hinamo yakaimo kaiyiane Yasumo aporo hinamo makata takamasane mafasapakano kaikia, ī é rea pesapo.
9-10 Aporo hinamo pesane ī yakai makata tasane Yasumo mafasapo. Mafarakano asekea aporo hinamo makata tasa suamo Yasuane kaua sakaihoko pesapo. Pekea ipi kaua ipu suamo sakairakano asekea Yasumo ipi aporo hakāsa puraki someraka, “Aporo hinamo kára peraka taperipo. Asiamo ano kasua kakakosapo. Kasu he fea sakomo kita humareanie,” aisapo. 11 Airakano aporo hinamo tua yatafu risiamo Yasuane asera yiamo Yasu hikumisia hurupekea wareke wáraka, “Né Kotimo hokosapo.” 12 Airakano Yasumo yatafuaki someraka, “Aporo hinamo suamo kaiyakohoamo ano Kotimo hokosapo, aihokopo.” Aíyaka Yasumo paroaka somesapo.
Aporo hakāsa pura kenosu yano taesane oyapo.
Matiu 10:1-4; Ruki 6:12-16
13 Yasu ūria hinaka, Yasumo ipi aporo sesesa susuane peaesapo. 14 Perakano asekea, aporo kenosu murikimasapo. Murikimasane i tarira aporopo, aisapo. Murikimasane eyaki kikinaraka hakāsa pukusakipoko murikimaka, arirakano epo someane some kakakosakipoko murikimaka, 15 arirakano yatafuane metakarikia pusie aihokosakipoko murikimaka ayiáka rakisimo iaki wakapuane kasapo. 16 Asiamo aporo kenosu murikimasane oyapo. Saemone ipi yano motosa metane Pita, aíyaka Yasumo yano motosapo. 17 Arirakano meta Sepetemo maeya Yamese, arirakano meta Yamesemo ipi mamanea Yone tetā ane Poanesi, aíyaka Yasumo yano motosapo. Ipu Poanesi yano motosa kepoane namo meaka Yao Kikirira aíyaka yano motosapo.
18 Arirakano meta Enitu, arirakano meta Firipi, arirakano meta Patóromiu, arirakano meta Matiu, arirakano meta Tomase, arirakano meta Afiasemo maeya Yamese, arirakano meta Tátiase, arirakano meta Rome kamanimo Yu aporo asekea reane metakariakosakipoko hemakapura aporo Saemone, 19 arirakano meta Yasu parakehokosa aporo Yutase Isekerio, ayiáka Yasumo aporo kenosu murikimasapo. Murikimaka faraka Yasu ipi apea pusuapo.
“Yasupe Satane tati hakása yiyareapo,” aíyaka Kotimo somemane tisa aporomo somesane oyapo.
Matiu 12:22-37; Ruki 11:14-23
20 Efera hunia Yasu reakipoko aporo yakai sarimaraka kárasekeno maiya suamo Yasumo makata rakiraka reke, epo soko ipi aporo hakāsa puramo soko, ipu makata nesafapo. 21 Makata nesafapakano, Yasumo ipi aporo iramo kaisiapo. Yasu masuasapakae, aisasamo ipu Yasu pasimako pesapo.
22 Arirakano Kotimo somemane tisa aporo Yarusarame siti aeyaka pekea ipu someraka, “Yatafumo unihae yano motosa Piaósipumo, Yasu ho maka, e Yasuyaki hakāsa reasasamo, Piaósipumo wakapuane Yasumo maka yatafu pusierakano apure.”
23 Airakano Yasumo iaki someraka, “Re su peae.” Aíyaka perakano asekea Yasumo iaki takumeaka someraka, “Satanemo ipi yia aporo raipane mayiáka pusierare? 24 Aporo namina hauaka hakása risia yiamo parakuraka weraka aporoane koaka tarikia kekepo kekepoaka risike ape kauanehokosapo.
25 Arirakano aporo ira hakása namina parakuraka weraka arupukua fahokosapo. 26 Aina ayiáka Satanemo yatafuaki pusie satiki, ipi táke tati awera ayiáka weafunupo. Satanemo ipi aporo tákeyaki parakuraka wera satiki, i arupukua fahoafunupo. 27 Arirakano aporo metamo aporo warēmo* apea makata kemo hakimokoariraka, fana aporo warēane sakomo taporaka motokoa marekea, ipi apea yorokoa makata hakimorapo. Aporo warēane tapohoasiraka, ipi yaiya warēraka rekeno asekea ipi apea hakimokoako yorokoa purafapo.
28 Asiamo nōmo reaki kakaro somerakaripo. Aporo hinamomo kekepo watikiaka rakirapo. Watikiaka rakirane soko, Kotiane mawakasemaraka somerane soko, Kotimo mafahokosapo. 29 Asiāne Ho Kotesane aporo hinamomo mawakasemarakano, yumo soko, keseke soko, Kotimo kakaro mafahokosafapo. Aporo hinamomo Ho Kotesane mawakasemaraka somesasamo, makata watikisane iyaki yaiya rekeakosapo,” aisapo.
30 Asiamo ipu someraka, “Yatafumo Yasu ho masasamo Yasumo wakapuaka arakire.” Aisa akipoko Yasumo iaki aíyaka somesapo.
Yasumo ipi kaīyia soko ipi mamanea soko pesane oyapo.
Matiu 12:46-50; Ruki 8:19-21
31 Yasumo ipi kaīyia soko, ipi mamanea soko pesapo. Pekea hauaka moroa risike someraka, “Yasu peaehoanie.” 32 Airakano aporo hinamo yakai Yasuyaki hakāsa sarimaraka toamo Yasuaki someraka, “Nómo ní ama soko, ní mae soko, ní papā soko, hauaka moro atura risike, né peaerakae.”
33 Airakano Yasumo someraka, “Nōmo ama soko, nōmo mae soko, kepoane kaisie.” 34 Aíyaka eaki himu hakásaraka hemakapura aporo hinamo toane Yasumo asekehaeraka someraka, “Nōmo ama asíane soko nōmo mae asíane soko repo. 35 Asiamo aporomo soko, hinamomo soko, Kotimo hemakapusuane kekemaraka rakirakano aporo hinamoane nōmo mae nōmo papā nōmo ama asíapo.” Aíyaka Yasumo somesapo.
* 3:27 Aporo warēane takumeaka somesamo kepoane Satanepo. Aporo warēane tapora aporoane Yasupo.